§ 1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie stanowią:
1) Prokurator Okręgowy w Rzeszowie,
2) Zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie.

§ 2. W skład Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Wydział I Śledczy.
2) Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
3) Wydział IV Organizacyjno-Sądowy.
4) Wydział VII Budżetowo-Administracyjny.
5) Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.
6) Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.
7) Samodzielne stanowisko – starszy inspektor do spraw obronnych.
8) Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny,
9) Samodzielne stanowisko – administrator bezpieczeństwa informacji,
10) Sekretariat.

§ 3.1. Do zadań Wydziału I Śledczego należy:
1) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach dotyczących:
a) najpoważniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym,
b) błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka, charakteryzujących się skomplikowanymi stanami faktycznymi,
c) poważnych przestępstw z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość):
– o skomplikowanym stanie faktycznym,
– jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 kk.
2) koordynowanie postępowań, o których mowa w pkt 1 lit. b) i c) przez prokuratora wyznaczonego decyzją Prokuratora Okręgowego.
3) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w innych sprawach przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie.
4) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
5) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
6) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 1-3.
7) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,
8) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalny m.

Wydziałem I kieruje Naczelnik podległy Zastępcy Prokuratora Okręgowego.

§ 4.1. Do zadań Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej należy:
1) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w sprawach dotyczących:
a) poważnych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu.
b) przestępstw finansowo-skarbowych innych niż wymienione w § 28 pkt 2 regulaminu.
c) innych przestępstw o charakterze gospodarczym.
2) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom w innych sprawach przydzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie,
3) prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw.
4) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
5) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw’ wymienionych w pkt 1-3.
6) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych.

Wydziałem II kieruje Naczelnik podległy Zastępcy Prokuratora Okręgowego.

§ 5.1. Do zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego należą sprawy:
1) organizacji pracy i kadrowe.
2) szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych.
3) kontroli realizacji ustawowych zadań przez podległe prokuratury rejonowe poprzez przeprowadzanie wizytacji, lustracji i badań akt oraz innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym.
4) dokonywania ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej.
5) dokonywania ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich.
6) dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych.
7) sprawozdawczości i statystyki.
8) skarg i wniosków,
9) kontaktów z mediami,
10) udostępniania informacji publicznej.
11) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
12) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu.

2. Do zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego należy również:
1) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego oraz innych form nadzoru procesowego.
2) sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych.
3) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych.
4) podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego.
5) przygotowywanie wniosków do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie w trybie § 256 ust. 4 regulaminu z wnioskiem o uchylenie na podstawie art. 328 § 1 kpk prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych,
6) monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego dotyczących podległych prokuratur rejonowych,
7) kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt. analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratur) rejonowe oraz innych ustaleń,
8) prowadzenie śledztw własnych i nadzorowanie śledztw powierzonych innym organom przy dzielonych przez Prokuratora Okręgowego w Rzeszów ie.
9) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 8. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych,
11) udział prokuratorów w postępowaniach przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu.
12) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw wymienionych w pkt 8 oraz prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych, a także koordynowanie i konsultacja zagadnień ogólnych związanych z realizacją obrotu prawnego z zagranicą,
13) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia.
14) udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,
15) udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,
16) udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami w ramach pomocy prawnej,
11) sporządzanie kasacji wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron od orzeczeń sądu odwoławczego.
18) sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § la kpk od orzeczeń sądów.
19) opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których postępowanie przygotowawcze prowadzone było w podległych prokuraturach rejonowych oraz udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w tego rodzaju sprawach.

W skład Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wchodzą:

1) Dział Nadzoru nad Postępowaniem Karnym, do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 3-12 i ust. 2 pkt 1-19.
2) Dział Kadr do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 1 i 2,

Wydziałem IV Organizacyjno-Sądowym, w tym także wchodzącymi w jego skład działami wymienionymi w ust. 3 pkt 1 i 2 kieruje Naczelnik podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 6.1. Do zadań Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego należą sprawy:
1) związane z wykonywaniem budżetu Prokuratury Okręgowej i podległych jej jednostek, w ty m zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia.
2) prowadzenie rachunkowości,
3) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
4) obsługa administracyjno-gospodarcza,
5) prowadzenie inwestycji i remontów,
6) prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
7) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
8) prowadzenie biblioteki.

W skład Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego wchodzi Dział Finansowy,do którego zadań należy prowadzenie spraw określonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym, w tym także wchodzącym w jego skład Działem Finansowym kieruje Dyrektor podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

Służba BHP w Prokuraturze Okręgowej wykonuje zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zgodnie z odrębnymi przepisami i podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

§ 7.1. Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz należy:
1) wykonywanie zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi w systemach informatycznych,
2) koordynowanie wprowadzania do praktyki w Prokuraturze Okręgowej ogólnopolskich oraz lokalnych systemów informatycznych.
3) opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
4) współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcia zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
5) opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych, a także koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych,
6) prowadzenie stanowiska dostępowego Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Systemu Informacyjnego Schengen. Krajowego Rejestru Karnego. Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,
7) zapewnienie technicznej obsługi czynności dokonywanych w postępowaniu karnym z zastosowaniem technik informatycznych,
8) obsługa wideokonferencji,
9) zapewnienie przestrzegania zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz ochrony danych osobowych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
10) dokonywanie analizy kryminalnej.
11) prowadzenie strony internetowej Prokuratury Okręgowej,
12) obsługa biuletynu informacji publicznej Prokuratury Okręgowej,
13) administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP.
14) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Samodzielnym Działem do Spraw Informatyzacji i Analiz kieruje Kierownik podległy Prokuratorowi Okręgowemu.

§8.1. Do zadań Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych kierowanego przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji niejawnych, zwanego dalej ”pełnomocnikiem ochrony” należy:
1) ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3) kontrola przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
5) przeprowadzanie postępowań sprawdzających,
6) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego.

W skład Samodzielnego Działu wchodzi Kancelaria Tajna kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.
Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

§ 9.1. Samodzielne stanowisko – starszy inspektor do spraw obronnych zakresem swojego działania obejmuje zapewnienie prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 г. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. z 2015 r.. poz. 144) i innych ustaw oraz wydawanych na ich podstawie aktów wykonawczych

Starszy inspektor do spraw obronnych podlega bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 obsługiwane jest przez Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 10.1. Samodzielne stanowisko audytor wewnętrzny zakresem swojego działania obejmuje wykonywanie zadań w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Audytor wewnętrzny podlega Prokuratorów i Okręgowemu.
Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 obsługuje Wydział VII Budżetowo-Administracyjny.

§ 11.1. Samodzielne stanowisko administrator bezpieczeństwa informacji zakresem swojego działania obejmuje zapewnienie prawidłowej realizacji w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych zadań w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2014 r.. poz. 1182 ze zm.) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Administrator bezpieczeństwa informacji podlega Prokuratorowi Okręgowemu.
Samodzielne stanowisko pracy określone w ust. 1 obsługiwane jest przez Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.

§ 12.1. W Prokuraturze Okręgowej funkcjonuje sekretariat jako dział administracji prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.

W skład sekretariatu wchodzą: biuro podawcze. składnica dowodów rzeczowych i archiwum zakładowe.

Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu.
Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Witkowski
Informację udostępnił: Paweł Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2016-05-31
Data udostępnienia informacji: 2011-08-02
Liczba odsłon: 6 652

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj