NAJWAŻNIEJSZE CELE DO REALIZACJI W ROKU 2016

I. Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli
1. Mierniki określające stopień realizacji celu
– wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy – 1,0*
– wskaźnik skuteczności ścigania – 64,0*
* planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

2. Najważniejsze zadania służące do realizacji celu
– strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

II. Zagwarantowanie praw obywateli w postępowaniu przygotowawczym
1. Mierniki określające stopień realizacji celu
– Odsetek uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego – 20*
* planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

2. Najważniejsze zadania służące do realizacji celu
– Terminowe realizowanie czynności w postępowaniu przygotowawczym, informowanie uczestników postępowania o przysługujących im uprawnieniach, prawidłowa praca sekretariatu prokuratury

 

III. Poprawa skuteczności i efektywności prowadzonych postępowań, w tym poprawa skuteczności środków odwoławczych, w szczególności apelacji i kasacji
1. Mierniki określające stopień realizacji celu
– Wskaźnik efektywności postępowania sądowego – 92,0*
* planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

2. Najważniejsze zadania służące do realizacji celu
– Udział w postępowaniu sądowym w sprawach karnych; wywodzenie adekwatnych środków odwoławczych, w tym w szczególności apelacji i kasacji

 

IV. Podniesienie kompetencji prokuratorów i kadry administracyjnej
1. Mierniki określające stopień realizacji celu
– Liczba przeszkolonych prokuratorów, asesorów oraz kadry administracyjnej (przez KSSiP oraz w szkoleniach organizowanych przez prokuratury) – 115*
* planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

2. Najważniejsze zadania służące do realizacji celu
– Organizowanie własnych szkoleń oraz koordynacja udziału w szkoleniach organizowanych przez KSSiP;

 

V. Zapewnienie prawidłowego przeprowadzania procedury udzielania zamówień publicznych
1. Mierniki określające stopień realizacji celu
– Odsetek postępowań, w których nie popełniono błędów mających wpływ na wynik postępowania do łącznej liczby przeprowadzonych postępowań – 100%*
* planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan

2. Najważniejsze zadania służące do realizacji celu
– Stały monitoring prawidłowości prowadzenia postępowań z zachowaniem procedur zamówień publicznych.

 


LUSTRACJE:

W okresie od 25 lutego do 10 marca 2014 roku przeprowadzono lustrację spraw zawieszonych w 2009 oraz 2010 roku.

W okresie od 23 czerwca do 04 lipca 2014 roku przeprowadzono lustrację wybranych spraw w zakresie prawidłowości i terminowości nadawania biegu złożonym środkom odwoławczym w Prokuraturach Rejonowych w Zielonej Górze, Nowej Soli i Żarach.

W okresie od 4 września 2014 r. do 14 października 2014 roku przeprowadzono lustrację postępowań o przestępstwa popełnione przyużyciu przemocy w rodzinie na szkodę małoletnich poniżej 15 lat.

W okresie od 02 marca do 16 marca 2015 roku przeprowadzono lustrację wybranych spraw w zakresie zasadność decyzji o zawieszeniu postępowania przygotowawczego w I półroczu 2015 roku, kompletności materiału dowodowego oraz poprawności podejmowanych czynności w zakresie sprawdzania istnienia przesłanek zawieszenia i szybkość reakcji na ich ustanie, a także ocena realizacji nadzoru służbowego w odniesieniu do postępowań zawieszonych Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze, Krośnie Odrzańskim, Żaganiu, Nowej Soli oraz we Wschowie.

W okresie od 27 lipca do 07 sierpnia 2015 roku przeprowadzono lustrację wybranych spraw w zakresie szybkości reakcji na zawiadomienie o przestępstwie oraz prawidłowości rejestracji materiałów w rejestrze Ko w sprawach, w których w późniejszym terminie sprawę zarejestrowano w repertorium Ds w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie Odrzańskim, Żaganiu oraz we Wschowie.

W okresie od 12 sierpnia do 25 sierpnia 2015 roku przeprowadzono lustrację wybranych spraw w zakresie prawidłowości prokuratorskiej w sprawach o oszustwa popełnione w związku ze sprzedażą towarów i usług poza siedzibą przedsiębiorcy w sprawach zakończonych w II półroczu 2014 roku.

WIZYTACJE:

W okresie od 24 marca do 10 kwietnia 2014 roku przeprowadzono wizytację w Prokuraturze Rejonowej we Wschowie, która obejmowała działalność tej jednostki w okresie od 29 marca 2012 roku do 24 marca 2014 roku.

W okresie od 6 października do 31 października 2014 roku przeprowadzono wizytację w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze, która obejmowała działalność tej jednostki w okresie od 29 marca 2012 roku do 6 października 2014 roku.

W okresie od 13 kwietnia do 12 maja 2015 roku przeprowadzono wizytację Prokuratury Rejonowej w Nowej Soli, ktora obejmowała działalnosć tej jednostki w okresie od 29 marca 2012 roku do 31 grudnia 2014 roku.

W okresie od 28 października do 26 listopada 2015 roku przeprowadzono wizytację Prokuratury Rejonowej w Żarach, ktora obejmowała działalnosć tej jednostki w okresie od 29 marca 2012 roku 30  czerwca 2015 roku.


Statystyka za rok 2013 dostępna jest na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze pod linkiem: http://zielona-gora.po.gov.pl/esi-admin/upload/prezentacja-sprawozdanie-i-styczen-2014.pdf


Plan działalności Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze na rok 2013

Oświadczenie Prokuratora Okręgowego o stanie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze i prokuraturach rejonowych okręgu zielonogórskiego za rok 2013

Sprawozdanie z wykonania planu działalności Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze za rok 2013

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jacek Buśko
Informację udostępnił: Agata Pawłowska
Data wytworzenia informacji: 2016-11-23
Data udostępnienia informacji: 2015-12-23
Liczba odsłon: 3 003