Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze ul. Partyzantów 42 65-332 Zielona Góra tel.: 68 328 63 33, faks: 68 328 63 34 e-mail: przielonagora@zielona-gora.po.gov.pl http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=46

Swoją właściwością obejmuje:
miasto Zielona Góra oraz gminy z terenu powiatu zielonogórskiego: Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Świdnica, Zabór

Prokurator Rejonowy – Marcin Baworowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Paweł Sawicki – Prokurator Prokuratury Rejonowej
Zastępca Prokuratora Rejonowego – Wojciech Nowak- Prokurator Prokuratury Rejonowej

Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze – Marcin Baworowski:

1. Kieruje Prokuraturą Rejonową w Zielonej Górze i reprezentuje ją w kontaktach zewnętrznych;

2. dekretuje:

– wpisy spraw do prowadzenia i nadzorowania przez prokuratorów, a rejestrowanych w sekretariatach: 1Ds., 2Ds. i 3Ds.,

– wpisy spraw do prowadzenia w sekretariatach 1Ko. i 2Ko.;

– odnotowywanych w rejestrach: Pc, Pa, Pn, Rs, Ko,

– i wszelką inną korespondencję;

3. podpisuje pisma kierowane do prokuratura nadrzędnego, innych jednostek organizacyjnych prokuratury;

4. przyjmuje referaty przed i posesyjne we wszystkich sprawach;

5. sprawuje nadzór nad kierowanymi wnioskami o skazanie składane przed sądem w trybie art. 335 kpk. i art. 387 kpk.;

6. uzgadnia z prokuratorem referującym sprawę oraz autorem decyzji merytorycznej decyzję o zaskarżeniu orzeczenia sądu w oparciu o referat posesyjny;

7.  uzgadnia z autorem decyzji merytorycznej oraz jego bezpośrednim przełożonym decyzję o odstąpieniu od wywiedzenia środka zaskarżenia orzeczenia sądowego; referat w tym przedmiocie winien być złożony najpóźniej na dwa dni przed upływem terminu do zaskarżenia oraz mieć również formę pisemną;

8. zwołuje i prowadzi narady służbowe; w razie konieczności narady służbowe Działu do prowadzenia śledztw;

9. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem sądu i jednostek organizacyjnych policji;

10. przyjmuje wnioski i skargi interesantów; w tym przyjmuje obywateli w sprawach skarg i zażaleń oraz interesantów w prowadzonych lub nadzorowanych przez siebie postępowaniach;

11. nadzoruje bieżącą i okresową analizę spraw w aspekcie rytmiki ich załatwienia, zachowania wymogów formalnych, poziomu merytorycznego oraz estetycznego akt spraw;

12. nadzoruje stałą i bieżącą kontrolę spraw zawieszonych, dowodów rzeczowych oraz archiwizacji i formułuje w tych zakresach wnioski oraz zalecenia;

13. prowadzi sprawy z rejestrów Rs;

14. nadzoruje bieżącą analizę spraw karnych w celu wykorzystania ich w prokuratorskiej działalności cywilistycznej i prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa;

15. nadzoruje bieżącą analizę spraw karnych w aspekcie naruszeń regulacji z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz wykorzystuje instytucje prawne w celu przywrócenia porządku społecznego i administracyjnego;

16. prowadzi osobiście i nadzoruje zadekretowane na siebie postępowania przygotowawcze oraz zastrzeżone dla siebie czynności w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych przez innych prokuratorów; wykonuje wszelkie czynności w zawieszonych przez siebie postępowaniach, zapoznaje się z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania, wnioskami w przedmiocie wymiaru kary, a także na wniosek zainteresowanych prokuratorów konsultuje z nimi decyzje kończące postępowanie oraz wszelkie decyzje co do środków zapobiegawczych;

17. uczestniczy w rozprawach i posiedzeniach przed sądem w sprawach karnych, cywilnych, gospodarczych i w sprawach rodzinnych i nieletnich oraz przed właściwymi organami w trybie postępowania administracyjnego;

Zastępca Prokuratora Rejonowego – Paweł Sawicki

1. Zastępuje w czasie urlopu i choroby Prokuratora Rejonowego Marcina Baworowskiego;

2. dekretuje wpisy w rejestrze 1Ds. i korespondencję dotyczącą tego sekretariatu kierując się zasadą równego i proporcjonalnego obciążenia pracą;

3. nadzoruje pracę sekretariatów 1, 2 i 3Ds. oraz pozostałych samodzielnych stanowisk sekretariatu;

4. dokonuje bieżących i okresowych analiz pracy sekretariatów ze szczególnym uwzględnieniem czasu wykonania dekretacji prokuratora, rytmiki, rzetelności i kompletności zapisów we wszystkich rubrykach rejestrów SIP; sprawozdanie z badania okresowego przedkłada prokuratorowi rejonowemu w terminie 7. dni;

5. dokonuje okresowych analiz spraw karnych przypisanych sekretariatom Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze w aspekcie rytmiki ich załatwienia, zachowania wymogów formalnych, poziomu merytorycznego, estetycznego i wykorzystania do spraw poza karnych; sprawozdanie z badania przedkłada prokuratorowi rejonowemu w terminie 7. dni;

6. dokonuje bieżących i okresowych analiz spraw z zakresu prawa cywilnego, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych, przypisanych prokuratorom z wydzielonych stanowisk; sprawozdanie z badania okresowego przedkłada prokuratorowi rejonowemu w terminie 7. dni;

7. przyjmuje referaty przed i posesyjne wszystkich prokuratorów;

8. utrzymuje bieżące kontakty z kierownictwem jednostek organizacyjnych Policji;

9. koordynuje przebieg postępowań w trybie przyspieszonym;

10. sporządza miesięczne plany dyżurów prokuratorskich zdarzeniowych;

11. sporządza miesięczne plany dyżurów prokuratorskich przyjęć interesantów;

12. sporządza roczny plan urlopów prokuratorów oraz pozostałych pracowników;

13. rytmicznie przekazuje informacje na stronę internetową Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze;

14. przydziela wokandy sądowe prokuratorom, w tym prokuratorom Działu do prowadzenia śledztw oraz wydzielonych stanowisk do prowadzenia spraw z zakresu prawa cywilnego ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych oraz administracyjnych;

15. prowadzi rejestr oraz dokonuje okresowych, co najmniej 6. miesięcznych, analiz spraw zawieszonych wszystkich sekretariatów;

16. prowadzi osobiście i nadzoruje zadekretowane na siebie postępowania przygotowawcze;

17. wykonuje wszelkie czynności w zawieszonych przez siebie postępowaniach;

18. wykonuje inne zlecone przez prokuratora rejonowego czynności;

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kosicka
Informację udostępnił: Wojciech Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-08
Data udostępnienia informacji: 2018-02-21
Liczba odsłon: 19 278