W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie na mocy Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie z dnia 24 stycznia 2019 roku funkcjonują następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy obejmujące zakresem swego działania sprawy:

§1.

Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Koszalinie stanowią:

 1. Prokurator Okręgowy w Koszalinie,
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

§2.

 1. W skład Prokuratury Okręgowej w Koszalinie wchodzą następujące komórki organizacyjne:
  1. Wydział I Śledczy, w ramach którego funkcjonuje
   • Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej.
  2. Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, w ramach którego funkcjonują:
   • Dział Postępowania Sądowego,
   • Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.
  3. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny, w ramach którego funkcjonuje
   • Dział finansowo-księgowy.
  4. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  5. Stanowisko Inspektora do Spraw Obronnych,
  6. Stanowisko Audytora wewnętrznego,
  7. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych.
 2. Każdy z prokuratorów Prokuratury Okręgowej, niezależnie od komórki organizacyjnej, w której wykonuje swoje obowiązki, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

§3.

Wydział I Śledczy.

 1. Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, realizuje w szczególności następujące zadania:
  1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym,
  2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o inne przestępstwa – pozostające we właściwości prokuratury rejonowej – jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy,
  3. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
  4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
  5. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o charakterze kryminalnym,
  6. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w jednostce oraz w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w podległych prokuraturach rejonowych,
  7. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
  8. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,
  9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,
  10. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w Ustawie o Policji i innych ustawach,
  11. realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.

Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

 1. W skład Wydział I Śledczego wchodzi Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Kierownika Działu, który realizuje w szczególności następujące zadania:
  1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu oraz o poważne przestępstwa finansowo-gospodarcze i skarbowe, inne niż wymienione w § 28 pkt 1 i 2 regulaminu,
  2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o inne przestępstwa – pozostające we właściwości prokuratury rejonowej – jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy,
  3. prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw,
  4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
  5. koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych,
  6. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w ramach Działu,
  7. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
  8. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,
  9. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,
  10. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w Ustawie o Policji i innych ustawach,
  11. realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.
 2. Nadzór służbowy nad pracą Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej sprawuje Naczelnik Wydziału I Śledczego.
 3. Nadzór służbowy nad pracą Wydziału I Śledczego sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

§4.

Wydział IV Organizacyjno-Sądowy.

 1. Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika, realizuje w szczególności następujące zadania:
  1. prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka lub jego śmierć,
  2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających we właściwości Prokuratury Okręgowej, powierzonych do prowadzenia w Wydziale na podstawie decyzji Prokuratora Okręgowego,
  3. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
  4. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń,
  5. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w ramach Wydziału,
  6. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
  7. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, a także sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,
  8. przeprowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych,
  9. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
  10. opracowanie projektów wniosków w trybie art. 328 k.p.k., na zasadach określonych w § 256 ust. 4 regulaminu,
  11. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych, a także podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego,
  12. opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw,
  13. dokonywanie analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego; przeprowadzanie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń,
  14. przeprowadzanie ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych, a także dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów,
  15. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,
  16. organizowanie pracy Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek prokuratury,
  17. sprawowanie nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,
  18. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
  19. kadry i szkolenia,
  20. sprawozdawczość i statystyka,
  21. skargi i wnioski,
  22. realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.

Dział Postępowania Sądowego.

 1. W skład Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wchodzi Dział Postępowania Sądowego, kierowany przez Kierownika, który w szczególności realizuje następujące zadania:
  1. prowadzenie i nadzorowanie spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka lub jego śmierć,
  2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających we właściwości Prokuratury Okręgowej, powierzonych do prowadzenia w Dziale na podstawie decyzji Prokuratora Okręgowego,
  3. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
  4. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń,
  5. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w ramach Działu,
  6. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
  7. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, a także sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,
  8. przeprowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych,
  9. działalność Rzecznika prasowego,
  10. udostępnianie informacji publicznej,
  11. dokonywanie analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego; przeprowadzanie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń,
  12. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
  13. opracowanie projektów wniosków w trybie art. 328 k.p.k., na zasadach określonych w § 256 ust. 4 regulaminu,
  14. opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw,
  15. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie,
  16. udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem odwoławczym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, w których skierowano wniosek wskazany w § 328 ust. 3 regulaminu,
  17. udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia,
  18. udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach,
  19. udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,
  20. udział prokuratorów w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
  21. sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na wniosek o wznowienie postępowania sądowego, opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w tego rodzaju sprawach, jeżeli sąd uzna udział prokuratora za konieczny,
  22. sporządzanie środków odwoławczych oraz odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez stronę w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich, zainicjowanych w Prokuraturze Okręgowej,
  23. sporządzanie skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, o których mowa w § 366 ust. 1 regulaminu; sporządzanie środków odwoławczych oraz odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez stronę w sprawach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne,
  24. wytaczanie powództw regresowych i ich popieranie w związku z zasądzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia stosownie do przepisów art. 58 k.p.k.,
  25. kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k. lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k.,
  26. sporządzanie projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. od orzeczeń sądu odwoławczego,
  27. sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu odwoławczego w sprawach karnych oraz dokonywanie merytorycznej oceny kasacji wnoszonych przez prokuratorów rejonowych, zgodnie z dyspozycją § 333 ust. 3 regulaminu,
  28. składanie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych oraz weryfikowanie sporządzanych przez prokuratorów rejonowych odpowiedzi na kasacje wnoszone przez inne strony,
  29. sprawowanie nadzoru nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami,
  30. kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego,
  31. realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.
 2. Nadzór służbowy nad pracą Działu Postępowania Sądowego sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz.

 1. W skład Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wchodzi Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz – kierowany przez Kierownika Działu, realizujący w szczególności następujące zadania:
  1. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 5 k.k.,
  2. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających we właściwości Prokuratury Okręgowej, powierzonych do prowadzenia w Dziale na podstawie decyzji Prokuratora Okręgowego,
  3. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,
  4. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń,
  5. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych i nadzorowanych w ramach Działu,
  6. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,
  7. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań, a także sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,
  8. przeprowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych,
  9. opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach rejonowych, zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową i Prokuraturę Regionalną w Szczecinie,
  10. koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
  11. zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,
  12. opracowywanie, w uzgodnieniu z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,
  13. współpraca z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,
  14. opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w prokuraturach podległych,
  15. wykonywanie analizy kryminalnej,
  16. administrowanie, obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,
  17. administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej,
  18. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP,
  19. obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym,
  20. obsługa videokonferencji,
  21. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
  22. realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.
 2. Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz jest koordynatorem spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), prowadzonych i nadzorowanych w powszechnych jednostkach prokuratury okręgu koszalińskiego.
 3. Nadzór służbowy nad pracą Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, w części dotyczącej § 4 ust. 4, pkt 1-7 sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego, w części dotyczącej § 4 ust. 4, pkt 9-15 oraz 21-22 sprawuje Prokurator Okręgowy, a w części dotyczącej § 4 ust. 4, pkt 8 oraz 16-20 sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.
 4. Nadzór służbowy nad pracą Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w części dotyczącej zadań określonych w § 4 ust. 1, pkt 6, 8, 10 oraz 12-22, sprawuje Prokurator Okręgowy, natomiast w zakresie pozostałych zadań, określonych w § 4 ust. 1, pkt 1-5, 7, 9 oraz 11, nadzór służbowy sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
 5. Prokurator Okręgowy, w drodze odrębnego zarządzenia, wyznaczy imiennie wskazanego prokuratora z Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, jako koordynatora spraw dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka lub jego śmierć, prowadzonych i nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową i jednostki podległe.

§5.

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny.

 1. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny – kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, realizuje w szczególności następujące zadania:
  1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,
  2. prowadzenie rachunkowości,
  3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
  4. obsługa administracyjno-gospodarcza,
  5. prowadzenie inwestycji i remontów,
  6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,
  7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  8. prowadzenie biblioteki.
 2. W skład Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego wchodzi Dział finansowo-księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, obejmujący zakresem swego działania sprawy wymienione w § 5 ust. 1 pkt 1-2.
 3. Nadzór służbowy nad pracą Działu finansowo-księgowego sprawuje Dyrektor Finansowo-Administracyjny.
 4. Nadzór służbowy nad pracą Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego sprawuje Prokurator Okręgowy.

§6.

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” – realizuje w szczególności następujące zadania:
  1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,
  2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,
  3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,
  4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
  5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających,
  6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektu Prokuratury Okręgowej
 2. W ramach Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez referenta pełniącego funkcję Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.
 3. Nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy

§7.

 1. W Prokuraturze Okręgowej działa sekretariat prokuratury, do którego zadań należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów, w ramach ich ustawowych kompetencji.
 2. W skład sekretariatu wchodzą: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe i biuro podawcze.
 3. Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu.
 4. Nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

§8.

 1. W Prokuraturze Okręgowej funkcjonują samodzielne stanowiska pracy:
  1. Inspektora do Spraw Obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 144, z późn. zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, podległego bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
  2. Audytora wewnętrznego – do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), podległego bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
  3. Inspektora Ochrony Danych – do wykonywania zadań określonych w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000), wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), podległego bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.
 2. Samodzielne stanowisko, określone w § 8 ust. l pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a określone w § 8 ust. l pkt 2-3 – Wydział IV Organizacyjno-Sądowy.

§9.

 1. Prokurator Okręgowy powierza funkcję Rzecznika prasowego prokuratorowi pełniącemu czynności w Prokuraturze Okręgowej, celem wykonywania zadań określonych w art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.
 2. Prokurator pełniący funkcje Rzecznika prasowego wykonuje zadania określone w art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze i objęte zarządzeniem o podziale czynności niezależnie od obowiązków wynikających z przynależności organizacyjnej do określonego wydziału Prokuratury Okręgowej.
 3. Nadzór nad pracą prokuratora pełniącego funkcję Rzecznika prasowego w zakresie zadań określonych w art. 39 ust. 2 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze sprawuje Prokurator Okręgowy.

§10.

Traci moc Zarządzenie Nr 90/2018 Prokuratora Okręgowego w Koszalinie z 7 listopada 2018 r. w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz zadań komórek organizacyjnych.

§11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 stycznia 2019 roku.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Artur Stupak
Informację udostępnił: Artur Stupak
Data wytworzenia informacji: 2017-02-07
Data udostępnienia informacji: 2016-06-17
Liczba odsłon: 5 595

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj