Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 38 67-100 Nowa Sól tel.:  68 387-03-05, faks 68 387 03 09 e-mail: prnowasol@zielona-gora.po.gov.pl http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=43

Swoją właściwością obejmuje:
miasto Nowa Sól oraz gminy z terenu powiatu nowosolskiego: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko

Prokurator Rejonowy– p.f. Patryk Wilk – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego – p.f. Katarzyna Wojciechowska – Prokuratorzy Prokuratury Rejonowej

Prokurator Rejonowy w Nowej Soli – p.f. Patryk Wilk

W zakresie ogólno – administracyjnym kieruje całokształtem pracy prokuratury i  z tego tytułu:

1. dokonuje podziału pracy pracowników prokuratorskich  i administracyjnych;

2. przeprowadza kontrole i dokonuje oceny ich pracy, organizuje narady i odprawy pracowników;

3. podpisuje pisma kierujące akta na zewnątrz;

4. dekretuje korespondencję wpływającą po raz pierwszy w danej sprawie;

5. reprezentuje Prokuraturę na zewnątrz, organizuje narady zewnętrzne, w granicach upoważnienia ustawowego wydaje akty normujące działalność podległej jej prokuratury i organów podlegających nadzorowi procesowemu;

6. w stosowny sposób wykorzystuje materiały uzyskane w toku działalności prokuratury w kontaktach z organami państwowymi, samorządowymi i innymi instytucjami oraz organizacjami;

7. dokonuje analiz nasilenia przestępczości, bada jej przyczyny i określa środki służące jej zapobieganiu i zwalczaniu;

8. dokonuje analiz orzecznictwa sądowego, poziomu postępowań przygotowawczych, praktyki stosowania środków zapobiegawczych;

9. kontroluje stan zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej;

10. kontroluje wspólnie z odpowiedzialnym pracownikiem zabezpieczenie p. pożarowe pomieszczeń prokuratury oraz stan bhp;

11. utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu;

12. rozpoznaje skargi i wnioski na działalność podległej jej jednostki;

13. przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu wnioski w sprawach ze stosunku pracy podległych pracowników;

14. przyjmuje interesantów;

W zakresie postępowania przygotowawczego:

1. prowadzi osobiście zastrzeżone sobie sprawy i czynności, a w pozostałym zakresie sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami prokuratorów, zwłaszcza w sprawach prowadzonych w formie śledztwa własnego lub powierzonego;

2. na wniosek zainteresowanych prokuratorów konsultuje z nimi decyzje kończące postępowanie, wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, postanowienia o zastosowaniu, uchyleniu lub zmianie innego środka zapobiegawczego, wnioski w przedmiocie wymiaru kary, decyzje o zaskarżeniu orzeczeń sądowych i inne wynikające z właściwości zadań prokuratora, a w przypadkach określonych przez przepisy regulaminu wewnętrznego urzędowania p. j. o. prokuratury sprawuje aprobatę tych decyzji i wniosków.

3. sprawuje aprobatę dotyczącą asesorów;

4. kontroluje rytmiczność pracy, szybkość nadawania biegu sprawom oraz poziom wytycznych w sprawach kierowanych do Policji;

5. dokonuje okresowych kontroli spraw zawieszonych;

6. pełni – stosownie do harmonogramu – dyżury w miejscu pracy lub „pod telefonem” w miejscu zamieszkania;

7. zastępuje Zastępcę Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności w zakresie kierowania Działem Śledczym w razie jednoczesnej nieobecności kierownika Działu Śledztw – prok. Patryka Wilka i wyznacza prokuratorów do załatwiania poszczególnych spraw, o ile nie przejmuje ich do osobistego prowadzenia;

W zakresie postępowania sądowego i wykonawczego:

1. bierze udział w postępowaniach sądowych lub wyznacza innego prokuratora do wzięcia udziału w posiedzeniu;

2. hospituje wystąpienia prokuratorów w sądzie;

3. podejmuje decyzje w przedmiocie udziału w postępowaniu sądowym;

4. zarządza kontrolę aresztów i zasadności zatrzymań przez Policję.  

 

 Zastępca Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli – p.f. Katarzyna Wojciechowska

1. zastępuje Prokuratora Rejonowego w czasie jego nieobecności i podejmuje wszelkie decyzje oraz czynności z zakresu jego właściwości, zastępuje prok. — w zakresie czynności z tytułu kierowania przez niego Działem Śledczym;

2. sprawuje nadzór służbowy nad czynnościami prokuratorów w sprawach prowadzonych w formie dochodzeń oraz śledztw, prowadzi osobiście oraz nadzoruje postępowania przygotowawcze we wszelkiego rodzajach sprawach karnych zleconych przez Prokuratora Rejonowego lub sobie zastrzeżonych;

3. na wniosek zainteresowanych prokuratorów konsultuje z nimi decyzje kończące postępowanie, wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, postanowienia o zastosowaniu, uchyleniu lub zmianie innego środka zapobiegawczego, wnioski w przedmiocie wniosków o karę, decyzje o zaskarżaniu orzeczeń sądowych i inne wynikające z właściwości zadań prokuratora, a w przypadkach określonych przez przepisy regulaminu wewnętrznego urzędowania p. j. o. sprawuje aprobatę tych decyzji i wniosków;

4. dokonuje kontroli dochodzeń prowadzonych przez organy państwowe posiadające uprawnienia oskarżycieli publicznych i w razie potrzeby udziela tym organom niezbędnego instruktażu w zakresie czynności w postępowaniu przygotowawczym;

5. sprawuje nadzór nad pracą sekretariatu;

6. wykonuje czynności oskarżyciela przed sądami;

7. utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu;

8. przyjmuje interesantów stosownie do właściwości wynikającej z pełnionej funkcji oraz osobiście prowadzonych postępowań przygotowawczych;

9. wykonuje inne czynności i prowadzi sprawy zlecone przez Prokuratora Rejonowego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kosicka
Informację udostępnił: Wojciech Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-08
Data udostępnienia informacji: 2019-05-07
Liczba odsłon: 4 879