Prokuratura Rejonowa w Żarach ul. Górnośląska 17 68-200 Żary tel.: 68 363 93 51, faks: 68 363 93 60 e-mail przary@zielona-gora.po.gov.plhttp://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=48

Swoją właściwością obejmuje:
miasta: Łęknica i Żary oraz gminy z terenu powiatu żarskiego: Brody, Jasień, Lipinki Łużyckie, Lubsko, Przewóz, Trzebiel, Tuplice i Żary

Prokurator Rejonowy – Robert Brzeziński – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Mariusz Juryca – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Prokurator Rejonowy w Żarach – Robert Brzeziński

1. Kieruje pracą prokuratury rejonowej, reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu.

3. Opracowuje harmonogram działalności prokuratury na dany rok kalendarzowy i realizuje działania przewidziane w harmonogramie.

4. Zwołuje i prowadzi bieżące narady służbowe.

5. Analizuje na bieżąco stan przestrzegania dyscypliny pracy.

6. Bezpośrednio dekretuje wpisy w repertoriach Ds.

7. Nadzoruje dział do prowadzenia śledztw i kwalifikuje sprawy to tego działu.

8. Dekretuje wpisy w rejestrach Pc, Pa, Pn, Ko, Ko kks i Rs oraz wszelką korespondencję dotyczącą tych rejestrów, jak również wszelką korespondencję dot. repertoriów Ds.

9. Dokonuje  bieżących i okresowych analiz spraw w aspekcie rytmiki ich załatwiania,  zachowania wymogów formalnych i poziomu merytorycznego, a w szczególności spraw długotrwających,

10. Kontroluje aktywność prokuratorów jako oskarżycieli publicznych poprzez hospitacje rozpraw,

11. Podejmuje decyzje o zaskarżeniu orzeczeń sadowych oraz składa wnioski o sporządzenie na piśmie uzasadnienia orzeczenia,

12. Przesyła do właściwego sądu  środki odwoławcze celem ich rozpoznania,

13.Przesyła do sądu wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania

14. Kieruje pisma instrukcyjne i wytyczne z zakresu prowadzonych postępowań przygotowawczych do komendantów poszczególnych jednostek policji,

15. Sprawuje aprobatę asesorów.

17. Przyjmuje skargi i wnioski interesantów oraz rozpatruje sprawy z zakresu rejestru Rs.

18. Przyjmuje  referaty przed i posesyjne.

19. Sprawuje nadzór nad prawidłowym działaniem systemu informatycznego w podległej jednostce oraz bezpieczeństwem przetwarzania danych w systemie.

W ramach sprawowanego wewnętrznego nadzoru służbowego konsultacji z Prokuratorem Rejonowym podlegają :

1. decyzje podejmowane w zakresie zastosowania, uchylenia lub  zmiany tymczasowego aresztowania,

2. wnioski  składane w zakresie wymiaru kary na rozprawach, wnioski  w trybie art.335 kpk oraz o warunkowe umorzenie,

3. wydanie postanowienia o zawieszeniu postępowania przygotowawczego

4. wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania lub odmowy wszczęcia z powodu znikomego stopnia społecznego niebezpieczeństwa czynu

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Mariusz Juryca

1. Wykonuje czynności prokuratora rejonowego podczas jego nieobecności

2. Kontroluje zabezpieczenie tajemnicy służbowej

3. Wykonuje czynności oskarżycielskie przed Sądem i bierze udział w posiedzeniach sądowych

4. Dokonuje hospitacji asesorów i aplikantów w trakcie rozpraw sądowych

5.  Sporządza plany dyżurów prokuratorów

6. Prowadzi śledztwa i dochodzenia zlecone przez prokuratora  rejonowego

7. Realizuje działania przewidziane w harmonogramie działalności jednostki

8. Nadzoruje na bieżąco prokuratorów i asesorów prowadzących sprawy z zakresu pozakarnej działalności jednostki

9.  Inicjuje i prowadzi postępowania z zakresu działalności pozakarnej

10.Wykonuje inne czynności zlecone przez prokuratora rejonowego

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kosicka
Informację udostępnił: Wojciech Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-08
Data udostępnienia informacji: 2018-02-21
Liczba odsłon: 7 225