Wydział I Śledczy

tel. (61) 885 20 25
fax (61) 885 20 26
wydzial1@poznan.po.gov.pl

UWAGA!! W sprawach prowadzonych do 01.02.2017r. przez dotychczasowy Wydział I Śledczy proszę kontaktować się z sekretariatem obecnego Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

w tym Dział Obrotu Prawnego z Zagranicą:
tel . (61) 885 20 56
oz@poznan.po.gov.pl

Obejmujący zakresem swojego działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 2. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w kategorii spraw należących do zadań Wydziału;
 3. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia I Zastępcy Prokuratora Okręgowego, innych postępowań przygotowawczych o skomplikowanym stanie faktycznym lub mających szczególny wydźwięk społeczny;
 4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1- 3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 5. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1- 3;
 6. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § l a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3;
 7. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
 8. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1- 3 oraz ocena i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1- 3;
 9. koordynowanie postępowań przygotowawczych przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora oraz zlecone przez Prokuraturę Krajową lub Prokuraturę Regionalną w Poznaniu koordynowanie ścigania przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych w tej kategorii spraw;
 10. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, w tym przygotowywanie projektów postanowień o przedłużeniu okresu śledztwa na dalszy czas oznaczony powyżej roku;
 11. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach określonych w punkcie 10 ;
 12. dokonywanie analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach określonych w punkcie 10 celem udzielania odpowiedzi na pisma składane przez osoby fizyczne i instytucje;
 13. przygotowywanie stanowiska celem podjęcia decyzji w przedmiocie wznowienia lub podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego w sprawach określonych w punkcie 10, w trybie art. 327 § 1 i 2 k.p.k.;
 14. przygotowywanie projektów wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, prowadzonego w sprawach określonych w punkcie 10, w trybie art. 328 § 1 k.p.k.;
 15. przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 5 regulaminu;
 16. kontrolowanie prawidłowości sprawowania przez Prokuratorów Rejonowych nadzoru służbowego nad postępowaniami;
 17. obrót prawny z zagranicą w sprawach własnych wymienionych w pkt 1-3.

W Wydziale I Śledczym wyodrębnia się Dział Obrotu Prawnego z Zagranicą, do którego zadań należy :

 1. koordynowanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wykonywanych w Wydziałach Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,
 2. wykonywanie i zlecanie wykonania czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.

W Wydziale I Śledczym wyodrębnia się Dział do Spraw Błędów Medycznych, do którego zadań należy :

 1. prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych prokuratur rejonowych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.

p.o Kierownika Działu – prok. Marek Marszałek
telefon (61) 88-52-044
m.marszalek@poznan.po.gov.pl

Naczelnik Wydziału – prok. Danuta Siwińska
telefon : (61) 88-52-088
d.siwinska@poznan.po.gov.pl


Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

tel. (61) 885 22 00
fax (61) 885 22 03
wydzial2@poznan.po.gov.pl

UWAGA!! W sprawach prowadzonych do 01.02.2017r. przez dotychczasowy Wydział II Śledczy proszę kontaktować się z sekretariatem obecnego Wydziału I Śledczego.

Obejmujący zakresem swojego działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo-gospodarcze i skarbowe, inne niż należące do właściwości prokuratury regionalnej;
 2. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w kategorii spraw należących do zadań Wydziału;
 3. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia II Zastępcy Prokuratora Okręgowego, innych postępowań przygotowawczych o skomplikowanym stanie faktycznym lub mających szczególny wydźwięk społeczny;
 4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1- 3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 5. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1- 3;
 6. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § I a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
 7. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 3;
 8. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3 oraz ocena i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
 9. koordynowanie postępowań przygotowawczych, zgodnie z zadaniami Wydziału przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora – koordynatora oraz zlecone przez Prokuraturę Krajową lub Prokuraturę Regionalną w Poznaniu koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in, przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowali przygotowawczych;
 10. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratom Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w Prokuraturach Rejonowych Poznań – Grunwald w Poznaniu, w Trzciance, w Chodzieży, w Szamotułach, w Nowym Tomyślu, w Grodzisku Wlkp., w Wolsztynie;
 11. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych wymienionych w pkt 10;
 12. dokonywanie analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych wymienionych w pkt 10 celem udzielania odpowiedzi na pisma składane przez osoby fizyczne i instytucje;
 13. przygotowanie stanowiska celem podjęcia decyzji w przedmiocie wznowienia i podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego prowadzonego w prokuraturach rejonowych wymienionych w pkt 10, w trybie art. 327 § I i 2 kpk;
 14. przygotowywanie projektów wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, prowadzonego w prokuraturach rejonowych wymienionych w pkt 10. w trybie art. 328 § 1 kpk;
 15. badanie akt i przygotowywanie stanowiska Prokuratora Okręgowego w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w Prokuraturach Rejonowych Poznań – Grunwald w Poznaniu, w Trzciance, w Chodzieży, w Szamotułach, w Nowym Tomyślu, w Grodzisku Wlkp., w Wolsztynie;
 16. obrót prawny z zagranicą w sprawach własnych wymienionych w pkt 1-3;
 17. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji, a w szczególności:
  • ocena zasadności wniosków Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno- rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem;
  • analiza materiałów uzyskanych w wyniku czynności operacyjno- rozpoznawczych celem podjęcia decyzji o zakresie i sposobie ich wykorzystania;
  • analiza materiałów uzyskanych w wyniku czynności operacyjno – rozpoznawczych celem wystąpienia do sądu z wnioskiem w trybie art. 19 ust. 15 g ustawy z 16 kwietnia 1990 roku o Policji (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 1782);

Naczelnik Wydziału – prok. Jacek Szymanowski
telefon : (61) 88-52-202
j.szymanowski@poznan.po.gov.pl


Wydział III do Spraw Przestępczości Gospodarczej

tel. (61) 885 22 45
fax (61) 885 22 41
wydzial3@poznan.po.gov.pl

Obejmujący zakresem swojego działania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo-gospodarcze i skarbowe, inne niż należące do właściwości prokuratury regionalnej;
 2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.;
 3. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w kategorii spraw należących do zadań Wydziału;
 4. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia 11 Zastępcy Prokuratora Okręgowego, innych postępowań przygotowawczych o skomplikowanym stanie faktycznym lub mających szczególny wydźwięk społeczny;
 5. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-4, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 6. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1- 4;
 7. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § I a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 4;
 8. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 4;
 9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1- 4 oraz ocena i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1- 4;
 10. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu, finansowych i skarbowych, koordynowanie postępowań przygotowawczych, zgodnie z zadaniami Wydziału przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego prokuratora koordynatora oraz zlecone przez Prokuraturę Krajową lub Prokuraturę Regionalną w Poznaniu koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych;
 11. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w Prokuraturach Rejonowych Poznali – Stare Miasto w Poznaniu, w Gnieźnie, w Wągrowcu, w Obornikach, w Pile, w Złotowie;
 12. sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych wymienionych w pkt 11;
 13. dokonywanie analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturach rejonowych wymienionych w pkt 11 celem udzielania odpowiedzi na pisma składane przez osoby fizyczne i instytucje;
 14. przygotowanie stanowiska celem podjęcia decyzji w przedmiocie wznowienia i podjęcia na nowo umorzonego postępowania przygotowawczego prowadzonego w prokuraturach rejonowych wymienionych w pkt 11, w trybie art. 327 § 1 i 2 k.p.k.;
 15. przygotowywanie projektów wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, prowadzonego w prokuraturach rejonowych wymienionych w pkt 11, w trybie art. 328 § 1 k.p.k.;
 16. badanie akt i przygotowywanie stanowiska Prokuratora Okręgowego w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w Prokuraturach Rejonowych Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, w Gnieźnie, w Wągrowcu, w Obornikach, w Pile, w Złotowie;
 17. obrót prawny z zagranicą w sprawach własnych wymienionych w pkt 1 – 4;

p.o. Naczelnika Wydziału – prok. Jacek Duszyński
telefon (61) 88-52-251
jm.duszynski@poznan.po.gov.pl


Wydział V Organizacyjny

tel. (61) 885 20 34
fax (61) 885 20 49
wydzial5@poznan.po.gov.pl

Do zadań Wydziału należy w szczególności prowadzenie spraw w zakresie:

 1. organizacji pracy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuratur rejonowych;
 2. kadr i szkolenia;
 3. sprawozdawczości i statystyki;
 4. skarg i wniosków;
 5. działalności rzecznika prasowego;
 6. udostępnienia informacji publicznej:
 7. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 8. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuraturach rejonowych;
 9. dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej w Poznaniu oraz koordynowanie wykonywania zadań w tym zakresie w odniesieniu do pracowników podległych prokuratur rejonowych;
 10. przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust 1 regulaminu;
 11. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o sianie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych;

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Wizytacji , obejmujący następujące zadania :

 1. prowadzenie wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych, w tym ocena umiejętności zawodowych prokuratorów kontrolowanej jednostki zgodnie z § 81 regulaminu;
 2. dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego o przedłużenie powierzenia czynności prokuratorskich;
 3. przeprowadzanie lustracji doraźnych zleconych przez Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego;
 4. prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badania akt oraz innych ustaleń, zleconych przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępców;

Kierownik Działu – prok. Katarzyna Pluta
telefon (61) 88-52-029
k.pluta@poznan.po.gov.pl

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Kadr i Szkoleń

Kierownik Szkolenia – prok. Anita Blajer – Lechwacka
telefon (61) 88-52-037
a.blajer-lechwacka@poznan.po.gov.pl

Naczelnik Wydziału – prok. Mateusz Pakulski
telefon : (61) 88-52-028
m.pakulski@poznan.po.gov.pl


Wydział VI Sądowy

tel. (61) 88-52-087
fax. (61) 88-52-086
wydzial6@poznan.po.gov.pl

Obejmujący zakresem swojego działania:

 1. udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7 kwietnia 2016 roku regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury ( Dz. U. z 2016 roku poz. 508 z późn. zm.), zwanego dalej regulaminem i w wyniku realizacji wniosków o pomoc prawną;
 2. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, w których prokurator brał udział w rozprawie w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;
 3. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, w których prokurator brał udział w rozprawie w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;
 4. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, w których prokurator brał udział w rozprawie w trybie § 328 ust 3 regulaminu;
 5. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których prokurator brał udział w rozprawie w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;
 6. ocena i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których prokurator brał udział w rozprawie w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;
 7. nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem;
 8. kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
 9. analiza orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe prokuratury rejonowe;
 10. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie;
 11. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 12. monitorowanie spraw, w których strony wniosły skargę do Sądu Najwyższego w trybie rozdziału 55 a kodeksu postępowania karnego i przygotowywanie analiz w tym zakresie;
 13. udział prokuratorów przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej i drugiej instancji w sprawach zastrzeżonych do właściwości rzeczowej tego sądu w postępowaniu wykonawczym oraz postępowaniu o ułaskawienie;
 14. przygotowywanie projektów decyzji w zakresie rozstrzygania sporów kompetencyjnych;
 15. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych;

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Pozakarny, obejmujący następujące zadania :

 1. udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym i sądem apelacyjnym jako sądami pierwszej i drugiej instancji w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych a także w innych postępowaniach przewidzianych przez, ustawy;
 2. udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach, w tym nieprocesowych wszczętych przez inne podmioty;
 3. prowadzenie wybranych spraw z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, prawa administracyjnego i innych sprawach przewidzianych przez ustawy, o skomplikowanym charakterze pod względem faktycznym i prawnym;
 4. nadzór nad udziałem prokuratorów podległych prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego, pracy i ubezpieczeń społecznych, gospodarczych, prawa administracyjnego i innych sprawach przewidzianych przez ustawy;
 5. opracowywanie projektów skarg kasacyjnych w postępowaniu oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu z zakresu spraw cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych oraz ze stosunku pracy zakresu ubezpieczeń społecznych;
 6. opracowanie projektów sprzeciwów i skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz udział w posiedzeniach sądu, w sprawach zainicjowanych lub w których brał udział prokurator lub zgłosił udział w postępowaniu przed tym sądem;
 7. udział w postępowaniach odszkodowawczych z tytułu niesłusznego skazania, tymczasowego aresztowania lub zatrzymania;
 8. reprezentacja Prokuratora Okręgowego jako organu pomocniczego, właściwego w sprawie uzyskania kompensaty, na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 2005 roku o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych (t. j. Dz. U. z 2016 roku poz. 325 );
 9. udział w przed sądem w sprawach prowadzonych na podstawie ustawy z 22 listopada 2013 roku o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 roku poz. 24 z późn. zm.);

Kierownik Działu – prok. Anna Ockert
telefon (61) 88-52-077
a.ockert@poznan.po.gov.pl

Naczelnik Wydziału – prok. Artur Domański
telefon : (61) 88-52-088
a.domanski@poznan.po.gov.pl


Wydział VII Budżetowo – Administracyjny

fax. (61) 88-52-115
wydzial7@poznan.po.gov.pl

Obejmujący zakresem swojego działania:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
 2. prowadzenie rachunkowości;
 3. prowadzenie biblioteki;
 4. prowadzenie spraw socjalno – bytowych;
 5. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 6. obsługa administracyjno – gospodarcza;
 7. prowadzenie inwestycji i remontów;
 8. zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Dyrektor Finansowo Administracyjny – Ryszard Krysztofiak
telefon : (61) 88-52-103
r.krysztofiak@poznan.po.gov.pl

Główna Księgowa – Gabriela Błaszyk
telefon : (61) 88-52-104
g.blaszyk@poznan.po.gov.pl


Wydział VIII do Spraw Wojskowych

tel. (61) 85-08-200
wydzial8@poznan.po.gov.pl

Obejmujący zakresem swojego działania:

 1. prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy lub im powierzonych:
  • o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstwa, dla których właściwy jest wojskowy sąd okręgowy,
  • innych, w tym również zleconych do prowadzenia przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych lub Prokuratora Okręgowego,
 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 3. sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 4. sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego lub Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych kasacji w trybie art 521 kpk i art. 523 § l a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 5. wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 6. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 7. ocena i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
 8. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale oraz w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych, w których utworzono działy do spraw wojskowych zgodnie z właściwością określoną w § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 22 marca 2016 roku w sprawie utworzenia w prokuraturach okręgowych i prokuraturach rejonowych komórek organizacyjnych do spraw wojskowych , ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości ( Dz. U. z 2016 roku poz. 402);
 9. sprawowanie nadzoru instancyjnego związanego z realizacją uprawnień Zastępcy Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez działy do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia cyt. w pkt 3 oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, w których utworzono działy do spraw wojskowych;
 10. nadzór nad udziałem prokuratorów działu do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia cyt. w pkt 3 w postępowaniu przed sądem wojskowym;
 11. udział prokuratorów przed sądem wojskowym w postępowaniu o wznowienie postępowania i o ułaskawienie;
 12. kontrola okresowa prawomocnych orzeczeń sądowych w podległych komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia cyt. w pkt 3;
 13. analiza danych dotyczących stanu przestępczości oraz danych statystycznych w zakresie spraw prowadzonych przez Wydział i w prokuraturach rejonowych określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia cyt. w pkt 3.
 14. w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 96 z późn. zm.) w ramach udzielonego przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych upoważnienia – nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania,

W ramach Wydziału VIII wyodrębnia się:

 1. Dział I kierowany przez Kierownika, nadzorowany przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych, do którego zadań w szczególności należy:
  • prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy lub im powierzonych o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstw, dla których właściwy jest Wojskowy Sąd Okręgowy i innych, w tym również zleconych do prowadzenia przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych lub Prokuratora Okręgowego,
  • wykonywanie czynności oskarżyciela publicznego przed sądami wojskowymi i powszechnymi w zakresie, w jakim nie będą one realizowane przez Dział II i Dział III,
  • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego i kontroli nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,
  • wykonywanie czynności związanych z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych /Dz.U. z 2015r., poz. 1930/.
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Okręgowego i zwierzchników służbowych.

Kierownik Działu – mjr Piotr Ochrem

 1. Dział II kierowany przez Kierownika, nadzorowany przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych, do którego zadań w szczególności należy:
  • prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy lub im powierzonych o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstw, dla których właściwy jest wojskowy sąd okręgowy i innych, w tym również zleconych do prowadzenia przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych lub prokuratora okręgowego, które nie będą rozpoznawane przez Dział I i Dział III,
  • udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w lit. a, rozstrzyganych w pierwszej instancji i w drugiej instancji przez Wojskowy Sąd Okręgowy oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
  • udział prokuratorów przed Wojskowym Sądem Okręgowym w postępowaniu wykonawczym oraz w sprawach o wznowienie postępowania i o ułaskawienie,
  • udział prokuratorów przed Wojskowym Sądem Okręgowym w sprawach o uznanie za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie /z rozdziału 58 kpk/,
  • nadzór nad udziałem prokuratorów działu do spraw wojskowych prokuratury rejonowej w postępowaniu przed sądem wojskowym,
  • kontrola okresowa prawomocnych orzeczeń sądowych w podległych komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych,
  • kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego w podległych działach do spraw wojskowych prokuratur rejonowych /wytyczne, zalecenia/,
  • analiza orzecznictwa wojskowego sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe działy do spraw wojskowych prokuratur rejonowych,
  • udział w sprawach przed sądem powszechnym wyznaczonych przez Prokuratora Okręgowego, lub Zastępcę Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych,
  • obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych, w których utworzono działy do spraw wojskowych,
  • sprawowanie nadzoru instancyjnego związanego z realizacją uprawnień Zastępcy Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez działy do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi w podległych prokuraturach rejonowych, w których utworzono działy do spraw wojskowych,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Okręgowego i zwierzchników służbowych.

Kierownik Działu – płk Gerard Konopka

 1. Dział III kierowany przez Kierownika, nadzorowany przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych, do którego zadań w szczególności należy:
  • prowadzenie śledztw i dochodzeń własnych, nadzorowanie śledztw i dochodzeń prowadzonych przez inne organy lub im powierzonych o czyny zabronione wyczerpujące znamiona przestępstw, dla których właściwy jest wojskowy sąd okręgowy i innych, w tym również zleconych do prowadzenia przez Zastępcę Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych lub Prokuratora Okręgowego, które nie będą rozpoznawane przez Dział I i Dział II,
  • wykonywanie czynności oskarżyciela publicznego przed sądami wojskowymi i powszechnymi, w zakresie jakim nie będą one realizowane przez Dział I i Dział II,
  • opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,
  • analiza danych dotyczących stanu przestępczości w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych z ustaleniem dominującej kategorii przestępstw,
  • prowadzenie spraw organizacyjnych i szkoleniowych wynikających z pełnienia zawodowej służby wojskowej przez prokuratorów będących oficerami,
  • planowanie i realizacja kontroli przestrzegania prawa i działań profilaktycznych w jednostkach resortu obrony narodowej, zlokalizowanych na terenie właściwości Wydziału VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, w tym prowadzenie szkoleń metodycznych na rzecz Żandarmerii Wojskowej,
  • nadzór nad realizacją kontroli przestrzegania prawa i realizacja zadań profilaktycznych w jednostkach resortu obrony narodowej, wykonywanych przez działy do spraw wojskowych w prokuraturach rejonowych,
  • zbieranie i analiza danych dotyczących stanu przestępczości oraz danych statystycznych w zakresie spraw prowadzonych przez komórki organizacyjne do spraw wojskowych,
  • załatwianie petycji, skarg, wniosków i meldunków w zakresie kompetencji Wydziału VIII do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Poznaniu,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Prokuratora Okręgowego i zwierzchników służbowych.

Kierownik Działu – płk Michał Wyszyński

Wydział do spraw Wojskowych w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu obejmuje swoją właściwością obszar województw będących we właściwości następujących prokuratur rejonowych właściwych w sprawach, o których mowa w art. 3 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. – Prawo o prokuraturze: Prokuratury Rejonowej w Gdyni (obszar województwa pomorskiego), Prokuratury Rejonowej Poznań-Grunwald w Poznaniu (obszar województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego), Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie (obszar powiatów: gorzowskiego, międzyrzeckiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego i miasto Gorzów Wielkopolski oraz obszar województwa zachodniopomorskiego) i Prokuratury Rejonowej Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu (obszar województwa dolnośląskiego, w województwie lubuskim obszar powiatów: krośnieńskiego, nowosolskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego, żarskiego i miasta Zielona Góra oraz obszar województwa opolskiego).

Nadzór nad pracą Wydziału VIII sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego do Spraw Wojskowych, który kieruje tym wydziałem.


Samodzielny Dział ds. Informatyzacji i Analiz

tel. (61) 885 21 37
fax (61) 885 2138
administrator@poznan.po.gov.pl

Obejmujący zakresem swojego działania:

 1. opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuraturach rejonowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;
 2. koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 3. zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej;
 4. opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 5. współpraca z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 6. opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;
 7. wykonywanie analizy kryminalnej;
 8. administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 9. administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu;
 10. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej w Poznaniu i podległych prokuratur rejonowych na platformie e -PUAP;
 11. obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 12. obsługa wideokonferencji;
 13. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

Kierownik Działu – prok. Zdzisław Kowalski
telefon : (61) 88-52-139
z.kowalski@poznan.po.gov.pl


Ponadto funkcjonują :

 • Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 • stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych;
 • stanowisko audytora wewnętrznego;
 • stanowisko inspektora ochrony danych;
 • stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • stanowisko radcy prawnego.
Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Magdalena Mazur-Prus
Informację udostępnił: Marcin Bukowski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-03
Data udostępnienia informacji: 2017-12-13
Liczba odsłon: 9 146

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj