W Prokuraturze Okręgowej prowadzi się następujące repertoria i rejestry: Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ns, Ds/z, Ds/z/s-pn, Ds/u, Dsn, Dsa, Nps, Nps – ps, Ap, K, A, Oz, Ko, Drz, Drz/P, IP, ENA-P, ENA-UE, IP/O.

W prokuraturach rejonowych prowadzi się następujące repertoria i rejestry: Ds, Opz, Pn, Pc, Pa, Ds/z/s-pn, Ds/z, Ds/u, A, Ko, Ko/kks, Ko/kw, Drz, Drz/P, IP.

1)repertoria:

„Ds” – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,
„Opz” – dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czynny zabronione pod groźbą kary,
„Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich) oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach,
„Pc” – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych
i opiekuńczych, a także spraw gospodarczych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności poza-karnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych
i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,
„Pa” – dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez Wojewódzki
i Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach apelacyjnych i okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,

2) rejestry:

„Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń,

„Ds./z/s-pn” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sad oraz prokuratora nadrzędnego,
„Ds/z” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem prowadzącym lub nadzorującym postępowanie oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia,
„Ds/u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 k.p.k.,
„Dsn” – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych
w prokuraturach podległych,

„Dsa” – dla spraw niepodlegających wpisowi do rejestrów „Dsn” i „Ko” w których Prokurator nadrzędny dokonał analizy materiału aktowego i zajął w nich pisemne stanowisko,

„Nps” – dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez Prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki,

„Nps-ps” – dla postępowań sądowych w sprawach skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki,
„Ap” – dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,
„K” – dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,
„Oz” – dla korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą,
„Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy
i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie rejestrowanej
w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,
„A” – dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia,
„Ko/kks” – dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds”,
„Ko/kw” – dla spraw o wykroczenia, nie podlegających rejestracji w repertorium „Ds”,
„ENA-P” – dla osób wobec których skierowano do sądu wniosek na podstawie art. 607 a kpk o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,
„ENA-UE” – dla osób wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły
i skierowały do Polski właściwe organy innych państwa członkowskich Unii Europejskiej,
„Drz” – dla dowodów rzeczowych,
„Drz/p” – dla przedmiotów stanowiących poręczenie majątkowe oraz dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych paszportów lub innych dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy,
„IP” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej

„IP/O” – dla środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej,

Archiwum.

Dokumentację powstałą w wyniku działalności Prokuratury Generalnej i pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przechowuje się po wykorzystaniu
w archiwach zakładowych.

W Prokuraturze Okręgowej w Tarnobrzegu i Prokuraturze Rejonowej w Tarnobrzegu (łącznie) a nadto w Prokuraturach Rejonowych w Stalowej Woli, Mielcu, Nisku i Kolbuszowej są prowadzone archiwa zakładowe do których przyjmowana jest dokumentacja z tych jednostek.

Dokumentacja przechowywana w archiwum zakładowym objęta jest prowadzoną na bieżąco ewidencją.

Ewidencję zasobu archiwum zakładowego stanowią:

spisy zdawczo-odbiorcze materiałów przekazywanych do archiwum zakładowego,
wykazy spisów zdawczo-odbiorczych,
kartoteka udostępnienia akt,
spisy zdawczo-odbiorcze materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego,
spisy akt wybrakowanych przekazanych do zniszczenia wraz z protokołami brakowania akt kat.”B” i wydanymi przez państwowe archiwum zezwoleniami na zniszczenie akt.

Karty udostępnienia akt przechowywane są w archiwum przez okres 2-ch lat, pozostałe urządzenia ewidencyjne stanowią dokumentację kat. „A” i przechowywane są w archiwum. Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji przyjętej na przechowanie prowadzi się oddzielnie w teczkach dla kategorii „A” i „B” w dwóch zbiorach:

zbiór I – stanowią pierwsze egzemplarze spisów zdawczo-odbiorczych, ułożone według kolejności numerów porządkowych w poszczególnych latach kalendarzowych, pod którymi zostały zarejestrowane w wykazie spisów,
zbiór II – stanowią egzemplarze spisów zdawczo-odbiorczych przechowywane w teczkach prowadzonych oddzielnie dla poszczególnych komórek organizacyjnych.

Dokumentację dla celów służbowych i naukowo-badawczych udostępnia się
w pomieszczeniach archiwum zakładowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może być wypożyczona poza archiwum. Materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe udostępnia się po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli. Wcześniejsze udostępnienie materiałów archiwalnych przed upływem 30 lat regulują przepisy rozporządzenia Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz.970).

Udostępnienie materiałów odnotowuje się na kartach udostępnienia sporządzonych przez prowadzącego archiwum zakładowe. Udostępnienie akt do wykorzystania poza jednostką organizacyjną wymaga zgody kierownika jednostki.

W przypadku zagubienia, stwierdzenia braków lub uszkodzenia materiałów wypożyczonych sporządza się protokół w trzech egzemplarzach, który podpisują: wypożyczający materiały, jego bezpośredni przełożony i pracownik odpowiedzialny za archiwum zakładowe.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Tomasz Gajewski
Informację udostępnił: Tomasz Gajewski
Data wytworzenia informacji: 2008-06-06
Data udostępnienia informacji: 2010-07-13
Liczba odsłon: 3 414