Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Poznaniu stanowią:

 • Prokurator Regionalny w Poznaniu;
 • Zastępca Prokuratora Regionalnego w Poznaniu.

W skład Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej
 • Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej
 • Wydział III Organizacyjno-Sądowy
 • Dział Wizytacji
 • Dział Postępowania Sądowego
 • Wydział VI Budżetowo-Administracyjny
 • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych
 • Kancelaria Tajna Nr I
 • Kancelaria Tajna Nr II
 • sekretariat
 • stanowisko starszego inspektora do spraw obronnych
 • stanowisko inspektora ochrony danych
 • stanowisko audytora wewnętrznego

Do zadań Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej należy w szczególności prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości oraz w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę, a nadto w sprawach  wieloosobowych, o skomplikowanym charakterze lub względem mienia wielkiej wartości dotyczących poważnych przestępstw popełnionych z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), a także udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach.

Do zadań Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej należy w szczególności prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości oraz w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę, a nadto prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka, a także  udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach.

Do zadań Wydziału III Organizacyjno-Sądowego należy w szczególności prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego oraz  udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach, a także organizacja pracy Prokuratury Regionalnej w Poznaniu i podległych jednostek prokuratury, sprawy kadrowe oraz szkoleniowe, nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu, sprawozdawczość i statystyka, załatwianie skarg i wniosków, rozpoznawanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej, koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych, wykonywanie analiz kryminalnych i wykonywanie innych zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

Do zadań Działu Wizytacji należy w szczególności prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym, opracowywanie opinii projektów aktów prawnych oraz opinii prawnych, opracowywanie projektów stanowiska w kwestii rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego, decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej oraz decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych.

Do zadań Działu Postępowania Sądowego należy w szczególności udział prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem apelacyjnym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych i prokuraturach okręgowych udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych, gospodarczych,  w sprawach z zakresu postępowania wykonawczego i  w postępowaniu o ułaskawienie, sporządzanie kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron, sporządzanie projektów wniosków o wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego, sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach sądowoadministracyjnych.

Do zadań Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego należy w szczególności zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia, prowadzenie rachunkowości, zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, obsługa administracyjno-gospodarcza, zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także prowadzenie i biura podawczego.

Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności  ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych, systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne oraz kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.

Do zadań sekretariatu należy w szczególności prowadzenie biurowości w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą, a nadto realizacja czynności w zakresie działania archiwum i składnicy dowodów rzeczowych.

Do zadań starszego inspektora do spraw obronnych należy zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa.

Do zadań inspektora ochrony danych należy wykonywania zadań określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych.

Do zadań audytora wewnętrznego należy wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Paweł Kwapisz
Data wytworzenia informacji: 2016-06-16
Data udostępnienia informacji: 2016-05-19
Liczba odsłon: 21 449

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj