W powszechnych jednostkach prokuratury sposób przyjmowania spraw, wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwów – i zasady udostępniania danych w nich zawartych reguluje Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03.03.2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz. MS poz 83 z późn. zm.).

Zarządzenie to szczegółowo reguluje sposób rejestrowania wpływających do prokuratur spraw. zakładanie i prowadzenie akt, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, zasady postępowania z dowodami rzeczowymi, zasady organizowania archiwów, przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej oraz zasady udostępniania dokumentacji archiwalnej, a także okresy przechowywania, warunki niszczenia i przekazywania do archiwum akt spraw.

Postępowanie przygotowawcze wszczyna się w formie śledztwa albo dochodzenia w sytuacji, gdy podejrzenie popełnienia przestępstwa jest uzasadnione. Śledztwo prowadzi prokurator, dochodzenie prowadzi Policja. Uprawnienia Policji przysługują także organom Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w zakresie ich właściwości, jak również innym organom przewidzianym w przepisach szczególnych.

W przypadku zawiadomienia Prokuratury o przestępstwie prokurator może wszcząć i przeprowadzić postępowanie albo zlecić jego prowadzenie organom wymienionym wyżej. Wówczas nadzoruje takie postępowanie.

W sprawach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego czynności wykonuje osobiście prokurator.

Zawiadomienie o przestępstwie i wszelkie pisma procesowe można składać w biurach podawczych prokuratur okręgu zielonogórskiego.

Sprawy wpływające do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (zawiadomienia o przestępstwie złożone na piśmie, do protokołu zawiadomienia o przestępstwie oraz postanowienia o wszczęciu dochodzeń wydane przez Policję bądź inne uprawnione organy) rejestrowane są w odpowiednich rejestrach według kolejności ich wpływu.

Każda ze spraw jest sprawą indywidualną i podlega ocenie prokuratora, który decyduje o sposobie jej załatwienia w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karmy (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) oraz ustaw przekazujących do kompetencji prokuratora prowadzenie konkretnych postępowań karnych.

Zasady procedury karnej, którymi posługuje się prokurator w prowadzeniu postępowań karnych reguluje ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury( Dz.U. 2016 poz. 508)

O dostępie do akt spraw karnych w toku decyduje prokurator na podstawie art 156 § 5 kpk.

Decyzję taką prokurator podejmuje zarówno do stron postępowania oraz innych osób.

Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do sądu(art.159 kpk)

O udostępnieniu akt spraw sądu osobom nie będącymi stronami w oparciu o przepis art. 156 § 1 – 4 kpk, decyduje prezes sądu.

Zasady uzyskiwania informacji z akt zakończonych postępowań karnych reguluje ustawa z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm. ) oraz ustawa – z dnia 25 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. z 1984r. nr 5, poz. 24 z późn. zm.)

 

 


 ePUAP Elektroniczna skrzynka podawcza

 

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej


Informacje przy rejestracji
:

W celu skorzystania z usług administracji publicznej dostępnych na platformie ePUAP w formularzu rejestracyjnym na stronie www.epuap.gov.pl należy podać swoje dane (m.in. imię i nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail). Informacje kontaktowe, są niezbędne w sytuacji, w której odpowiedź podmiotu administracji publicznej może nastąpić jedynie drogą tradycyjną (tj. poprzez pocztę).

 

Szczegółowe instrukcje obsługi ePuap znajdują się tutaj

 

* Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne).

Dokumenty elektroniczne adresowane do prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego należy kierować za pośrednictwem Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze postępując zgodnie ze wskazanymi poniżej Metodami dostarczania dokumentów elektronicznych.  

 

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze:

1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.
 (Skrytka odbiorcza prokuratur okręgu zielonogórskiego: /pozgora/skrytka)

2. dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (7.30 -15.30) do biura podawczego mieszczącego się przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze na następujących nośnikach danych:

• dyskietka 1,44 MB,
• pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
• płyta CD-RW / DVD-RW.

3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.  

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
2. nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację,
3. dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem,
4. doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku danych zostanie poświadczone dokumentem w postaci papierowej,
5. akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, CSV, TXT, GIF, TIF (.TIFF), BMP, JPG, ODS, ODT, PDF, ZIP, SVG, PNG,
6. wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5MB,
7. dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


 

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 kwietnia 2012 roku, ustawy z 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz.1243 z późn. zm.), regulującą, między innymi, zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej, Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze informuje, że zgodnie z treścią art. 3 ust. 5 wyżej cytowanej ustawy osobom uprawnionym, a więc doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, zapewnia kontakt, w szczególności poprzez możliwość korzystania z poczty elektronicznej, przesyłania wiadomości tekstowych z wykorzystaniem SMS, MMS, przesyłania faksów oraz poprzez stronę internetową, spełniającą standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze, zapewnia również możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy wybranego tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika, na zasadach określonych w art. 12 ustawy – w taki sposób, by osoby uprawnione miały prawo do swobodnego korzystania w kontaktach z organami prokuratury w wybranej przez siebie formie komunikowania się. Pełny tekst ustawy można pobrać tutaj

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Elżbieta Porczyńska
Informację udostępnił: Elżbieta Porczyńska
Data wytworzenia informacji: 2017-08-11
Data udostępnienia informacji: 2016-06-21
Liczba odsłon: 38 913

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj