add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU – Prokuratura Krajowa
wtorek, 12 listopada 2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU

Prokurator Regionalny w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 180 § 1 i 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (j.t. Dz. U. 2019r., poz. 740) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r., poz. 1838) ogłasza konkurs na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.5.2019

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań.

Liczba wolnych stanowisk: 1

Zakres czynności: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu wykonywania czynności przez asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. 2016r., poz. 1260).

Wynagrodzenie: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 września 2019 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów i starszych asystentów prokuratorów (Dz. U. 2019r., poz. 1763).

Wymagania konieczne – zgodnie z art. 176 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (j.t. Dz. U. 2019r., poz. 740): § 1. Na stanowisku asystenta prokuratora może być zatrudniony ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego,

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył wyższe studia w Polsce i uzyskał tytuł magistra lub zagraniczne studia uznane w Polsce;

4) ukończył 24 lata;

Kwalifikacje dodatkowe:

ukończenie studiów prawniczych, aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Wymagane dokumenty do zgłoszenia:

1) wniosek o przystąpieniu do konkursu i zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora;

2) życiorys i informacja o przebiegu kariery zawodowej;

3) oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskanie tytułu zawodowego magistra albo zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim, albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego ukończenie zagranicznych studiów uznanych w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) oświadczenie, o którym mowa w art. 180 § 6 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze;

5) oświadczenie, że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

6) aktualna fotografia zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych;

7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu;

8) informacja z Krajowego Rejestru Karnego dotycząca jego osoby.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia, a w szczególności potwierdzające złożenie egzaminu prokuratorskiego lub  sędziowskiego.

W zgłoszeniu należy wskazać oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.5.2019 oraz w  miarę możliwości numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail.

Termin i miejsce złożenia dokumentów: zgłoszenie wraz z dokumentami złożyć należy w biurze podawczym Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61- 736 Poznań lub za pośrednictwem operatora pocztowego (za datę złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora) w terminie do dnia 13 grudnia 2019 r.

Przebieg konkursu: określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora (Dz. U. 2016r., poz. 1838).

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Poznaniu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I.   wstępnej weryfikacji zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

II.  testu obejmującego 36 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego oraz prawa konstytucyjnego wraz z zagadnieniami ustroju sądów i prokuratury, a także pracy pisemnej na jeden z dwóch tematów z zakresu prawa karnego materialnego i procesowego, wybrany przez kandydata; praca pisemna może polegać na rozwiązaniu kazusu procesowego;

III. rozmowy kwalifikacyjnej.

Termin i miejsce przeprowadzenia konkursu:

Konkurs odbędzie się w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przy ul. Solnej 10 w Poznaniu. Pierwszy etap konkursu (bez udziału kandydatów) rozpocznie się w dniu 19 grudnia 2019 r.

Listy kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz terminy ich przeprowadzenia zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, przy czym lista kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu ogłoszona zostanie nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia drugiego etapu konkursu.

Listy będą zawierały imiona i nazwiska kandydatów i będą dostępne przez okres 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia lub udostępnienia.

Wyniki konkursu: informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i będzie dostępna przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania.

Staż asystencki: osoby zatrudnione w wyniku konkursu, podejmujące po raz pierwszy pracę asystenta prokuratora, odbędą 6-miesięczny staż asystencki. Z obowiązku odbycia stażu zwolnione są osoby, które zdały egzamin sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych:

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

1.      Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Regionalna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań tel. +48618852900, e-mail: sekretariat@poznan.pr.gov.pl.

2.      Z inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu można się skontaktować: tel. +48618852945, e-mail iod@poznan.pr.gov.pl.

3.      Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.

4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury i wydane na ich podstawie akty wykonawcze, lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz przepisami określającymi zasady przechowywania przez pracodawców dokumentacji
w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.

6.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)     dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

2)     ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)     przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

4)     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22′ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Wszelkich informacji o przebiegu konkursu udziela referendarz Paulina Rewers

– nr tel. +48618852966 (IV piętro, pokój 459).

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Rafał Maćkowiak
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2019-11-12
Data udostępnienia informacji: 2019-11-12
Liczba odsłon: 2 330

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj