Krzysztof Kozber – Prokurator Okręgowy w Koszalinie

1. Kieruje Prokuraturą Okręgową w Koszalinie, ustala kierunki działania, planuje i organizuje pracę jednostki, wytycza jej ogólne zadania określone w §56 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury.

2. Osobiście nadzoruje działalność Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w części odnoszącej się do zakresu działalności sądowej oraz działalności pozakarnej, Działu do Spraw Organizacyjnych Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w zakresie zadań organizacyjnych i kadrowych pozostających w wyłącznej kompetencji Prokuratora Okręgowego, Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, Wydziału VII Budżetowo-Administracyjnego, a także Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, a nadto sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą wizytatora, prokuratora do spraw skarg i wniosków, rzecznika prasowego oraz nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy: inspektora do spraw obronnych, audytora wewnętrznego i administratora bezpieczeństwa informacji.

3. Reprezentuje Prokuraturę Okręgową w Koszalinie na zewnątrz, wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jego właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach, a także utrzymuje kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego w Koszalinie, Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie, Dyrektorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Szczecinie, kierownictwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie oraz Centralnego Biura Śledczego Policji w Szczecinie i innych jednostek.

4. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

5. Sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy w zakresie spraw prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie, w tym kontroluje obciążenia i wydajność pracy prokuratorów, żąda relacji o przebiegu czynności w poszczególnych sprawach i, w razie potrzeby, wydaje polecenia co do kierunków postępowania, zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania.

6. Kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, problematyki postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej i apelacyjnej oraz działalności pozakarnej i profilaktycznej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego.

7. Kieruje wykonaniem budżetu Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuratur rejonowych oraz wykonaniem planu finansowego, a także wykonuje zarząd majątkiem i zapewnia oszczędne gospodarowaniem mieniem prokuratury.

8. Podejmuje decyzje o przydzieleniu poszczególnych spraw do prowadzenia w poszczególnych wydziałach i działach Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, w szczególności przejętych spraw, prowadzonych dotychczas w prokuraturach rejonowych.

9. Podejmuje decyzje kadrowe w sprawach określonych w §90 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a nadto przedstawia wnioski i kieruje zawiadomienia w sprawach kadrowych, zastrzeżonych do właściwości Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub Prokuratora Regionalnego.

10.  Wydaje decyzje i składa wnioski w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej: prokuratorów – w ramach ustawowych uprawnień przełożonego dyscyplinarnego, pracowników prokuratury – w ramach określonych przepisami prawa uprawnień kierownika urzędu.

11.  Rozważa potrzebę zawieszenia prokuratora w czynnościach, złożenia wniosku o obniżenie wynagrodzenia, a także decyduje o zastosowaniu kar porządkowych.

12.  Podejmuje decyzje w zakresie zwrócenia prokuratorom rejonowym uwag na piśmie, zgodnie z treścią art. 139§8 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

13.  Sprawuje nadzór nad postępowaniami wszczętymi wskutek złożenia skargi na naruszenie praw strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w tym prowadzi bieżącą kontrolę w tym zakresie.

14.  Z własnej inicjatywy lub na skutek informacji przekazanej przez Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego albo na wniosek kierownika jednostki niższego stopnia lub prokuratora prowadzącego postępowanie z zakresu działalności pozakarnej decyduje o objęciu sprawy prowadzonej w podległej prokuraturze rejonowej nadzorem służbowym i wyznacza prokuratora Prokuratury Okręgowej w Koszalinie do sprawowania takiego nadzoru oraz zawiadamia o tym prokuratora rejonowego.

15.  Nadzoruje przebieg szkolenia prokuratorów, asystentów, stażystów, urzędników i innych pracowników prokuratury.

16.  Wykonuje czynności związane z rozpoznawaniem skarg lub wniosków dotyczących prokuratorów.

17.  Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące urzędników i innych pracowników.

18.  Podpisuje kasacje i wnioski o kasację w trybie art. 521 k.p.k., a także podpisuje korespondencję kierowaną do sądu w trybie §228-231 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, jak i udziela odpowiedzi na pisma w trybie §256 ust. 1 wskazanego regulaminu.

19.  W sprawach, w których akt oskarżenia skierował prokurator rejonowy, składa do właściwego sądu wniosek o wznowienie postępowania sądowego.

20.  Przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu – w sprawach, w których akt oskarżenia skierował Prokurator Okręgowy – wniosek o wznowienie postępowania sądowego.

21.  Podpisuje zawiadomienia, o których mowa w §333 ust. 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

22.  Przedstawia Prokuratorowi Generalnemu wnioski o podjęcie decyzji przewidzianej w art. 328 k.p.k.

23.  Dokonuje ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

24.  Dokonuje ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury w związku z art. 182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

25.  Przedstawia, za pośrednictwem Prokuratora Regionalnego, akta sprawy wraz z uzasadnionym wnioskiem w celu uzyskania zgody Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego.

26.  Ustala, na podstawie przedstawionych przez naczelników komórek organizacyjnych, Dyrektora finansowo-administracyjnego i prokuratorów rejonowych, roczny plan urlopów prokuratorów i pracowników Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, a także prokuratorów rejonowych oraz udziela prokuratorom Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratorom rejonowym urlopów wypoczynkowych, jak również udziela urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy urzędnikom, asystentom prokuratora i pracownikom obsługi prokuratury okręgowej oraz decyduje o konieczności odwołania z urlopu wypoczynkowego prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz prokuratorów rejonowych.

27.  Wydaje, w trybie art. 557§2 k.p.k., postanowienia o braku podstaw do wytoczenia powództw oraz decyzje o wytoczeniu powództw wobec osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka przymusu albo niesłuszne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej lub kary, z której wykonania zwolniono oskarżonego, albo niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby, wobec której nie prowadzono postępowania karnego.

28.  Wydaje decyzje i postanowienia w zakresie realizacji Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

29.  Utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu bezpośrednio lub za pośrednictwem rzecznika prasowego.

30.  Inicjuje i nadzoruje działalność wizytacyjną i lustracyjną, zarządza przeprowadzenie wizytacji oraz lustracji prokuratury rejonowej. Zatwierdza przedstawione przez zespół wizytacyjny oceny pracy kontrolowanej jednostki, jej kierownika i zastępców kierownika. Zatwierdza zalecenia polustracyjne. Podpisuje i przesyła zalecenia powizytacyjne do podległej jednostki organizacyjnej.

31.  Na prośbę zainteresowanego wydaje opinię o prokuratorach i pracownikach Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

32.  Zawiadamia Prokuratora Regionalnego o każdym wypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, podając przewidywany termin zakończenia postępowania przygotowawczego.

33.  Informuje Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych jej prokuraturach rejonowych.

34.  Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej.

35.  Przyjmuje harmonogram pracy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz prokuratur rejonowych.

36.  Zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną.

37.  Nadzoruje sporządzanie okresowych informacji ogólnych o wynikach pracy prokuratur w okręgu Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

38.  Występuje do wojewodów i terenowych organów administracji niezespolonej oraz innych, o terenowym zakresie działania, z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, w tym o rozważenie zasadności wydania lub zmiany określonych przepisów w celu przeciwdziałania przestępczości, jeżeli w toku działań podejmowanych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Koszalinie lub prokuratur rejonowych ujawnione zostaną istotne okoliczności sprzyjające popełnianiu przestępstw.

39.  Przedstawia – stosownie do treści art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze – informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu.

40.  Realizuje zadania w zakresie obronności.

41.  Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury, przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.

42.  Realizuje uprawnienia przewidziane dla Prokuratora Okręgowego w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w tym sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w tej ustawie oraz w innych ustawach.

43.  Wykonuje zadania i kompetencje opisane w §105 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

44.  Sporządza plany pracy w zakresie przestępczości kryminalnej i finansowo-skarbowej.

45.  Zwołuje odprawy, narady, konferencje oraz podejmuje inne niezbędne czynności dla prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

 

Zuzanna Ostrowska – Zastępca Prokuratora Okręgowego w Koszalinie

1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału I Śledczego oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego w części odnoszącej się do postępowań przygotowawczych prowadzonych przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także, z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisuje decyzje zastrzeżone dla Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

3. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.

4. Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych objętych zewnętrznym nadzorem służbowym przez prokuratorów Wydziału I Śledczego, jak i w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych, zewnętrznym nadzorem służbowym nieobjętych.

5. Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.

6. Podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

7. Rozpoznaje zażalenia na decyzje wydane przez prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie przewidziane Ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego do rozpoznania dla prokuratora bezpośrednio przełożonego.

8. Rozstrzyga spory kompetencyjne i podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy innej podległej jednostce organizacyjnej.

9. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania.

10.  Podpisuje wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 12 miesięcy w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.

11.  Podpisuje wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 12 miesięcy w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

12.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, problematyki postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej i apelacyjnej oraz działalności profilaktycznej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych; zleca naczelnikom wydziałów opracowywanie analiz problemowych, sporządzanie pism instrukcyjnych oraz przeprowadzanie konsultacji na tle uchybień ujawnianych w toku postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem.

13.  Opracowuje wnioski o wyrażenie zgody na skierowanie do sądu wniosku w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym, w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych.

14.    W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie podejmuje decyzje o przejęciu do prowadzenia przez Wydział I Śledczy oraz przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych.

15.  Podpisuje korespondencję z nadzorowanych wydziałów kierowaną do Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej oraz naczelnych organów administracji, a także korespondencję związaną z obrotem zagranicznym, w tym dotyczącą pomocy prawnej w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych.

16.  Współdziała z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Śledczym Policji i Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegatura w Szczecinie.

17.  W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie wnosi skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję ministra oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

18.  W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie przedstawia wniosek, o którym mowa w §369 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, w szczególności w zakresie wniesienia sprzeciwu do ministra jako organu wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał zaskarżoną sprzeciwem decyzję, a także wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia wojewody.

19.  Sporządza okresowe informacje o wynikach pracy w Wydziale I Śledczym oraz Wydziale IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

20.    Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie wykonuje czynności przewidziane dla Prokuratora Okręgowego Ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, w tym sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w tej ustawie oraz w innych ustawach.

21.  Nadzoruje funkcjonowanie systemu i przekazywanie danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

22.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podejmuje działania zapewniające funkcjonowanie kontroli zarządczej.

23.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przekazuje, zgodnie z brzmieniem Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, sądowi właściwemu do jej rozpoznania akta postępowania przygotowawczego prowadzonego w Wydziale I Śledczym oraz w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu w Szczecinie kopię skargi wraz ze stanowiskiem odnośnie jej zasadności.

24.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, stwierdzając potrzebę zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora Wydziału I Śledczego lub prokuratora Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, osobiście podejmuje nową decyzję bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach może polecić opracowanie projektu nowej decyzji, na podstawie pisemnych wytycznych, innemu prokuratorowi.

25.  Podejmuje decyzję o uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w §328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

26.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, stwierdzając potrzebę zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – zastępcy prokuratora rejonowego, osobiście podejmuje nową decyzję bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach może polecić opracowanie projektu nowej decyzji, na podstawie pisemnych wytycznych, innemu prokuratorowi.

27.  Rozstrzyga w sprawie żądania, o którym mowa w art. 7 ust. 4 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze, w odniesieniu do poleceń dotyczących treści czynności procesowych, wydanych przez Naczelnika Wydziału I Śledczego lub Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

28.  Zajmuje stanowisko w sprawie żądania zmiany wydanego przez siebie polecenia, dotyczącego treści czynności procesowych.

29.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podejmuje pisemne decyzje o przekazaniu sprawy do referatu innego prokuratora w ramach Wydziału I Śledczego lub Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego lub zwraca się do Prokuratora Okręgowego w Koszalinie o przekazanie sprawy do referatu prokuratora z innej podległej jednostki.

30.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, podejmuje decyzje o wyznaczeniu współreferenta sprawy, a w razie potrzeby powołuje zespół prokuratorów, określa zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z jego członków, rozstrzyga ewentualne spory co do tego zakresu oraz powołuje kierownika zespołu w postępowaniach prowadzonych w Wydziale I Śledczym.

31.  Przewodniczy komisji dokonującej oceny poziomu pracy asesorów.

32.  W zakresie upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych dotyczące bieżącej działalności prokuratury.

33.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisuje świadectwa pracy i dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne, w tym dokumenty dla ZUS.

34.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne.

35.  Przyjmuje od prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego (w zakresie prowadzonych śledztw) sprawozdania o przebiegu i wynikach rozpraw (posiedzeń) i wykonuje uprawnienia prokuratora przełożonego związane z możliwością składania wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia orzeczenia.

36.     Zastępuje Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podczas jego nieobecności, a także zastępuje Kierownika Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz podczas jego nieobecności w zakresie prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w sprawach pozostających we właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość).

37.  Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

 

Tomasz Bodo – Naczelnik Wydziału I Śledczego

1. Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału I Śledczego i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów.

2. Prowadzi śledztwa i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Wydziału I Śledczego.

3. Wyznacza imiennie prokuratora do sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad sprawą prowadzoną lub nadzorowaną w prokuraturze rejonowej, przydzieloną do Wydziału I Śledczego, celem objęcia takim nadzorem.

4. Koordynuje nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Wydziału I Śledczego; przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Koszalinie informacje o istotnych ustaleniach nadzoru służbowego i planowanych czynnościach z tego zakresu.

5. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.

6. Sprawuje nadzór nad pracą pracowników sekretariatu w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w Wydziale I Śledczym.

7. Wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami, w tym także w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, a także w postępowaniu wykonawczym.

8. Przyjmuje referaty przed- i posesyjne od prokuratorów Wydziału I Śledczego.

9. Przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Koszalinie projekty stanowiska w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego.

10. Opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym.

11. Obejmuje nadzorem służbowym wszystkie sprawy zawieszone w kierowanym Wydziale poza sprawami zawieszonymi w Dziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej.

12. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w Ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz w innych ustawach.

13. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

14. Zastępuje Kierownika Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Wydziale I Śledczym.

 

Andżelina Chmielowicz-Szeliga – Kierownik Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Wydziale I Śledczym

1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Dziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów.

2. Prowadzi śledztwa i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej Wydziału I Śledczego, a także, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego, pozostałe śledztwa spoza zakresu Spraw Przestępczości Gospodarczej.

3. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego wyznacza imiennie prokuratora do sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad sprawą prowadzoną lub nadzorowaną w prokuraturze rejonowej, przydzieloną do Działu celem objęcia takim nadzorem.

4. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie oraz w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.

5. Koordynuje nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Działu, a w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Koszalinie informacje o istotnych ustaleniach nadzoru służbowego i planowanych czynnościach z tego zakresu.

6. Wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami, w tym także w postępowaniu odwoławczym, w postępowaniu o wydanie wyroku łącznego, a także w postępowaniu wykonawczym.

7. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Dziale.

8. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału I Śledczego obejmuje nadzorem służbowym wszystkie sprawy zawieszone w kierowanym Dziale.

9. Zastępuje Naczelnika Wydziału I Śledczego w okresie jego nieobecności.

10.  Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie oraz Naczelnika Wydziału I Śledczego.

 

Małgorzata Siwek-Sokólska – Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego

1. Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów; jest bezpośrednim przełożonym starszego inspektora ds. biurowości oraz pracowników wykonujących czynności z zakresu spraw kadrowych, których pracę nadzoruje.

2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

3. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez siebie oraz prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

4. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.

5. Przydziela wokandy i posiedzenia podległym prokuratorom, a także w nich uczestniczy w razie niezbędnej potrzeby, a nadto, w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie, a w razie jego nieobecności w porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i Naczelnikiem Wydziału I Śledczego, przydziela wokandy odwoławcze i posiedzenia prokuratorom Wydziału I Śledczego.

6. Koordynuje, organizuje i wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

7. Kontroluje obciążenia i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych im zadań.

8. Inicjuje i opracowuje rozwiązania organizacyjne określające funkcjonowanie urzędników i innych pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.

9. Dokonuje oceny zarządzeń prokuratorów rejonowych dotyczących zakresu czynności urzędników i innych pracowników oraz opracowuje uwagi w tym zakresie.

10.  W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.

11.  Nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością informacyjną i statystyczną, w tym także kadrową.

12.  Koordynuje czynności związane z opracowywaniem harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz prokuratur rejonowych; czuwa nad terminową realizacją ustalonych zadań w harmonogramie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

13.  W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie organizuje narady służbowe prokuratorów oraz nadzoruje realizację przyjętych w ich toku decyzji.

14.  Wykonuje czynności w sprawach kadrowych i nadzoruje ich wykonanie.

15.  Wykonuje okresowe analizy i informacje dotyczące sytuacji kadrowej w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuraturach rejonowych.

16.  Sporządza inne analizy i informacje w zakresie działalności Prokuratury zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

17.  Przygotowuje materiały niezbędne Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie przy podejmowaniu decyzji w zakresie spraw kadrowych oraz opracowuje projekty decyzji i wniosków w tym zakresie.

18.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora i dokonuje ich sprawdzenia pod kątem spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzania konkursu na stanowisko asystenta prokuratora.

19.  Współdziała z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania odbywania staży przez osoby bezrobotne i przygotowuje w tym zakresie niezbędną dokumentację.

20.  Koordynuje sprawy związane z przeprowadzaniem oceny kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz sprawy związane z dokonywaniem ocen pracy asesora przed upływem powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich.

21.  Przeprowadza badania akt spraw prowadzonych i nadzorowanych przez asesorów przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich, a także sporządza ocenę dla potrzeb komisji kwalifikacyjnej.

22.  Bierze udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesorów przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.

23.  Stosownie do art. 31§1 k.p. wykonuje zastępstwo Prokuratora Okręgowego w Koszalinie w sprawach pracowniczych.

24.  Współdziała z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie spraw socjalnych.

25.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisuje świadectwa pracy i dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników oraz osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku, jak i osób pobierających uposażenie rodzinne, w tym dokumenty dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

26.  Opracowuje projekty opinii o prokuratorach i pracownikach Prokuratury
Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego wydawanych na ich prośbę, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

27.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie udziela urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy urzędnikom, asystentom prokuratora i pracownikom obsługi Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

28.  Wykonuje czynności i opracowuje pisma wynikające ze współpracy ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.

29.  Nadzoruje bądź wykonuje analizy problemowe i badania aktowe oraz inne działania o charakterze kontrolnym i analitycznym w zakresie właściwości Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

30.  Dokonuje analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, udziela odpowiedzi i przygotowuje projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych.

31.  Wykonuje analizy i badania aktowe oraz opracowuje sprawozdania i informacje w ramach zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

32.  Podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowań przygotowawczych umorzonych w prokuraturach rejonowych.

33.  Organizuje i realizuje pomoc konsultacyjną w zakresie działalności Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także organizuje pomoc instruktażową na rzecz podległych prokuratur rejonowych.

34.  Przyjmuje referaty przed- i posesyjne; wyraża opinię co do zasadności cofnięcia środka odwoławczego.

35.  W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym w Koszalinie i Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, w sprawach objętych zakresem działalności Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opracowuje analizy problemowe, sporządza i konsultuje pisma instrukcyjne do prokuratur rejonowych oraz przeprowadza konsultacje na tle uchybień ujawnianych w toku postępowania przygotowawczego oraz postępowania przed sądem.

36.  Analizuje sprawy, w których zapadły wyroki uniewinniające w stosunku do oskarżonych tymczasowo aresztowanych w postępowaniu przygotowawczym.

37.  Monitoruje postępowania karne wykonawcze, w szczególności w zakresie osobistego udziału prokuratorów w postępowaniu wykonawczym, inicjowania przez prokuratorów postępowania wykonawczego, oceny wydanych w toku postępowania wykonawczego orzeczeń i reakcji na nie poprzez składanie środków odwoławczych.

38.  Organizuje prace analityczne w zakresie praktyki odwoławczej prokuratur rejonowych oraz opracowuje analizy i uogólnienia związane z pracą Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

39.  Organizuje badania problemowe dotyczące orzecznictwa sądowego.

40.  Bada skargi związane z udziałem prokuratorów w postępowaniach sądowych; bada skargi związane z odmową skorzystania z przysługujących prokuratorom środków zaskarżenia, a także realizuje obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.

41.  Opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie, a w razie potrzeby sporządza, kasacje i wnioski o kasację w trybie art. 521 k.p.k., a także wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których akt oskarżenia wniósł prokurator rejonowy.

42.  Sporządza odpowiedzi na kasacje, a także opiniuje odpowiedzi na kasacje sporządzone przez prokuratorów Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

43.  Uczestniczy w opracowaniu preliminarza wydatków szkoleniowych oraz nadzoruje działalność szkoleniową prowadzoną w prokuraturach okręgu koszalińskiego, jak również nadzoruje organizację stażów urzędniczych.

44.  Opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

45.  Kontroluje prawidłowy przebieg asesury.

46.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury, przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

47.  Koordynuje sprawy związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych
asystentów prokuratora i przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie art. 175-182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

48.  Zastępuje Kierownika Działu do Spraw Organizacyjnych w czasie jego nieobecności.

49.  Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i jego Zastępcę.

  

Adam Niedek – Kierownik Działu do Spraw Organizacyjnych w Wydziale IV Organizacyjno-Sądowym

1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu do Spraw Organizacyjnych i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Dziale.

2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

3. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.

4. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie oraz w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych.

5. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych zadań.

6. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

7. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opracowuje projekty rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie urzędników i innych pracowników w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.

8. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego dokonuje oceny zarządzeń prokuratorów rejonowych dotyczących zakresu czynności urzędników i innych pracowników oraz opracowuje uwagi w tym zakresie.

9. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.

10.  Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością informacyjną i statystyczną, w tym także kadrową.

11.  Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

12.  Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego koordynuje czynności związane z opracowywaniem harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego; czuwa nad terminową realizacją zadań ustalonych w harmonogramie Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

13.  Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wykonuje okresowe analizy i informacje dotyczące sytuacji kadrowej w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuraturach rejonowych.

14.  Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego przygotowuje materiały niezbędne Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie przy podejmowaniu decyzji w zakresie spraw kadrowych oraz opracowuje projekty decyzji i wniosków w tym zakresie.

15.  Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego nadzoruje bądź wykonuje analizy problemowe, badania aktowe i inne działania o charakterze kontrolnym i analitycznym w zakresie właściwości Wydziału IV.

16.  Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wykonuje i nadzoruje czynności związane z przeprowadzaniem oceny kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej.

17.  Kontroluje prawidłowy przebieg asesury.

18.  Przedstawia Naczelnikowi Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego wnioski o objęcie nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.

19.  Nadzoruje czynności i przedstawia projekty pism zatwierdzone do podpisu przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

20.  Przyjmuje referaty przed- i posesyjne od prokuratorów Działu do Spraw Organizacyjnych.

21.  Dokonuje analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, udziela odpowiedzi i przygotowuje projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych.

22.  Wykonuje analizy i badania aktowe oraz opracowuje sprawozdania i informacje w ramach zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

23.  Podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturze rejonowej.

24.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury, przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

25.  Realizuje czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych
asystentów prokuratora i przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie art. 175-182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

26.  Realizuje obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.

27.  Koordynuje postępowania przygotowawcze w sprawach dotyczących przestępstw związanych z pozbawieniem życia oraz nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji lub inni funkcjonariusze publiczni.

28.  Koordynuje postępowania przygotowawcze w sprawach dotyczących przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy Policji, pracowników cywilnych Policji oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej.

29.  Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

30.  Zastępuje Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

 

Małgorzata Jarecka – Wizytator

1. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

2. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.

3. Opracowuje plany wizytacji i lustracji oraz założenia do nich, jak i projekty zarządzeń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie w tym zakresie.

4. Przeprowadza wizytacje, lustracje i kieruje zespołami wizytacyjnymi oraz sporządza sprawozdania z tych czynności; opracowuje projekty zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych.

5. Przeprowadza badania akt oraz podejmuje inne działania o charakterze kontrolnym i analitycznym.

6. Informuje Prokuratora Okręgowego w Koszalinie o istotnych problemach w pracy podległych prokuratur rejonowych stwierdzonych w toku wizytacji, lustracji, badań i analiz oraz przedstawia wnioski i propozycje mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych problemów.

7. Analizuje sprawozdania i informacje statystyczne oraz przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie sformułowane na ich podstawie wnioski.

8. Przeprowadza badania i opracowuje informacje zlecone przez Prokuraturę Regionalną i Prokuraturę Krajową.

9. Opracowuje stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych okręgu koszalińskiego.

10.  Opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

11.  Dokonuje ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w podległych prokuraturach rejonowych.

12.  Przeprowadza ocenę kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej.

13.  Przeprowadza badania akt spraw prowadzonych i nadzorowanych przez asesorów przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich, a także sporządza ocenę dla potrzeb komisji kwalifikacyjnej.

14.  Bierze udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesorów przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.

15.  Kontroluje prawidłowy przebieg asesury.

16.  Przygotowuje, w trybie art. 328§1 k.p.k., wnioski do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych występowała w charakterze podejrzanego.

17.  Uczestniczy w pracach komisji kwalifikacyjnych dokonujących ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie.

18.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury; przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

19.  Koordynuje sprawy z zakresu przestępczości narkotykowej.

20.  Koordynuje postępowania w sprawach tzw. przestępczości korupcyjnej.

21.  Prowadzi analizę zestawień przedstawianych przez prokuratorów rejonowych, jak również wykonuje pozostałe czynności wskazane w §8 zarządzenia nr 9/2017 Prokuratora Okręgowego w Koszalinie o zasadach postępowania w związku z decyzjami o zawieszeniu postępowania przygotowawczego i czynnościach w postępowaniach zawieszonych.

22.  Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Zastępcę Prokuratora Okręgowego w Koszalinie, Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego oraz Kierownika Działu do Spraw Organizacyjnych.

23.  Zastępuje prokuratora Ryszarda Gąsiorowskiego podczas jego nieobecności z wyłączeniem czynności związanych z utrzymywaniem kontaktów ze środkami masowego przekazu.

 

Ryszard Gąsiorowski – Kierownik Szkolenia pełniący jednocześnie funkcję Rzecznika Prasowego Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz realizujący zadania na stanowisku pracy do spraw skarg i wniosków

 

1. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie oraz pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

2. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.

3. Dokonuje analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, udziela odpowiedzi i przygotowuje projekty pism kierowanych do prokuratorów rejonowych.

4. Wykonuje analizy i badania aktowe oraz opracowuje sprawozdania i informacje w ramach zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

5. Podejmuje decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturze rejonowej.

6. Planuje i organizuje szkolenia zawodowe prokuratorów, asesorów i pracowników administracyjnych Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuratur rejonowych.

7. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury, przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie przepisów Ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury.

8. Realizuje czynności związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych
asystentów prokuratora i przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu w Koszalinie projekty ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie art. 175-182 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze.

9. Organizuje przebieg stażu urzędniczego, opracowując jego harmonogram dla każdego stażysty, zbiera okresowe oceny i opinie o jego pracy i postawie oraz organizuje egzamin.

10.  Organizuje narady z osobami prowadzącymi zajęcia oraz prokuratorami-patronami w celu wymiany doświadczeń i omówienia nasuwających się w toku szkolenia uwag.

11.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz pobierających uposażenia rodzinne.

12.  Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych w zakresie bieżącej działalności prokuratury.

13.  Prowadzi szkolenia wewnętrzne w zakresie właściwości Działu do Spraw Organizacyjnych.

14.  Opiniuje projekty aktów prawnych.

15.  Jako patron koordynator służy aplikantom KSSiP pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy przebieg ich praktyk.

16.  Koordynuje działania dotyczące udziału prokuratorów, asesorów i pracowników administracyjnych Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i prokuratur rejonowych w szkoleniach, studiach podyplomowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne i gromadzi dane w tym zakresie.

17.  Organizuje praktyki studenckie i współdziała w tym zakresie z Wydziałami Prawa i Administracji.

18.  Informuje środki masowego przekazu o działalności i wynikach pracy prokuratorów.

19.  Śledzi na bieżąco publikacje dotyczące działalności prokuratury, podejmuje działania zmierzające do wykorzystania publikacji w pracy prokuratorskiej.

20.  Utrzymuje stałe kontakty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji oraz inspiruje publikacje.

21.  W miarę potrzeby organizuje konferencje prasowe.

22.  Przekazuje środkom masowego przekazu komunikaty prokuratury.

23.  Opracowuje komunikaty o prowadzonych i zakończonych postępowaniach.

24.  Uzyskuje od prokuratorów rejonowych informacje dotyczące spraw medialnych.

25.  Prowadzi ewidencję publikacji dotyczących spraw prowadzonych przez prokuratury okręgu koszalińskiego, wypowiedzi prokuratorów, wystąpień w radiu i telewizji.

26.  Udziela konsultacji w sprawach dotyczących naruszeń prawa prasowego prowadzonych przez prokuratorów z terenu właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

27.  Dokonuje analizy spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych pod kątem zasadności zarzutów podnoszonych w publikacjach pod adresem prokuratury.

28.  Kieruje odpowiedzi na krytykę prasową oraz sprostowania odnoszące się do przedstawionych w środkach masowego przekazu wiadomości nieprawdziwych lub nieścisłych.

29.  Przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

30.  Rozpoznaje skargi i wnioski oraz przygotowuje projekty odpowiedzi udzielanych przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

31.  Koordynuje załatwianie skarg i wniosków przez prokuratury rejonowe.

32.  Przygotowuje materiały związane ze skargami i wnioskami w zakresie spraw osobowych pracowników oraz przygotowuje projekty odpowiedzi udzielanych w tym zakresie.

33.  Dokonuje okresowych kontroli sposobu załatwiania i terminowości skarg i wniosków w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego.

34.  Sporządza okresowe analizy i sprawozdania dotyczące wpływu skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwiania i wykorzystania.

35.  Koordynuje sprawy z zakresu nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, w tym objętymi Konwencją Waszyngtońską.

36.  Zapoznaje się ze sprawami, w których Prokuratura Okręgowa w Koszalinie jest pozwana jako jednostka organizacyjna Skarbu Państwa, a w konsekwencji, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, ustala rodzaj i zakres działań związanych z zapewnieniem w tych sprawach zastępstwa procesowego oraz przygotowuje materiały i stanowiska niezbędne do zapewnienia właściwej ochrony interesów Skarbu Państwa.

37.  Realizuje obowiązki wynikające z przepisów Ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w zakresie dotyczącym skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego w sprawach prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych.

38.  Z upoważnienia Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

39.  Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego lub Kierownika Działu do Spraw Organizacyjnych.

40.  Zastępuje prokurator Małgorzatę Jarecką podczas jej nieobecności.

 

Artur Stupak – Kierownik Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego

1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz, organizuje i planuje pracę tego Działu, sprawuje nadzór nad pracą podległych mu pracowników.

2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach pozostających we właściwości Prokuratury Okręgowej w Koszalinie, o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość); bierze udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach; w prowadzonych przez siebie postępowaniach wykonuje czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą.

3. Wykonuje analizy i badania aktowe oraz opracowuje sprawozdania i informacje w ramach zadań Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego, a także realizuje obowiązki informacyjne o charakterze stałym, cyklicznym i doraźnym.

4. Koordynuje ściganie określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępstw na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych, między innymi, przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowuje sprawozdania i raporty o stanie przestępczości bądź opracowuje i wdraża do praktyki prokuratorskiej metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw.

5. W porozumieniu z Zastępcą Prokuratora Okręgowego w Koszalinie przygotowuje projekty decyzji w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach przez siebie prowadzonych.

6. Opracowuje plany rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuraturach rejonowych – zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową i Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.

7. Koordynuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuraturach.

8. Zapewnia obsługę informatyczną i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuraturach rejonowych.

9. W uzgodnieniu z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym opracowuje projekt budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych.

10. Organizuje oraz prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury, Systemu Digitalizacji Akt oraz innych używanych aplikacji.

11. Współpracuje z Wydziałem VII Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych.

12. Opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących wdrażania, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie oraz koordynuje takie działania w podległych prokuraturach rejonowych.

13. Nadzoruje prowadzenie analizy kryminalnej.

14. Nadzoruje prowadzenie stanowisk dostępowych do: Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych.

15. Nadzoruje administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

16. Nadzoruje administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej w Koszalinie i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP.

17. Zapewnia obsługę techniczną czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, w tym związanych z przesłuchaniem na odległość.

18. Nadzoruje prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

19. Wykonuje obowiązki koordynatora współpracy z Krajowym Biurem Odzyskiwania Mienia w zakresie wynikającym z realizacji Ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Porozumienia z dnia 15 września 2009 r., zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Finansów i Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym, w sprawie współpracy w wykrywaniu i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem w zakresie zadań Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia.

20. Na polecenie Prokuratora Okręgowego w Koszalinie prowadzi postępowania służbowe i sporządza projekty wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz o obniżenie wynagrodzenia prokuratorowi, projekty decyzji o zawieszeniu prokuratora w czynnościach, projekty decyzji o wymierzeniu kar porządkowych prokuratorom, asesorom i innym pracownikom prokuratury.

21. Wykonuje zadania w zakresie realizacji Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, przygotowując projekty postanowień i decyzji oraz z upoważnienia Prokuratora Okręgowego w Koszalinie podpisując informacje i korespondencję w tych sprawach.

22. Współdziała z organizacjami działającymi na rzecz ofiar przestępstw i koordynuje podejmowane w podległych prokuraturach rejonowych działania na rzecz pokrzywdzonych, a nadto monitoruje postępowania dotyczące przestępstw popełnionych z użyciem przemocy wobec członka rodziny w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

23. Koordynuje w prokuraturach rejonowych okręgu koszalińskiego oraz w Prokuraturze Okręgowej w Koszalinie sprawy o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), a nadto realizuje obowiązek informacyjny o postępowaniach dotyczących oszustw sms’owych oraz przestępstw popełnionych z użyciem sieci Internet.

24. Koordynuje sprawy z zakresu komputerowej pornografii dziecięcej.

25. Koordynuje sprawy z zakresu praw autorskich i pokrewnych.

26. Opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego w Koszalinie.

27. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego w Koszalinie i jego Zastępcę oraz Naczelnika Wydziału IV Organizacyjno-Sądowego.

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Artur Stupak
Informację udostępnił: Artur Stupak
Data wytworzenia informacji: 2017-05-20
Data udostępnienia informacji: 2016-06-17
Liczba odsłon: 4 260