URZĄDZENIA EWIDENCYJNE

Na podstawie § 65 ust. 4 Zarządzenie Nr 48/2015 Prokuratora Generalnego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie prowadzi się następujące urządzenia:

1)    Repertoria z działalności:

a)   karnej: „Ds” – dla postępowań i czynności wykonywanych w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzone przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań (z wyłączeniem czynności ewidencjonowanych w „Di”, postępowań przed sądem I i II instancji oraz środków odwoławczych),

b)   administracyjnej: „Pa” – dla inicjonowania postępowań administracyjnych, sądowo- administracyjnych i postępowań przed sądem administracyjnym, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami administracyjnymi przez podległe jednostki,

c)   cywilnej: „Pc” dla inicjonowania postępowań cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych oraz spraw o przyznanie lub zwrot kompensaty pieniężnej, roszczeń regresowych i innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, udziału w tego rodzaju postępowaniach i zaskarżania zapadłych w nich orzeczeń, a także nadzorowania czynności związanych z tego rodzaju postępowaniami przez podległe jednostki.

2)       Rejestry samodzielne z zakresu działalności:

a)   karnej:

 • „Ak” – dla wykonywanych analiz kryminalnych,
 • „Di” – dla czynności incydentalnych prokuratora w sprawach prowadzonych przez inne uprawnione organy, z wyłączeniem czynności dotyczących postanowienia o przedłużeniu czasu trwania dochodzenia,
 • „Dsn” – dla realizacji zadań wynikających ze sprawowania nadzoru służbowego przez prokuratora nadrzędnego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym,
 • „ENA.P.r” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prokuratur rejonowych,
 • „ENA.UE” – dla osób, wobec których państwa członkowskie Unii Europejskiej wystąpiły o wykonanie europejskiego nakazu aresztowania,
 • „ENO.UE” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony,
 • „ENO.P.r” – dla wystąpień państw członkowskich Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach prokuratur rejonowych,
 •  „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych (k), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych,
 •  „Kw” – dla kasacji i wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych, odpowiedzi na kasacje i wnioski strony przeciwnej oraz udziału prokuratora w tych postępowaniach,
 • „Nps” – dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki,
 •  „Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz stosowanie innych środków przymusu, środków zapobiegawczych, zabezpieczenia majątkowego oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, o odszkodowanie lub zadośćuczynienie,
 • „Ntk” – dla wystąpień o zajęcie przez prokuratora stanowiska w przedmiocie pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok, których zgon mógł być następstwem przestępstwa,
 • „Opk”– dla środków odwoławczych w postępowaniu sądowym w sprawach karnych podległych jednostek, udziału prokuratora w postępowaniu odwoławczym oraz wniosków podległych jednostek o wzięcie udziału w postępowaniu odwoławczym,
 • „Oz.o” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą wpływających z państw obcych,
 • „Oz.r” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach prokuratur rejonowych,
 •  „Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich rozpoznawanych przez sąd rodzinny oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach,
 • „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy prawnej dla innych jednostek z zakresu spraw karnych (k),

b)   administracyjnej i cywilnej:

 • „Ip” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej, a także środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej oraz udziału przed sądami administracyjnymi,
 • „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach administracyjnych (a), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych,
 • „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy dla innych jednostek z zakresu spraw administracyjnych (a);

c)   administracyjnej i cywilnej:

 • „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach cywilnych (c), w których prokurator nie podejmuje decyzji procesowych,
 • „Pp” – dla wniosków o udzielenie pomocy dla innych jednostek z zakresu spraw cywilnych (c);

d)   strzeżenia praworządności:

 • „Cor”’ – dla pism uprawnionych organów skierowanych do Prokuratora Generalnego i prokuratorów okręgowych o wyrażenie zgody na wystąpienie z wnioskiem do sądu o zarządzenie kontroli operacyjnej, bądź o uzyskanie zgody sądu, na wykorzystanie dowodu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić kontrolę operacyjną, przez osobę, wobec której była stosowana kontrola operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej, albo popełnionego przez inną osobę,
 • „Zpp” – dla spraw w których strona wniosła zażalenie na wydane przez Policję postanowienie o odmowie wszczęcia lub umorzenia dochodzenia,
 • „Zt” – dla zatrzymań dokonywanych przez Policję i inne uprawnione organy, z wyłączeniem zatrzymań osób podejrzanych w postępowaniach zarejestrowanych w repertorium „Ds”;

e)   kontroli:

 • „Wl” – dla przeprowadzanych własnych wizytacji i lustracji oraz oceny wizytacji i lustracji przeprowadzanych przez podległe jednostki,

f)    „DE” – dla wpływu i ekspedycji korespondencji z zakresu ustawowych zadań prokuratora oraz zakresu administrowania prokuraturą.

3) Rejestry uzupełniające do „Ds”:

 • „Archiwum” – dla archiwizowanych akt prowadzonych postępowań w danej jednostce,
 • „Drz” – dla dowodów rzeczowych,
 • „Nps”– dla skarg i postępowań sądowych dotyczących naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki,
 • „Opz” – dla postępowań w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • „Ps” – dla orzeczeń sądu I i II instancji,
 • „Psz” – dla przedmiotów środka zapobiegawczego,
 • „Rz” – dla środków odwoławczych na decyzje prokuratora w postępowaniu przygotowawczym,
 • „Ta” – dla osób tymczasowo aresztowanych,
 • „Zm” – dla zabezpieczeń majątkowych,
 • „Zpj” – dla dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdów mechanicznych, zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa.

4) Samodzielne wykazy kontrolne:

 • „W” – dla wokand spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed sądem.

5) Uzupełniające wykazy kontrolne do repertorium „Ds”:

 • „ENA.P.w” – dla osób, wobec których skierowano wniosek o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach własnych,
 • „ENO.P.w” – dla wystąpień do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony w sprawach własnych,
 • „Oz.w” – dla wniosków z zakresu obrotu prawnego z zagranicą kierowanych do państw obcych w sprawach własnych,
 • „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby uprawnionej do przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,
 • „Wu” – dla wniosków o udział prokuratora jednostki własnej w postępowaniu odwoławczym,
 • „Wz” – dla spraw, w których postępowanie zawieszono.

Archiwum

 

Dokumentację powstałą w wyniku działalności Prokuratury Okręgowej przechowuje się po jej wykorzystaniu w archiwach zakładowych.

Zgodnie z § 206 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury dokumentację podlegającą gromadzeniu i przechowywaniu w archiwum zakładowym dzieli się na kategorie oznaczone symbolami : „A” (materiały archiwalne) i „B” (dokumentacja niearchiwalna).

Udostępnianie dokumentacji archiwalnej

Zgodnie z § 3 Zarządzenia Nr 82/15 Prokuratora Generalnego z dnia 22.12.2015 r. w sprawie okresów oraz zasad przechowywania akt z zakresu realizacji ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, które zostały wykreślone jako załatwione oraz urządzeń ewidencyjnych i pomocniczych prowadzonych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz  § 209 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych określa instrukcja archiwalna.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Wojciechowicz
Informację udostępnił: Mirosław Wacławik
Data wytworzenia informacji: 2016-03-16
Data udostępnienia informacji: 2016-03-17
Liczba odsłon: 5 748

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj