Pisma, w tym skargi i wnioski kierowane w sprawach należących zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do zakresu działania Prokuratury Regionalnej w Szczecinie można:

 • składać osobiście w siedzibie przy ul. Mickiewicza 153 w Szczecinie, w biurze podawczym w pokoju nr 35 (co umożliwia urzędowe potwierdzenie odbioru, w dniach i godzinach urzędowania);
 • przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Prokuratury Regionalnej w Szczecinie;
 • przesyłać pocztą elektroniczną na adres email: sekretariat@szczecin.pr.gov.pl
 • przesyłać faksem pod numer (91) 487-57-01
 • przekazać dokument poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej: ePUAP
  (Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne)
 • dostarczyć osobiście do siedziby Prokuratury Regionalnej w Szczecinie przy ul. Mickiewicza 153 w Szczecinie, w biurze podawczym w pokoju nr 35 (w dniach i godzinach urzędowania) na następujących nośnikach danych: pamięć masowa USB/Płyta CD;
  Dostarczony informatyczny nośnik danych powinien być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację. Jeżeli zachodzi potrzeba przekazania więcej niż jednego pliku, pliki umieszcza się spakowane w jednym pliku.
  Akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, ODT, XML, RTF, XLS, XLSX, ODS, TXT, GIF, TIF, BMP, PNG, JPG, PDF, ZIP.
  Wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5 MB.
  Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Godziny urzędowania Prokuratury Regionalnej w Szczecinie – 7:30 – 15:30
(od poniedziałku do piątku – poza dniami ustawowo wolnymi od pracy)

Interesanci przyjmowani są w godzinach 9.00 – 14.00,
a nadto w poniedziałki przez prokuratora do spraw skarg do godz. 17.00.

 

INFORMACJE O SPOSOBACH REALIZACJI USTAWY Z DNIA 19 SIERPNIA 2011 r. O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ (DZ. U. 2011.209.1243)

Osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji, mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z Prokuraturą Regionalną w Szczecinie. Osobą przybraną zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tekst ustawy do pobrania) może być osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach. Prokuratura Regionalna w Szczecinie zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Prokuratura Regionalna w Szczecinie zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się udostępnia następujące usługi pozwalające na komunikowanie się osób uprawnionych w myśl ustawy:

 • korzystanie z poczty elektronicznej za pomocą adresu mailowego sekretariat@szczecin.pr.gov.pl,
 • korzystanie z Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl),
 • przesyłanie faksów pod numer (91) 487-57-01

Prokuratura Regionalna w Szczecinie zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (naturalny wizualno-przestrzenny język komunikowania się osób uprawnionych), SJM (podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym znaki migowe wspierają wypowiedź dźwiękowo-artykulacyjną) i SKOGN (podstawowy środek komunikowania się osób uprawnionych, w którym sposób przekazu komunikatu jest dostosowany do potrzeb wynikających z łącznego występowania dysfunkcji narządu wzroku i słuchu).

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011.127.721 t.j. z późn. zm.).

Zgodnie z art. 12 ww. ustawy świadczenie usług w tym zakresie odbywa się według następujących zasad:

 • osoba uprawniona, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy, jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych,
 • zgłoszenie powinno być dokonane za pomocą poczty na adres Prokuratura Regionalna w Szczecinie, ul. Mickiewicza 153, 71-260 Szczecin lub poczty elektronicznej na adres sekretariat@szczecin.pr.gov.pl , albo za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP (http://epuap.gov.pl) lub faksem na numer (91) 487-57-01 i zawierać imię i nazwisko oraz adres osoby zgłaszającej wraz ze wskazaniem terminu i godziny w której zgłaszający zgłosi się w Prokuraturze Regionalnej w Szczecinie, wskazaniem wybranej metody komunikowania się oraz wskazaniem rodzaju sprawy w jakiej zamierza stawić się w prokuraturze, a także wskazaniem sposobu kontaktu ze zgłaszającym w wypadku potrzeby szybkiego kontaktu w wypadku braku możliwości realizacji świadczenia usługi (np. numer, telefonu, faxu, adres poczty elektronicznej),
 • po dokonaniu zgłoszenia Prokuratura Regionalna w Szczecinie jest zobowiązana do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w ustawie,
 • w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia Prokuratura Regionalna w Szczecinie zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień określonych w ww. ustawie.

Strona internetowa Prokuratury Regionalnej w Szczecinie dostępna pod adresem www.szczecin.pr.gov.pl spełnia standardy dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Adam Ferenc
Informację udostępnił: Adam Ferenc
Data wytworzenia informacji: 2017-06-21
Data udostępnienia informacji: 2016-03-04
Liczba odsłon: 5 485

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj