Prokuratura Rejonowa w Krośnie Odrzańskim ul. Piastów 10L 66-600 Krosno Odrzańskie tel.: 68 383 87 66, faks: 68 383 87 67 e-mail: prkrosnoodrz@zielona-gora.po.gov.pl http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=42

Swoją właściwością obejmuje:
miasto Gubin, gminy z terenu powiatu krośnieńskiego: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie i Maszewo z terenu powiatu słubickiego – gmina Cybinka.

Prokurator Rejonowy – Rafał Suchorski – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Anna Zielińska – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim –  Rafał Suchorski

W zakresie zadań organizacyjnych:
1. Kieruje całokształtem działalności jednostki i z tego tytułu organizuje pracę i środkami służbowego   nadzoru    egzekwuje indywidualną odpowiedzialność za wyniki pracy oraz kontroluje obciążenie i wydajność pracy podległych prokuratorów.

2. Reprezentuje prokuraturę na zewnątrz, utrzymuje kontakty z samorządami, organami administracji samorządowej i państwowej na terenie właściwości prokuratury, udziela informacji przedstawicielom środków masowego przekazu.

3. Dekretuje korespondencję przychodzącą.

4. Wyjaśnia lub zleca zastępcy wyjaśnianie skarg wpływających do prokuratury.

5. Przyjmuje interesantów osobiście lub wyznacza do tego innego  prokuratora.

6. Podpisuje pisma kierujące akta na zewnątrz oraz adresowane do prokuratora okręgowego oraz naczelnika wydziału prokuratury okręgowej.

7. Sprawuje nadzór nad prawidłowym sporządzaniem meldunków i sprawozdań statystycznych.

8. Kontroluje stan zabezpieczenia informacji niejawnych oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa informacji niejawnych.

W ramach wewnętrznego nadzoru służbowego:

1. Kontroluje obciążenie i wydajność pracy prokuratorów .

2. Żąda relacji o przebiegu postępowania w poszczególnych sprawach .

3. Zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań .

4. Przedłuża okres śledztwa powyżej 3 miesięcy.

5. Kontroluje postępowania prowadzone dłużej niż 3 miesiące zwracając uwagę na terminowość i poziom wykonywanych czynności  oraz prawidłowość nadzoru prokuratorskiego wyrażającą się zwłaszcza w szybkości nadania biegu doniesieniom, poziomie wytycznych udzielanych przed wszczęciem postępowania lub przy jego przedłużaniu, właściwej reakcji na uchybienia w pracy organów dochodzeniowych.

6. Bada i ocenia na bieżąco niepowodzenia sądowe w zakresie uniewinnień oraz zwrotów.

7. Przeprowadza analizy prawidłowości realizacji zadań służbowych.

8. Sprawuje aprobatę w razie nieobecności zastępcy prokuratora rejonowego.

9. Rozpoznaje wnioski o wyłączenie prokuratora.

W zakresie postępowania sądowego i wykonawczego:

1. Wyznacza prokuratorów do udziału w posiedzeniach sądu oraz rozprawach i uzgadnia z nimi   wnioski co do wymiaru kary i innych  rozstrzygnięć, przyjmuje sprawozdania z przebiegu rozprawy lub posiedzenia, uzgadnia zasadność zaskarżenia orzeczenia i zarządzenia.

2. Bierze udział w postępowaniach sądowych wskazanych w art. 339 kpk lub wyznacza prokuratora do wzięcia udziału w posiedzeniu.

3. Dokonuje analiz i ocen orzecznictwa sądowego oraz skuteczności apelacji.

4. Przeprowadza hospitacje rozpraw.

Zastępca Prokuratora Rejonowego  w Krośnie Odrzańskim – Anna Zielińska

 1. Nadzoruje lub osobiście prowadzi postępowania przygotowawcze przydzielone przez prokuratora rejonowego.

2. Prowadzi sprawy z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, rodzinnego, a także sprawy nieletnich oraz sprawuje nadzór i kontrolę spraw prowadzonych w tym zakresie przez innych prokuratorów, bierze udział w postępowaniach sądowych i ocenia orzeczenia sądu oraz  sporządza środki odwoławcze .

3. Sprawuje aprobatę postanowień o zastosowaniu i uchyleniu środków zapobiegawczych, postanowień o powołaniu biegłych, decyzji kończących postępowanie przygotowawcze oraz środków odwoławczych sporządzonych przez asesora.

4. Sprawdza przygotowanie i poziom ich wystąpień przed sądem, przyjmuje ich sprawozdania z przebiegu rozprawy lub posiedzenia, dokonuje oceny tych orzeczeń sądowych.

5. Nadzoruje pracę sekretariatu.

6. Zastępuje prokuratora rejonowego czasie nieobecności .

7. Zastępcę prokuratora rejonowego w zakresie prowadzonych postępowań zastępuje kierownik Działu do prowadzenia śledztw.

8. Kontroluje przestrzeganie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kosicka
Informację udostępnił: Wojciech Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-08
Data udostępnienia informacji: 2018-02-21
Liczba odsłon: 2 946