W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie na mocy Zarządzenia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie z dnia 18 maja 2016 roku funkcjonują następujące komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy obejmujące zakresem swego działania sprawy:

W skład Prokuratury Okręgowej w Koszalinie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Wydział I Śledczy,

 2. Wydział IV Organizacyjno-Sądowy,

 3. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny,

 4. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

 5. Stanowisko inspektora do spraw obronnych,

 6. Stanowisko audytora wewnętrznego,

 7. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Każdy z prokuratorów Prokuratury Okręgowej, niezależnie od komórki  organizacyjnej, w której wykonuje swoje obowiązki, prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych oraz bierze udział w postępowaniach sądowych, pełniąc funkcję oskarżyciela publicznego.

 

 Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, obejmuje swoim zakresem zadania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym, a także inne przestępstwa kryminalne pozostające we właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy,

 2. prowadzenie, nadzorowanie i koordynowanie spraw o przestępstwa dotyczące błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka,

 3. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, zleconego przez Prokuratora Okręgowego,

 4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust. 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

 5. obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w jednostce oraz w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych,

 6. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,

 7. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1,

 8. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,

 9. realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

W ramach Wydziału wyodrębniono Dział do Spraw Przestępczości Gospodarczej kierowany przez Kierownika Działu, który obejmuje swoim zakresem zadania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo-skarbowe inne niż wymienione w §28 pkt 2 regulaminu, a także przestępstwa gospodarcze należące do właściwości prokuratury rejonowej, jeżeli przemawia za tym szczególna waga lub zawiłość sprawy,

 2. prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), inne niż wymienione w §28 pkt 3 regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym, i jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 kk,

 3. sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych,

 4. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust. 1 i 2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

 5. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,

 6. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2,

 7. nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach,

realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.

  •  Bezpośredni nadzór nad Działem sprawuje Naczelnik Wydziału I Śledczego.
  •  Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.
 • Prokurator Okręgowy, w drodze odrębnego zarządzenia, wyznaczy imiennie wskazanego prokuratora z Wydziału I Śledczego, jako koordynatora spraw dotyczących błędów medycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Prokuraturę Okręgową i jednostki podległe.

 

  Wydział IV Organizacyjno-Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmuje swoim zakresem zadania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających we właściwości Prokuratury Okręgowej, powierzonych do prowadzenia w Wydziale na podstawie decyzji Prokuratora Okręgowego,

 2. udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust. 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

 3. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, których dotyczy postępowanie, o którym mowa w ust. 1,

 4. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,

 5. organizacji pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury,

 6. kadr i szkolenia,

 7. sprawozdawczości i statystyki,

 8. skarg i wniosków,

 9. działalności rzecznika prasowego,

 10. udostępniania informacji publicznej,

 11. nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu,

 12. koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury,

 13. przeprowadzania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych,

 14. prowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych,

 15. prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie  badań akt oraz innych ustaleń,

 16. dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów,

 17. wykonywanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego,

 18. opracowanie projektów wniosków w trybie art. 328 kpk, na zasadach określonych w §256 ust. 4 regulaminu,

 19. dokonywanie analiz akt toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego,

 20. podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego,

 21. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych,

 22. koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępczości na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń,

 23. opracowywanie sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, opracowywanie i wdrażanie do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw,

 24. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej,

 25. monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem w sprawach dotyczących tych skarg, o którym mowa w §352 regulaminu,

 26. udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem odwoławczym w sprawach karnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, w których skierowano wniosek wskazany w §328 ust. 3 regulaminu,

 27. udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Okręgowym w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz z zakresu postępowania wykonawczego, przekazanych do prokuratury okręgowej z wnioskiem o udział prokuratora tej jednostki, zgodnie z dyspozycją art. 354§4 regulaminu,

 28. udział prokuratorów w postępowaniu przed Sądem Okręgowym jako sądem I instancji w sprawach cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach o ubezwłasnowolnienie, przekazanych do prokuratury okręgowej z wnioskiem o udział prokuratora tej jednostki, zgodnie z dyspozycją art. 354§3 regulaminu,

 29. sporządzanie i wnoszenie odpowiedzi na wniosek o wznowienie postępowania sądowego, opiniowanie wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w tego rodzaju sprawach, jeżeli sąd uzna udział prokuratora za konieczny,

 30. inicjowanie postępowań, wytaczanie powództw, składanie wniosków i udział w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich, w których podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej,

 31. sporządzanie środków odwoławczych oraz odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez stronę w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, z zakresu ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i nieletnich, zainicjowanych w Prokuraturze Okręgowej,

 32. sporządzanie skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia, o których mowa w §366 ust. 1 regulaminu,

 33. inicjowanie postępowania administracyjnego i postępowań przed sądem administracyjnym oraz udział w tych postępowaniach w wypadkach, o których mowa w §367 i §371 ust. 1 regulaminu, a także w sytuacjach, kiedy podjęcie tych działań uzasadnia wynik postępowań przygotowawczych bądź pozakarnych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej,

 34. sporządzanie środków odwoławczych oraz odpowiedzi na środki odwoławcze składane przez stronę w sprawach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg kasacyjnych i odpowiedzi na skargi kasacyjne,

 35. udział prokuratorów przed Sądem Okręgowym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie,

 36. udział prokuratorów w postępowaniach odszkodowawczych za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,

 37. wytaczanie powództw regresowych i ich popieranie w związku z zasądzeniem odszkodowania i zadośćuczynienia stosownie do przepisów art. 58 kpk,

 38. udział w postępowaniu przed Sądem Okręgowym w przedmiocie wydania wyroku łącznego,

 39. kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 kpk lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 kpk,

 40. sporządzanie projektów wniosku o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 kpk od orzeczeń sądu odwoławczego,

 41. sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu odwoławczego w sprawach karnych oraz dokonywanie merytorycznej oceny kasacji wnoszonych przez prokuratorów rejonowych, zgodnie z dyspozycją §333 ust. 3 regulaminu,

 42. składanie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych,

 43. nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami,

 44. kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego,

 45. analiza orzecznictwa Sądu Okręgowego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne,

 46. realizowanie innych zadań powierzonych przez Prokuratora Okręgowego.

W ramach Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wyodrębniono Dział do Spraw Organizacyjnych, kierowany przez Kierownika Działu, realizujący zadania wymienione w ust. l pkt 1-25, w tym prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych.

W ramach Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wyodrębniono Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący swoim zakresem zadania:

 1. prowadzenie i nadzorowanie (w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego) spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), inne niż wymienione w §28 pkt 3 regulaminu, o skomplikowanym stanie faktycznym i jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 kk,

 2. udział prokuratora w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w ust. 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym,

 3. podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań,

 4. sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1,

 5. opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej i podległych jednostkach rejonowych, zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową i Prokuraturę Regionalną w Szczecinie,

 6. koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,

 7. zapewnienie obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych,

 8. opracowywanie, w uzgodnieniu z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych,

 9. współpraca z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych,

 10. opracowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w prokuraturach podległych,

 11. wykonywanie analizy kryminalnej,

 12. administrowanie, obsługa stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych,

 13. administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej,

 14. administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej na platformie ePUAP,

 15. obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym,

 16. obsługa videokonferencji,

 17. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,

 18. wykonywanie zadań wskazanych przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, wymienionych w §4, ust. 1 pkt 5-45,

 19. wykonywanie innych zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

Kierownik Działu do spraw Informatyzacji i Analiz jest koordynatorem spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), prowadzonych i nadzorowanych w Prokuraturze Okręgowej oraz w podległych jednostkach, a nadto prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze w pozostałych, wskazanych przez Prokuratora Okręgowego sprawach karnych, innych niż wymienione w §4 ust. 3 pkt 1 oraz bierze udział w postępowaniach sądowych obu instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, pełniąc funkcję oskarżyciela publicznego.

Bezpośredni nadzór nad pracą Działu do spraw Informatyzacji i Analiz, w części dotyczącej ust. 3, pkt 1-4 sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego, w części dotyczącej ust. 3, pkt 5-17 oraz pkt 19 sprawuje Prokurator Okręgowy, a w części dotyczącej ust. 18 sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału w części dotyczącej zadań organizacyjnych i kadrowych, określonych w ust. l pkt 5-16 sprawuje Prokurator Okręgowy, w zakresie pozostałych zadań, określonych w ust. 1 pkt 1-4, 17-46, sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

Wydział VII Budżetowo-Administracyjny – kierowany przez  Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, obejmuje swoim zakresem zadania:

 1. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia,

 2. prowadzenie rachunkowości,

 3. zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych,

 4. obsługa administracyjno-gospodarcza,

 5. prowadzenie inwestycji i remontów,

 6. prowadzenie spraw socjalno-bytowych,

 7. zapewnienie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,

 8. prowadzenie biblioteki.

W skład Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego wchodzi Dział finansowo-księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego i obejmujący zakresem swego działania sprawy wymienione w ust. 1 pkt 1-2.

Bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych  kierowany przez Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” obejmuje swoim zakresem zadania:

 1. ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych,

 2. ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne,

 3. kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

 4. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,

 5. przeprowadzanie postępowań sprawdzających,

 6. zapewnienie ochrony fizycznej obiektu Prokuratury Okręgowej.

W ramach Działu funkcjonuje Kancelaria Tajna, kierowana przez referenta pełniącego funkcję Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

Bezpośredni nadzór nad pracą Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie działa sekretariat prokuratury, do którego zadań należy wykonywanie prac kancelaryjno-biurowych i pomocniczych w sprawach prowadzonych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji.

W skład sekretariatu wchodzą: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe i biuro podawcze.

Sekretariatem kieruje kierownik sekretariatu.

Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego.

 

W Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie funkcjonują samodzielne stanowiska pracy:

 1. Inspektora do Spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 144, z późn. zm.) i innych ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, podległego bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 2. Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), podległego bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 3. Administratora Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1182), podległego bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Artur Stupak
Informację udostępnił: Artur Stupak
Data wytworzenia informacji: 2017-02-07
Data udostępnienia informacji: 2016-06-17
Liczba odsłon: 3 019