Prokuratura Rejonowa we Wschowie ul. Garbarska 11 67-400 Wschowa tel.: 65 540 79 95, faks: 65 540 79 93 e-mail: prwschowa@zielona-gora.po.gov.pl http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=45

Swoją właściwością obejmuje:
gminy z terenu powiatu wschowskiego: Sława, Szlichtyngowa i Wschowa

Prokurator Rejonowy – Artur Dryjas – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Bartosz Jabłoński – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Prokurator Rejonowy we Wschowie – Artur Dryjas

1. kieruje pracą jednostki oraz reprezentuje prokuraturę wobec organów państwowych i samorządowych – działających na terenie jej właściwości i współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach;

2. sprawuje nadzór – przestrzegając zasady równomiernego obciążenia – nad pracą podległych mu prokuratorów i asesorów oraz ocenia indywidualnie wyniki ich pracy;

3. w ramach  nadzoru służbowego w celu realizacji zadań, wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe, które podlegli prokuratorzy  obowiązani są wykonywać, z zastrzeżeniem art.8 ust. 2  ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku o prokuraturze
– nadzoruje ścisłe i konsekwentne wykonywanie przez podległych prokuratorów w realizacji ich ustawowych zadań wytycznych i poleceń Prokuratora Generalnego;
– sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów;

– konsultuje i nadzoruje decyzje o skierowaniu do Sądu wniosku   o zastosowanie tymczasowego aresztowania oraz uzgadnia decyzje w przedmiocie innych środków zapobiegawczych;

– konsultuje i nadzoruje decyzje o umorzeniu postępowań przygotowawczych z powodu znikomego stopnia społecznej szkodliwości czynu /art.17§ 2 kpk/ ; o skierowaniu wniosku o warunkowe umorzenie postępowania /art. 336 § 1 kpk i art. 66 kk/ oraz wniosku, o którym mowa w art. 335 kpk i art. 324 § 1 kpk;

– rozpoznaje wnioski prokuratorów prowadzących  w przedmiocie przedłużenia okresów trwania śledztw na czas od 3 miesięcy do roku;

– rozpoznaje zażalenia, o których mowa w art. 302 § 1 i 2 kpk;

– nadzoruje podejmowane przez prokuratorów czynności i środki  przewidziane prawem, zmierzające do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, karnym i administracyjnym, w sprawach o wykroczenia i w innych postępowaniach, w których udział  prokuratora na podstawie przepisów  ustaw jest wskazany;

– uzgadnia z prokuratorami  wnioski oskarżycielskie i inne składane przed sądami oraz ocenia orzeczenia sądowe, podejmując decyzje w przedmiocie wywodzenia apelacji i zażaleń;
– w razie takiej potrzeby bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych;

– sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorskich przed sądem, w szczególności w wypadku wykonywania czynności oskarżycielskich przez prokuratorów w krótszym stażu pracy;

– utrzymuje kontakty i współpracuje z organami samorządu terytorialnego oraz terenowymi organami rządowej administracji ogólnej;

– utrzymuje kontakty z przedstawicielami środków masowego przekazu;

– podejmuje decyzje i zleca prokuratorom   wykonanie innych czynności, których potrzeba przeprowadzenia wynika z bieżącej pracy Prokuratury;

– wykonuje osobiście inne czynności bezpośrednio związane z realizacją ustawowych zadań Prokuratury;

– przyjmuje interesantów w ustalonych dniach i godzinach;

– podpisuje wszystkie pisma wychodzące na zewnątrz prokuratury, za wyjątkiem niektórych pism dotyczących czynności wykonywanych przez prokuratorów  w prowadzonych bądź nadzorowanych przez nich postępowaniach przygotowawczych;

– utrzymuje bieżącą , systematyczną współpracę z kierownictwem jednostek Policji, działających na terenie ich właściwości, w razie potrzeby organizuje spotkania i wspólne narady służbowe, prowadzi szkolenia policjantów w zakresie postępowania przygotowawczego;

– zarządza pełnienie przez prokuratorów i asesorów dyżurów po godzinach pracy  w dni robocze, soboty i dni wolne od pracy, także w siedzibie Sądu Rejonowego  we Wschowie w godzinach jego urzędowania – w związku z rozpoznawaniem spraw w postępowaniu przyspieszonym;

Zastępca Prokuratora Rejonowego  we Wschowie  – Bartosz Jabłoński
1. zastępuje Prokuratora Rejonowego we Wschowie podczas jego nieobecności w pełnym  zakresie  jego obowiązków,

2. prowadzi śledztwa w sprawach zaistniałych na  terenie działania  Komendy Powiatowej  Policji we Wschowie  oraz Komisariatu Policji w Sławie,

3. nadzoruje  postępowania przygotowawcze i sprawdzające prowadzone przez  Komendę Powiatową Policji we Wschowie, a w razie potrzeby także przez    Komisariat Policji w Sławie

4. wnosi środki odwoławcze od orzeczeń sądowych w sprawach,  w  których był autorem aktu oskarżenia,

5. nadzoruje wykonanie zarządzeń i wszystkich czynności związanych z zawieszeniem postępowań,

6. kontroluje sprawy zawieszone nie rzadziej niż  raz w ciągu 6  miesięcy  i ewentualnie zleca podjęcie zawieszonych postępowań,

7. bierze udział w rozprawach i posiedzeniach sądowych,

8. sprawdza przygotowanie i poziom wystąpień prokuratorskich w wypadku wykonywania czynności oskarżycielskich  przez prokuratorów o niższym stażu pracy

9. sprawuje nadzór nad sprawami rejestrowanymi w rejestrach Ko, Ko/kks, Ko/kw,

10. kontroluje prawidłowość wpisów w repertoriach „Pa” i  „Pc”,

11. prowadzi sprawy cywilne, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych  oraz o wykroczenia i inne postępowania określone odrębnymi przepisami,

12. wnosi powództwa adhezyjne,

13. nadzoruje  prowadzenie   czynności  w sprawach  cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinne i opiekuńcze oraz o wykroczenia  i postępowania określone odrębnymi przepisami w zakresie prawidłowości biegu czynności  i  trafności  podejmowanych  decyzji,

14. nadzoruje pracę sekretariatu,

15. uczestniczy w naradach z funkcjonariuszami Policji  prowadzi szkolenie  policjantów w zakresie postępowania przygotowawczego,

16. realizuje zadania obronne  określone  w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji  wykonywania  zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony,

17. co najmniej raz w roku dokonuje kontroli dochodzeń prowadzonych na terenie działania  tut. prokuratury przez organy posiadające uprawnienia oskrżycieli publicznych im w razie potrzeby udziela tym organom niezbędnych wskazań

18. sprawuje nadzór nad dowodami rzeczowymi przechowywanymi.

19. prokuraturze rejonowej w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi i tym zakresie nie rzadziej niż co 3 miesiące kontroluje prowadzony rejestr „Drz”;

20. przyjmuje skargi i wnioski.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kosicka
Informację udostępnił: Wojciech Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-08
Data udostępnienia informacji: 2018-02-21
Liczba odsłon: 2 996