Prokurator Regionalny zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400) ogłasza konkurs na staż urzędniczy na stanowisko inspektora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.3.2019

Liczba wolnych stanowisk: 1

Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze. Na podstawie art. 3 ust. 3 ww. ustawy od obowiązku odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Właściwy prokurator może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganym programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 ww. ustawy).

Jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

Miejsce wykonywania pracy: Poznań

Główne obowiązki:

 • Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych w oparciu o tryby przewidziane w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 30.000 euro zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz regulacjami wewnętrznymi.
 • Prowadzenie rejestrów związanych z realizowanymi zamówieniami publicznymi.
 • Udział w planowaniu zamówień publicznych.

Wykształcenie: wyższe I stopnia (preferowane administracyjne lub ekonomiczne)

Wymagania konieczne:

 • Znajomość przepisów Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych.
 • Znajomość obsługi komputera.
 • Znajomość pakietu MS Office.
 • Umiejętność posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym Excel na poziomie średniozaawansowanym.

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Umiejętność sporządzania pism urzędowych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.      wniosek o przystąpieniu do konkursu;

2.      życiorys i list motywacyjny;

3.      oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;

4.      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5.      oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

6.      oświadczenie kandydata, że przeciwko niemu nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

7.      kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

8.      kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (świadectwa pracy, opisy stanowisk, zakresy czynności, zaświadczenia i inne dokumenty potwierdzające wymagany w ogłoszeniu okres i obszar doświadczenia zawodowego);

9.      kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych (fakultatywnie);

10.    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Zakres przedmiotowy konkursu:

Konkurs na stanowisko inspektora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu  przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Poznaniu.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 400).

Konkurs składa się z trzech etapów:

 • I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,
 • II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności w formie pisemnego testu z zakresu znajomości przepisów Prawa zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych,
 • III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Dokumenty należy przesłać w terminie do dnia 18 października 2019 r., na adres:

Prokuratura Regionalna w Poznaniu ul. Solna 10 61-736 Poznań

z dopiskiem na kopercie – konkurs nr RP III WOS 1111.3.2019 na stanowisko inspektora w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Inne informacje:

 • Oferty doręczone lub przesłane po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego, w przypadku nadania dokumentów pocztą).
 • Oferty odrzucone – dokumentacja zostanie zwrócona kandydatowi.
 • Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną zawiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (61) 885 29 66.

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

1.      Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Regionalna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań tel. +48618852900, e-mail: sekretariat@poznan.pr.gov.pl.

2.      Z inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu można się skontaktować: tel. +48618852945, e-mail iod@poznan.pr.gov.pl.

3.      Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.

4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury i wydane na ich podstawie akty wykonawcze, lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz przepisami określającymi zasady przechowywania przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.

6.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)     dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

2)     ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)     przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

4)     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

8.      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22′ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Rafał Maćkowiak
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2019-09-25
Data udostępnienia informacji: 2019-09-25
Liczba odsłon: 631