Prokuratura Regionalna w Poznaniu prowadzi działalność w ramach gospodarki budżetowej jako państwowa jednostka budżetowa. Państwowe jednostki budżetowe pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu państwa, a uzyskane dochody odprowadzają do tego budżetu.

Prokuratura Regionalna w Poznaniu na dzień 31 grudnia 2016 roku dysponowała następującym majątkiem:


A.   
Aktywa trwałe:
7 568 130,09 zł.

I. Wartości niematerialne i prawne
473 512,15 zł.

II. Rzeczowe aktywa trwałe
828 363,94 zł.

1.1 Grunty
0,00 zł.

1.2 Budynki
0,00 zł.

1.3 Urządzenia techniczne i maszyny
703 777,72 zł.

1.4 Środki transportu
81 200,00 zł.

1.5 Inne środki trwałe
43 386,22 zł.

III. Należności długoterminowe
6 266 254,00 zł.

B.   Aktywa obrotowe
4 220 725,58 zł.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Paweł Kwapisz
Data wytworzenia informacji: 2016-06-02
Data udostępnienia informacji: 2014-04-14
Liczba odsłon: 2 788