1. W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury prowadzi się następujące repertoria i rejestry:

REPERTORIA
– „Ds” – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,
– „Opz” – dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
– „Pn – dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich) oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach,
– „Pc” – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,
– „Pa” – dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez wojewódzki i Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez pro¬kuratora nadrzędnego,

REJESTRY
– „Ds/z” – dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia,

– „Ds/u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 kpk,

– „Dsn” – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych,
– „Ap” – dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,
– „K” – dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,
– „Oz” – dla korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,
– „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych,

ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie rejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,

– „Ko/kks” – dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds”,
– „Ko/kw” – dla sprawo wykroczenia, nie podlegających rejestracji w repertorium „Ds”,
„A” – dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia,

„ENA-P” – dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na postawie art. 607 a kpk o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,
„ENA-UE” – dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej,
„Drz” – dla dowodów rzeczowych,
„Drz/p” – dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
„IP” – dla wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

2. W odpowiednich komórkach organizacyjnych prokuratury prowadzi się wykazy kontrolne:

– „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,
– „Wz” – dla spraw, w których postępowanie zawieszono,
– „Dor” – dla wpływających do prokuratury akt głównych i podręcznych postępowania przygotowawczego, akt sądowych i akt administracyjnych,
– „E” – dla ekspedycji pism i przesyłek,
– „Ww” – dla wykazywania opłat i innych wydatków ponoszonych w postępowaniu przygotowawczym.

3. Ponadto w prokuraturach prowadzi się:

– kontrolkę formularzy związanych z obsługą Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
– wykaz kart rejestracyjnych i zapytań do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,
– kontrolkę wniosków o zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania,
– kontrolkę zabezpieczeń majątkowych,
– kontrolkę dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych,
– kontrolkę wniosków o zajęcie przez prokuratora stanowiska co do zamiaru pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok osób, których zgon mógł być następstwem czynu zabronionego,
– wykaz biegłych, tłumaczy i specjalistów,
– kontrolkę wydanych poleceń wyjazdu służbowego,
-kontrolkę wystawionych legitymacji służbowych i legitymacji ubezpieczeniowych.

Zgodnie z § 58 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 października 2005 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracyjnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 

4. Archiwum

 

Dokumentację powstającą w wyniku działalności Prokuratury Okręgowej przechowuje się po jej wykorzystaniu w archiwum zakładowym. 

Przekazywana do archiwum zakładowego jest klasyfikowana
i kwalifikowana do odpowiedniej kategorii archiwalnej (A, B, BE) ze wskazaniem okresu przechowywania, po upływie którego dokumentacja archiwalna podlega przekazaniu do Archiwum Państwowego, natomiast dokumentacja nie archiwalna podlega brakowaniu.

Organizację archiwów zakładowych, podział zasobu archiwalnego, przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej, udostępnianie dokumentacji archiwalnej, brakowanie akt regulują przepisy Części IV zatytułowanej „Archiwa zakładowe”, a okresy przechowywania, warunki niszczenia i przekazywania do Archiwum Państwowego – Części V zatytułowanej „Okresy przechowywania, warunki niszczenia i przekazywania do archiwum akt spraw” zarządzenia Ministra Sprawiedliwości Nr 165/07/DO z dnia 7 września 2007 r. w sprawie zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marta Pętkowska
Informację udostępnił: Wojciech Kicman
Data wytworzenia informacji: 2016-08-05
Data udostępnienia informacji: 2008-06-04
Liczba odsłon: 4 528

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj