Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Krośnie można składać osobiście w sekretariacie, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesyłać na jej adres.

Są one rejestrowane w kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań, wynikającym z zarządzenia Prokuratora Okręgowego.

Pisma w sprawach wcześniej niezarejestrowanych – podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności.

Pisma w sprawach zarejestrowanych – przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

Sprawy są załatwiane i rozstrzygane – co do zasady – w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych, dowodowych i innych) wyjaśnione są okoliczności danej sprawy w takim stopniu, aby możliwe było jej prawidłowe zakończenie.

Wyjątkowo w sprawach o znacznym zakresie podmiotowo – przedmiotowym oraz wyższym stopniu skomplikowania, zawiłości bądź złożoności, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. nr 209, poz. 1243) regulująca, między innymi, zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej osób uprawnionych, które doświadczają trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Treść ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. nr 209, poz. 1243) – pobierz.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Piotr Zarych
Informację udostępnił: Piotr Zarych
Data wytworzenia informacji: 2008-06-11
Data udostępnienia informacji: 2012-05-07
Liczba odsłon: 3 843

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj