W Prokuraturze Okręgowej w Krośnie i podległych jej prokuraturach rejonowych prowadzone są następujące urządzenia ewidencyjne (repertoria, rejestry, ewidencje):

Repertoria:

 • „Ds” – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,
 • „Opz” – dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
 • „Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich) oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach,
 • „Pc” – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,
 • „Pa” – dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny, pro­wadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,

Rejestry:

 • „Ds/z/s-pn” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego,
 • „Ds/z” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, prowadzącym lub nadzorującym postępowanie oraz dla zaża­leń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia,
 • „Ds/u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 kpk,
 • „Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń,
 • „Dsn” – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych,
 • „Dsa” – dla spraw niepodlegających wpisowi do rejestrów „Dsn” i „Ko”, w których prokurator nadrzędny dokonał analizy materiału aktowego i zajął w nich pisemne stanowisko,
 • „Ap” – dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,
 • „K” – dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,
 • „A” – dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia,
 • „Oz” – dla korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,
 • „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie re­jestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,

 • „Ko/kks” – dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds”,

 • „Ko/kw” – dla spraw o wykroczenia, nie podlegających rejestracji w repertorium „Ds”,

 • „ENA-P” – dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na postawie art. 607a kpk o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,

 • „ENA-UE” – dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej,

 • „Drz” – dla dowodów rzeczowych,

 • „Drz/p” – dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,

 • „IP” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej,

 • „IP/O” – dla środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej.

Wykazy kontrolne:

 • „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,
 • „Wz” – dla spraw, w których postępowanie zawieszono,
 • „Dor” – dla wpływających do prokuratury akt głównych i podręcznych postępowania przygotowawczego, akt sądowych i akt administracyjnych,
 • „E” – dla ekspedycji pism i przesyłek,
 • „Ww” – dla wykazywania opłat i innych wydatków ponoszonych w postępowaniu przygotowawczym.

Dokumentacja archiwalna przechowywana jest w archiwum zakładowym.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Zarych
Informację udostępnił: Piotr Zarych
Data wytworzenia informacji: 2008-06-11
Data udostępnienia informacji: 2011-01-31
Liczba odsłon: 3 938

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj