Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Krośnie stanowią:

 • Prokurator Okręgowy – Cezary Pelczarski – tel. 13 4371804
 • Zastępca Prokuratora Okręgowego – Monika Kaszubowicz – tel. 13 4371804

W skład Prokuratury Okręgowej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział I Śledczy;
 • Wdział IV Organizacyjno – Sądowy;
 • Wydział VII Budżetowo – Administracyjny;
 • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 • samodzielne stanowisko – starszy inspektor do spraw obronnych;
 • samodzielne stanowisko – audytor wewnętrzny;
 • samodzielne stanowisko – inspektor ochrony danych.

Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika Wydziału, do którego zadań należy:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa finansowo – skarbowe;
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego,  postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w  sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;
 • udział w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-5 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym;
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw gospodarczych i finansowo – skarbowych;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika Wydziału, obejmujący zadania w zakresie:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych wskazanych decyzją Prokuratora Okręgowego;
 • udział w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 • organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
 • kadr i szkolenia;
 • sprawozdawczości i statystyki;
 • skarg i wniosków;
 • działalności rzecznika prasowego;
 • udostępniania informacji publicznej;
 • nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 • koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 • sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 • koordynowania i kontroli prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym przez prokuratorów rejonowych;
 • dokonywania analiz akt toczącego się postępowania lub zakończonego postępowania przygotowawczego;
 • podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
 • podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego  umorzonego w prokuraturach rejonowych;
 • przygotowywania wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk;
 • koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m. in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych , dotyczących wybranej kategorii przestępstw;
 • rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
 • monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywania analiz w tym zakresie oraz udziału prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 • obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
 • przeprowadzania wizytacji i lustracji podległych prokuratur rejonowych;
 • przeprowadzania innych działań o charakterze kontrolnym, analitycznym i nadzorczym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 • dokonywania ocen umiejętności zawodowych prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach;
 • dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o przedłużenie pełnienia czynności prokuratorskich;
 • dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
 • udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, na podstawie wniosków kierowników tych jednostek, uwzględnionych przez prokuratora okręgowego;
 • udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;
 • udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;
 • udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
 • udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich i udziału w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi – sprzeciw przed WSA;
 • wytaczania powództw i składania wniosków w sprawach cywilnych oraz składania wniosków w sprawach administracyjnych jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli;
 • kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk i sporządzania kasacji;
 • sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej;
 • kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk albo naruszenia art. 437 kpk o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej oraz sporządzania i wnoszenia skarg w tych sprawach;
 • sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na skargi stron przeciwnych wniesionych od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania;
 • opiniowania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udziału w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach;
 • sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądu odwoławczego, w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej;
 • nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem i innymi organami;
 • kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
 • analizy orzecznictwa sądu okręgowego oraz badania zasadności i poziomu środków zaskarżania wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
 • podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa.

W ramach Wydziału utworzony zostaje Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz kierowany przez Kierownika do którego zadań nadto należy:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość)

a) o skomplikowanym stanie faktycznym lub,

b) jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę o której mowa w art. 115 § 5 kk ,

 • koordynowanie w prokuraturze okręgowej oraz podległych jednostkach postępowań przygotowawczych w sprawach o  przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość);
 • opracowywania planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych jednostkach rejonowych, zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;
 • koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 • zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej;
 • opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 • współpracy z Wydziałem VII Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 • opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacji takich działań w prokuraturach podległych;
 • zapewnienia przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 • wykonywania analizy kryminalnej;
 • administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 • administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;
 • administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP;
 • obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 • obsługi wideokonferencji;
 • prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz podlega naczelnikowi Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy a nad realizacją zadań Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego, do którego zadań należy:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
 • prowadzenie rachunkowości i księgowości;
 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;
 • obsługa administracyjno – gospodarcza;
 • prowadzenie inwestycji i remontów;
 • prowadzenie spraw socjalno – bytowych;
 • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie biblioteki.

Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

Samodzielny Dział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swego działania:

 • ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
 • ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie postępowań sprawdzających;
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

W ramach Działu funkcjonuje kancelaria tajna, którą kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej, podległy bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór na Samodzielnym Działem do Spaw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy, podlegające bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu:

 • starszego inspektora do spraw obronnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2015r., poz.827) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 • audytora wewnętrznego dla wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz.885 z późn. zm.);
 • inspektora ochrony danych dla wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000).

Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a określone w ust. 1 pkt 2 i 3 – Wydział IV Organizacyjno – Sądowy.

W Prokuraturze Okręgowej w Krośnie funkcjonuje sekretariat jako dział administracji prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, także z zakresu administracji prokuratora w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.

W skład sekretariatu wchodzą:

 • biuro podawcze,
 • składnica dowodów rzeczowych,
 • archiwum zakładowe.

Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Zarych
Informację udostępnił: Piotr Zarych
Data wytworzenia informacji: 2016-05-11
Data udostępnienia informacji: 2011-02-24
Liczba odsłon: 6 266

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj