add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Organizacja jednostki – Prokuratura Krajowa

Struktura organizacyjna Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze uregulowana jest Zarządzeniem nr 27/20 Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz zadań komórek organizacyjnych. (wejście w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r. )

Struktura wydana na podstawie art. 37 ust 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (tj. Dz.U.2019 poz.740), a także § 29 ust 1 – 3 i 5 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tj.Dz.U.2017 poz.1206 z późn.zm), zwanego dalej „regulaminem”

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze stanowią:

 1. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze;
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze

Sekretariat Prokuratora Okręgowego – DOROTA BIELECKA
telefon: + 48 68 32-91-700
fax: + 48 68 32-91-748
e-mail: sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl

W skład Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I Śledczy;
 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
 3. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy;
 4. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny;
 5. X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 6. Stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych;
 7. Stanowisko audytora wewnętrznego;
 8. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych.

WYDZIAŁ I ŚLEDCZY

Naczelnik – ROBERT GABRYSZAK – Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-725, + 48 68 32-91-711
fax : + 48 68 32-91-729
e-mail wydzial.sledczy@zielona-gora.po.gov.pl

1. Wydział I Śledczy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
3) prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk;
4) prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów w sztuce medycznej, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
5) prowadzenia i nadzorowania, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw;
6) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
7) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale, określonych w pkt 1 – 5 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej;
8) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-5;
9) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 §la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1-5;
10) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w pkt 1-5;
11) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
12) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach o których mowa w pkt 1-5;
13) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego, w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
14) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
15) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowym;
16) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 1-5, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw;
17) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-5;
18) nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j Dz.U.2017 poz.2365 z póżn.zm), obejmujących przestępstwa o charakterze kryminalnym, w szczególności:

a) ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
b) podejmowanie decyzji w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym, uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, w warunkach określonych w art. 168 b kpk, dowodów popełnienia przestępstwa.

19) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
3. Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznacza koordynatora w zakresie prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów medycznych.

 

Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

Naczelnik – DANIEL KOLASIŃSKI – Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-712, + 48 68 32-91-741, + 48 68 32-91-759
fax : + 48 68 32-91-762
e-mail wydzial.pg@zielona-gora.po.gov.pl

1. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
3) prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu
oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk;
4) prowadzenia i nadzorowania, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw;
5) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
6) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale, określonych w pkt 1-4 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej;
7) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-4;
8) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1 – 4;
9) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w pkt 1-4;
10) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
11) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 4;
12) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
13) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
14) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowym;
15) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 1 – 4, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez podległe prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw;
16) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-4;
17) nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (t.j. Dz,U.2O19 poz.l47z późn, zm.), obejmujących przestępstwa o charakterze gospodarczym, szczególności:

a) ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem, b) podejmowanie decyzji w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym, uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, w warunkach określonych w art. 168 b kpk, dowodów popełnienia przestępstwa.

18) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość).

2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
3. Prokurator Okręgowy odrębnym zarządzeniem wyznacza koordynatora w zakresie prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) w Prokuraturze Okręgowej i w podległych jednostkach.

 

Wydział IV Organizacyjno-Sądowy

Naczelnik – ŁUKASZ WOJTASIK – Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-740, + 48 68 32-91-709, + 48 68 32-91-739
fax : + 48 68 32-91-755
e-mail: wydzial.org@zielona-gora.po.gov.pl
e-mail: oz@zielona-gora.po.gov.pl

1. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) organizacji pracy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jednostek rejonowych;
2) spraw kadrowych i szkoleń, dotyczących prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
3) sprawozdawczości i statystyki;
4) skarg i wniosków;
5) działalności rzecznika prasowego;
6) postępowań służbowych;
7) udostępniania informacji publicznej;
8) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
9) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
10) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy;
11) udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 10, rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
12) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 10;
13) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 10;
14) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 10;
15) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których mowa w pkt 10;
16) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach o których mowa w pkt 10;
17) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 i § 4 ust. 1 pkt 1-4;
18) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez podległe prokuratury rejonowe i innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5 i § 4 ust. 1 pkt 1- 4;
19) przeprowadzania wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych;
20) przeprowadzania działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
21) rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
22) dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej;
23) przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw w wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;
24) wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników;
25) obrotu zagranicznego w zakresie nie objętym właściwością Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
26) sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach, które nie były objęte zwierzchnim nadzorem służbowym;
27) monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania;
28) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego i Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.
3. Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika Działu

Kierownik Działu – MAREK JABŁEKA – Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-710
fax : + 48 68 32-91-747
e-mail: sadowy@zielona-gora.po.gov.pl

obejmuje w szczególności następujące zadania:

1) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
2) udział prokuratorów w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi;
3) udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
4) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;
5) badanie zasadności kasacji kierowanych przez Prokuratora Rejonowego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego;
6) udział w postępowaniach o odszkodowania w trybie rozdziału 58 kpk oraz postępowania prowadzone w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego (t.j. Dz.U.2018 poz. 2099 z późn.zm);
7) udział w postępowaniach dotyczących wyroków łącznych toczących się w pierwszej instancji przed sądem okręgowym.

4. Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu

Kierownik Działu – JACEK SOWIŃSKI – Prokurator Prokuratury Okręgowej
telefony : + 48 68 32-91-756
fax : + 48 68 32-91-775

obejmuje zadania w zakresie:

1) wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego i podległych prokuratorów rejonowych danymi w systemach informatycznych oraz zadań zleconych przez Prokuratora Krajowego jako administratora danych w ogólnopolskich systemach informatycznych, w związku z przetwarzaniem danych w zakresie właściwości Prokuratury Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
2) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych;
3) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
4) opracowywania projektu wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
5) wdrożenia zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony przetwarzanych w nich danych osobowych, w tym opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;
6) wykonywania analizy kryminalnej;
7) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i zewnętrznych baz danych;
8) administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej;
9) administrowania skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
10) obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
11) obsługi wideokonferencji;
12) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
13) współpracy przy opracowywaniu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
14) współpracy w zakresie przygotowywania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych.

5. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem IV Organizacyjno-Sądowym sprawuje Prokurator Okręgowy z wyłączeniem Działu Postępowania Sądowego, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego oraz za wyjątkiem zadań określonych w § 5 ust. 1 pkt 10 i 11, nad którymi to zadaniami bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Sekretariat prokuratury

1. W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze funkcjonuje sekretariat prokuratury, kierowany przez Kierownika Sekretariatu

Kierownik Sekretariatu –  ELŻBIETA PORCZYŃSKA
telefon : + 48 68 32-91-718
fax : + 48 68 32-91-777
e-mail: jgrzywnowicz@zielona-gora.po.gov.pl

i wykonujący prace:

1) kancelaryjno-biurowe;
2) pomocnicze;

w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora wykonuje czynności formalno-prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

2. Bezpośredni nadzór nad pracą sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

 

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny

Dyrektor Finansowo-Administracyjny – ROBERT WANATKO
telefon : + 48 68 32-91-781
e-mail rwanatko@zielona-gora.po.gov.pl

1. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, kierowany jest przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego.
2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Finansowo-Księgowy oraz Dział Administracyjno-Gospodarczy.
3. Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego

Główny Księgowy – MARIA TURECKA
telefony : + 48 68 32-91-707
fax : + 48 68 32-91-713
e-mail mturecka@zielona-gora.po.gov.pl

obejmuje zadania w zakresie:

1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
2) prowadzenia rachunkowości;
3) prowadzenia spraw socjalno – bytowych.

4. Dział Administracyjno – Gospodarczy, kierowany przez Kierownika Działu

Kierownik Działu – MAŁGORZATA JASIŃSKA
telefony : + 48 68 32-91-860
fax : + 48 68 32-91-713
e-mail mjasinska@zielona-gora.po.gov.pl

obejmuje zadania w zakresie:

1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
2) obsługi administracyjno-gospodarczej;
3) prowadzenia inwestycji i remontów;
4) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
5) prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych i biura podawczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze;
6) prowadzenia archiwum zakładowego, łącznie dla Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

5. Służba BHP wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
6. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – JOANNA CZĘSTOCHOWSKA
telefon : + 48 68 32-91-737
e-mail: jczestochowska@zielona-gora.po.gov.pl

1. X Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem” obejmujący zakresem swojego działania:

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5) prowadzenie postępowań sprawdzających;
6) koordynuje działania w zakresie fizycznej ochrony obiektów Prokuratury Okręgowej.

2. W ramach X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej oraz oddziały kancelarii tajnej utworzone w prokuraturach rejonowych, podległych bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizacje i zasady działania określają odrębne przepisy.
3. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

 1. inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw (t.j Dz.U.2019 poz.1541 z późn.zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

  Inspektor ds. obronnych – PAULINA SITEK
  telefon: + 48 68 32-91-817

 2. inspektora ochrony danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019 poz.1781) do wykonywania zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz.U.2019 poz. 125);

  Inspektor Ochrony Danych – JOANNA CZĘSTOCHOWSKA
  telefon: + 48 68 32-91-737,
  fax+ 48 68 32-91-748
  e-mail: jczestochowska@zielona-gora.po.gov.pl

 3. Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późn. zm.).

  Audytor wewnętrzny – JOLANTA RATAJCZAK
  telefon: + 48 68 32-91-728
  e-mail: jratajczak@zielona-gora.po.gov.pl

Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Wojciech Kowalski
Informację udostępnił: Wojciech Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2020-06-08
Data udostępnienia informacji: 2021-01-26
Liczba odsłon: 3 483

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj