Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie tworzą:

  • Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej,
  • Wydział III Organizacyjno-Sądowy,
  • Wydział VI Budżetowo-Administracyjny,
  • Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  • Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych,
  • Stanowisko Inspektora Ochrony Danych,
  • Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
  • Stanowisko Audytora Wewnętrznego.

 

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Naczelnika, do którego zadań należy:
1)    prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 k.k.
2)    prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę,
3)    prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w poważnych i wieloosobowych sprawach z wykorzystaniem Internetu oraz dotyczących cyberprzestępczości o skomplikowanym stanie faktycznym, lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem stanowi mienie wielkiej wartości, o której mowa w art. 115 § 6 k.k. oraz prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka,
4)    udział prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
5} sporządzanie kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach wymienionych w pkt 1-3,
6)    sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,
7)    wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,
8)    sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt
9)    ocena i udzielanie odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt 1-3,
10)    koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów przestępnych popełnionych przeciwko obrotowi gospodarczemu, w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych, oraz o których mowa w pkt. 3,
11)    obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale,
12)    sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Regionalnego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach prowadzonych w prokuraturach rejonowych, oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego
13)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki, w sprawach o których mowa w pkt 1-3,
14)    podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego, w sprawach o których mowa w pkt. 1-3,
15)    podejmowania decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach okręgowych i rejonowych, w sprawach o których mowa w pkt. 1-3,
16)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o których mowa w pkt. 1-3 i kształtowania praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m. in, przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wymienionej wyżej kategorii przestępstw,
17)    wykonywanie zadań i czynności zleconych przez Prokuratora Regionalnego,
2.    W ramach Wydziału wyznacza się stanowiska:
1)    koordynatora zajmującego się prowadzeniem i nadzorowaniem spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka oraz koordynowaniem postępowań dotyczących tej kategorii przestępstw w prokuraturach podległych,
2)    koordynatora do prowadzenia i nadzorowania wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawanasowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczości) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę o której mowa w art. 115 § 6 kk oraz koordynowaniem postępowań dotyczących tej kategorii przestępstw w prokuraturach podległych,
3.    Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

Wydział III Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:
1)    udział prokuratorów w postępowaniach odwoławczych przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych,
2)    udział prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
3)    udział prokuratorów w postępowaniu przed Sądem Odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu,
4)    sporządzanie kasacji i odpowiedzi na kasacje w sprawach wym. w pkt 3,
5)    wnoszenie kasacji w sprawach karnych wymienionych w pkt. 3,
6)    sporządzanie projektów wniosków o wniesienie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k i art. 523 § la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach wym. w pkt 3,
7)    wnoszenie skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów i instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach wymienionych w pkt.3,
8)    sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
9)    udział prokuratorów przed sądem apelacyjnym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,
10)    kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego,
11)    analiza orzecznictwa sądu apelacyjnego i sądów administracyjnych i badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne, oraz ocena wniosków o wznowienie postępowania sądowego i udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach,
12)    organizacja pracy w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach prokuratury,
13)    organizacja kadr i szkolenia,
14)    prowadzenie sprawozdawczości i statystyki,
15)    rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków,
16)    działalność Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego,
17)    działalności rzecznika prasowego,
18)    udostępniania informacji publicznej,
19)    sprawowanie nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
20)    koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury,
21)    koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych,
22)    zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej,
23)    opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
24)    współpraca z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
25)    opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych,
26)    wykonywanie analizy kryminalnej,
27)    administrowanie i obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,
28)    administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej w Prokuraturze Regionalnej,
29)    administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą w Prokuraturze Regionalnej,
30)    obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym,
31)    obsługa wideokonferencji,
32)    prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
33)    prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i rejonowych oraz koordynowanie działań podległych prokuratur okręgowych w zakresie prowadzenia wizytacji i lustracji,
34)    prowadzanie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt i innych ustaleń, oraz koordynowanie i kontrola prawidłowości sprawowania nadzoru służbowego nad postępowaniami prowadzonymi przez prokuratury okręgowe,
35)    dokonywanie ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach,
36)    wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej,
37)    rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,
38)    monitorowania spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie, oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym przed sądem apelacyjnym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego,
39)    prowadzenie postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie lub jego Zastępcy,
40)    udział prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt. 39 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie lub jego Zastępcy – rozpoznawanych w I i II instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
41)    przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu w szczególnie uzasadnionych przypadkach podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 Regulaminu,
42)    sporządzania kasacji i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt. 39,
43)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk i art. 523 § 1 a kpk od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach o których mowa w pkt. 39,
44)    sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach o których mowa w pkt. 39,
45)    oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sadowego w sprawach o których mowa w pkt. 39,
46)    dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt. 1-3,
47)    podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuratorach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt. 1-3,
48)    koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych min. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw, innych niż te o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt. 1-3,
49)    obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt. 1-3,
50)    opracowywanie wniosków do Prokuratora Generalnego o uchylenie prawomocnego postanowieniu o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach w trybie art. 328 § 1 kpk,
51)    opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową,
52)    wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych, oraz zadań i czynności zleconych przez Prokuratora Regionalnego.
2.    Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny z wyłączeniem postępowania sądowego nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

Wydział VI Budżetowo-Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo- Administracyjnego, do którego zadań należy:
1)    zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia,
2)    prowadzenie rachunkowości i księgowości,
3)    zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
4)    obsługa administracyjno-gospodarcza,
5)    prowadzenie inwestycji i remontów,
6)    prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
7)    prowadzenie spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów,
8)    zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
9)    prowadzenie biblioteki.
2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” i obejmujący zakresem swego działania:
1)    ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,
2)    ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
3} kontrole przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
4 ) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
5)    przeprowadzanie postępowań sprawdzających,
6)    zapewnienie ochrony dokumentacji niejawnej Prokuratury Regionalnej.
2.    W ramach Działu funkcjonuje:
1)    Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy,
3.    Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.

W Prokuraturze Regionalnej działa sekretariat prokuratury, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe, biuro podawcze, kierowany przez Kierownika sekretariatu i wykonujący prace:
1)    kancelaryjno-biurowe,
2)    pomocnicze,
w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora wykonuje czynności formalno – prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator,
2.    Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału II Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Regionalnej.

W Prokuraturze Regionalnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:
1)    Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w: zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 827 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych,
2)    Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885.
7.    późn. zm.),
3)    Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ),
4)    Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm) i przepisów odpowiednich aktów wykonawczych,
2.    Samodzielne stanowiska podlegają bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.
3.    Samodzielne stanowisko, określone w ust. 1 pkt. 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, określone w ust. 1 pkt 2 i 3 obsługuje Wydział II Organizacyjno-Sądowy, a określone w ust. 1 pkt 4 Wydział III Budżetowo – Administracyjny.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Marcin Czekaj
Informację udostępnił: Marcin Czekaj
Data wytworzenia informacji: 2016-05-04
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05
Liczba odsłon: 9 184

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj