Pisma adresowane do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu można składać osobiście w biurze podawczym w siedzibie jednostki, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać na jej adres. Pisma rejestrowane są w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań wynikającym z zarządzenia Prokuratora Regionalnego.

Pisma w sprawach wcześniej nie rejestrowanych podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności. Pisma w sprawach zarejestrowanych, przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Zasadą jest załatwianie i rozstrzyganie spraw w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych lub innych) wyjaśnione zostaną okoliczności danej sprawy w takim stopniu aby możliwe było jej załatwienie. W sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu zawiłości, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.

Właściwość miejscowa i rzeczowa

Właściwość miejscową i rzeczową prokuratur określają:

 • ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U.2016.177)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych , okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U.2016.270).
 • rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U.2016.508) (dalej: Regulamin)

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest przekazanie sprawy z wyłączeniem przepisów o właściwości miejscowej (§116 ust. 5  Regulaminu).

Postępowanie w zakresie skarg i wniosków

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w:

 • art. 185 – 189 ustawy – Prawo o prokuraturze
 • art. 221- 256 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
 • § 380 – 387 Regulaminu

Pisma o charakterze procesowym dotyczące zakresu działania prokuratora w postępowaniu karnym w konkretnej sprawie załatwia się w trybie przewidzianym w odpowiednich przepisach tego postępowania, pism tych nie należy traktować jako skarg.

Ponawiane skargi w sprawach już wyjaśnionych, niezawierające nowych okoliczności, pozostawia się bez biegu.  O powyższym powiadamia się skarżącego (§ 188 Regulaminu). Bez biegu pozostawia się również skargi i wnioski zawierające treści znieważające lub słowa uznane za powszechnie obelżywe.

W sprawach skarg i wniosków zainteresowani  przyjmowani są :

 • codziennie w godzinach urzędowania Prokuratury Regionalnej  tj. od 7.30 do 15.30
 • w każdy poniedziałek : od  godziny 15.30 do 17.30 przez prokuratora pełniącego dyżur.

Prokurator Regionalny lub Zastępca Prokuratora Regionalnego przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki od 12.00 do 15.00 .

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Prokuratury Regionalnej w Poznaniu

Zgodnie z ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne [Dz.U.2017.570 j.t] Prokuratura Regionalna w Poznaniu udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

W celu złożenia wniosku do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP. Poniżej podano link do Elektronicznej Skrzynki Podawczej Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „pisma ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika na stronie ePUAP.

2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@poznan.pr.gov.plJednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 7.30- 15.30 do biura podawczego Prokuratury Regionalnej mieszczącego się przy ul. Solnej 10 w Poznaniu na następujących nośnikach danych:

 • Pamięć masowa USB
 • Płyta CD

Dostarczany informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku.

Dokument w postaci papierowej potwierdzający doręczenie będzie zawierać:

 • datę doręczenia,
 • informację o oznakowaniu nośnika,
 • sumę kontrolną dokumentu elektronicznego zapisanego na załączonym nośniku,
 • informację o zastosowanym algorytmie do obliczenia sumy kontrolnej,
 • imię, nazwisko i adres wnoszącego,
 • nazwę i adres adresata,
 • podpis osoby reprezentującej adresata.

Wymagania dla dostarczanych dokumentów elektronicznych:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT,TXT, PDF, XML
 • GIF, TIF, JPG, PNG
 • XLS, XLSX, ODS
 • ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 


Osoby które doświadczają trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie, z Prokuraturą Regionalną w Poznaniu mogą kontaktować się w sposób określony  Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się – Dz. U. Nr 2017, poz 1824 jt.

 

Informacja publiczna

Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Uprawnienie to realizowane jest głównie na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz.1429 t.j.).

Stosownie do treści art. 1 ust. 1 u.d.i.p. każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w tej ustawie, przy czym prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu obywatelowi (art. 2 ust. 1 u.d.i.p.). Przewidziane w ustawie ograniczenia zakresu tego prawa dotyczą jedynie informacji niejawnych i ustawowo chronionych innymi przepisami oraz ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (art. 5 u.d.i.p.). Prokuratura mieści się w pojęciu organu władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 u.d.i.p. i w związku z tym jest zobowiązana do udzielania informacji publicznej jak i ponosi odpowiedzialność za bezczynność w tym zakresie.

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej nakłada na podmiot zobowiązany określone obowiązki. Winien on albo udzielić takiej informacji w terminie określonym w art. 13 u.d.i.p. (tj. 14 dni od daty wpływu wniosku), albo odmówić jej udostępnienia w trybie decyzji administracyjnej (o czym stanowi art. 16 ust. 1 u.d.i.p.) lub też umorzyć postępowanie (w przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 1 u.d.i.p.). W sytuacji, gdy żądanie strony nie mieści się w katalogu informacji publicznej, brak jest podstaw do wydawania decyzji i należy w takim przypadku wnioskodawcę jedynie poinformować pismem, że sprawa nie dotyczy informacji publicznej (zob. wyrok NSA z dnia 17 grudnia 2003 r., sygn. II SA/Gd 1153/03, LEX nr 299295). Żądanie wnioskodawcy może dotyczyć informacji publicznej prostej (czyli takiej, którą podmiot zobowiązany może udostępnić bez żadnych dodatkowych czynności i w takiej formie jaką posiada) lub przetworzonej (jej udostępnienie poprzedzone jest procesem tworzenia nowej informacji, nieistniejącej w chwili skierowania wniosku w takim kształcie i w takiej postaci, jakiej oczekuje wnioskodawca). Udzielenie informacji publicznej przetworzonej jest dodatkowo obwarowane koniecznością wykazania przez wnioskodawcę, że jej udostępnienie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego (art. 3 ust. 1 pkt 1u.d.i.p.).

 


Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Paweł Kwapisz
Data wytworzenia informacji: 2016-05-19
Data udostępnienia informacji: 2016-05-19
Liczba odsłon: 17 517

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj