p.f. PROKURATORA REGIONALNEGO

prokurator Jacek Motawski

do którego zadań kierowanie pracą Prokuratury Regionalnej, planowanie i organizacja pracy tej jednostki, zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych przez podległych prokuratorów i innych pracowników, a w szczególności:

  1. określanie struktury organizacyjnej podległej Prokuratury Regionalnej oraz zadań komórek organizacyjnych;
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem zadań: Wydziału III Organizacyjno-Sądowego, za wyjątkiem zadań Działu Postępowania Sądowego oraz zadań związanych z wykonywaniem przez prokuratorów obowiązkowego referatu, Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych oraz zadań Zastępcy Prokuratora Regionalnego, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego, rzecznika prasowego, audytora wewnętrznego, starszego inspektora do spraw obronnych i administratora bezpieczeństwa informacji, a także służby BHP;
  3. dokonywanie podziału czynności podległych prokuratorów, w tym określenie szczegółowego sposobu realizacji obowiązkowego referatu wskazanego w art. 4 ustawy oraz czynności innych pracowników, z określeniem zakresu i rodzaju wykonywanych przez nich zadań;
  4. podejmowanie decyzji o ograniczeniu lub zwolnieniu prokuratora z realizacji obowiązkowego referatu, o których mowa w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177 ze zm.), zwanej dalej ustawą, jeżeli Prokurator Krajowy nie zgłosi sprzeciwu;
  5. ustalanie planu pracy obejmującego ważniejsze działania Prokuratury Regionalnej;
  6. zwoływanie odpraw, narad i konferencji oraz podejmowanie innych niezbędnych czynności dla prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką;
  7. zwoływanie i przewodniczenie Zgromadzeniu Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej i Kolegium Prokuratury Regionalnej;
  8. wykonywanie zadań związanych ze współpracą ze środkami masowego przekazu;
  9. kierowanie wykonaniem budżetu na obszarze działania Prokuratury Regionalnej realizowanie zadań dysponenta – odpowiednio – drugiego i trzeciego stopnia części budżetu państwa odpowiadającej prokuraturze;
  10. reprezentowanie Prokuratury Regionalnej wobec organów państwowych i samo-rządowych działających na obszarze jej właściwości oraz współdziałanie z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach, a nadto reprezentowanie Prokuratury Regionalnej w kontaktach międzynarodowych;
  11. współdziałanie z kierownictwem jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych jednostek, w zakresie ścigania przestępstw;
  12. informowanie Prokuratora Krajowego o ważniejszych problemach prawnych i praktycznych związanych z działalnością podległej jednostki;
  13. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych oraz podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
  14. podejmowanie decyzji w przedmiocie przejęcia postępowań przygotowawczych do prowadzenia przez Prokuraturę Regionalną;
  15. podejmowanie działań zmierzających do poprawy sprawności i efektywności prowadzonych postępowań przygotowawczych, w tym poprzez zarządzanie koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw;
  16. podejmowanie decyzji o wdrożeniu zwierzchniego nadzoru służbowego w Prokuraturze Regionalnej;
  17. informowanie Prokuratora Krajowego o sprawach o szczególnej wadze lub zawiłości, w tym wskazujących na potrzebę objęcia sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej, a także ze względu na możliwy społeczny od-dźwięk sprawy lub prowadzonych w toku postępowania czynności;
  18. przedstawianie Prokuratorowi Krajowemu informacji o przypadkach przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku;
  19. kierowanie do Prokuratora Krajowego wniosków o podjęcie decyzji w przed-miocie uchylenia prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego w trybie art. 328 k.p.k. – w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych przez pod-ległe jednostki organizacyjne;
  20. przedstawianie Prokuratorowi Generalnemu wniosków o wyrażenie zgody na wystąpienie do sądu przez prokuratora prowadzącego bądź nadzorującego po-stępowanie przygotowawcze o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego, a także swojej opinii w kwestii zasadności dopuszczenia tego dowodu w sprawach prowadzonych w podległych jednostkach;
  21. inicjowanie i nadzorowanie działalności wizytacyjnej i lustracyjnej;
  22. zarządzanie przeprowadzenia wizytacji w podległych prokuraturach okręgowych lub prokuraturach rejonowych, uczestniczenie w omówieniu jej wyników oraz na podstawie sprawozdania z wizytacji, uwag prokuratora kierującego wizytowaną jednostką oraz stanowiska zespołu wizytacyjnego, podtrzymywanie oceny pracy wizytowanej jednostki, prokuratora kierującego tą jednostką i jego zastępców zawartą w sprawozdaniu lub dokonywanie własnej oceny, a także podtrzymywanie zaleceń zawartych w sprawozdaniu lub przedstawianie własnych zaleceń powizytacyjnych z terminem ich realizacji;
  23. zarządzanie przeprowadzenia lustracji w podległych prokuraturach okręgowych lub prokuraturach rejonowych oraz na podstawie sprawozdania z lustracji, uwag prokuratora kierującego lustrowaną jednostką oraz stanowiska zespołu lustracyjnego, podtrzymywanie zaleceń zawartych w sprawozdaniu lub przedstawianie własnych zaleceń polustracyjnych z terminem ich realizacji;
  24. zapewnienie rzetelnej i terminowej sprawozdawczości statystycznej;
  25. sporządzanie półrocznych i rocznych informacji ogólnych o wynikach pracy prokuratury i przedstawianie ich na naradach służbowych;
  26. dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników prokuratury;
  27. ustalanie rocznego planu urlopów prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Regionalnej, a także podległych prokuratorów okręgowych;
  28. podejmowanie decyzji w sprawach kadrowych, przy czym w zakresie decyzji dotyczących płatnych urlopów oraz zwolnień od pracy urzędników i innych pracowników – tylko w odniesieniu do dyrektora finansowo-administracyjnego, pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, audytora wewnętrznego, administratora bezpieczeństwa informacji oraz – w przypadku nieobecności dyrektora finansowo-administracyjnego – głównej księgowej;
  29. przedstawianie i kierowanie wniosków w sprawach kadrowych zastrzeżonych do właściwości Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego;
  30. dokonywanie podziału etatów orzeczniczych oraz etatów administracyjnych na podległe prokuratury okręgowe oraz komórki organizacyjne Prokuratury Regionalnej;
  31. zawiadamianie Prokuratora Generalnego o zwolnieniu stanowiska prokuratora Prokuratury Regionalnej;
  32. wydawanie opinii o prokuratorach i pracownikach prokuratury wykonujących czynności w Prokuraturze Regionalnej;
  33. realizowanie określonych w ustawie zadań związanych z przyjmowaniem i analizą oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów, a także przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym pozostałych pracowników zatrudnionych w Prokuraturze Regionalnej;
  34. rozpatrywanie skarg na czynności lub zachowania prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Regionalnej oraz prokuratorów podległych jednostek;
  35. podejmowanie określonych w ustawie środków dyscyplinujących wobec podległych prokuratorów oraz w przypadku stwierdzenia znamion przewinienia, kierowanie do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego żądania wszczęcia czynności wyjaśniających;
  36. podejmowanie decyzji w przedmiocie zawieszenia prokuratora w czynnościach;
  37. wykonywanie zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w szczególności wydawanie decyzji i postanowień w tych sprawach;
  38. zapewnianie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych, stosownie do odrębnych przepisów odpowiadanie za przetwarzanie danych osobowych oraz za bezpieczeństwo przetwarzania danych w systemach informatycznych;
  39. czuwanie nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa prokuratury;
  40. organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji wykonywania zadań obronnych w Prokuraturze Regionalnej, podległych prokuraturach okręgowych oraz Wielkopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu;
  41. kierowanie całokształtem wykonywania zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych oraz odpowiadanie za ich przygotowanie do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
  42. nadzorowanie, organizacja, szkolenie i funkcjonowanie stałych dyżurów w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;
  43. nadzorowanie wypracowania i wdrożenia procedur postępowania pracowników Prokuratury Regionalnej w sytuacjach kryzysowych;
  44. zapewnianie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej;
  45. podejmowanie decyzji o wyłączeniu akt postępowania przygotowawczego z digitalizacji;
  46. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
  47. zastępowanie Zastępcy Prokuratora Regionalnego w czasie jego nieobecności.

p.f. ZASTĘPCY PROKURATORA REGIONALNEGO

prokurator Sebastian Domachowski

do którego zadań należy:

  1. zapewnienie prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych w powierzonych komórkach organizacyjnych oraz właściwej organizacji pracy podległych prokuratorów;
  2. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem zadań: Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej, Działu Postępowania Sądowego w Wydziale III Organizacyjno-Sądowym oraz zadań związanych z wykonywaniem obowiązkowego referatu przez prokuratorów Wydziału III;
  3. przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w przedmiocie przejęcia postępowań przygotowawczych do prowadzenia przez Prokuraturę Regionalną;
  4. współdziałanie z kierownictwem jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i innych jednostek, w za-kresie ścigania przestępstw;
  5. podejmowanie decyzji w przedmiocie przedłużenia okresu śledztwa prowadzonego przez prokuratora w Prokuraturze Regionalnej na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy niż rok, w trybie art. 310 § 2 k.p.k.;
  6. przesyłanie Prokuratorowi Krajowemu wniosków o przedłużenie okresu śledztwa, nadzorowanego lub prowadzonego w Prokuraturze Regionalnej, na dalszy czas oznaczony, powyżej 1 roku, w trybie art. 310 § 2 k.p.k.;
  7. podejmowanie                decyzji w przedmiocie przedłużenia okresu śledztwa, nadzorowanego lub prowadzonego w podległych prokuraturach okręgowych na dalszy czas oznaczony, powyżej 1 roku, w trybie art. 310 § 2 k.p.k.;
  8. kierowanie do Sądu Apelacyjnego wniosków o przedłużenie stosowania tymczasowego aresztowania w trybie art. 263 § 4 k.p.k.;
  9. przesyłanie do sądu aktów oskarżenia w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej;
  10. kierowanie do sądu okręgowego wniosków o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej;
  11. przyjmowanie relacji o przebiegu postępowania w poszczególnych sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej oraz zajmowanie stanowiska co do przedstawionych propozycji wniosków o wymiar kary, ocen zasadności zapadłych orzeczeń oraz w przedmiocie ich zaskarżania;
  12. rozpoznawanie zażaleń na decyzje wydane przez prokuratorów w ramach postępowań prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej przewidzianych przepisami kodeksu postępowania karnego do rozpoznania dla prokuratora bezpośrednio przełożonego;
  13. analizowanie akt postępowań prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej, w których wydano powtórne postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, albo powtórne postanowienie o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia;
  14. kierowanie do Prokuratora Krajowego wniosków o podjęcie decyzji w przedmiocie uchylenia prawomocnie umorzonego postępowania przygotowawczego w trybie art. 328 k.p.k. w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej;
  15. zawiadamianie prezesa sądu odwoławczego o niesporządzeniu przez sąd odwoławczy uzasadnienia orzeczenia w czasie powodującym zagrożenie upływu terminu, o którym mowa w art. 524 § 3 k.p.k. na miesiąc przed upływem tego terminu, w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej;
  16. przesyłanie do Prokuratora Generalnego wniosków o wystąpienie do właściwego sądu z wnioskiem o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej;
  17. w zakresie postępowań karnych prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej w stosunkach międzynarodowych:
    1. kierowanie wniosków o udzielenie pomocy prawnej w sprawie karnej,
    2. kierowanie wniosków o przesłuchanie obywatela polskiego przebywającego za granicą przez urząd konsularny Rzeczypospolitej Polskiej,
    3. kierowanie do Prokuratora Generalnego wniosków o powołanie zespołu polskiego, o którym mowa w art. 589c k.p.k.;
    4. współdziałanie w sprawach karnych prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej z urzędami konsularnymi państw obcych w Rzeczypospolitej Polskiej, a także z instytucjami Unii Europejskiej, w szczególności z EUROJUST, Europejską Siecią Sądową (EJN) oraz Europejskim Urzędem do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);
    5. zwracanie się do Komendanta Głównego Policji z wnioskami o wgląd do danych Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS);
    6. w zakresie stosowania środków zapobiegawczych wobec cudzoziemców w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej:
      1. wysyłanie pisemnych zawiadomień o zastosowaniu przez sąd i uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec obywatela państwa obcego bezpośrednio do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego lub właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego;
      2. decydowanie o udzieleniu zezwolenia właściwemu przedstawicielowi dyplomatycznemu lub konsularnemu na widzenie z tymczasowo aresztowanym cudzoziemcem;
      3. wyznaczanie prokuratora właściwego do sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego wdrożonego decyzją Prokuratora Regionalnego oraz zawiadamianie o tym kierownika jednostki, w której jest prowadzone lub nadzorowane postępowanie objęte tym nadzorem;
      4. kierowanie pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej oraz działalności profilaktycznej prokuratur;
      5. podejmowanie, na wniosek kierowników podległych jednostek, decyzji o udziale prokuratora Prokuratury Regionalnej w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych;
      6. akceptowanie przedstawionych przez Kierownika Działu Postępowania Sądowego wniosków wynikających z podjętych działań zmierzających do kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego, badania zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne oraz analizy orzecznictwa sądu apelacyjnego i sądów administracyjnych i podejmowanie działań zmierzających do ich realizacji w bieżącej praktyce;
      7. wnoszenie lub przedstawianie Prokuratorowi Generalnemu wniosków o wywiedzenie kasacji i innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych;
      8. informowanie Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych i praktycznych związanych z działalnością Prokuratury Regionalnej;
      9. realizowanie zadań obronnych określonych w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności i zarządzania kryzysowego;
      10. przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
      11. zastępowanie Prokuratora Regionalnego w czasie jego nieobecności;
      12. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prokuratora Regionalnego.

p.f. NACZELNIKA WYDZIAŁU I DO SPRAW PRZESTĘPCZOŚCI GOSPODARCZEJ

prokurator Marcin Jędruszczak

do którego zadań należy kierowanie pracą Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych przez podległych prokuratorów i pracowników prokuratury, a w szczególności:

  1. dokonywanie podziału spraw pomiędzy podległych prokuratorów, zapewnienie równomiernego obciążenia obowiązkami służbowymi oraz zapoznawanie się na bieżąco ze stanem realizacji ich zadań;
  2. sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą sekretariatu w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w Wydziale I;
  3. sprawowanie bieżącego nadzoru i koordynowanie pracy asystentów prokuratora skierowanych do Wydziału I;
  4. analizowanie materiału dowodowego pod kątem przyjęcia sprawy do prowadzenia w Wydziale I oraz przedstawianie stanowiska w tej kwestii Zastępcy Prokuratora Regionalnego;
  5. współdziałanie z kierownictwem jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz innych organów w związku z prowadzonymi w Wydziale I postępowaniami karnymi;
  6. zapewnianie całodobowego kontaktu z Biurem SIRENE w zakresie wymiany informacji uzupełniających do wpisów wprowadzonych do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS);
  7. przedstawianie Zastępcy Prokuratora Regionalnego do wiadomości informacji o istotnych ustaleniach śledczych, kierunkach postępowań karnych oraz planowanych czynnościach w prowadzonych lub nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych, w sposób zapewniający terminowe kierowanie informacji do Prokuratora Regionalnego i Prokuratora Krajowego;
  8. na podstawie upoważnienia Prokuratora Regionalnego podejmowanie decyzji o kolejności digitalizacji akt;
  9. współuczestniczenie z prokuratorami w wypracowywaniu decyzji podejmowanych w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych, w szczególności w przedmiocie środków zapobiegawczych oraz środków odwoławczych;
  10. wyznaczanie prokuratorów do udziału w rozprawach (posiedzeniach) Sądu w toku postępowania przygotowawczego oraz w I i II instancji, a także przyjmowanie relacji o przebiegu postępowania w poszczególnych sprawach, a następnie przedstawianie Zastępcy Prokuratora Regionalnego własnego stanowiska co do propozycji wniosków o wymiar kary, oceny zasadności zapadłych orzeczeń oraz decyzji w przedmiocie ich zaskarżania;
  11. wyznaczanie prokuratorów do udziału w rozprawach (posiedzeniach) Sądu w ramach pomocy prawnej;
  12. przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu, za pośrednictwem Zastępcy Prokuratora Regionalnego, wniosków o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym;
  13. nadzorowanie działań zmierzających do kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości, koordynowania i kontroli prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury okręgowe oraz koordynowania działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy, a następnie przedstawianie wniosków wynikających z tych czynności Zastępcy Prokuratora Regionalnego;
  14. informowanie Zastępcy Prokuratora Regionalnego o przypadkach przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w prowadzonych lub nadzorowanych sprawach w Wydziale I oraz przedstawianie projektu informacji do Prokuratora Krajowego w tym zakresie;
  15. okresowa kontrola postępowań zawieszonych prowadzonych w Wydziale I pod kątem możliwości ich podjęcia i merytorycznego zakończenia;
  16. organizowanie i nadzorowanie wykonywania badań problemowych, sporządzania analiz, informacji i sprawozdań, a także załatwianie korespondencji o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału I;
  17. opracowywanie lub akceptacja projektów pism procesowych i innych, zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy Prokuratora Regionalnego, w ramach zadań Wydziału I;
  18. realizowanie zadań obronnych określonych w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności i zarządzania kryzysowego;
  19. realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą w zakresie dotyczącym funkcjonowania Wydziału I;
  20. wykonywanie innych zadań w zakresie kompetencji Wydziału I, w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji naczelnika;
  21. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego.

NACZELNIK WYDZIAŁU II DO SPRAW PRZESTĘPCZOŚCI FINANSOWO-SKARBOWEJ

prokurator Sylwia Fabiś

do zadań której należy kierowanie pracą Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej, zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych przez podległych prokuratorów i pracowników prokuratury, a w szczególności:

  1. dokonywanie podziału spraw pomiędzy podległych prokuratorów, zapewnienie równomiernego obciążenia obowiązkami służbowymi oraz zapoznawanie się na bieżąco ze stanem realizacji ich zadań;
  2. sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą sekretariatu w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w Wydziale II;
  3. sprawowanie bieżącego nadzoru i koordynowanie pracy asystentów prokuratora skierowanych do Wydziału II;
  4. analizowanie materiału dowodowego pod kątem przyjęcia sprawy do prowadzenia w Wydziale II oraz przedstawianie stanowiska w tej kwestii Zastępcy Prokuratora Regionalnego;
  5. współdziałanie z kierownictwem jednostek Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz innych organów w związku z prowadzonymi w Wydziale II postępowaniami karnymi;
  6. zapewnianie całodobowego kontaktu z Biurem SIRENE w zakresie wymiany in-formacji uzupełniających do wpisów wprowadzonych do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS);
  7. przedstawianie Zastępcy Prokuratora Regionalnego do wiadomości informacji o istotnych ustaleniach śledczych, kierunkach postępowań karnych oraz planowanych czynnościach w prowadzonych lub nadzorowanych postępowaniach przygotowawczych, w sposób zapewniający terminowe kierowanie informacji do Prokuratora Regionalnego i Prokuratora Krajowego;
  8. na podstawie upoważnienia Prokuratora Regionalnego podejmowanie decyzji o kolejności digitalizacji akt;
  9. współuczestniczenie z prokuratorami w wypracowywaniu decyzji podejmowanych w toku prowadzonych postępowań przygotowawczych, w szczególności w przedmiocie środków zapobiegawczych oraz środków odwoławczych;
  10. wyznaczanie prokuratorów do udziału w rozprawach (posiedzeniach) Sądu w toku postępowania przygotowawczego oraz w I i II instancji, a także przyjmowanie relacji o przebiegu postępowania w poszczególnych sprawach, a następnie przedstawianie Zastępcy Prokuratora Regionalnego własnego stanowiska, co do propozycji wniosków o wymiar kary, oceny zasadności zapadłych orzeczeń oraz decyzji w przedmiocie ich zaskarżania;
  11. wyznaczanie prokuratorów do udziału w rozprawach (posiedzeniach) Sądu w ramach pomocy prawnej;
  12. przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu, za pośrednictwem Zastępcy Prokuratora Regionalnego wniosków o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym;
  13. nadzorowanie działań zmierzających do kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości, koordynowania i kontroli prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratury okręgowe oraz koordynowania działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonej przez inne organy, a następnie przedstawianie wniosków wynikających z tych czynności Zastępcy Prokuratora Regionalnego;
  14. informowanie Zastępcy Prokuratora Regionalnego o przypadkach przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w prowadzonych lub nadzorowanych sprawach w Wydziale II oraz przedstawianie projektu informacji do Prokuratora Krajowego w tym zakresie;
  15. okresowa kontrola postępowań zawieszonych prowadzonych w Wydziale II pod kątem możliwości ich podjęcia i merytorycznego zakończenia;
  16. organizowanie i nadzorowanie wykonywania badań problemowych, sporządzania analiz, informacji i sprawozdań, a także załatwianie korespondencji o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału II;
  17. opracowywanie lub akceptacja projektów pism procesowych i innych, zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy Prokuratora Regionalnego, w ramach zadań Wydziału II;
  18. realizowanie zadań obronnych określonych w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności i zarządzania kryzysowego;
  19. realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą w zakresie dotyczącym funkcjonowania Wydziału II;
  20. wykonywanie innych zadań w zakresie kompetencji Wydziału II, w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji naczelnika;
  21. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego.

 

NACZELNIK WYDZIAŁU III ORGANIZACYJNO-SĄDOWEGO

prokurator Alicja Woźniak

do której zadań należy kierowanie pracą Wydziału III Organizacyjno-Sądowego, zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych przez podległych prokuratorów i pracowników prokuratury, a w szczególności:

  1. dokonywanie podziału spraw pomiędzy podległych prokuratorów, zapewnienie równomiernego obciążenia obowiązkami służbowymi oraz zapoznawanie się na bieżąco ze stanem realizacji ich zadań;
  2. sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą starszego inspektora do spraw biurowości, głównego specjalisty do spraw kadrowych i kierownika sekretariatu oraz pozostałych pracowników sekretariatu, za wyjątkiem zadań w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w pozostałych komórkach organizacyjnych, a także nad pracą analityków kryminalnych i administratorów systemu informatycznego;
  3. inicjowanie i nadzorowanie działań zmierzających do usprawnienia organizacji pracy w Prokuraturze Regionalnej;
  4. koordynowanie prac związanych z opracowywaniem planów pracy obejmujących ważniejsze działania Prokuratury Regionalnej i przedkładanie ich Prokuratorowi Regionalnemu;
  5. opracowywanie lub akceptowanie opracowanych w poszczególnych komórkach organizacyjnych projektów zarządzeń Prokuratora Regionalnego w zakresie organizacji pracy i przedkładanie ich Prokuratorowi Regionalnemu;
  6. nadzorowanie czynności związanych ze sprawozdawczością i statystyką oraz przedstawianie sprawozdań i informacji statystycznych dotyczących pracy jednostek regionu poznańskiego Prokuratorowi Regionalnemu;
  7. nadzorowanie czynności związanych ze sprawami kadrowymi oraz przedkładanie Prokuratorowi Regionalnemu, po wcześniejszej akceptacji, projektów dekretów, wniosków i innych dokumentów w sprawach kadrowych;
  8. opracowywanie pism zawiadamiających Prokuratora Generalnego o zwolnieniu stanowiska prokuratorskiego;
  9. wykonywanie czynności związanych z realizacją obowiązku składania Prokuratorowi Regionalnemu oświadczeń o stanie majątkowym prokuratorów i innych pracowników;
  10. przygotowywanie rocznych planów urlopów prokuratorów oraz pozostałych pracowników i przedkładanie ich Prokuratorowi Regionalnemu;
  11. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących płatnych urlopów oraz zwolnień od pracy urzędników i innych pracowników za wyjątkiem urzędników i innych pracowników Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego;
  12. nadzorowanie realizacji zadań w zakresie działalności szkoleniowej prowadzonej w Prokuraturze Regionalnej;
  13. koordynowanie realizacji współpracy międzynarodowej Prokuratury Regionalnej w zakresie niezwiązanym z obrotem prawnym z zagranicą;
  14. realizowanie zadań związanych z okresową analizą polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego określonych odrębnym zarządzeniem;
  15. organizowanie i nadzorowanie wykonywania badań problemowych, sporządzania analiz, informacji i sprawozdań, a także załatwianie korespondencji o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału III;
  16. opracowywanie lub akceptacja projektów pism zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy Prokuratora Regionalnego, w ramach zadań Wydziału III;
  17. realizowanie zadań obronnych, określonych w wewnętrznych dokumentach dotyczących obronności i zarządzania kryzysowego;
  18. realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą w zakresie dotyczącym funkcjonowania Wydziału III;
  19. dokonywanie czynności związanych z okresowymi ocenami kwalifikacyjnymi asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników oraz przygotowywanie projektów decyzji z tym związanych;
  20. wykonywanie innych zadań w zakresie kompetencji Wydziału III, w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji naczelnika;
  21. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego.

P.O. ZASTĘPCY RZECZNIKA DYSCYPLINARNEGO

prokurator Joanna Komolka

do której zadań należy:

  1. wszczynanie i prowadzenie postępowań wyjaśniających na żądanie Prokuratora Generalnego, Prokuratora Regionalnego lub właściwego prokuratora okręgowego oraz z własnej inicjatywy i po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności koniecznych do ustalenia znamion przewinienia, wydawanie postanowień o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego albo zwracanie się do Prokuratora Generalnego o wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego spoza okręgu regionalnego celem przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego;
  2. wszczynanie i prowadzenie postępowań dyscyplinarnych w sprawach spoza okręgu regionalnego, do których został wyznaczony przez Prokuratora Generalnego;
  3. składanie wniosków o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego albo – gdy nie znajduje podstaw do złożenia takich wniosków – wydawanie postanowień o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego;
  4. pełnienie funkcji oskarżyciela w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi;
  5. opracowywanie, wnoszenie i popieranie środków odwoławczych w toku postępowań dyscyplinarnych;
  6. występowanie z wnioskami o wznowienie postępowania dyscyplinarnego;
  7. przygotowywanie projektów decyzji Prokuratora Regionalnego o zawieszeniu prokuratora w czynnościach i wniosku do sądu dyscyplinarnego o obniżenie wy-nagrodzenia oraz o przedłużenie okresu zawieszenia prokuratora w czynnościach;
  8. analizowanie materiałów przedstawionych w trybie art.187 ustawy, wraz ze skargą lub wnioskiem, w zakresie, w jakim zawierają żądanie pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności dyscyplinarnej i przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu stanowiska w tym zakresie, a następnie zawiadamianie skarżącego oraz prokuratora, który przekazał skargę lub wniosek o sposobie rozpatrzenia skargi;
  9. prowadzenie zleconych przez Prokuratora Regionalnego postępowań służbowych dotyczących czynności lub zachowań prokuratorów Prokuratury Regionalnej i przedstawianie ich wyników wraz z projektem stanowiska odnośnie sposobu zakończenia;
  10. analizowanie materiałów i przygotowywanie projektów stanowiska Prokuratora Regionalnego w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratora za wykroczenia niewymagające wszczęcia postępowania wyjaśniającego;
  11. przygotowywanie projektów decyzji Prokuratora Regionalnego w przedmiocie wniesionego sprzeciwu od wymierzonej przez właściwego prokuratora okręgowego kary porządkowej upomnienia;
  12. przygotowywanie projektów decyzji Prokuratora Regionalnego w przedmiocie wniesionego zastrzeżenia od zwróconej przez niego prokuratorowi uwagi na piśmie lub wytknięcia uchybienia;
  13. dokonywanie oceny prawidłowości decyzji o wymierzeniu kary porządkowej upomnienia oraz wytknięcia uchybienia wydawanych przez przełożonych niższych szczebli oraz przesyłanie ich do wiadomości Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego;
  14. składanie zażaleń na uchwały Sądu Dyscyplinarnego odmawiające zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej lub zastosowania wobec prokuratora tymczasowego aresztowania i uczestniczenie w posiedzeniach w tym przedmiocie.
  15. analizowanie zasadności skarg i wniosków na czynności lub zachowania prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Regionalnej oraz prokuratorów podległych jednostek i przygotowywanie projektów odpowiedzi Prokuratora Regionalnego w tym zakresie;
  16. opracowywanie okresowych analiz skarg i wniosków wpływających do prokuratur regionu poznańskiego;
  17. wykonywanie badań problemowych, analiz oraz sporządzanie informacji i sprawozdań, a także załatwianie korespondencji o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału III;
  18. wykonywanie innych zadań w zakresie kompetencji Wydziału III, w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;
  19. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prokuratora Regionalnego, Zastępcę Prokuratora Regionalnego lub Naczelnika Wydziału III.

KIEROWNIK SZKOLENIA

prokurator  Paweł Kwapisz

do którego zadań należy:

  1. planowanie, organizowanie i prowadzenie szkolenia zawodowego dla prokuratorów, asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników oraz ocena celowości skierowania ich na szkolenia, seminaria bądź konferencje resortowe lub organizowane przez inne instytucje zewnętrzne;
  2. monitorowanie najnowszych aktów promulgacyjnych i informowanie prokuratorów o wchodzących w życie przepisach istotnych dla funkcjonowania prokuratury;
  3. wykonywanie obowiązków patrona koordynatora oraz innych związanych ze szkoleniem ustawicznym i odbywaniem aplikacji, wynikających z ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (t.j.Dz.U.2017.146).
  4. koordynowanie realizacji zadań szkoleniowych w podległych prokuraturach okręgowych;
  5. gromadzenie materiałów ze szkoleń zewnętrznych i udostępnianie ich prokuratorom;
  6. inicjowanie i realizowanie wynikających ze współpracy z innymi instytucjami działań popularyzujących wiedzę prawniczą;
  7. opracowywanie preliminarza wydatków na cele szkoleniowe.
  8. wykonywanie zadań koordynatora do spraw mediacji i praw osób pokrzywdzonych przestępstwem;
  9. organizowanie narad służbowych w Prokuraturze Regionalnej, konferencji oraz spotkań międzynarodowych;
  10. organizowanie posiedzeń Zgromadzenia Prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu i Kolegium Prokuratury Regionalnej oraz opracowywanie w tym zakresie projektów zarządzeń Prokuratora Regionalnego;
  11. organizowanie stażu urzędniczego oraz konkursów na staż urzędniczy i na stanowisko asystenta prokuratora oraz opracowywanie w tym zakresie projektów zarządzeń Prokuratora Regionalnego;
  12. sprawowanie nadzoru nad archiwum zakładowym;
  13. rozpatrywanie wniosków o udostępnienie materiałów do prac naukowo- badawczych;
  14. wykonywanie badań problemowych, analiz oraz sporządzanie informacji i sprawozdań, a także załatwianie korespondencji o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji Wydziału III;
  15. wykonywanie innych zadań w zakresie kompetencji Wydziału III, w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji kierownika szkolenia;
  16. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prokuratora Regionalnego, Zastępcę Prokuratora Regionalnego lub Naczelnika Wydziału III.

 

RZECZNIK PRASOWY

prokurator Anna Marszałek

do której, poza wykonywaniem podstawowych obowiązków w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej oraz zadań konsultanta do spraw obrotu prawnego z zagranicą, należy realizacja zadań związanych ze współpracą ze środkami masowego przekazu poprzez:

  1. prowadzenie działalności informacyjnej w Prokuraturze Regionalnej, w szczególności przekazywanie mediom informacji z toczących się postępowań przygotowawczych i dotyczących działalności Prokuratury Regionalnej lub podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, o których mowa w art. 12 § 2 ustawy;
  2. udzielanie odpowiedzi na publikacje prasowe oraz audycje radiowe i telewizyjne, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu, dotyczących działalności Prokuratury Regionalnej lub podległych jednostek organizacyjnych prokuratury, w tym kierowanie wniosków o opublikowanie sprostowania oraz udzielenie odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową;
  3. opracowywanie informacji i komunikatów mających na celu popularyzację prawa i działalności prokuratury oraz budowanie pozytywnego wizerunku prokuratury;
  4. udział w programach telewizyjnych i radiowych, organizowanie konferencji prasowych i spotkań z przedstawicielami środków masowego przekazu w sprawach związanych z działalnością prokuratury;
  5. przekazywanie Rzecznikowi Prasowemu Prokuratury Krajowej informacji o istotnych postępowaniach prowadzonych w Prokuraturze Regionalnej;
  6. zapoznawanie się na bieżąco z publikacjami prasowymi dotyczącymi działalności Prokuratury Regionalnej, podległych prokuratur okręgowych i rejonowych oraz informowanie o nich kierownictwa jednostki;
  7. nadzorowanie prowadzenia ewidencji publikacji dotyczących spraw prowadzonych w obszarze regionu poznańskiego oraz udzielanych środkom masowego przekazu wypowiedzi i informacji własnych.

KIEROWNIK DZIAŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO

prokurator Mariusz Orlicki

do którego zadań należy kierowanie pracą Działu Postępowania Sądowego i zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych przez podległych prokuratorów i pracowników prokuratury, a w szczególności:

  1. dokonywanie podziału spraw pomiędzy podległych prokuratorów, zapewnienie równomiernego obciążenia obowiązkami służbowymi oraz zapoznawanie się na bieżąco ze stanem realizacji ich zadań;
  2. sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą sekretariatu w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w podległym Dziale;
  3. wyznaczanie prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądu apelacyjnego, sądów okręgowych, sądów rejonowych i sądów administracyjnych oraz przyjmowanie informacji o przebiegu postępowania w poszczególnych sprawach;
  4. przedstawianie Zastępcy Prokuratora Regionalnego opracowanych przez prokuratorów wniosków do Prokuratora Generalnego o wywiedzenie kasacji w sprawach karnych, cywilnych i administracyjnych oraz kasacji do Sądu Najwyższego oraz sygnalizowanie niesporządzenia przez sąd odwoławczy uzasadnienia orzeczenia w czasie powodującym zagrożenie upływu terminu, o którym mowa w art. 524 § 3 k.p.k. z wyprzedzeniem pozwalającym dochowanie terminu określonego w § 333 ust. 8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tj.Dz.U.2017.1206;
  5. przedstawianie Zastępcy Prokuratora Regionalnego w celu wniesienia do Sądu Najwyższego projektów skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy i z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczych;
  6. nadzorowanie prowadzenia działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń w sprawach o charakterze pozakarnym;
  7. przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu, za pośrednictwem Zastępcy Prokuratora Regionalnego wniosków o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym;
  8. realizowanie zadań związanych z udostępnianiem informacji publicznej w zakresie właściwości Prokuratury Regionalnej, w tym: opracowywanie projektów decyzji i postanowień w tych sprawach, stanowisk w przedmiocie wniesionych odwołań od decyzji, a także opracowywanie i podpisywanie – z upoważnienia Prokuratora Regionalnego – udzielanych informacji i innej korespondencji związanej z udostępnianiem informacji publicznej;
  9. organizowanie i nadzorowanie wykonywania badań problemowych, sporządzania analiz, informacji i sprawozdań, a także załatwianie korespondencji o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji podległego Działu;
  10. opracowywanie lub akceptacja projektów pism, zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy Prokuratora Regionalnego, w ramach zadań podległego Działu;
  11. realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą w zakresie dotyczącym funkcjonowania podległego Działu;
  12. wykonywanie innych zadań w zakresie kompetencji Wydziału III w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji Kierownika Działu;
  13. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prokuratora Regionalnego, Zastępcę Prokuratora Regionalnego lub Naczelnika Wydziału III.

 

KIEROWNIK DZIAŁU WIZYTACJI

prokurator Paweł Jasiewicz

do którego zadań należy kierowanie pracą Działu Wizytacji i zapewnienie właściwej organizacji pracy oraz prawidłowej i sprawnej realizacji zadań służbowych przez podległych prokuratorów i pracowników prokuratury, a w szczególności:

  1. dokonywanie podziału spraw pomiędzy podległych prokuratorów, zapewnienie równomiernego obciążenia obowiązkami służbowymi oraz zapoznawanie się na bieżąco ze stanem realizacji ich zadań;
  2. sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą sekretariatu w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w podległym Dziale;
  3. koordynowanie realizacji zadań związanych z działalnością wizytacyjną i lustracyjną w Prokuraturze Regionalnej;
  4. przedkładanie Prokuratorowi Regionalnemu projektów zarządzeń o przeprowadzeniu wizytacji i lustracji, a także założeń do planowanych innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym;
  5. wskazywanie kandydatury wizytatora przewodniczącego zespołowi wizytacyjnemu;
  6. przedkładanie Prokuratorowi Regionalnemu sprawozdań z przebiegu wizytacji i lustracji;
  7. nadzorowanie prowadzenia działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń oraz przedkładanie Prokuratorowi Regionalnemu uwag i wniosków sformułowanych na ich podstawie;
  8. przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu wniosków o objęcie sprawy zwierzchnim nadzorem służbowym;
  9. przedstawianie Prokuratorowi Regionalnemu wniosków o analizę bądź kontrolę akt prowadzonego lub zakończonego postępowania w podległych jednostkach;
  10. organizowanie i nadzorowanie wykonywania badań problemowych, sporządzania analiz, informacji i sprawozdań, a także załatwianie korespondencji o charakterze ogólnym w zakresie kompetencji podległego Działu;
  11. opracowywanie lub akceptacja projektów pism, zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prokuratora Regionalnego lub Zastępcy Prokuratora Regionalnego, w ramach zadań podległego Działu;
  12. realizowanie zadań związanych z kontrolą zarządczą w zakresie dotyczącym funkcjonowania podległego Działu;
  13. wykonywanie innych zadań w zakresie kompetencji Wydziału III w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji kierownika działu;
  14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Prokuratora Regionalnego, Zastępcę Prokuratora Regionalnego lub Naczelnika Wydziału III.

 

WIZYTATORZY

prokurator Alicja Woźniak, prokurator Paweł Jasiewicz, prokurator Maciej Maćkowiak

do których, w tym zakresie należy:

  1. opracowywanie planów i założeń wizytacji i lustracji oraz projektów zarządzeń o przeprowadzeniu wizytacji i lustracji, a także założeń do planowanych innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym;
  2. wskazywanie kandydatur prokuratorów Prokuratury Regionalnej lub podległych prokuratur okręgowych, a w przypadku potrzeby, także urzędników tych prokuratur do przeprowadzenia wizytacji i lustracji;
  3. przewodniczenie powoływanym przez Prokuratora Regionalnego zespołom wizytacyjnym i lustracyjnym,

Do zadań prokuratorów pełniących funkcje kierownicze należy wykonywanie obowiązkowego referatu określonego w, o których mowa w art. 3 § 1 pkt 1 ustawy.

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Paweł Kwapisz
Data wytworzenia informacji: 2016-10-12
Data udostępnienia informacji: 2014-04-30
Liczba odsłon: 21 471