Wpływ i załatwienie spraw karnych.

W 2020 roku, w obszarze podległym Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu wpłynęło 92.727 nowych spraw karnych, a zatem nieco mniej niż w roku 2019, kiedy wpływ wyniósł 95.907 spraw. Pomimo tego skutkowało to największym w skali kraju, średnim obciążeniem sprawami karnymi, przypadającymi na jednego prokuratora, wynoszącym średnio 26,0 – przy średniej krajowej wynoszącej 23,42. W roku poprzednim średnie obciążenie sprawami karnymi prokuratorów regionu było również najwyższe w skali kraju i wynosiło wówczas 26,37. Nadmienić tu można, że również najwyższe w kraju jest średnie obciążenie prokuratora sprawami karnymi i pozakarnymi i wynosi 19,75 – przy średniej krajowej wynoszącej 17,23.

W 2020 roku prokuratorzy w obszarze regionu  zakończyli ogółem 69.597 spraw karnych, przy czym w roku 2019 zakończono 75.490 spraw. Nadto 22.443 sprawy zakończono postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania, a rok wcześniej było to 19.912 przypadków.

Zmniejszony w roku ubiegłym wpływ spraw skutkował skierowaniem do sądu 23.744 spraw, o 2.531 mniej niż w roku 2019, w tym z aktem oskarżenia skierowano 19.796 postępowań, tylko o 889 mniej niż rok wcześniej. Nadto, z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 k.k. skierowano do sądu 3.057  spraw, zaś w trybie art. 335 § 2 k.k. – 2.850. W konsekwencji w roku ubiegłym, w sprawach zakończonych, odnotowano 36.687 podejrzanych, a więc mniej niż w roku 2019, kiedy było ich 40.239. Zmniejszeniu uległa także liczba umorzonych postępowań – z 36.915 w roku 2019, do 33.895 w roku 2020. Spadła  przy tym nieznacznie liczba spraw umorzonych wobec niewykrycia sprawców przestępstwa, prokuratorzy umorzyli na tej podstawie 11.666 spraw, a w roku 2019 r. – 12.004. Znacząco zmniejszyła się też liczba spraw zawieszonych, z 6.080 spraw w roku 2019 do 5.619 w roku ubiegłym.

Środki zapobiegawcze

W omawianym okresie prokuratorzy skierowali 2.427 wniosków o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Rok wcześniej takich wniosków było 2.242. Sądy w roku ubiegłym uwzględniły 2.248 rozpoznanych wniosków, a w roku 2019 – 2.059. Wzrosła zatem nie tylko ilość, ale też skuteczność wniosków prokuratora, wskaźnik ten wyniósł bowiem w ukończonym roku 92,62%, a w roku 2019 było to 91,84%. Nadto w sprawach zakończonych, wobec 3.059 osób zastosowano zabezpieczenie majątkowe, zabezpieczając mienie wartości 50.542.986 zł.

Postępowanie sądowe w sprawach karnych

W 2020 roku osądzono  24.606 osób, a zatem mniej w stosunku do roku 2019, kiedy osądzonych zostało 28.943 osób. W omawianym okresie sądy uniewinniły 379 osób (1.54%) – rok wcześniej uniewinniono 531 osób (1,83%). W roku 2020, było zaledwie 241 przypadków uniewinnień prawomocnych, o 101 osób  mniej niż uprzednio, przy czym tylko 2 osoby (0,29%) prawomocnie uniewinnione, w dacie wniesienia aktu oskarżenia były tymczasowo aresztowane.

Sądowe postępowanie odwoławcze w sprawach karnych

Prokuratorzy w roku 2020 wywiedli  1.027 apelacji, o 421 mniej niż rok wcześniej. Sądy uwzględniły 556 skierowanych przez prokuratorów apelacji, zatem skuteczność apelacyjna w roku ubiegłym wyniosła 56,10 %,  zaś w roku 2019 odsetek ten wyniósł 60,01 %.

Skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego

W roku 2020 wzrosła liczba skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki – odnotowano bowiem 74 skargi, o 6 więcej niż w roku poprzednim – niemniej sądy uwzględniły tylko 10 z tych skarg (32,26%), zaś w roku 2019 uwzględnionych zostało 12 skarg (34,29%). Wysokość zasądzonych w roku ubiegłym kwot na rzecz osób skarżących wyniosła łącznie 64.500 zł.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: prok. Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2021-02-23
Data udostępnienia informacji: 2021-02-23
Liczba odsłon: 559