Prokurator Okręgowy – JAROSŁAW KIJOWSKI – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

– sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego (z wyłączeniem Działu Sądowego)
– sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego
– sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań X Samodzielnego Działu ds. Ochrony Informacji Niejawnych
– sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Audytora wewnetrznego, Administratora Bezpieczeństwa Informacji, starszego inspektora ds. obronnych

Zastępca Prokuratora Okręgowego – MARCIN CHRZANOWSKI – Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

– sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału I Śledczego
– sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału II ds. Przestępczości Gospodarczej
– sprawuje bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Działu Sądowego

(struktura organizacyjna – kontakt do poszczególnych Wydziałów/Działów)


 Naczelnik Wydziału I ŚledczegoROBERT GABRYSZAK – Prokurator Prokuratury Okręgowej, wykonujący zadania w zakresie:

1)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
3)    prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k.;
4)    prowadzenia i nadzorowania spraw dotyczących błędów w sztuce medycznej, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
5)    prowadzenia i nadzorowania, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw;
6)    obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych  i nadzorowanych w Wydziale;
7)    udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale, określonych w pkt 1 – 5 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej;
8)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-5;
9)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1-5;
10)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w pkt 1-5;
11)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
12)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach o których mowa w pkt 1-5;
13)    sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego, w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
14)    podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
15)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowym;
16)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 1-5, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw;
17)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-5;
18)    nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z 12 października 1990r. o Straży Granicznej z późn. zm., obejmujących przestępstwa o charakterze kryminalnym, w szczególności:
a)    ocena zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
b)    podejmowanie decyzji w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym, uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, w warunkach określonych w art. 168b k.p.k., dowodów popełnienia przestępstwa.
19)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka.


Naczelnik  Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej – DANIEL KOLASIŃSKI –
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wykonujący zadania w zakresie:

1)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
2)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 2 Regulaminu;
3)    prowadzenia i nadzorowania spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 Regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeśli wartość wyrządzonej przestępstwem szkody przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k.;
4)    prowadzenia i nadzorowania, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych określonej kategorii spraw;
5)    obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych  i nadzorowanych w Wydziale;
6)    udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziale, określonych w pkt 1 – 4 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym oraz w ramach pomocy prawnej;
7)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 4;
8)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt 1 – 4;
9)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w sprawach o których mowa w pkt 1 – 4;
10)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale;
11)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 4;
12)    sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
13)    podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w podległych prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
14)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym i finansowo – skarbowym;
15)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt 1 – 4, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez podległe prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wyżej wymienionej kategorii przestępstw;
16)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1 – 4;
17)    nadzoru nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno – rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie z 12 października 1990r. o Straży Granicznej z późn. zm., obejmujących przestępstwa o charakterze gospodarczym, w szczególności:
a)    oceny zasadności wniosków Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności operacyjno – rozpoznawczych oraz nadzór nad ich wykonaniem,
b)    podejmowania decyzji w przedmiocie wykorzystania w postępowaniu karnym, uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, w warunkach określonych w art. 168b k.p.k., dowodów popełnienia przestępstwa.
18)    koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych i nadzorowanych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość).

 


p.o. Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego – ŁUKASZ WOJTASIK –
Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, wykonujący  zadania w zakresie:

1)    organizacji pracy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze i podległych jednostek rejonowych;
2)    spraw kadrowych i szkoleń, dotyczących prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
3)    sprawozdawczości i statystyki;
4)    skarg i wniosków;
5)    działalności rzecznika prasowego;
6)    postępowań służbowych;
7)    udostępniania informacji publicznej;
8)    nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
9)    koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
10)    prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy;
11)    udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 10, rozpoznawanych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
12)    sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 10;
13)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 i art. 523 §1a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 10;
14)    wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 10;
15)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których mowa w pkt 10;
16)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego, w sprawach o których mowa w pkt 10;
17)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1 5 i §4 ust. 1pkt 1-4;
18)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badania akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez podległe prokuratury rejonowe i innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1-5 i §4 ust. 1pkt 1- 4;
19)    przeprowadzania wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych;
20)    przeprowadzania działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
21)    rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
22)    dokonywania oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko prokuratorskie w prokuraturze rejonowej;
23)    przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw w wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;
24)    wykonywania zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników;
25)    obrotu zagranicznego w zakresie nie objętym właściwością Wydziału I Śledczego i Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
26)    sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania w tych sprawach nadzoru instanycjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
27)    monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania;
28)    wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

2.  W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Postępowania Sądowego kierowany przez Kierownika  – MARKA JABŁEKĘ – Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, nadto obejmujący w szczególności następujące zadania:

1)    udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
2)    udział prokuratorów w postępowaniach administracyjnych przed sądami administracyjnymi;
3)    udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
4)    udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie §328 ust. 3 regulaminu;
5)    badanie zasadności kasacji kierowanych przez Prokuratora Rejonowego za pośrednictwem Prokuratora Okręgowego;
6)    udział w postępowaniach o odszkodowania w trybie rozdziału 58 k.p.k. oraz postępowania prowadzone w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego Państwa Polskiego;
7)    udział w postępowaniach dotyczących wyroków łącznych toczących się w pierwszej instancji przed sądem okręgowym.

 

Dyrektor Wydziału IV Budżetowo – Administracyjnyego, kierowany jest przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego – ROBERTA WANATKO

1.    W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Finansowo – Księgowy, Dział Administracyjno – Gospodarczy, Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.

2.    Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego MARIĘ TURECKĄ obejmuje zadania w zakresie:
1)    zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
2)    prowadzenia rachunkowości;
3)    prowadzenia spraw socjalno – bytowych;
4)    prowadzenia biblioteki.

3.    Dział Administracyjno – Gospodarczy, kierowany przez Kierownika Działu MAŁGORZATĘ JASIŃSKĄ obejmuje zadania w zakresie:

1)    zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
2)    obsługi administracyjno – gospodarczej;
3)    prowadzenia inwestycji i remontów;
4)    zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
5)    prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych i biura podawczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze;
6)    archiwum zakładowego, prowadzonego łącznie dla Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Rejonowej w Zielonej Górze.

4.    Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu WOJCIECHA KOWALSKIEGO obejmuje zadania w zakresie:

1)    wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego i podległych prokuratorów rejonowych danymi w systemach informatycznych oraz zadań zleconych przez Prokuratora Krajowego jako administratora danych w ogólnopolskich systemach informatycznych, w związku z przetwarzaniem danych w zakresie właściwości Prokuratury Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
2)    zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej;
3)    koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
4)    opracowywania projektu wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
5)    wdrożenia zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony przetwarzanych w nich danych osobowych, w tym opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;
6)    wykonywania analizy kryminalnej;
7)    administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i zewnętrznych baz danych;
8)    administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej;
9)    administrowania skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP;
10)    obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
11)    obsługi wideokonferencji;
12)    prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.
6.    Służba BHP wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 

Kierownik X Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – JOANNA CZĘSTOCHOWSKA

1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem” obejmujący zakresem swojego działania:

   1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
   3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
   4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
   5) prowadzenie postępowań sprawdzających;
   6) zapewnienie fizycznej ochrony obiektów Prokuratury Okręgowej.

2. W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej Magdalenę Tyrkę oraz oddziały kancelarii tajnej utworzone w prokuraturach rejonowych, podległych bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizacje i zasady działania określają odrębne przepisy.

Audytor wewnętrzny – JOLANTA RATAJCZAK

Wykonuje zadania w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz, U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

Starszy inspektor ds. obronnychwakat; p.o. JOANNA CZĘSTOCHOWSKA

Zapewnienia prawidłową realizację zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 144) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych

Administrator bezpieczeństwa informacji – JOANNA CZĘSTOCHOWSKA

Wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm,).

Do zadań administratora bezpieczeństwa informacji należy:

1) zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
a) sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
b) nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji, o której mowa w art. 36 ust. 2, oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
c) zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

2) prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, z wyjątkiem zbiorów, o których mowa w art. 43 ust. 1, zawierającego nazwę zbioru oraz informacje, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2-4a i 7 ustawy o ochronie danych osobowych

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Kosicka
Informację udostępnił: Wojciech Kowalski
Data wytworzenia informacji: 2018-01-08
Data udostępnienia informacji: 2016-06-21
Liczba odsłon: 5 488