Wpływ i załatwienie spraw karnych.

W 2019 roku, w obszarze podległym Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu wpłynęło 95.907 nowych spraw, a zatem więcej niż w roku 2018, kiedy wpływ wyniósł 90.366 spraw. Skutkowało to największym, średnim obciążeniem sprawami, przypadającymi na jednego prokuratora, wynoszącym 26,37 – przy średniej w skali kraju wynoszącej 24,53. W roku poprzednim średnie obciążenie sprawami było również wysokie i wynosiło 24,84 – lokując wówczas region poznański na drugim miejscu w kraju.

W 2019 r. prokuratorzy w obszarze podległym Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu zakończyli ogółem 75.490 spraw karnych, przy czym w roku 2018 było to 74.859 spraw. Nadto 19.912 spraw zakończono postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania, a rok wcześniej – 16.338.

W roku 2019 do sądu skierowano 26.275 spraw, o 582 mniej niż w roku 2018, w tym z aktem oskarżenia 20.685 postępowań, o 218 więcej niż w roku ubiegłym. Nadto, z wnioskiem w trybie art. 335 § 1 k.k. skierowano 4.504  spraw, zaś w roku 2018 było to 5.292 przypadków. W roku ubiegłym, w sprawach zakończonych, odnotowano 40.239  podejrzanych, w więc mniej niż w roku 2018, kiedy było ich 41.534. Zwiększeniu uległa natomiast liczba umorzonych postępowań z 34.869 w roku 2918 do 36.915 w roku 2019. Wzrosła przy tym liczba spraw umorzonych wobec niewykrycia sprawców przestępstwa, prokuratorzy umorzyli na tej podstawie 12.004 sprawy, zaś w roku 2018 r. było 9.919 takich przypadków. Zmniejszyła się liczba spraw zawieszonych, z 6.686 spraw w roku 2018 do 6.080 w roku ubiegłym.

Środki zapobiegawcze

W omawianym okresie prokuratorzy skierowali 2.242 wnioski o zastosowanie tymczasowego aresztowania, rok wcześniej takich wniosków było 1.950. Sądy uwzględniły 2.059 rozpoznanych wniosków, w roku 2018 – 1.773. Wzrosła zatem skuteczność wniosków prokuratora, wynosiła bowiem 91,84 %, a w roku 2018 – 90,4 %. Nadto wobec 3.249 osób zastosowano zabezpieczenie majątkowe, zabezpieczając mienie wartości 49.346.072 zł.

Postępowanie sądowe w sprawach karnych

Na odcinku postępowania sądowego liczba osób osądzonych wyniosła 28.943, a zatem nieznacznie wzrosła w stosunku do roku 2018, kiedy osądzonych zostało 28.781 osób. W omawianym okresie sądy uniewinniły 531  osób (1.83 %) – rok wcześniej uniewinniono 528 osób osoby (1,88 %). W roku 2019, we wskazanej liczbie było 342 przypadki uniewinnień prawomocnych, o 70 osób  osoby mniej niż uprzednio, przy czym w dacie wniesienia aktu oskarżenia, 7 osób (0,77 %) prawomocnie uniewinnionych, było tymczasowo aresztowanych.

Sądowe postępowanie odwoławcze w sprawach karnych

Prokuratorzy w roku 2019 wywiedli  1,448 apelacji, o 30 mniej niż rok wcześniej. Sądy uwzględniły 818 skierowanych przez prokuratorów apelacji, zatem skuteczność apelacyjna w roku ubiegłym wzrosła do 60,01 %,  gdyż w roku 2018 odsetek ten wyniósł 59,6 % apelacji.

Skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego

W roku 2019 wzrosła również liczba skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. W roku 2019 odnotowano bowiem 68 skarg, o 2 więcej, niż w roku poprzednim. Sądy uwzględniły 12 skarg (34,29 %), zaś w roku 2018 było to 16 skarg (37,21%). Wysokość zasądzonych kwot na rzecz osób skarżących wyniosła łącznie 30.000 zł w 2019, podczas gdy w roku poprzednim wyniosła było to 65.500 zł.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Kwapisz
Informację udostępnił: Marek Sędziwy
Data wytworzenia informacji: 2020-02-13
Data udostępnienia informacji: 2020-02-13
Liczba odsłon: 404