PODZIAŁ CZYNNOŚCI ORAZ ZAKRES UPRAWNIEŃ KIEROWNICTWA PROKURATURY OKRĘGOWEJ W SZCZECINIE:

Podział czynności oraz zakres uprawnień i obowiązków służbowych prokuratorów Prokuratury Okręgowej w Szczecinie:

§ 1. Prokurator Okręgowy w Szczecinie – prok. Remigiusz Dobrowolski

1. Kieruje Prokuraturą Okręgową, ustala kierunki działania, planuje i organizuje pracę jednostki, wytycza jej ogólne zadania określone w § 56 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek prokuratury.

2. Osobiście nadzoruje działalność Wydziału IV Budżetowo-Administracyjnego, Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz; Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, Działu Organizacyjnego Wydziału III Organizacyjno – Sądowego w zakresie zadań organizacyjnych i kadrowych pozostających w wyłącznej kompetencji Prokuratora Okręgowego, a nadto sprawuje merytoryczny nadzór nad pracą wizytatorów, prokuratora ds. skarg, rzecznika prasowego oraz nad samodzielnymi stanowiskami pracy: inspektora ds. obronnych, audytora wewnętrznego, administratora bezpieczeństwa informacji oraz inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

3. Reprezentuje Prokuraturę Okręgową na zewnątrz wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jego właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawach, a także utrzymuje kontakty z kierownictwem Sądu Okręgowego, Komendantem Wojewódzkim Policji, Dyrektorem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatura w Szczecinie, kierownictwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Szczecinie oraz Centralnego Biura Śledczego w Szczecinie i innych jednostek.

4. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w zakresie błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

5. Sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy w zakresie spraw prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej, w tym kontroluje obciążenia i wydajność pracy prokuratorów, żąda relacji o przebiegu czynności w poszczególnych sprawach i w razie potrzeby wydaje polecenia co do kierunków postępowania, zapoznaje się z aktami prowadzonych postępowań oraz podejmuje decyzje o wykreśleniu spraw z urządzeń ewidencyjnych zakończonych wydaniem decyzji o umorzeniu postępowania.

6. Kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, problematyki postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej i apelacyjnej oraz działalności pozakarnej i profilaktycznej prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych.

7. Kieruje wykonaniem budżetu Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych oraz wykonaniem planu finansowego, a także wykonuje zarząd majątkiem i zapewnia oszczędne gospodarowaniem mieniem prokuratury.

8. Podejmuje decyzje o przydzieleniu poszczególnych spraw do prowadzenia w poszczególnych Wydziałach i działach Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, w szczególności przejętych spraw, prowadzonych dotychczas w prokuraturach rejonowych.

9. Podejmuje decyzje kadrowe w sprawach określonych w § 90 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury a nadto przedstawia wnioski i kieruje zawiadomienia w sprawach kadrowych, zastrzeżonych do właściwości Prokuratora Generalnego, Prokuratora Krajowego lub Prokuratora Regionalnego.

10. Wydaje decyzje i składa wnioski w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej: prokuratorów – w ramach ustawowych uprawnień przełożonego dyscyplinarnego, pracowników prokuratury – w ramach określonych przepisami prawa uprawnień kierownika urzędu.

11. Rozważa potrzebę zawieszenia prokuratora w czynnościach, złożenia wniosku o obniżenie wynagrodzenia oraz decyduje o zastosowaniu kar porządkowych.

12. Podejmuje decyzje w zakresie zwrócenia prokuratorom rejonowym uwag na piśmie zgodnie z treścią art. 139 § 7 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze.

13. Sprawuje nadzór nad postępowaniami wszczętymi wskutek złożenia skargi na naruszenie praw strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w tym prowadzi bieżącą kontrolę w tym zakresie.

14. Nadzoruje przebieg szkolenia prokuratorów, asystentów, stażystów, urzędników i innych pracowników prokuratury.

15. Wykonuje czynności związane z rozpoznawaniem skarg lub wniosków dotyczących prokuratorów.

16. Rozpatruje skargi i wnioski dotyczące urzędników i innych pracowników.

17. Podpisuje kasacje i wnioski o kasację w trybie art. 521 kpk.

18. Podpisuje zawiadomienia, o których mowa w § 333 ust. 8 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

19. Przedstawia Prokuratorowi Generalnemu wnioski o podjęcie decyzji przewidzianej w art. 328 kpk.

20. Dokonuje ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 109, poz.639 z późn. zm.)

21. Dokonuje ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury w związku z art. 182 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze

22. W sprawach, w których akt oskarżenia skierował prokurator rejonowy składa do właściwego sądu wniosek o wznowienie postępowania sądowego.

23. Przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu – w sprawach, w których akt oskarżenia skierował prokurator okręgowy – wniosek o wznowienie postępowania sądowego.

24. Przedstawia za pośrednictwem Prokuratora Regionalnego akta sprawy wraz z uzasadnionym wnioskiem w celu uzyskania zgody Prokuratora Generalnego na wystąpienie do sądu o dopuszczenie dowodu z zeznań świadka koronnego.

25. Ustala na podstawie przedstawionych przez naczelników komórek organizacyjnych, dyrektora finansowo-administracyjnego i prokuratorów rejonowych roczny plan urlopów prokuratorów i pracowników prokuratury okręgowej, a także prokuratorów rejonowych oraz udziela prokuratorom prokuratury okręgowej oraz prokuratorom rejonowym urlopów wypoczynkowych, a także decyduje o konieczności odwołania z urlopu wypoczynkowego prokuratorów i innych pracowników prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych.

26. Wydaje decyzje i postanowienia w zakresie realizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198).

27. Inicjuje i nadzoruje działalność wizytacyjną i lustracyjną, zarządza przeprowadzenie wizytacji oraz lustracji prokuratury rejonowej. Zatwierdza przedstawione przez zespół wizytacyjny oceny pracy kontrolowanej jednostki, jej kierownika i zastępców kierownika. Zatwierdza zalecenia polustracyjne. Podpisuje i przesyła do podległej jednostki organizacyjnej zalecenia powizytacyjne.

28. Na prośbę zainteresowanego – wydaje opinię o prokuratorach i pracownikach prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

29. Zawiadamia Prokuratora Regionalnego o każdym wypadku tymczasowego aresztowania, którego czas trwania przekroczył 9 miesięcy, podając przewidywany termin zakończenia postępowania przygotowawczego.

30. Informuje Prokuratora Regionalnego o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych w sprawach prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej prokuraturach rejonowych.

31. Utrzymuje kontakty ze środkami masowego przekazu bezpośrednio lub za pośrednictwem rzecznika prasowego.

32. Czuwa nad przestrzeganiem zasad ochrony i bezpieczeństwa obiektów prokuratury, przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.

33. Zapewnia funkcjonowanie kontroli zarządczej.

34. Zapewnia rzetelną i terminową sprawozdawczość statystyczną.

35. Nadzoruje sporządzanie okresowych informacji ogólnych o wynikach pracy prokuratur w okręgu Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

36. Występuje do wojewodów i terenowych organów administracji niezespolonej oraz innych, o terenowym zakresie działania, z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, w tym o rozważenie zasadności wydania lub zmiany określonych przepisów w celu przeciwdziałania przestępczości, jeżeli w toku działań podejmowanych przez prokuratorów Prokuratury Okręgowej lub prokuratur rejonowych ujawnione zostaną istotne okoliczności sprzyjające popełnianiu przestępstw.

37. Przedstawia – stosownie do treści art. 72 ust. 1 ustawa z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze – informację o stanie przestępczości i jej zwalczaniu.

38. Realizuje zadania w zakresie obronności.

39. Realizuje uprawnienia przewidziane dla Prokuratora Okręgowego w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji , w tym sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w tej ustawie oraz w innych ustawach.

40. Wykonuje zadania i kompetencje opisane w § 105 Regulaminu urzędowania powszechnych jednostek prokuratury.

41. Sporządza plany pracy w zakresie przestępczości kryminalnej i finansowo – skarbowej.

42. Zwołuje odprawy, narady, konferencje oraz podejmuje inne niezbędne czynności dla prawidłowego i sprawnego kierowania jednostką.

43. Nadzoruje funkcjonowanie systemu i przekazywanie danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

§ 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego – prok. Agata Badura – właściwy do spraw przestępczości gospodarczej i nadzoru nad prokuratorami rejonowymi

1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Działu Organizacyjnego Wydziału III Organizacyjno-Sądowego oraz z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje decyzje zastrzeżone dla Prokuratora Okręgowego.

2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w zakresie właściwości Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

3. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.

4. Wydaje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych objętych zewnętrznym nadzorem służbowym przez prokuratorów Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej.

5. Rozpoznaje zażalenia na decyzje wydane przez prokuratorów Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz Działu Organizacyjnego Wydziału III Organizacyjno- Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przewidziane ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego do rozpoznania dla prokuratora bezpośrednio przełożonego.

6. Rozstrzyga spory kompetencyjne i podejmuje decyzje o przekazaniu sprawy innej podległej jednostce organizacyjnej.

7. Wydaje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.

8. Podpisuje wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku w sprawach prowadzonych przez- prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – przez zastępcę prokuratora rejonowego.

9. Kieruje pracami analitycznymi dotyczącymi stanu przestępczości, problematyki postępowań przygotowawczych, praktyki oskarżycielskiej i apelacyjnej oraz działalności profilaktycznej prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych.

10. Opracowuje wnioski o wyrażenie zgody na skierowanie do sądu wniosku w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych.

11. Wydaje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Działu Organizacyjnego Wydziału III Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

12. Podpisuje wnioski do sądu apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 12 miesięcy w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Działu Organizacyjnego Wydziału III Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej.

13. Podejmuje w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym decyzje o przejęciu do prowadzenia przez Wydział II do spraw Przestępczości Gospodarczej oraz przez Dział Organizacyjny Wydziału III Organizacyjno Sądowego Prokuratury Okręgowej spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych.

14. Podpisuje korespondencję z nadzorowanych Wydziałów kierowaną do Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej oraz naczelnych organów administracji, a także korespondencję związaną z obrotem zagranicznym, w tym dotyczącą pomocy prawnej w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych .

15. Współdziała z Komendą Wojewódzką Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Śledczym i Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegatura w Szczecinie.

16. Sporządza okresowe informacje o wynikach pracy Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Działu Organizacyjnego Wydziału III Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

17. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego wykonuje czynności przewidziane dla Prokuratora Okręgowego ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r., w tym sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w tej ustawie oraz w innych ustawach .

18. Opracowuje wnioski o wyrażenie zgody na skierowanie do sądu wniosku w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego w sprawach prowadzonych w Wydziale II do spraw Przestępczości Gospodarczej.

19. Nadzoruje funkcjonowanie systemu i przekazywanie danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

20. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego przekazuje zgodnie z dyspozycją art. 7 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843 z późn. zm.) sądowi właściwemu do jej rozpoznania akta postępowania przygotowawczego prowadzonego w Wydziale II do spraw Przestępczości Gospodarczej oraz w Dziale Organizacyjnym Wydziału III Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu w Szczecinie kopię skargi wraz ze stanowiskiem odnośnie jej zasadności.

21. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, stwierdzając potrzebę zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej lub prokuratora Działu Organizacyjnego Wydziału III Organizacyjno-Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, podejmuje nową decyzję osobiście, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach może polecić opracowanie projektu nowej decyzji, na podstawie pisemnych wytycznych, innemu prokuratorowi.

22. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, stwierdzając potrzebę zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego – zastępcy prokuratora rejonowego, podejmuje nową decyzję osobiście bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach może polecić opracowanie projektu nowej decyzji, na podstawie pisemnych wytycznych, innemu prokuratorowi.

23. Rozstrzyga w sprawie żądania, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze, w odniesieniu do poleceń dotyczących treści czynności procesowych, wydanych przez Naczelnika Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej lub Naczelnika Wydziału III Organizacyjno- Sądowego.

24. Zajmuje stanowisko w sprawie żądania zmiany wydanego przez siebie polecenia, dotyczącego treści czynności procesowych.

25. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podejmuje pisemne decyzje o przekazaniu sprawy do referatu innego prokuratora w ramach Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej lub Działu Organizacyjnego Wydziału III Organizacyjno- Sądowego lub zwraca się do Prokuratora Okręgowego o przekazanie sprawy do referatu prokuratora z innego wydziału lub innej podległej jednostki.

26. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, podejmuje decyzje o wyznaczeniu współreferenta sprawy, a w razie potrzeby powołuje zespół prokuratorów, określa zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z jego członków, rozstrzyga ewentualne spory co do tego zakresu oraz powołuje kierownika zespołu w postępowaniach prowadzonych w Wydziale II do spraw Przestępczości Gospodarczej.

27. Sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Specjalisty ds. zarządzania, finansów, spraw celnych i skarbowych.

28. W zakresie upoważnienia Prokuratora Okręgowego zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych dotyczące bieżącej działalności prokuratury.

29. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje świadectwa pracy i dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne, w tym dokumenty dla ZUS.

30. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne.

31. Przyjmuje od prokuratorów Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej oraz Działu ds. Organizacyjnych Wydziału III Organizacyjno- Sądowego sprawozdania o przebiegu i wynikach rozprawy (posiedzenia) i wykonuje uprawnienia prokuratora przełożonego związane z możliwością składania wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia orzeczenia.

32. Zastępuje Prokuratora Okręgowego Iwonę Chrobak –Farquharson oraz Zastępcę Prokuratora Okręgowego Witolda Grdenia w czasie ich nieobecności.

33. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

§ 3. Zastępca Prokuratora Okręgowego – prok. Sławomir Szulc – właściwy do spraw śledztw i postępowania sądowego:

1. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością Wydziału I Śledczego oraz Działu Postępowania Sądowego Wydziału III Organizacyjno – Sądowego oraz z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje decyzje zastrzeżone dla Prokuratora Okręgowego.

2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie w zakresie właściwości Wydziału I Śledczego oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

3. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podejmuje decyzje o objęciu nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.

4. Wydaje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas powyżej roku w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w prokuraturach rejonowych, objętych zewnętrznym nadzorem służbowym przez prokuratorów Wydziału I Śledczego.

5. Rozpoznaje zażalenia na decyzje wydane przez prokuratorów Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz Wydziału III Organizacyjno-Sądowego Działu Postępowania Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie przewidziane ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego do rozpoznania dla prokuratora bezpośrednio przełożonego.

6. Wydaje decyzje w przedmiocie przedłużania śledztw na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz Działu Sądowego Wydziału III Organizacyjno- Sądowego.

7. Podpisuje wnioski do Sądu Apelacyjnego o przedłużenie tymczasowego aresztowania na okres powyżej 12 miesięcy w sprawach prowadzonych przez prokuratorów Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz Działu Postępowania Sądowego Wydziału III Organizacyjno- Sądowego.

8. Podejmuje w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym decyzje o przejęciu do prowadzenia przez Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz Dział Postępowania Sądowego Wydziału III Organizacyjno – Sądowego spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych.

9. Podpisuje korespondencję z nadzorowanych Wydziałów kierowaną do Prokuratury Krajowej, Prokuratury Regionalnej oraz naczelnych organów administracji, a także korespondencję związaną z obrotem zagranicznym.

10. Współdziała z Komendą Wojewódzką Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurem Śledczym i Biurem Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji oraz Centralnym Biurem Antykorupcyjnym Delegatura w Szczecinie.

11. Sporządza okresowe informacje o wynikach pracy w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz Wydziale III Organizacyjno- Sądowym Dział Postępowania Sądowego.

12. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego wykonuje czynności przewidziane dla Prokuratora Okręgowego ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990r., w tym sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w tej ustawie oraz w innych ustawach .

13. Opracowuje wnioski o wyrażenie zgody na skierowanie do sądu wniosku w przedmiocie dopuszczenia dowodu z zeznań świadka koronnego w sprawach prowadzonych w Wydziale I Śledczym oraz Dziale Postępowania Sądowego Wydziału III Organizacyjno – Sądowego.

14. Opracowuje wnioski o wyrażenie zgody na skierowanie do Sądu wniosku w przedmiocie dopuszczenia dowodu zeznań świadka koronnego w sprawach prowadzonych w prokuraturach rejonowych.

15. Nadzoruje funkcjonowanie systemu i przekazywanie danych do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

16. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego przekazuje zgodnie z dyspozycją art. 7 ustawy z dnia 17 czerwca 2004r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz.1843 z późn. zm.) sądowi właściwemu do jej rozpoznania akta postępowania przygotowawczego prowadzonego w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz Działu Postępowania Sądowego Wydziału III Organizacyjno – Sądowego oraz przedstawia Prokuratorowi Regionalnemu w Szczecinie kopię skargi wraz ze stanowiskiem odnośnie jej zasadności.

17. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, stwierdzając potrzebę zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora Wydziału I Śledczego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz Działu Postępowania Sądowego Wydziału III Organizacyjno- Sądowego Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, podejmuje nową decyzję osobiście, bądź w szczególnie uzasadnionych przypadkach może polecić opracowanie projektu nowej decyzji, na podstawie pisemnych wytycznych, innemu prokuratorowi.

18. Rozstrzyga w sprawie żądania, o którym mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 28 stycznia 2016r Prawo o prokuraturze, w odniesieniu do poleceń dotyczących treści czynności procesowych, wydanych przez Naczelnika Wydziału I Śledczego lub Naczelnika Wydziału III Organizacyjno- Sądowego.

19. Zajmuje stanowisko w sprawie żądania zmiany wydanego przez siebie polecenia, dotyczącego treści czynności procesowych.

20. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podejmuje pisemne decyzje o przekazaniu sprawy do referatu innego prokuratora w ramach Wydziału I Śledczego lub Działu Postępowania Sądowego Wydziału III Organizacyjno – Sądowego lub zwraca się do Prokuratora Okręgowego o przekazanie sprawy do referatu prokuratora z innego wydziału lub innej podległej jednostki.

21. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego, w sprawach o obszernym materiale dowodowym, a także zawiłych pod względem faktycznym lub prawnym, podejmuje decyzje o wyznaczeniu współreferenta sprawy, a w razie potrzeby powołuje zespół prokuratorów, określa zakres postępowania, którym zajmuje się każdy z jego członków, rozstrzyga ewentualne spory co do tego zakresu oraz powołuje kierownika zespołu w postępowaniach prowadzonych w Wydziale I Śledczym.

22. W zakresie upoważnienia Prokuratora Okręgowego zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych dotyczące bieżącej działalności prokuratury.

23. Przyjmuje od prokuratorów Wydziału I Śledczego oraz Działu Postępowania Sądowego Wydziału III Organizacyjno – Sądowego sprawozdania o przebiegu i wynikach rozprawy (posiedzenia) i wykonuje uprawnienia prokuratora przełożonego związane z możliwością składania wniosku o sporządzenie na piśmie uzasadnienia orzeczenia.

24. Podejmuje decyzje o uwzględnieniu wniosku, o którym mowa w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

25. Wnosi skargę w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzję ministra oraz skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

26. Przedstawia w porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym wniosek, o którym mowa w § 369 ust. 1 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, w szczególności w zakresie wniesienia sprzeciw do ministra jako organu wyższego stopnia w stosunku do organu, który wydał zaskarżoną sprzeciwem decyzję a także wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia wojewody.

27. W zakresie upoważnienia Prokuratora Okręgowego zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych dotyczące bieżącej działalności prokuratury.

28. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje świadectwa pracy i dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne, w tym dokumenty dla ZUS.

29. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz uposażenie rodzinne.

30. Zastępuje Prokuratora Okręgowego Iwonę Chrobak – Farquharson oraz Zastępcę Prokuratora Okręgowego Bartłomieja Przyłuckiego w czasie ich nieobecności.

31. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego

§ 4. Naczelnik Wydziału I Śledczego

1. Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału I Śledczego i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów.

2. Wyznacza imiennie prokuratora do sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad sprawą prowadzoną lub nadzorowaną w prokuraturze rejonowej, przydzieloną do Wydziału celem objęcia takim nadzorem.

3. Koordynuje nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Wydziału, przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub Zastępcy Prokuratora Okręgowego do Spraw Śledztw informacje o istotnych ustaleniach nadzoru służbowego i planowanych czynnościach z tego zakresu.

4. Sprawuje nadzór nad pracą pracowników sekretariatu w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w Wydziale.

5. Prowadzi śledztwa i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Wydziału I .

6. Wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami.

7. Przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne od prokuratorów Wydziału.

8. Przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego projekty stanowiska w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego.

9. Opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Wydziale.

10. Obejmuje nadzorem służbowym wszystkie sprawy zawieszone w kierowanym Wydziale.

11. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.

12. Koordynuje sprawy dotyczące tzw. przestępczości papierosowej.

13. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i Zastępców Prokuratora Okręgowego.

14. Zastępuje Naczelnika Wydziału I Śledczego oraz Naczelnika III Wydziału Organizacyjno-Sądowego w czasie ich nieobecności.

§ 5. Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Wydziale I Śledczym:

– Robert Osiński,

– Ewa Cybulska,

– Maciej Jóźwiak,

– Bartłomiej Skurcz,

– Beata Sochacka,

– Iwona Popielarska,

– Norbert Zawadzki,

– Jolanta Śliwińska,

– Piotr Masierowski – prokurator Prokuratury Rejonowej w Stargardzie delegowany do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

– Krzysztof Korytowski – prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin – Zachód w Szczecinie delegowany do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,

– Miłosz Ziółkowski – prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie delegowany do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie,

– Marzena Samoluk-Samborska – prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie delegowana do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Prowadzą śledztwa i nadzorują śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Wydziału I Śledczego oraz sprawują nadzór nad sprawami zawieszonymi wcześniej przez nich prowadzonych, nadzorowanych, bądź przydzielonych przez Naczelnika Wydziału.

2. Sprawują zwierzchni nadzór służbowy nad sprawami prowadzonymi lub nadzorowanymi w następujących prokuraturach:

– Prokuraturze Rejonowej Szczecin Śródmieście, Prokuraturze Rejonowej Szczecin Niebuszewo, Prokuraturze Rejonowej w Gryfinie, Prokuraturze Rejonowej w Pyrzycach, Prokuraturze Rejonowej w Choszcznie, Prokuraturze Rejonowej w Świnoujściu, Prokuraturze Rejonowej w Łobzie.

3. W sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale oraz w ramach pomocy prawnej biorą udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami, również w postępowaniu odwoławczym, chyba że ze względu na uzasadniony przypadek, w tym ekonomikę i dobro postępowania, zasadnym będzie skierowanie wniosku, o którym mowa w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.

4. Podejmują decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań.

5. Przyjmują interesantów w sprawach przez nich prowadzonych i nadzorowanych.

6. W prowadzonych i nadzorowanych postępowaniach prowadzą obrót prawny z zagranicą.

7. Wykonują inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, Zastępcę Prokuratora Okręgowego i Naczelnika Wydziału.

8. Prokuratorzy:

– Maciej Jóźwiak – Ewa Cybulska

– Marzena Samoluk-Samborska – Norbert Zawadzki,

– Robert Osiński – Bartłomiej Skurcz,

– Beata Sochacka – Piotr Masierowski- Krzysztof Korytowski ,

– Miłosz Ziółkowski – Jolanta Śliwińska – Iwona Popielarska,

zastępują się wzajemnie, a nadto prokurator Robert Osiński zastępuje Naczelnika Wydziału w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych i spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału.

9. Prokurator Ewa Cybulska koordynuje sprawy z zakresu błędów medycznych.

10. Prokurator Robert Osiński koordynuje współpracę z Biurem Spraw Wewnętrznych.

§ 6. Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej

1. Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów.

2. Wyznacza imiennie prokuratora do sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad sprawą prowadzoną lub nadzorowaną w prokuraturze rejonowej, przydzieloną do Wydziału celem objęcia takim nadzorem.

3. Koordynuje nadzór służbowy wykonywany przez prokuratorów Wydziału, przedstawia Prokuratorowi Okręgowemu lub Zastępcom Prokuratora Okręgowego informacje o istotnych ustaleniach nadzoru służbowego i planowanych czynnościach z tego zakresu.

4. Sprawuje nadzór nad pracą pracowników sekretariatu w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w Wydziale.

5. Prowadzi śledztwa i nadzoruje śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Wydziału II .

6. Wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami.

7. Przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne od prokuratorów Wydziału.

8. Przedstawia Zastępcy Prokuratora Okręgowego projekty stanowiska w przedmiocie skargi na przewlekłość postępowania przygotowawczego.

9. Opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Wydziale.

10. Obejmuje nadzorem służbowym wszystkie sprawy zawieszone w kierowanym Wydziale.

11. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego sprawuje nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach.

12. Zastępuje Naczelnika Wydziału I Śledczego oraz Naczelnika Wydziału III Organizacyjno-Sądowego w czasie ich nieobecności.

13. Koordynuje sprawy dotyczące nadużyć w obrocie paliwami.

14. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i Zastępców Prokuratora Okręgowego.

§ 7. Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Wydziale II do spraw Przestępczości Gospodarczej:

– Hanna Adamiak,

– Monika Post,

– Marcin Berezowski,

– Adam Gołuch,

– Magdalena Bukowska,

– Andżelika Werhun,

– Grażyna Kozarowska,

– Adam Szurek,

– Grażyna Wilkanowska-Stawarczyk

– Jacek Powalski,

– Jadwiga Kułakowska-Gorczyńska,

– Dominik Klukowski – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Goleniowie delegowany do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

1. Prowadzą śledztwa i nadzorują śledztwa powierzone innym organom w sprawach pozostających we właściwości Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej oraz sprawują nadzór nad sprawami zawieszonymi wcześniej przez nich prowadzonych, nadzorowanych, bądź przydzielonych przez Naczelnika Wydziału.

2. Sprawują zwierzchni nadzór służbowy nad sprawami prowadzonymi lub nadzorowanymi w następujących prokuraturach:

– Prokuraturze Rejonowej Szczecin Zachód, Prokuraturze Rejonowej Szczecin Prawobrzeże, Prokuraturze Rejonowej w Goleniowie, Prokuraturze Rejonowej w Gryficach, Prokuraturze Rejonowej w Myśliborzu, Prokuraturze Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim, Prokuraturze Rejonowej w Kamieniu Pomorskim.

3. W sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale oraz w ramach pomocy prawnej biorą udział w postępowaniach prowadzonych przed sądami, również w postępowaniu odwoławczym, chyba że ze względu na uzasadniony przypadek, w tym ekonomikę i dobro postępowania, zasadnym będzie skierowanie wniosku, o którym mowa w § 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

4. Podejmują decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań.

5. Przyjmują interesantów w sprawach przez nich prowadzonych i nadzorowanych.

6. W prowadzonych i nadzorowanych postępowaniach prowadzą obrót prawny z zagranicą.

7. Wykonują inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, Zastępcę Prokuratora Okręgowego i Naczelnika Wydziału.

8. Prokuratorzy:

– Marcin Berezowski – Dominik Klukowski,

– Magdalena Bukowska – Jacek Powalski,

– Adam Gołuch – Monika Post- Adam Szurek,

– Andżelika Werhun – Hanna Adamiak – Jadwiga Kułakowska-Gorczyńska,

– Grażyna Kozarowska – Grażyna Wilkanowska – Stawarczyk

zastępują się wzajemnie, a nadto prokurator Adam Gołuch zastępuje Naczelnika Wydziału w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych i spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem Wydziału.

§ 8. Naczelnik Wydziału III Organizacyjno-Sądowego

1. Bezpośrednio kieruje pracą Wydziału III Organizacyjno-Sądowego i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale oraz sprawuje wewnętrzny nadzór służbowy nad czynnościami podległych prokuratorów jest bezpośrednim przełożonym starszego inspektora ds. biurowości oraz pracowników wykonujących czynności z zakresu spraw kadrowych, których pracę nadzoruje.

2. Przydziela sesje i posiedzenia podległym prokuratorom, a także w nich uczestniczy w razie niezbędnej potrzeby.

3. Prowadzi i nadzoruje postępowanie przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej Wydziału III Organizacyjno – Sądowego oraz pełni funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami.

4. Wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej.

5. Kontroluje obciążenia i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników i terminowości realizacji powierzonych im zadań

6. Opracowuje projekty rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie urzędników i innych pracowników w Prokuraturze Okręgowej.

7. Dokonuje oceny zarządzeń prokuratorów rejonowych dotyczących zakresu czynności urzędników i innych pracowników oraz opracowuje uwagi w tym zakresie.

8. Sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu w prokuraturze okręgowej.

9. Nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością informacyjną i statystyczną, w tym także kadrową.

10. Koordynuje czynności związane z opracowywaniem harmonogramu pracy Prokuratury Okręgowej oraz prokuratur Rejonowych, czuwa nad terminową realizacją ustalonych zadań w harmonogramie Prokuratury Okręgowej.

11. W porozumieniu z Prokuratorem Okręgowym organizuje narady służbowe prokuratorów oraz nadzoruje realizację przyjętych w ich toku decyzji, komisji dokonującej oceny pracy asesora.

12. Wykonuje czynności w sprawach kadrowych i nadzoruje ich wykonania.

13. Wykonuje okresowe analizy i informacje dotyczące sytuacji kadrowej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych.

14. Sporządza inne analizy i informacje w zakresie działalności Prokuratury zlecone przez Prokuratora Okręgowego.

15. Przygotowuje materiały niezbędne Prokuratorowi Okręgowemu przy podejmowaniu decyzji w zakresie spraw kadrowych oraz opracowuje projekty decyzji i wniosków w tym zakresie.

16. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego przyjmuje zgłoszenia kandydatów na stanowisko asystenta prokuratora i dokonuje sprawdzenia ich pod kątem spełnienia wymogów formalnych, o których mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 września 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (Dz.U. z 2011r., Nr 210, poz. 1257).

17. Współdziała z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizowania odbywania staży przez osoby bezrobotne i przygotowuje w tym zakresie niezbędną dokumentację.

18. Koordynuje sprawy związane z przeprowadzaniem oceny kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej oraz sprawy związane z dokonywaniem ocen pracy asesora przed upływem powierzenia pełnienia czynności prokuratorskich.

19. Stosownie do art. 3 1 § 1 kp wykonuje zastępstwo Prokuratora Okręgowego w sprawach pracowniczych.

20. Współdziała z Wydziałem IV Budżetowo – Administracyjnym w zakresie spraw socjalnych.

21. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje świadectwa pracy i dokumenty dotyczące zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz pobierających uposażenie rodzinne w tym dokumenty dla ZUS.

22. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisuje listy płac pracowników i osób pobierających uposażenia w stanie spoczynku oraz pobierających uposażenia rodzinne.

23. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego zatwierdza rachunki i polecenia przelewów bankowych w zakresie bieżącej działalności prokuratury.

24. Opracowuje projekty opinii o prokuratorach i pracownikach prokuratury okręgowej i prokuratur rejonowych wydawanych na ich prośbę w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.

25. Z upoważnienia Prokuratora Okręgowego udziela urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy urzędnikom, asystentom prokuratora i pracownikom obsługi prokuratury okręgowej.

26. Wykonuje czynności i opracowuje pisma wynikające ze współpracy ze Związkiem Zawodowym Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

27. Nadzoruje bądź wykonuje analizy problemowe i badania aktowe oraz inne działania o charakterze kontrolnym i analitycznym w zakresie właściwości wydziału.

28. Organizuje i realizuje pomoc konsultacyjną w zakresie działalności wydziału.

29. Przyjmuje referaty przed i posesyjne, wyraża opinię co do potrzeby cofnięcia środka odwoławczego.

30. Opracowuje i ocenia pisma instrukcyjne do prokuratur rejonowych na tle uchybień ujawnianych w postępowaniu przed sądem okręgowym.

31. Analizuje sprawy, w których zapadły wyroki uniewinniające w stosunku do oskarżonych tymczasowo aresztowanych w postępowaniu przygotowawczym.

32. Organizuje prace analityczne w zakresie praktyki odwoławczej prokuratur rejonowych oraz opracowuje analizy i uogólnienia związane z pracą wydziału.

33. Organizuje badania problemowe dotyczące orzecznictwa sądowego.

34. Bada skargi związane z udziałem prokuratorów w postępowaniach sądowych oraz z odmową skorzystania z przysługujących prokuratorom środków zaskarżania.

35. Opiniuje i przedstawia do podpisu Prokuratorowi Okręgowemu kasacje i wnioski o kasację w trybie art. 521 kpk, a także wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których akt oskarżenia wniósł prokurator rejonowy.

36. Bierze udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesorów przed upływem okresu na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.

37. Uczestniczy w opracowaniu preliminarza wydatków szkoleniowych

38. Jako patron koordynator służy aplikantom KSS i P pomocą merytoryczną oraz nadzoruje i koordynuje prawidłowy przebieg ich praktyk.

39. Organizuje praktyki studenckie i współdziała w tym zakresie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

40. Na polecenie Prokuratora Okręgowego prowadzi postępowania służbowe i sporządza projekty wniosków o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego oraz o obniżenie wynagrodzenia prokuratorowi, decyzji o zawieszeniu prokuratora w czynnościach, projekty decyzji o wymierzeniu kar porządkowych prokuratorom, asesorom i innym pracownikom prokuratury.

41. Zastępuje Naczelnika Wydziału I Śledczego oraz Naczelnika Wydziału II do spraw Przestępczości Gospodarczej, w czasie ich nieobecności.

42. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępców.

§ 9. Kierownik Działu Postępowania Sądowego w Wydziale III Organizacyjno-Sądowym – Ilona Talar

1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym dziale.

2. Kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych zadań.

3. Przydziela poszczególne wokandy.

4. Przyjmuje referaty przed i posesyjne, wyraża opinię co do potrzeby cofnięcia środka odwoławczego.

5. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału opracowuje i ocenia pisma instrukcyjne do prokuratur rejonowych na tle uchybień ujawnianych w postępowaniu przed sądem okręgowym.

6. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału analizuje sprawy, w których zapadły wyroki uniewinniające w stosunku do oskarżonych tymczasowo aresztowanych w postępowaniu przygotowawczym.

7. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału organizuje prace analityczne w zakresie praktyki odwoławczej prokuratur rejonowych oraz opracowuje analizy i uogólnienia związane z pracą wydziału.

8. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału organizuje badania problemowe dotyczące orzecznictwa sądowego.

9. Prokurator Jadwiga Kułakowska-Gorczyńska koordynuje prowadzenie postępowań w Prokuraturze Okręgowej oraz w podległych  prokuraturach rejonowych w sprawach o przestępstwa karne skarbowe.

10. Organizuje pomoc instruktażową na rzecz prokuratur rejonowych.

11. Bada skargi związane z udziałem prokuratorów w postępowaniach sądowych oraz z odmową skorzystania z przysługujących prokuratorom środków zaskarżania.

11. Kierownik Działu Postępowania Sądowego zastępuje Kierownika Działu Organizacyjnego.

§ 10. Prokuratorzy na stanowiskach pracy Działu Postępowania Sądowego:

– Ilona Talar – Kierownik Działu Postępowania Sądowego

– Agnieszka Lorenc- prokurator Prokuratury Rejonowej Szczecin- Prawobrzeże delegowany do Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

– Anna Paździórko,

– Andrzej Pażdziórko,

– Katarzyna Okomska-Misiuna

– Damian Kordykiewicz

– Rafał Gawinek,

– Janina Rzepińska,

– Anna Staniszczak

1. W odniesieniu do postępowań odwoławczych, objętych wnioskami, o których mowa w art. 328 ust. 3 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, oceniają apelacje prokuratorskie, występują z wnioskami o cofnięcie środków odwoławczych, biorą udział w rozprawach i posiedzeniach odwoławczych przed sądem.

2. Biorą udział w rozprawach i posiedzeniach odwoławczych oraz obsadzają posiedzenia w III Wydziale Karnym Sądu Okręgowego w Szczecinie.

3. Prowadzą i nadzorują postępowania przygotowawcze pozostające we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz pełnią funkcje oskarżyciela publicznego.

4. Analizują orzecznictwo sądowe i oceniają praktykę odwoławczą prokuratorów.

5. Opracowują projekty kasacji i wniosków o kasacje oraz sporządzają odpowiedzi na kasacje.

6. Sporządzają okresowe analizy i uogólnienia poziomu postępowań karnych w świetle orzecznictwa sądowego, praktyki prokuratur rejonowych w zakresie udziału prokuratora w postępowaniu przed sądem I instancji.

7. Sprawują nadzór służbowy nad prokuraturami rejonowymi w zakresie działalności Wydziału (z wyłączeniem spraw pozakarnych) i w związku z tym zajmują się:

– udzielaniem bieżących konsultacji i wskazówek prokuratorom prokuratur rejonowych związanych z udziałem w postępowaniu przed sądem I instancji oraz potrzebą zainicjowania postępowania odwoławczego środkami odwoławczymi,

– sprawdzaniem przygotowania do rozprawy i poziomu wystąpień przed sądem prokuratorów prokuratur rejonowych,

– badaniem praktyki prokuratur rejonowych w zakresie aktywności i skuteczności odwoławczej, – dokonują kontroli akt prowadzonych bądź zakończonych postępowań, udzielają odpowiedzi, przygotowują projekty pism do Prokuratorów Rejonowych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.

8. Uczestniczą w posiedzeniach wykonawczych oraz penitencjarnych, wnoszą środki odwoławcze.

9. Rozpoznają wnioski prokuratorów rejonowych oraz podania osób uprawnionych o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, w których akt oskarżenia wniósł prokurator rejonowy.

10. Zadania określone w ust. 7 wykonują prokuratorzy:

1) Agnieszka Lorenc i Anna Staniszczak w odniesieniu do Prokuratur Rejonowych Szczecin – Niebuszewo w Szczecinie i Stargardzie,

2) Anna Paździórko w odniesieniu do Prokuratur Rejonowych w Gryfinie i Szczecin – Śródmieście w Szczecinie,

3) Ilona Talar w odniesieniu do Prokuratur Rejonowych w Łobzie, Myśliborzu,

4) Katarzyna Okomska-Misiuna w odniesieniu do Prokuratur Rejonowych w Świnoujściu, Choszcznie oraz Szczecin Prawobrzeże w Szczecinie,

5) Janina Rzepińska i Rafał Gawinek w odniesieniu do Prokuratur Rejonowych w Kamieniu Pomorskim, Działów 1 Ds i 2 Ds Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie,

6) Damian Kordykiewicz w odniesieniu do Prokuratur Rejonowych w Goleniowie oraz Działu 3 Ds Prokuratury Rejonowej Szczecin- Zachód w Szczecinie,

7) Andrzej Paździórko w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej w Pyrzycach i Gryficach.

11. Prokuratorzy:

– Anna Paździórko – Katarzyna Okomska-Misiuna

– Damian Kordykiewicz- Janina Rzepińska

– Ilona Talar – Agnieszka Lorenc – Anna Staniszczak

– Rafał Gawinek i Andrzej Paździórko

zastępują się wzajemnie.

12. Wykonują inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego, jego Zastępców i Naczelnika Wydziału III.

13. Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Wydziale III Organizacyjno – Sądowym Dział Postępowania Sądowego.

– Anna Staniszczak

– Agnieszka Lorenc

1. Przeprowadzają w trybie kontroli badanie akt spraw pozakarnych prowadzonych w prokuraturach rejonowych, udzielają odpowiedzi, przygotowują projekty pism do Prokuratorów Rejonowych w związku ze stwierdzonymi uchybieniami.

2. Wytaczają powództwa w sprawach majątkowych i kierują wnioski nieprocesowe do sądu okręgowego w sprawach o ubezwłasnowolnienie, biorą udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach, wnoszą środki odwoławcze i opracowują wnioski odnośnie środków nadzwyczajnych.

3. Zgłaszają i biorą udział w postępowaniu sądowym w sprawach o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, w postępowaniu apelacyjnym i zażaleniowym w sprawach wszczętych przez prokuratury rejonowe, wnioskują środki prawne, uczestniczą w postępowaniach sądowych wynikłych z przepisów ustawy z 23.02.1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego oraz o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, a także oceniają potrzebę zgłoszenia udziału w sprawach, w których sąd skierował zawiadomienie w trybie art. 59 kpc albo doręczył pozew w sprawach przewidzianych w art. 449 kpc.

4. Zgłaszają udział w postępowaniu administracyjnym oraz inicjują je, wnoszą odwołania i sprzeciwy od decyzji organów administracyjnych, a także skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od takich decyzji, zgłaszają udział w administracyjnym postępowaniu sądowym oraz opracowują projekty skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego od orzeczeń Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

5. Inspirują badania aktowe spraw karnych w prokuraturach rejonowych w celu ujawnienia materiałów do wytaczania powództw na podstawie art. 412 kc, przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy z 21 czerwca 1990 r. o zwrocie korzyści uzyskanych niesłusznie kosztem Skarbu Państwa i do innych powództw.

6. Sporządzają okresowe analizy i inne opracowania problemowe.

7. Udzielają osobie uprawnionej niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną przez organ orzekający w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy przestępstwo zostało popełnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udostępniają wzór formularza wniosku o kompensaty oraz udzielają na żądanie osoby uprawnionej, ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku.

Nadto

prokurator Anna Staniszczak

8. Prowadzi postępowania wyjaśniające, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 20l1r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34 poz. 173) w odniesieniu do wniosków pochodzących od kierownika podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie albo kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa w związku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy.

prokurator Agnieszka Lorenc

9. Prowadzi postępowania wyjaśniające, o których mowa w art. 7 ust. 3 ustawy dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34 poz. 173) w odniesieniu do wniosków pochodzących od kierownika podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie albo kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa w związku z wydaniem decyzji, postanowienia albo zaniechaniem ich terminowego wydania przez organy administracji publicznej określone w art. 5 § 2 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w odniesieniu do wniosków pochodzących od kierownika podmiotu odpowiedzialnego, który wypłacił odszkodowanie albo kierownika jednostki organizacyjnej podmiotu odpowiedzialnego, która wypłaciła odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej z rażącym naruszeniem prawa w związku z wydaniem decyzji, postanowienia albo zaniechaniem ich terminowego wydania przez organy podatkowe.

10. Wykonują inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, Zastępców Prokuratora Okręgowego i Naczelnika Wydziału III, w tym czynności opisane w §13.

Prokurator Anna Staniszczak i Agnieszka Lorenc zastępują się wzajemnie.

§ 11. Kierownik Działu Organizacyjnego w Wydziale III Organizacyjno-Sądowym Violetta Wdowczyk

1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu Ds. Organizacyjnych i jest zwierzchnikiem służbowym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w tym Wydziale.

2. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału kontroluje obciążenie i poziom pracy podległych prokuratorów i pracowników oraz terminowość realizacji powierzonych zadań.

3. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej.

4. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału opracowuje projekty rozwiązań organizacyjnych określających funkcjonowanie urzędników i innych pracowników w Prokuraturze Okręgowej.

5. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału dokonuje oceny zarządzeń prokuratorów rejonowych dotyczących zakresu czynności urzędników i innych pracowników oraz opracowuje uwagi w tym zakresie.

6. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu w prokuraturze okręgowej.

7. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału nadzoruje działalność związaną ze sprawozdawczością informacyjną i statystyczną, w tym także kadrową.

8. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego.

9. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału koordynuje czynności związane z opracowywaniem harmonogramu pracy prokuratury okręgowej oraz prokuratur rejonowych. Czuwa nad terminową realizacją ustalonych zadań w harmonogramie prokuratury okręgowej.

10. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału wykonuje okresowe analizy i informacje dotyczące sytuacji kadrowej w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych.

11. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału przygotowuje materiały niezbędne Prokuratorowi Okręgowemu przy podejmowaniu decyzji w zakresie spraw kadrowych oraz opracowuje projekty decyzji i wniosków w tym zakresie.

12. Z upoważnienia Naczelnika Wydziału nadzoruje bądź wykonuje analizy problemowe, badania aktowe, inne działania o charakterze kontrolnym i analitycznym w zakresie właściwości Wydziału III.

13. Przedstawia Naczelnikowi Wydziału wnioski o objęcie nadzorem służbowym spraw zawisłych w prokuraturach rejonowych.

14. Nadzoruje czynności i przedstawia projekty pism zatwierdzone do podpisu przez Prokuratora Okręgowego.

15. W porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału opracowuje projekty zarządzeń, wytycznych i poleceń Prokuratora Okręgowego.

16. Planuje i organizuje szkolenia zawodowe prokuratorów, asesorów i pracowników administracyjnych Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych.

17. Organizuje przebieg stażu urzędniczego, opracowując jego harmonogram dla każdego stażysty, zbiera okresowe oceny i opinie o jego pracy i postawie oraz organizuje egzamin.

18. Kontroluje prawidłowy przebieg asesury.

19. Organizuje narady z osobami prowadzącymi zajęcia oraz prokuratorami – patronami, w celu wymiany doświadczeń i omówienia nasuwających się w toku szkolenia uwag.

20. Bierze udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesorów przed upływem okresu na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.

21. Koordynuje sprawy związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury, przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu projekty ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników prokuratury dokonywanych na podstawie art. 8 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2011r. nr 109, poz.639 z późn. zm.).

22. Koordynuje sprawy związane z przeprowadzaniem ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora i przygotowuje Prokuratorowi Okręgowemu projekty ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora dokonywanych na podstawie art. 100b ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz.1599 z późn. zm.).

23. Koordynuje działania dotyczące udziału prokuratorów, asesorów i pracowników administracyjnych Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych w szkoleniach , studiach podyplomowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne i gromadzi dane w tym zakresie

24. Przyjmuje referaty przedsesyjne i posesyjne od prokuratorów Wydziału.

25. Wykonuje zadania określone w § 16 ust. 1 i 2 w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu

26. Wykonuje inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępców.

27. Zastępuje Kierownika Działu Postępowania Sądowego .

§ 12. Zadania w Dziale Organizacyjnym Wydziału III Organizacyjno-Sądowego realizują następujący prokuratorzy:

– Violetta Wdowczyk – Kierownik Działu Organizacyjnego,

– Elżbieta Adamiak Sylwanowicz – pełniąca funkcję wizytatora,

– Marzena Paterek – pełniąca funkcję wizytatora,

– Anna Ambroziak,

– Barbara Kaszucka-Klimczyk

– Bogumiła Matecka,

– Kinga Michałowska-Powalska,

– Bohdan Noga,

– Małgorzata Wojciechowicz.

§ 13. Wizytatorzy – Elżbieta Sylwanowicz Adamiak i Marzena Paterek

1. Opracowują plany wizytacji i lustracji oraz założenia do nich, projekty zarządzeń Prokuratora Okręgowego w tym zakresie.

2. Przeprowadzają wizytacje, lustracje i kierują zespołami wizytacyjnymi oraz sporządzają sprawozdania z tych czynności i opracowują projekty zaleceń powizytacyjnych i polustracyjnych.

3. Przeprowadzają badania akt oraz podejmują inne działania o charakterze kontrolnym i analitycznym.

4. Informują Prokuratora Okręgowego o istotnych problemach w pracy prokuratur rejonowych stwierdzonych w toku wizytacji, lustracji , badań i analiz oraz przedstawiają wnioski i propozycje mające na celu wyeliminowanie stwierdzonych problemów.

5. Analizują sprawozdania i informacje statystyczne i przedstawiają Prokuratorowi Okręgowemu sformułowane na ich podstawie wnioski.

6. Przeprowadzają badania i opracowują informacje zlecone przez Prokuraturę Regionalną i Prokuraturę Krajową .

7. Opracowują stanowiska w kwestiach prawnych na potrzeby Prokuratury Okręgowej i prokuratur rejonowych.

8. Dokonują ocen pracy prokuratorów wykonujących czynności w prokuraturach rejonowych.

9. Przeprowadzają ocenę kwalifikacji kandydata na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej.

10. Przeprowadzają badania akt spraw prowadzonych i nadzorowanych przez asesorów przed upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich i sporządzają ocenę dla potrzeb komisji kwalifikacyjnej.

11. Biorą udział w pracach komisji dokonującej oceny kwalifikacyjnej asesorów przed upływem okresu , na jaki powierzono asesorowi pełnienie czynności prokuratorskich.

12. Przygotowują wnioski do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk.

13. Uczestniczą w pracach komisji kwalifikacyjnych dokonujących ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników wykonujących obowiązki w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie.

14. Prowadzą szkolenia wewnętrzne w zakresie właściwości Działu

15. Opiniują projekty aktów prawnych.

16. Wykonują czynności oskarżyciela publicznego przed sądami.

17. Wykonują inne zadania zlecone przez Prokuratora Okręgowego, Zastępców Prokuratora Okręgowego oraz Kierownika Działu Organizacyjnego .

18. Wizytatorzy zastępują się wzajemnie,.

§ 14. Rzecznik Prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie

1. Informuje środki masowego przekazu o działalności i wynikach pracy prokuratorów.

2. Śledzi na bieżąco publikacje dotyczące działalności prokuratury, podejmuje działania zmierzające do wykorzystania publikacji w pracy prokuratorskiej.

3. Utrzymuje stałe kontakty z dziennikarzami prasy, radia i telewizji i inspiruje publikacje.

4. W miarę potrzeby organizuje konferencje prasowe.

5. Przekazuje środkom masowego przekazu komunikaty prokuratury.

6. Opracowuje komunikaty o prowadzonych i zakończonych postępowaniach.

7. Uzyskuje od prokuratorów rejonowych informacje dotyczące spraw medialnych.

8. Prowadzi ewidencję publikacji dot. spraw prowadzonych przez prokuratury okręgu szczecińskiego, wypowiedzi prokuratorów, wystąpień w radiu, telewizji.

9. Udziela konsultacji w sprawach dotyczących naruszeń prawa prasowego prowadzonych przez prokuratorów z terenu właściwości Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

10. Dokonuje analizy spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych pod kątem zasadności zarzutów podnoszonych w publikacjach pod adresem prokuratury.

11. Kieruje odpowiedzi na krytykę prasową oraz sprostowania publikowanych wiadomości nieprawdziwych lub nieścisłych.

12. Wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami.

a. Zastępuje Kierownika Samodzielnego Działu do spraw Informatyzacji i Analiz.

b. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępców oraz Naczelnika Wydziału III Organizacyjno-Sądowego

13. Rzecznika prasowego zastępuje prokurator Damian Kordykiewicz, a w czasie jego nieobecności prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego.

§ 15. Prokurator na stanowisku pracy do spraw skarg i wniosków

– Elżbieta Adamiak-Sylwanowicz i Marzena Paterek

1. Przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie ustalonym przez Prokuratora Okręgowego.

2. Rozpoznają skargi i wnioski oraz przygotowuje projekty odpowiedzi udzielanych przez Prokuratora Okręgowego.

3. Koordynują załatwianie skarg i wniosków przez prokuratury rejonowe.

4. Przygotowują materiały związane ze skargami i wnioskami w zakresie spraw osobowych pracowników oraz przygotowuje projekty odpowiedzi udzielanych w tym zakresie.

5. Dokonują okresowych kontroli sposobu załatwiania i terminowości skarg i wniosków w prokuraturach rejonowych.

6. Sporządzają okresowe analizy i sprawozdania dotyczące wpływu skarg i wniosków oraz sposobu ich załatwiania i -wykorzystania.

7. Współdziałają z organizacjami działającymi na rzecz ofiar przestępstw i koordynuje podejmowane w prokuraturach rejonowych działania na rzecz pokrzywdzonych.

8. Wykonują inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego, Zastępców Prokuratora Okręgowego i Naczelnika Wydziału III Organizacyjno – Sądowego.

W zakresie powyższych zadań prokuratorem prokuratorami zastępującymi prokurator Elżbietę Adamiak-Sylwanowicz i prokurator Marzenę Paterek są prokurator Anna Ambroziak i prokurator Małgorzata Wojciechowicz.

§ 16. Prokuratorzy na stanowiskach pracy w Dziale Organizacyjnym w Wydziale III Organizacyjno – Sądowym

– Anna Ambroziak

– Barbara Kaszucka- Klimczyk

– Bogumiła Matecka,

– Kinga Michałowska-Powalska

– Bohdan Noga

– Małgorzata Wojciechowicz

1. Czuwają nad sprawnym i właściwym poziomem postępowań przygotowawczych w prokuraturach rejonowych.

1) Prowadzą i nadzorują postępowania przygotowawcze w zakresie właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej oraz pełnią funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami,

2) dokonują analizy akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, udzielają odpowiedzi i przygotowują projekty pism kierowanych do Prokuratorów Rejonowych,

3) udzielają konsultacji prokuratorom rejonowym w sprawach nieobjętych nadzorem służbowym,

4) przygotowują wnioski do Prokuratora Regionalnego o wystąpienie do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o uchylenie prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania przygotowawczego prowadzonego przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w podległych prokuraturach rejonowych w trybie art. 328 § 1 kpk,

5) wykonują analizy i badania aktowe oraz opracowują sprawozdania i informacje w ramach zadań wydziału,

6) koordynują ściganie określonej kategorii przestępstw i kształtowanie praktyki w zakresie zwalczania przestępstw na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury rejonowe oraz innych ustaleń, a także opracowują sprawozdania i raporty o stanie przestępczości bądź opracowują i wdrażają do praktyki prokuratorskiej metodykę prowadzenia postępowań przygotowawczych, dotyczących wybranej kategorii przestępstw,

7) monitorują sprawy, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowanie analizy w tym zakresie w podległych jednostkach rejonowych oraz biorą udział w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego.

2. Nadto prokuratorzy Działu Organizacyjnego:

1) rozpoznają zażalenia na decyzje przewidziane ustawą z dnia 6 czerwca I997r. Kodeks postępowania karnego i innych ustaw do rozpoznania dla prokuratora nadrzędnego.

2) przygotowują projekty decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego.

3) podejmują decyzje w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych,

4) przygotowują projekty decyzji rozstrzygających spory kompetencyjne, przekazujące sprawy do prowadzenia jednostkom innym niż właściwe miejscowo, projekty postanowień o przedłużeniu Czasu trwania śledztwa na czas do roku w sprawach prowadzonych przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego przez zastępcę prokuratora rejonowego, a także projekty postanowień o rozpoznaniu zażaleń na decyzje przewidziane ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks postępowania karnego do rozpoznania dla prokuratora bezpośrednio przełożonego wydane przez prokuratora rejonowego oraz w wypadku nieobecności prokuratora rejonowego przez zastępcę prokuratora rejonowego.

3. Prowadzą obrót prawny z zagranicą, a w szczególności:

1) w sprawach prowadzonych przez prokuratury rejonowe opracowują wnioski o pomoc prawną, przejęcie ścigania, wszczęcie ścigania i ekstradycję oraz wnioski do Sądu Okręgowego o wydanie BN A.

2) dokonują kontroli pod względem formalno-prawnym wniosków o ekstradycję opracowanych przez Wydział 1 Śledcz> i Wydział 11 do spraw  Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

3) wykonują wnioski o pomoc prawną państw obcych poza wnioskami przekazanymi przez Prokurat« Okręgowego innym Wydziałom,

4) nadzorują zlecone prokuratorom rejonowym wykonanie zagranicznych wniosków o pomoc prawną.

5) opracowują w ramach wykonywania działań opisanych w punktach 1-4 pisma instrukcyjne do Prokuratorów Rejonowych oraz udzielają w tych sprawach instruktażu,

6) wykonują czynności określone w art. 602 kpk i art. 607 kpk oraz biorą udział w czynnościach sądu okręgowego w tym przedmiocie,

7) obsadzają posiedzenia w przedmiocie przejęcia do wykonania w Rzeczpospolitej Polskiej orzeczenia państwa obcego wobec obywatela polskiego lub osoby mającej stale miejsce pobytu w Polsce prawomocnie orzeczonej kary pozbawienia wolności.

8) udzielają osobie ubiegającej się o przyznanie kompensaty w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej niezbędnych informacji w zakresie możliwości i warunków ubiegania się o kompensatę przyznawaną przez organy orzekające w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, gdy przestępstwo zostało popełnione na terytorium tych państw, udostępniają odpowiedni wzór formularza wniosku oraz udzielają na żądanie tej osoby, ogólnej pomocy i informacji co do sposobu wypełnienia wniosku.

9) przyjmują i niezwłocznie przekazują wnioski o kompensatę waz z niezbędną dokumentacją organom orzekającym w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

10) na wniosek organów orzekających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej:

a) przekazują tym organom w porozumieniu z osobami, które wystąpiły z wnioskiem o kompensatę, uzupełniające informacje załączając listę dodatkowych dokumentów,

b) przesłuchują stosując odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, osoby wskazane przez organy orzekające i przekazują niezwłocznie tym organom protokoły z przesłuchań,

c) wykonują czynności umożliwiające organowi orzekającemu przesłuchanie osoby wskazanej przez ten organ, przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość.

W powyższym zakresie zadania wykonują prokurator Kinga Michałowska- Powalska i prokurator Bogumiła Małecka.

4. Zadania określone w ust. 1 i 2 wykonują prokuratorzy:

1) Prokurator Anna Ambroziak w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej Szczecin – Niebuszewo w Szczecinie, w Goleniowie i w Myśliborzu oraz koordynuje sprawy z zakresu przestępstw popełnionych na ile rasowym oraz nielegalnego handlu zagrożonymi gatunkami roślin i zwierząt, w tym objętymi Konwencją Waszyngtońską i nadzoruje sprawy o najpoważniejsze przestępstwa z art. 220 kk,

Zastępuje prokuratora Barbarę Kaszucką – Klimczyk.

2) Prokurator Barbara Kaszucka – Klimczyk w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie i w Gryficach oraz koordynuje sprawy z zakresu handlu ludźmi i dot. korupcji.

Zastępuje Kierownika Działu Organizacyjnego Violettę Wdowczyk w zakresie zadań w ust. 1 i 2 w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej w Świnoujściu i prokuratora Annę Ambroziak.

3) Prokurator Bogumiła Matecka w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej Szczecin – Prawobrzeże w Szczecinie, w Choszcznie i w Pyrzycach oraz koordynuje sprawy z zakresu komputerowej pornografii dziecięcej, dotyczące funkcjonariuszy i pracowników Policji i Służby Więziennej oraz związane z przestępstwami popełnionymi na szkodę funduszy unijnych,

Zastępuje prokuratora Kingę Michałowską – Powalską.

4) Prokurator Kinga Michałowska-Powalska w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej w Gryfinie oraz w Łobzie oraz pełni rolę punktu kontaktowego z Europejską Siecią Wdrażania i Egzekucji. Prawa Ochrony Prokurator Kinga Michałowska – Powalska w odniesieniu do Środowiska IMPE i koordynuje współpracę z Wojewódzkim inspektoratem Ochrony Środowiska

Zastępuję prokuratora Bogumiłę Matecką.

5) Prokurator Bohdan Noga w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim oraz koordynuje postępowania dotyczące przestępstw związanych z obrotem paliwami niespełniającymi wymogów jakościowych ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw ciekłych (Dz. U. z 2006 r. Nr 169. poz. 1200 ze zm.) i z upoważnienia Naczelnika Wydziału wykonuje czynności związane z organizacją i funkcjonowaniem Prokuratury Okręgowej.

Zastępuje prokuratora Małgorzatę Wojciechowicz.

6) Prokurator Małgorzata Wojciechowicz w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Śródmieście w Szczecinie i w Stargardzie,

Zastępuje prokuratora Bohdana Nogę.

Nadto:

5. Prokurator Małgorzata Wojciechowicz wykonuje zadania w zakresie realizacji ustawy z dnia 6 września 2001 r, o dostępie do informacji publicznej (Dz. U, Nr 112, poz. 1198). przygotowując projekty postanowień i decyzji oraz z upoważnienia Prokuratora Okręgowego podpisując informacje i korespondencję w tych sprawach. Przy wykonywaniu tych zadań zastępuje ją prokurator Damian Kordykiewicz.

6. Wszyscy prokuratorzy Działu Organizacyjnego prowadzą własne i zlecone badania problemowe i analizy w zakresie Działu, wykonują inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego, Zastępców Prokuratora Okręgowego oraz Naczelnika Wydziału III Organizacyjno – Sądowego.

7. Zadania określone w ust. 2 pkt 1 wykonują;

– prokurator Anna Ambroziak w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Zachód w Szczecinie, w Gryficach i w Łobzie,

– prokurator Barbara Kaszucka-KIimczyk w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej Szczecin-Niebuszewo, w Goleniowie i w Myśliborzu.

– prokurator Bogumiła Matecka w odniesieniu do Prokuratur Rejonowej Szczecin-Śródmieście i w Gryfinie.

– prokurator Kinga Michałowska-Powalska w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej w Kamieniu Pomorskim w Choszcznie i w Pyrzycach,

– prokurator Bohdan Noga w Odniesieniu do Prokuratury Rejonowej w Stargardzie.

– prokurator Małgorzata Wojciechowicz w odniesieniu do Prokuratury Rejonowej Szezecin-Prawobrzeże w Szczecinie i w Świnoujściu.

§ 17. Kierownik Samodzielnego Działu do spraw Informatyzacji i Analiz

1. Bezpośrednio kieruje pracą Działu do spraw Informatyzacji i Analiz, organizuje i planuje pracę Działu, sprawuje nadzór nad pracą podległych mu pracowników.

2. Prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach pozostających we właściwości prokuratury okręgowej, o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość), bierze udział w postępowaniu sądowym w tych sprawach wymienionych w ust.1;

3. Koordynuje w prokuraturach rejonowych oraz w prokuraturze okręgowej sprawy o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość)

4. Opracowuje plany rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie i podległych prokuraturach rejonowych – zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową i Prokuraturę Regionalną w Szczecinie.

5. Koordynuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie i podległych prokuraturach.

6. Zapewnia obsługę informatyczną i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie i podległych prokuraturach rejonowych.

7. Opracowuje w uzgodnieniu z Wydziałem IV Budżetowo-Administracyjnym projekt budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych.

8. Organizuje oraz prowadzi szkolenia użytkowników w zakresie obsługi Systemu Informatycznego Prokuratury, Systemu Digitalizacji Akt oraz innych używanych aplikacji.

9. Współpracuje z Wydziałem IV Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych.

10. Opracowuje projekty regulacji prawnych dotyczących wdrażania, utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz koordynuje takie działania w podległych prokuraturach rejonowych.

11. Nadzoruje prowadzenie analizy kryminalnej.

12. Nadzoruje prowadzenie stanowisk dostępowych do: Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych.

13. Nadzoruje administrowanie stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

14. Nadzoruje administrowanie elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej w Szczecinie i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP.

15. Zapewnia obsługę techniczną czynności związanych z zastosowaniem w postępowaniu karnym technik informatycznych, w tym związanych z przesłuchaniem na odległość.

16. Nadzoruje prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania.

17. Wykonuje obowiązki koordynatora współpracy z Krajowym Biurem Odzyskiwania Mienia w zakresie wynikającym z realizacji ustawy z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2011.230.1371) oraz Porozumienia z dnia 15 września 2009 r., zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministrem Finansów i Ministrem Sprawiedliwości – Prokuratorem Generalnym w sprawie współpracy w wykrywaniu i identyfikacji korzyści pochodzących z przestępstwa lub innego mienia związanego z przestępstwem w zakresie zadań Krajowego Biura Odzyskiwania Mienia.

18. Wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Okręgowego i jego Zastępców oraz Naczelnika Wydziału III Organizacyjno – Sądowego.

§ 18 Na podstawie art. 9 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze czynności i zadania przydzielone w niniejszym zarządzeniu:

– Naczelnikowi Wydziału I Śledczego powierzyć prokurator Marzenie Jędrzejewskiej – Plucińskiej

– Naczelnikowi Wydziału II Do Spraw Przestępczości Gospodarczej powierzyć prokuratorowi Jackowi Łukjanowiczowi

– Naczelnikowi Wydziału III Organizacyjno – Sądowego powierzyć prokuratorowi Mirosławowi Jezierskiemu

– Kierownikowi Samodzielnego Działu do spraw Informatyzacji i Analiz prokuratorowi Przemysławowi Płaskowickiemu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dzniem podpisania, z mocą obowiązującą od 23 maja 2016 r.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Wojciechowicz
Informację udostępnił: Mirosław Wacławik
Data wytworzenia informacji: 2017-07-03
Data udostępnienia informacji: 2016-06-20
Liczba odsłon: 11 327