Przedmiot działania powszechnych jednostek Prokuratury oraz ich kompetencje regulują przepisy Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2019 poz. 740)

Art. 2.
Prokuratura wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi na straży praworządności.
Art. 3.
§ 1. Obowiązki określone w art. 2 Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy i pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz podlegli im prokuratorzy wykonują przez:
1)   prowadzenie  lub  nadzorowanie  postępowania  przygotowawczego  w sprawach  karnych  oraz  sprawowanie  funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami;
2)   wytaczanie  powództw  w sprawach  cywilnych  oraz  składanie  wniosków  i udział  w postępowaniu  sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli;
3)   podejmowanie  środków  przewidzianych  prawem,  zmierzających  do  prawidłowego  i jednolitego  stosowania  prawa w postępowaniu  sądowym,  administracyjnym,  w sprawach  o wykroczenia  oraz  w innych  postępowaniach  przewidzianych przez ustawę;
4)   sprawowanie  nadzoru  nad  wykonywaniem  postanowień  o tymczasowym  aresztowaniu  oraz  innych  decyzji o pozbawieniu wolności;
5)   prowadzenie  badań  w zakresie  problematyki  przestępczości  oraz  jej  zwalczania  i zapobiegania  oraz  współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie prowadzenia badań dotyczących problematyki przestępczości, jej zwalczania i zapobiegania oraz kontroli;
6)   gromadzenie,  przetwarzanie  i analizowanie  w systemach  informatycznych  danych,  w tym  danych  osobowych,  pochodzących z prowadzonych lub nadzorowanych na podstawie ustawy postępowań oraz z udziału w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę, przekazywanie danych i wyników analiz właściwym organom, w tym organom innego państwa, jeżeli przewiduje to ustawa lub umowa międzynarodowa ratyfikowana przez Rzeczpospolitą Polską;
7)   zaskarżanie  do  sądu  niezgodnych  z prawem  decyzji  administracyjnych  oraz  udział  w postępowaniu  sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji;
8)   koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe;
9)   współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa;
10)  współpracę z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
11)  współpracę  i udział  w działaniach  podejmowanych  przez  organizacje  międzynarodowe  lub  ponadnarodowe  oraz zespoły międzynarodowe, działające na podstawie umów międzynarodowych, w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską;
12)  opiniowanie projektów aktów normatywnych;
13)  współpracę  z organizacjami  zrzeszającymi  prokuratorów  lub  pracowników  prokuratury,  w tym  współfinansowanie wspólnych projektów badawczych lub szkoleniowych;
14)  podejmowanie innych czynności określonych w ustaw

Art. 16.
Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury są: Prokuratura Krajowa, prokuratury regionalne, prokuratury okręgowe i prokuratury rejonowe

Art. 23.
§ 1. Prokuraturę okręgową tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch prokuratur rejonowych.
§ 2. Do  podstawowych  zadań  prokuratury  okręgowej  należy  zapewnienie  udziału  prokuratora  w postępowaniach prowadzonych  na  podstawie  ustawy  przed  sądami  powszechnymi,  a w jednostkach,  w których  utworzono  wydziały  do spraw wojskowych, także wojskowymi sądami okręgowymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i skarbowe, a w jednostkach, w których utworzono wydziały do  spraw  wojskowych,  także  w sprawach  podlegających  orzecznictwu  wojskowych  sądów  okręgowych,  sprawowanie nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, a także prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych.
§ 3. Prokuraturą okręgową kieruje prokurator okręgowy.
§ 4. Prokurator okręgowy jest prokuratorem przełożonym  prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.
§ 5. Zastępca prokuratora okręgowego kieruje prokuraturą okręgową w zakresie ustalonym przez prokuratora okręgowego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.

Art. 24.
§ 1. Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uzasadnionych przypadkach może być utworzona więcej niż jedna prokuratura rejonowa w obrębie tej samej gminy.
§ 2. Do podstawowych zadań prokuratury rejonowej należy zapewnienie udziału prokuratora w postępowaniach prowadzonych  na podstawie  ustawy przed sądami powszechnymi, a w jednostkach,  w których  utworzono działy do spraw wojskowych,  także  wojskowymi  sądami  garnizonowymi,  prowadzenie  i nadzorowanie  postępowań  przygotowawczych,
z wyłączeniem spraw wymienionych w art. 19 § 4, art. 20 § 3, art. 22 § 2 i art. 23 § 2, a w jednostkach, w których utworzono działy do spraw wojskowych, także w sprawach podlegających orzecznictwu wojskowych sądów garnizonowych.
§ 3. Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy.
§ 4. Prokurator rejonowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów wykonujących czynności w tej jednostce.
§ 5. Zastępca prokuratora rejonowego kieruje prokuraturą rejonową w zakresie ustalonym przez prokuratora rejonowego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym prokuratorów wykonujących czynności w tej jednostce.
Art. 25.
§ 1. W prokuraturach regionalnych i okręgowych tworzy się wydziały oraz mogą być tworzone działy, samodzielne lub wchodzące w skład wydziałów.
§ 2. W prokuraturach rejonowych mogą być tworzone działy lub sekcje.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Magdalena Mazur-Prus
Informację udostępnił: Marcin Bukowski
Data wytworzenia informacji: 2017-12-13
Data udostępnienia informacji: 2017-12-13
Liczba odsłon: 9 100

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj