Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze uregulowana jest Zarządzeniem nr 82/18 Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 11 października 2018 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz zadań komórek organizacyjnych.
(wejście w życie z dniem 11 października 2018 r. )

Struktura wydana na podstawie art. 37 ust 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1767), a także § 29 ust 1 – 3 i 5 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1206 z późn. zm.), zwanego dalej „regulaminem”

 

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze stanowią:

1.    Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze;
2.    Zastępca Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze

W skład Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wchodzą następujące komórki organizacyjne:

  1. Wydział I Śledczy;
  2. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
  3. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy;
  4. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny;
  5. X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
  6. Stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych;
  7. Stanowisko audytora wewnętrznego;
  8. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych.

 WYDZIAŁ I ŚLEDCZY

1. Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;

3) prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k.;

4) prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów w sztuce medycznej, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;

5) prowadzenia i nadzorowania, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw;

6) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych  i nadzorowanych w Wydziale;

7) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale, określonych w pkt 1 – 5 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej;

8) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-5;

9) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1-5;

10) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w pkt 1-5;

11) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;

12) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach o których mowa w pkt 1-5;

13) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego, w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

14) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

15) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowym;

16) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 1-5, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw;

17) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-5;

18) nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z 12 października 1990r. o Straży Granicznej z późn. zm., obejmujących przestępstwa o charakterze kryminalnym, w szczególności:

a) ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno–rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem,

b) podejmowanie decyzji w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym, uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, w warunkach określonych w art. 168b k.p.k., dowodów popełnienia przestępstwa.

19) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
3. Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora w zakresie prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych.

Wydziałem I Śledczym kieruje Naczelnik Wydziału.

Naczelnik – ROBERT GABRYSZAK – Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-725, + 48 68 32-91-711
fax : + 48 68 32-91-729
e-mail wydzial.sledczy@zielona-gora.po.gov.pl

 WYDZIAŁ II DS.PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ:
1. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;

3) prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k.;

4) prowadzenia i nadzorowania, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw;

5) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych  i nadzorowanych w Wydziale;

6) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale, określonych w pkt 1 – 4 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej;

7) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 4;

8) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1 – 4;

9) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w pkt 1 – 4;

10) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;

11) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 4;

12) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

13) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;

14) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo–skarbowym;

15) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 1 – 4, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez podległe prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw;

16) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 4;

17) nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z 12 października 1990r. o Straży Granicznej z późn. zm., obejmujących przestępstwa o charakterze gospodarczym, w szczególności:

a) ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno–rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem,

b) podejmowanie decyzji w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym, uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, w warunkach określonych w art. 168b k.p.k., dowodów popełnienia przestępstwa.

18) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość).

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

3. Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznaczy koordynatora w zakresie prowadzenia i nadzorowania  spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) w Prokuraturze Okręgowej i w podległych jednostkach.Wydziałem II do spraw Przestępczości Gospodarczej kieruje Naczelnik Wydziału.

Naczelnik – DANIEL KOLASIŃSKI – Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-712, + 48 68 32-91-741, + 48 68 32-91-759
fax : + 48 68 32-91-762
e-mail wydzial.pg@zielona-gora.po.gov.pl

 


 

WYDZIAŁ IV ORGANIZACYJNO – SĄDOWY:

1. Wydział IV Organizacyjno–Sądowy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) organizacji pracy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jednostek rejonowych;

2) spraw kadrowych i szkoleń, dotyczących prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

3) sprawozdawczości i statystyki;

4) skarg i wniosków;

5) działalności rzecznika prasowego;

6) postępowań służbowych;

7) udostępniania informacji publicznej;

8) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

9) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

10) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy;

11) udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 10, rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

12) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 10;

13) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 10;

14) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 10;

15) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których mowa w pkt 10;

16) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach o których mowa w pkt 10;

17) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1‑5 i §4 ust. 1pkt 1-4;

18) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez podległe prokuratury rejonowe i innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1-5 i §4 ust. 1pkt 1- 4;

19) przeprowadzania wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych;

20) przeprowadzania działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

21) rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

22) dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej;

23) przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw w wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;

24) wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników;

25) obrotu zagranicznego w zakresie nie objętym właściwością Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

26) sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach, które nie były objęte zwierzchnim nadzorem służbowym;

27) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania;

28) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika Działu, nadto obejmujący w szczególności następujące zadania:

1) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;

2) udział prokuratorów w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi;

3) udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

4) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie §328 ust. 3 regulaminu;

5) badanie zasadności kasacji kierowanych przez Prokuratora Rejonowego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego;

6) udział w postępowaniach o odszkodowania w trybie rozdziału 58 k.p.k. oraz postępowania prowadzone w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego;

7) udział w postępowaniach dotyczących wyroków łącznych toczących się w pierwszej instancji przed sądem okręgowym.

3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem IV Organizacyjno-Sądowym sprawuje Prokurator Okręgowy z wyłączeniem Działu Postępowania Sądowego, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego oraz za wyjątkiem zadań określonych w § 5 ust. 1 pkt 10 i 11, nad którymi to zadaniami bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.


Wydziałem IV Organizacyjno – Sądowym kieruje Naczelnik Wydziału.

p.o. Naczelnika – ŁUKASZ WOJTASIK – Prokurator Prokuratury Okręgowej

Kierownik Działu Postępowania Sądowego – MAREK JABŁEKA – Prokurator Prokuratury Okręgowej

Wizytator:
EWA GRZEŚKOWIAK – Prokurator Prokuratury Okręgowej
ANDRZEJ STEFANOWSKI – Prokurator Prokuratury Okręgowej

Rzecznik Prasowy – ZBIGNIEW FĄFERA – Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefon : + 46 68 32 91 786,  516 018 384
e-mail zfafera@zielona-gora.po.gov.pl

Kierownik Szkolenia  ANDRZEJ STEFANOWSKI – Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefon : + 48 68 32-91-761
e-mail  astefanowski@zielona-gora.po.gov.pl

Kierownik Sekretariatu –  JOANNA GRZYWNOWICZ
telefon : + 48 68 32-91-718
fax : + 48 68 32-91-777
e-mail jgrzywnowicz@zielona-gora.po.gov.pl

Inspektor d/s Biurowości – ANETA RADZIK
telefon : + 48 68 32-91-857
fax : + 48 68 32-91-702
e-mail aradzik@zielona-gora.po.gov.pl

Specjalista d/s Kadr – MARTA WICHA
telefon : + 48 68 32-91-721
fax : + 48 68 32-91-794
e-mail mwicha@zielona-gora.po.gov.pl

Sekretariat Prokuratora Okręgowego – ELŻBIETA PORCZYŃSKA
telefon: + 48 68 329 17 00
fax: + 48 68 329 17 48
e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


WYDZIAŁ VII BUDŻETOWO – ADMINISTRACYJNY

1. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny, kierowany jest przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego.

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Finansowo – Księgowy, Dział Administracyjno – Gospodarczy, Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.

3. Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego obejmuje zadania w zakresie:

1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2) prowadzenia rachunkowości;

3) prowadzenia spraw socjalno – bytowych;

4) prowadzenia biblioteki.

4. Dział Administracyjno – Gospodarczy, kierowany przez Kierownika Działu obejmuje zadania w zakresie:

1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

2) obsługi administracyjno – gospodarczej;

3) prowadzenia inwestycji i remontów;

4) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

5) prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych i biura podawczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze;

6) archiwum zakładowego, prowadzonego łącznie dla Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

5. Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu obejmuje zadania w zakresie:

1) wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego i podległych prokuratorów rejonowych danymi w systemach informatycznych oraz zadań zleconych przez Prokuratora Krajowego jako administratora danych w ogólnopolskich systemach informatycznych, w związku z przetwarzaniem danych w zakresie właściwości Prokuratury Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

2) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej;

3) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

4) opracowywania projektu wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

5) wdrożenia zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony przetwarzanych w nich danych osobowych, w tym opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;

6) wykonywania analizy kryminalnej;

7) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i zewnętrznych baz danych;

8) administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej;

9) administrowania skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;

10) obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

11) obsługi wideokonferencji;

12) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

6. Służba BHP wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

7. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym kieruje Dyrektor Finansowo-Administracyjny.

Dyrektor Finansowo – Administracyjny – ROBERT WANATKO
Główna Księgowa – MARIA TURECKA

Kierownik Działu Administracyjno–Gospodarczego – MAŁGORZATA JASIŃSKA

Kierownik Działu ds. Informatyzacji i Analiz  – WOJCIECH KOWALSKI
tel: +48 68 32 91 807
e-mail wkowalski@zielona-gora.po.gov.pl

telefon: + 48 68 32-91-752
fax : + 48 68 32-91-713

Pokoje gościnne Prokuratury Okręgowej – MAGDALENA SZEWCZYK-KRÓLIKOWSKA
telefon: + 48 68 32-91-752

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W PLN BGK O/Zielona Góra
Nr rachunku: 12 1130 1222 0030 2049 3390 0001

KONTO SUM DEPOZYTOWYCH W EURO BGK O/Zielona Góra
Nr rachunku: 82 1130 1222 0030 2049 3390 0002


X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

1.X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem” obejmujący zakresem swojego działania:

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5) prowadzenie postępowań sprawdzających;

6) koordynuje działania związane z ochroną fizyczną w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz jednostkach podległych;

2. W ramach X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej oraz oddziały kancelarii tajnej utworzone w prokuraturach rejonowych, podległych bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizacje i zasady działania określają odrębne przepisy.

3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Kierownik działu – JOANNA CZĘSTOCHOWSKA

telefon: + 48 68 32-91-737,
fax+ 48 68 32-91-748
e-mail: jczestochowska@zielona-gora.po.gov.pl

    W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) Starszego Inspektora do spraw Obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw (tekst jednolity Dz.U. z 2015 rok poz. 827 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2) Inspektora Ochrony Danych na podstawie art.37 rozporządzenia RODO 2016/679; ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz na podstawie art. 46 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019. 125);

3) Audytora Wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.).

 

Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu:

 

Starszy inspektor ds. obronnychwakat; p.o. Joanna CZĘSTOCHOWSKA


Zapewnienia prawidłową realizację zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 144) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych


telefon: + 48 68 32-91-737

e-mail:

 


Inspektor Ochrony Danych (IOD) – Joanna Częstochowska

Wykonuje dla prokuratur okręgu zielonogórskiego zadania określone w art. 39 RODO oraz art. 47 ustawy z 14.12.2018 r.  o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. 2019. 125)

Do zadań IOD należy:

a) informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy  przepisów o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
b) monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
c) udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
d) współpraca z organem nadzorczym;
e) pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami oraz w stosownych przypadkach prowadzenie  konsultacji we wszelkich innych sprawach.

Inspektor ochrony danych wypełnia swoje zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania.
Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań IOD w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze sprawuje Prokurator Okręgowy. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań IOD w prokuraturach rejonowych okręgu zielonogórskiego sprawują poszczególni Prokuratorzy Rejonowi.

IOD – JOANNA CZĘSTOCHOWSKA
telefon: + 48 68 32-91-737,
fax+ 48 68 32-91-748
e-mail: iod@zielona-gora.po.gov.pl

 


Audytor wewnętrzny – JOLANTA RATAJCZAK

Wykonuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz, U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

telefon: + 48 68 32-91-728
e-mail: jratajczak@zielona-gora.po.gov.pl

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kosicka
Informację udostępnił: Wojciech Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2017-05-12
Data udostępnienia informacji: 2016-06-21
Liczba odsłon: 4 950