add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje – Prokuratura Krajowa

    

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Przemyślu stanowią:

 

1)     Prokurator Okręgowy w Przemyślu Jacek Staszczak

2)     Zastępca Prokuratora Okręgowego w Przemyślu Beata Starzecka

W skład Prokuratury Okręgowej w Przemyślu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział I Śledczy;
 • Wydział II Organizacyjno – Sądowy z Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz oraz Cyberprzestępczości;
 • Samodzielny Dział Budżetowo – Administracyjny;
 • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 • stanowisko –starszy inspektor do spraw obronnych;
 • stanowisko – audytor wewnętrzny;
 • stanowisko –inspektor ochrony danych.

Wydziałem I Śledczym  kieruje  Prokurator Okręgowy.

Do  zadań Wydziału należy:

 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach
  o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach
  o poważne przestępstwa finansowo–skarbowe;
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;
 • prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;
 • prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka,    charakteryzujących się skomplikowanymi stanami faktycznymi;
 • udział w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1–5 rozstrzyganych w  pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych
  w postępowaniu przygotowawczym, a także w ramach pomocy prawnej
  w sprawach  rozstrzyganych w pierwszej instancji, za wyjątkiem postępowania przed Sądem Najwyższym;
 • sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach prowadzonych
  w Wydziale I Śledczym;
 • podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych   postępowań;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe
 • jednostki w sprawach przestępstw gospodarczych i finansowo – skarbowych;
 • koordynowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów

medycznych;

 • sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego
  nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych
  oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych
  rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 • koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie
  zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji
  przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń,  a także
  opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości,  bądź opracowywanie
  i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii      przestępstw;

W ramach Wydziału wyznacza się stanowisko koordynatora zajmującego się prowadzeniem i nadzorowaniem spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka oraz koordynowaniem postępowań dotyczących tej kategorii przestępstw w prokuraturach podległych;

Wydziałem II Organizacyjno–Sądowym kieruje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Wydział realizuje zadania w zakresie:

 • prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Okręgowego lub jego Zastępcy;
 • udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych
  o których mowa w pkt. 1, rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 • organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
 • kadr i szkolenia;
 • sprawozdawczości i statystyki;
 • skarg i wniosków;
 • działalności rzecznika prasowego;
 • udostępniania informacji publicznej;
 • nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
 • koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej
  i podległych prokuraturach rejonowych;
 • koordynowania i kontroli prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad  postępowaniem przygotowawczym przez prokuratorów rejonowych;
 • monitorowania spraw,  w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa    strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym    lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywania analiz w tym zakresie oraz udziału prokuratorów przed sądem  okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
  • obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce oraz
   w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;
  • przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
  • przeprowadzania innych działań o charakterze kontrolnym, analitycznym
   i nadzorczym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
  • dokonywania ocen umiejętności zawodowych prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach;
  • dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o przedłużenie pełnienia czynności prokuratorskich;
  • rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,
  • przygotowywania projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o których mowa w §116 ust. 1 regulaminu,
  • dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników prokuratury okręgowej
   i podległych prokuratur rejonowych;
  • udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem okręgowym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, na podstawie wniosków kierowników tych jednostek, uwzględnionych przez prokuratora okręgowego;
  • udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem    odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń    społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;
  • udziału prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;
  • udziału prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
  • udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym przed sądem okręgowym w sprawach rodzinnych, opiekuńczych i nieletnich i udział w postępowaniu administracyjnym  przed organami administracyjnymi – sprzeciw przed WSA;
  • wytaczania powództw i składanie wniosków w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków w sprawach administracyjnych jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli;
  • kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k. i sporządzanie kasacji;
  • sporządzania i wnoszenia  odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej;
  • kierowania wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. albo naruszenia art. 437 k.p.k. o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej oraz sporządzanie i wnoszenie skarg w tych sprawach;
  • sporządzania i wnoszenia odpowiedzi na skargi stron przeciwnych wniesionych od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania;
  • opiniowania wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział
   w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach;
  • sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. od orzeczeń sądu odwoławczego, w sprawach obsługiwanych przez prokuratorów z prokuratury okręgowej;
  • nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem i innymi organami;
  • kształtowania praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;
  • analizy orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżania wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;
  • podejmowania działań w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;
  • prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych przez Kierownika Jednostki oraz sprawowania w nich funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami;
  • dokonywania analiz akt toczącego się postępowania lub zakończonego postępowania przygotowawczego;
  • podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego;
  • podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych;
  • przygotowywania wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Krajowego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 k.p.k.;

W ramach Wydziału Organizacyjno-Sądowego tworzy się Dział
do Spraw Informatyzacji i Analiz oraz Cyberprzestępczości,  kieruje nim Kierownik Działu, do którego zadań nadto należy:

 • opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej
  i podległych jednostkach rejonowych, zgodnie z kierunkami określonymi przez prokuraturę regionalną;
 • koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 • zapewnienie obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuratorze okręgowej;
 • opracowywanie w uzgodnieniu z Samodzielnym Działem Budżetowo-Administracyjnym  projektu budżetu w zakresie wdrażania ogólnopolskich i lokalnych rozwiązań informatycznych;
 • współpraca z Samodzielnym Działem Budżetowo –  Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 • opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacji takich działań w prokuraturach podległych;
 • zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 • wykonywanie analizy kryminalnej;
 • administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 • administrowanie  stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej;
 • administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP;
 • obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 • obsługa wideokonferencji;
 • prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

W ramach Wydziału wyznacza się koordynatora zajmującego się prowadzeniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych dotyczących poważnych przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym oraz w przypadku gdy wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk, jak również  koordynowanie postępowań przygotowawczych dotyczących przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) w prokuraturach podległych i prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami;

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału II sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Samodzielny Dział Budżetowo–Administracyjny, kierowany przez Kierownika Działu, do którego zadań należy:

 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
 • prowadzenie rachunkowości i księgowości;
 • zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;
 • obsługa administracyjno – gospodarcza;
 • prowadzenie inwestycji i remontów;
 • prowadzenie spraw socjalno – bytowych;
 • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • prowadzenie biblioteki.

Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu sprawuje Prokurator Okręgowy.

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych obejmuje zakresem swego działania:

 

 • ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych  i przechowywanych informacji niejawnych;
 • ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 • kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 • prowadzenie postępowań sprawdzających;
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;

W ramach Działu funkcjonuje Kancelaria Tajna, którą kieruje Kierownik Kancelarii Tajnej, podległy bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

 

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

W Prokuraturze Okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy, podlegające bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu:

 

 • starszego inspektora do spraw obronnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie  z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t.Dz.U. z 2015 r. poz. 144) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
 • audytora  wewnętrznego dla wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z o finansach publicznych;
 • administratora bezpieczeństwa informacji dla wykonywania  zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a określone w ust. 1 pkt 2 i 3 – Wydział II Organizacyjno–Sądowy.

W Prokuraturze Okręgowej w Przemyślu funkcjonuje sekretariat jako dział administracji prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów,
a także z zakresu administracji prokuratora, w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.

W skład sekretariatu wchodzą:

– biuro podawcze,

– składnica dowodów rzeczowych,

– archiwum zakładowe.

 

Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Pętkowska
Informację udostępnił: Wojciech Kicman
Data wytworzenia informacji: 2016-08-08
Data udostępnienia informacji: 2012-10-09
Liczba odsłon: 9 110

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj