add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU – Prokuratura Krajowa
czwartek, 08 października 2020

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STAŻ URZĘDNICZY NA STANOWISKO INSPEKTORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ W PROKURATURZE REGIONALNEJ W POZNANIU

Prokurator Regionalny w Poznaniu, na podstawie art. 3b ust 1 i 2  ustawyz dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z  2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r.w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400) ogłasza konkurs na stanowisko inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu.

Oznaczenie konkursu: RP III WOS 1111.1.2020

Nazwa i adres prokuratury: Prokuratura Regionalna w Poznaniu, ul. Solna 10, 61-736 Poznań.

Liczba wolnych stanowisk: 1 (0,25 etatu)

Jeśli w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko.

ZAKRES ZADAŃ NA STANOWISKU PRACY:

–        współudział w kreowaniu i rozwoju polityki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

–        przeprowadzanie jeden raz w roku problemowej oraz jeden raz w roku kompleksowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wraz
z przedstawieniem wniosków profilaktycznych mających na celu likwidację stwierdzonych braków i zagrożeń,

–        przeprowadzanie jeden raz w roku kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ogólnych i wynikających z miejscowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,

–        sporządzanie i przedstawianie, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

–        prowadzenie rejestrów szkoleń, wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych i podejrzeń o choroby zawodowe,

–        kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

–        doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

–        udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,

–        opiniowanie i doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym opiniowanie wniosków pracowników dotyczących refundacji zakupu okularów korekcyjnych,

–        opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy oraz opiniowanie instrukcji stanowiskowych urządzeń w zakresie bhp,

–        udział w opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych regulujących problematykę bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej,

–        udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków oraz sporządzanie dokumentacji powypadkowej z wypadków przy pracy oraz wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy,

–        zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w stosowanych oraz nowo wprowadzanych procesach pracy jak również przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

–        przeprowadzanie wstępnych szkoleń ogólnych oraz szkoleń okresowych,

–        sporządzanie sprawozdawczości statystycznej z zagadnień ochrony pracy,

–        współudział w reprezentowaniu jednostki przed Państwową Inspekcją Pracy, Państwową Inspekcją Sanitarną i Państwową Strażą Pożarną,

–        wykonywanie innych zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) oraz czynności zleconych przez kierownictwo Prokuratury Regionalnej.

WYMAGANIA KONIECZNE:

–        obywatelstwo polskie lub państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

–        pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

–        niekaralność za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

–        spełnienie wymagań i posiadanie kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy określone
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 02 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) i co najmniej dwuletni staż zawodowy w przypadku posiadania wykształcenia wyższego pierwszego stopnia lub co najmniej czteroletni staż zawodowy w przypadku posiadania zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub średniego wykształcenia,

–        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracy,

–        uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej określone ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 961 z późn. zm.).

WYMAGANIA DODATKOWE:

–        udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronie przeciwpożarowej,

–        znajomość techniki biurowej oraz umiejętność obsługi komputera, w tym korzystania z pakietu aplikacji biurowych,

–        umiejętność organizacji pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole,

–        komunikatywność,

–        dyspozycyjność,

–        odporność na stres.

 

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

1.      wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie,

2.      życiorys lub CV oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Prokuraturę Regionalną z siedzibą
w Poznaniu ul. Solna 10 w celach postępowania rekrutacyjnego na stanowisko BHP i PPOŻ, zgoda ta jest dobrowolna i mogę ją wycofać w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.”

3.      kserokopia dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie wyższe oraz zawód technika bezpieczeństwa i higieny pracy,

4.      kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników służb BHP,

5.      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe w zakresie BHP oraz inne kwalifikacje zawodowe,

6.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.      oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie
o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i przestępstwo skarbowe.

 

KOPIE INNYCH DOKUMENTÓW I OŚWIADCZENIA:

1.           kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

Z zatrudnieniem na stanowisku pracy wiąże się obowiązek odbycia stażu urzędniczego zakończonego egzaminem. Celem stażu jest poznanie struktury prokuratury, funkcjonowanie podstawowych komórek organizacyjnych oraz podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak również tryb załatwiania spraw, które będą należały do zakresu obowiązków na stanowisku pracy.

 

ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONKURSU:

Konkurs na stanowisko inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu przeprowadza Komisja powołana przez Prokuratora Regionalnego w Poznaniu.

Zasady konkursu reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).

Konkurs składa się z trzech etapów i zostanie przeprowadzony w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, 61-736 Poznań, ul. Solna 10:

1)     I etap – wstępna selekcja ofert kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

2)     II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności;

3)     III etap – rozmowa kwalifikacyjna, której przedmiotem będzie ocena umiejętności kandydata dotycząca wykorzystania w praktyce jego wiedzy
z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego  konkurs dotyczy.

 

TERMINY:

Zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, ul. Solna 10, 61 – 736 Poznań lub przesłać pocztą – za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

W zgłoszeniu należy wskazać sygnaturę konkursu: RP III WOS 1111.1.2020 oraz w miarę możliwości numer telefonu kontaktowego lub adres e-mail.

Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnego etapu konkursu oraz termin i miejsce jego przeprowadzenia zostanie opublikowana na stronie internetowej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu oraz umieszczona na tablicy informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu (kandydaci nie będą informowani indywidualnie).

Wszelkich informacji o przebiegu konkursu można uzyskać pod numerem tel. 61 885 2966.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

1.      Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Regionalna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Solnej 10, 61-736 Poznań tel. +48618852900, e-mail: sekretariat@poznan.pr.gov.pl.

2.      Z inspektorem ochrony danych w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu można się skontaktować: tel. +48618852945, e-mail iod@poznan.pr.gov.pl.

3.      Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.

4.      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury i wydane na ich podstawie akty wykonawcze, lub zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.      Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz przepisami określającymi zasady przechowywania przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposób prowadzenia akt osobowych pracownika.

6.      Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)     dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

2)     ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)     przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO;

4)     cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.      W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 6 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

8.      Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, jest obowiązkowe, podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

p. f. Prokuratora Regionalnego

Jacek Motawski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jacek Motawski
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2020-10-08
Data udostępnienia informacji: 2020-10-08
Liczba odsłon: 718

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj