Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp. oraz podległe jej jednostki prokuratur rejonowych przyjmują i załatwiają sprawy stosownie do przepisów :

–                     ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeksu postępowania karnego (Dz.U. z dnia 4 sierpnia 1997r., nr 89, poz. 555 z późn. zm.), 

–                     ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze ( Dz. U. z dnia 15 lutego 2016 r., poz. 177),

–                     ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.),

–                      Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 marca 2016r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.Urz. MS z dnia 3 marca 2016r., poz.83)

 wydane na podstawie art.36 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. poz.177)

 

Zawiadomienia o przestępstwie,  wnioski , skargi i inne pisma zainteresowany możne składać osobiście w biurach podawczych mieszczących się w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wlkp. przy ul. Moniuszki 2 oraz podległych jej prokuraturach rejonowych .

 Pisma można też przesłać drogą pocztową na adres  prokuratury.

Na każdym piśmie wpływającym do prokuratury umieszczana jest adnotacja (prezentata) zawierająca nazwę prokuratury, datę wpływu pisma i liczbę załączników oraz imienną pieczątkę lub czytelny podpis pracownika  przyjmującego pismo. Na żądanie osoby składającej pismo pracownik sekretariatu wydaje pokwitowanie lub potwierdza na kopii odbiór pisma, podając datę przyjęcia oraz odciska stempel z nazwą prokuratury i składa podpis.

Sprawy wpływające rejestrowane są w odpowiednich rejestrach według kolejności ich wpływu. Każda ze spraw jest sprawą indywidualną i podlega ocenie prokuratora któremu ją przydzielono do rozpoznania.

Skargi i wnioski nie zawierające podpisu (imienia i nazwiska / nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 • Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się 
  w budynku Prokuratury Okręgowej , ul. Moniuszki 2, od poniedziałku – do piątku w godzinach 9.00 – 15.00
 • Prokurator Okręgowy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godz. od 10.00 do 14.00
 • w Prokuraturze Okręgowej (pokój nr 22) w każdy poniedziałek, w godzinach od 16.00 do 18.00 interesantów przyjmuje dyżurny prokurator
 • przyjmowanie korespondencji – biuro podawcze Prokuratury Okręgowej w każdy dzień roboczy w godzinach 7.15 – 15.15

 

 


 

 

Pomoc dla osób niedosłyszących i głuchoniewidomych

Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W dniu 01 kwietnia 2012r. weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

            Reguluje ona między innymi zasady obsługi w kontaktach z organami administracji publicznej osób upoważnionych, które doświadczają trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

            Zgodnie z treścią art. 3 ust. 5 wskazanej ustawy, osobom upoważnionym, a więc doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, także jednostki prokuratury zapewniają kontakt, w szczególności poprzez możliwość korzystania z poczty elektronicznej oraz przesyłania faksów i in.

            Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi (art. 7 ust. 1 ustawy).

            W oparciu o treść art. 15 cyt. ustawy utworzony zostanie rejestr tłumaczy języka migowego prowadzony przez wojewodów w formie elektronicznej. Umożliwi to także bezpłatne zapewnienie możliwości korzystania z pomocy wybranego tłumacza migowego lub tłumacza – przewodnika (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 3 ustawy).

            Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z kontaktu z prokuratorem, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, do właściwej jednostki prokuratury, co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Pełny tekst ustawy jest dostępny tutaj.

 

 

Kontakt z urzędem:

 1. 1.      Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

numer telefonu: 957 392 010

numer faksu: 957 392 005

adres poczty elektronicznej: sekretariat (at) prokuratura-gorzow.pl

 

 1. 2.      Prokuratura Rejonowa w Gorzowie Wlkp.

ul. Moniuszki 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

numer telefonu: 957 392 209

numer faksu: 957 392 205

adres poczty elektronicznej: rejon (at) prokuratura-gorzow.pl

 

 1. 3.      Prokuratura Rejonowa w Słubicach

ul. Konstytucji 3-go Maja 6, 69-100 Słubice

numer telefonu: 957 584 021

numer faksu: 957 581 825

adres poczty elektronicznej: rejon.slubice (at) prokuratura-gorzow.pl

 

 

 

 1. 4.      Prokuratura Rejonowa w Międzyrzeczu

ul. Wojska Polskiego 13a, 66-300 Międzyrzecz

numer telefonu: 957 411 969

numer faksu: 957 427 063

adres poczty elektronicznej: rejon.miedzyrzecz (at) prokuratura-gorzow.pl

 

 1. 5.      Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Krajeńskich

ul. Gorzowska 38, 66-500 Strzelce Krajeńskie

numer telefonu: 957 631 197

numer faksu: 957 631 196

adres poczty elektronicznej: rejon.strzelce (at) prokuratura-gorzow.pl

 

 1. 6.      Prokuratura Rejonowa w Sulęcinie

ul. Plac Kościelny 1, 69-200 Sulęcin

numer telefonu: 957 554 886

numer faksu: 957 554 886

adres poczty elektronicznej: rejon.sulecin (at) prokuratura-gorzow.pl

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jolanta Waśniowska
Informację udostępnił: Marek Budny
Data wytworzenia informacji: 2016-06-20
Data udostępnienia informacji: 2012-04-27
Liczba odsłon: 6 484

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj