W prokuraturach okręgowych prowadzi się urządzenia:

1)      Repertoria z działalności:
a)       karnej: „Ds”,
b)       administracyjnej: „Pa”,
c)       cywilnej: „Pc”;
2)       rejestry samodzielne z zakresu działalności:
a)      karnej: „Ak”, „Di”, „Dsn”, „ENA.P.r”, „ENA.UE”, „ENO.UE”, „ENO.P. „Ko”, „Kw”, „Nps”, „Ns”, „Ntk”, „Opk”, „Oz.o”, „Oz.r”, „Pn”, i „Pp”,
b)       administracyjnej: „Ip”, „Ko” i „Pp”,
c)       cywilnej: „Ko” i „Pp”,
d)      strzeżenia praworządności: „Cor” i „Zt”
e)       kontroli: „Wl”,
f)        „DE”;
3)       rejestry uzupełniające do „Ds”: „Archiwum”, „Drz”, „Ds.u”, „Nps”, „Opz”, „Ps”, „Psz”, „Ta”, „Rz”, „Zm” i „Zpj”;
4)       wykaz kontrolny samodzielny: „W”;
5)       wykazy kontrolne uzupełniające do „Ds”: „ENA.P.w”, „ENO.P.w”, „Pm”, „Oz.w”, „Wu” i „Wz”.

Archiwum

W archiwum zakładowym przechowywana jest dokumentacja powstająca w wyniku działalności Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Ewidencję zasobu archiwum zakładowego stanowią:

  • spisy zdawczo-odbiorcze materiałów przekazanych do archiwum,
  • wykazy spisów zdawczo-odbiorczych,
  • kartoteka udostępnienia akt,
  • spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego,
  • spisy akt wybrakowanych i przekazanych do zniszczenia wraz z protokołami brakowania akt kategorii „B” i wydanymi przez państwowe archiwum zezwoleniami na zniszczenie akt.

Karty udostępnienia akt przechowywane są w archiwum przez okres dwóch lat, pozostałe w/w urządzenia ewidencyjne stanowią dokumentację kategorii „A” i przechowywane są w archiwum.

Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji przyjętej na przechowanie prowadzi się w oddzielnych teczkach dla kategorii „A” i kategorii „B” w dwóch zbiorach:

  • zbiór I – stanowią pierwsze egzemplarze spisów zdawczo-odbiorczych, ułożone według kolejności numerów porządkowych w poszczególnych latach kalendarzowych, pod którymi zostały zarejestrowane w wykazie spisów,
  • zbiór II – stanowią egzemplarze spisów zdawczo-odbiorczych przechowywane w teczkach prowadzonych oddzielnie dla poszczególnych komórek organizacyjnych.

Dokumentację dla celów służbowych i naukowo-badawczych udostępnia się w pomieszczeniach archiwum, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wypożyczona poza archiwum.

Materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe udostępnia się po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. Wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych reguluj ą przepisy rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 25 lipca 1984 r. w sprawie wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych (Dz. U. Nr 41, póz. 217).

Akta udostępnia się na podstawie kart akt. Udostępnienie akt do wykorzystania poza jednostką organizacyjną wymaga zgody kierownika jednostki.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Paweł Witkowski
Informację udostępnił: Paweł Witkowski
Data wytworzenia informacji: 2016-06-17
Data udostępnienia informacji: 2010-02-26
Liczba odsłon: 4 263

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj