add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Rejestry, ewidencje i archiwa – Prokuratura Krajowa

Zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (tj. Dz.Urz.MS.2017.174)

W prokuraturach regionalnych prowadzi się urządzenia ewidencyjne:

 1. repertoria z działalności:
  1. karnej: „Ds”,
  2. administracyjnej: „Pa”,
  3. cywilnej: „Pc”;
 2. rejestry samodzielne z zakresu działalności:
  1. karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „Ko”, „Kw”, „Nps”, „Ntk”, „Pp”, „Opk” i „Oz.o”,
  2. administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,
  3. cywilnej: „Ko” i „Pp”,
  4. strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”,
  5. kontroli i odpowiedzialności dyscyplinarnej/służbowej: „RD” i „Wl”,
  6. „DE”;
 3. rejestry uzupełniające do „Ds”:, „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;
 4. wykaz kontrolny samodzielny: „W”;
 5. wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w.”, „Pm”, „Oz.w”, „Wu”.

Postępowania i czynności wykonywane w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań (z wyłączeniem czynności ewidencjonowanych w „Di”, postępowań przed sądem I i II instancji oraz środków odwoławczych) rejestrowane są w repertorium „Ds”.
Poza repertorium „Ds” prowadzi się rejestry oraz wykazy kontrolne.
Rejestry i wykazy kontrolne mają charakter samodzielny lub uzupełniający w stosunku do prowadzonego w tej samej jednostce repertorium „Ds”.
Rejestrami samodzielnymi w zakresie czynności w sprawach karnych są:

 1. „Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych;
 2. „Di” – dla czynności, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds” podejmowanych przez prokuratora w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia, prowadzonych przez inne organy;
 3. „Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 4. „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), cywilnych (c), karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych. W Prokuraturze Krajowej przyjmuje się dodatkowe rozróżnienie korespondencji ogólnej w sprawach karnych na korespondencję w sprawach o wznowienie postępowania (wp), wykonawczych (w) i kasacyjnych (ka);
 5. ” Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej, wnioski o wznowienie lub skarg na wyroki sądów odwoławczych oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach;
 6. „Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa;
 7. „Opk” – dla wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym przez prokuratora jednostki wyższego stopnia w sprawach karnych oraz udziału prokuratora w tych sprawach;
 8. „Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych;
 9. „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a), cywilnych (c) i karnych (k);

Rejestrami uzupełniającymi w zakresie czynności w sprawach karnych rejestrowanych w repertorium „Ds” tej samej jednostki są rejestry:

 1. „Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce;
 2. „Drz” – dla dowodów rzeczowych;
 3. „Ds.u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.
 4. „Nps” – dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki (w jednostce nadrzędnej funkcjonuje jako rejestr samodzielnym);
 5. „Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych;
 6. „Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji;
 7. „Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego;
 8. „Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje w postępowaniu przygotowawczym za wyjątkiem zażaleń na postanowienia sądu w przedmiocie tymczasowego aresztowania;
 9. „Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych;
 10. „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych;
 11. „Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.

Samodzielnymi wykazami kontrolnymi są:

 1. „W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.

Uzupełniającymi wykazami kontrolnymi do repertorium „Ds” są:

 1. „ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych;
 2. „ENO.P.w. – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych;
 3. „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych;
 4. „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego;
 5. „Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym.

Archiwum

Dokumentację działalności Prokuratury Regionalnej w Poznaniu przechowuje się po jej wykorzystaniu w archiwum zakładowym.
Do zakresu działania archiwum zakładowego należy głównie :

 • przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych prokuratury,
 • przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne zaliczane do kategorii „A” do właściwego Archiwum Państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej zaliczanej do kategorii „B” i udział w jej komisyjnym brakowaniu po uprzednim uzyskaniu jednorazowej zgody na brakowanie archiwum państwowego,
 • utrzymywanie stałych kontaktów z Archiwum Państwowym w Gdańsku.

Udostępnianie dokumentacji archiwalnej

Dokumentacja archiwalna dla celów służbowych oraz naukowo-badawczych może być udostępniana w pomieszczeniach archiwum zakładowego, a poza archiwum może być wypożyczana tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą kierownika jednostki.
Materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe i naukowo-badawcze udostępnia się w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 14 lipca1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2016.1506 ze zm.) po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.
Osoby ubiegające się o udostępnienie materiałów z archiwum zakładowego Prokuratury Regionalnej w Poznaniu zobligowane są do złożenia stosownego wniosku, który w swej treści powinien zawierać:

 1. Imię i nazwisko lub wskazanie nazwy jednostki organizacyjnej ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji archiwalnej,
 2. Wskazanie typu-rodzaju materiału archiwalnego lub tematu, którego materiał dotyczy,
 3. Wskazanie celu oraz przewidywanego przez wnioskodawcę sposobu wykorzystania materiału, o którego udostępnienie się ubiega.

Decyzję w przedmiocie udostępnienia materiałów archiwalnych wydaje w formie zarządzenia kierownik jednostki, w której przechowywane są materiały archiwalne.

Zarządzenie o odmowie udostępnienia materiałów archiwalnych wymaga uzasadnienia i pouczenia osoby wskazanej we wniosku o możliwości, trybie i terminie jej zaskarżenia.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Paweł Kwapisz
Data wytworzenia informacji: 2014-04-14
Data udostępnienia informacji: 2014-04-14
Liczba odsłon: 5 445

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj