środa, 06 grudnia 2017

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystenta prokuratora

 

OGŁOSZENIE z dnia 6 grudnia 2017 roku sygn. PO V WO 1111. 3.2017

Prokurator Okręgowy w Poznaniu, działając na podstawie art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2017 r. poz. 1767 ze zm.) oraz § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1838), w dniu 6 grudnia 2017 roku zarządził przeprowadzenie w drodze konkursu naboru kandydatów na 1 stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu.

Wymagania konieczne związane z docelowym stanowiskiem asystenta prokuratora:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 • nieskazitelny charakter;
 • ukończenie wyższych studiów w Polsce i uzyskanie tytułu magistra lub zagranicznych studiów uznanych w Polsce;
 • ukończone 24 lata;
 • przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Wymagania pożądane:

 • ukończenie aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Osoby ubiegające się o stanowisko asystenta prokuratora winny złożyć w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań lub przesłać na wskazany adres z powołaniem się na sygnaturę PO V WO 1111.3.2017, w terminie do 29 grudnia 2017 roku następujące dokumenty:

 1. zgłoszenie kandydata o przystąpieniu do konkursu;
 2. wniosek o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;
 3. życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej;
 4. oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 5. oświadczenie kandydata o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 6. oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;
 8. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata;
 9. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego, sędziowskiego lub świadectwo ukończenia aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Zakres czynności osoby zatrudnionej na stanowisku asystenta prokuratora określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów z dnia 5 sierpnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1260).

Zasady wynagradzania określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów z dnia 21 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1905).

Przebieg konkursu określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora z dnia 2 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.1838).

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Okręgowego w Poznaniu. Konkurs składa się z trzech etapów:

 1. wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
 2. testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;
 3. rozmowy kwalifikacyjnej.

Konkurs zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przy ul. Solnej 10. Pierwszy etap konkursu rozpocznie się w dniu 10 stycznia 2018 roku.

Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6 miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

PROKURATOR OKRĘGOWY
Mateusz Pakulski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mateusz Pakulski
Informację udostępnił: Marcin Bukowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-08
Data udostępnienia informacji: 2017-12-06
Liczba odsłon: 1 535