add_filter('xmlrpc_enabled', '__return_false'); Sposób przyjmowania i załatwiania spraw – Prokuratura Krajowa

W powszechnych jednostkach prokuratury sposób przyjmowania spraw, wykaz prowadzonych rejestrów, ewidencji, archiwów i zasady udostępniania danych w nich zawartych reguluje Zarządzenie Prokuratora Generalnego z dnia31marca 2010 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatówi innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury wydane na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r.

Zarządzenie to szczegółowo reguluje sposób rejestrowania wpływających do prokuratur spraw, zakładanie i prowadzenie akt, prowadzenie urządzeń ewidencyjnych, zasady postępowania z dowodami rzeczowymi, zasady organizowania archiwów, przyjmowanie i ewidencjonowanie dokumentacji archiwalnej oraz zasady udostępniania dokumentacji archiwalnej, a także okresy przechowywania, warunki niszczenia i przekazywania do archiwum akt spraw.

Sprawy wpływające do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (zawiadomienia o przestępstwie złożone na piśmie, do protokołu zawiadomienia o przestępstwie oraz postanowienia o wszczęciu dochodzeń wydane przez Policję bądź inne uprawnione organy) rejestrowane są w odpowiednich rejestrach według kolejności ich wpływu.

Każda ze spraw jest sprawą indywidualną i podlega ocenie prokuratora, który decyduje o sposobie jej załatwienia w oparciu o obowiązujące przepisy Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karmy (Dz. U.97.88.553) oraz ustaw przekazujących do kompetencji prokuratora prowadzenie konkretnych postępowań karnych.

Zasady procedury karnej, którymi posługuje się prokurator w prowadzeniu postępowań karnych reguluje ustawa z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 97.88.555) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24marca 2010 r., Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. nr 49, poz. 296).

O dostępie do akt spraw karnych będących w toku decyduje prokurator na podstawie art. 156 § 5 kpk. Decyzję taką prokurator podejmuje w stosunku do stron postępowania oraz innych osób. Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym stronom przysługuje zażalenie (art. 159 kpk) do prokuratora nadrzędnego.

Zasady uzyskiwania informacji z akt prokuratorskich zakończonych postępowań karnych reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198) oraz ustawa z dnia 25 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. z dnia 7 lutego 1984 r. nr 5 poz. 24)


Informacje dla osób, które doświadczają trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie.

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243)

Wykaz numerów telefonów przeznaczonych do komunikowania się z prokuratorem do spraw skarg w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuratorach rejonowych okręgu szczecińskiego przy wykorzystaniu funkcji sms lub mms – dla osób z trwałą bądź okresową dysfunkcją mowy, słuchu lub wzroku:

(załącznik nr 1 )

Wykaz adresów przeznaczonych do komunikowania się z prokuratorem do spraw skarg w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie za pośrednictwem poczty elektronicznej dla osób z trwałą bądź okresową dysfunkcją mowy, słuchu lub wzroku:

(załącznik nr 2)

Uprzejmie informujemy, że treść wskazanej ustawy oraz powyższe dane zostały zamieszczone także na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Szczecinie pod adresem www.szczecin.po.gov.pl w dziale Informacje/Uprawnienia stron. Podczas korzystania z informacji znajdujących się na stronie internetowej przewidziano możliwość zmiany wielkości czcionki oraz zmiany – zwiększenia kontrastu zamieszczonego tam tekstu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Małgorzata Wojciechowicz
Informację udostępnił: Włodzimierz Buriak
Data wytworzenia informacji: 2012-06-25
Data udostępnienia informacji: 2012-06-27
Liczba odsłon: 4 710

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj