Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota wzywa osobę uprawnioną do odbioru depozytu zabezpieczonego w sprawie 4 Ds. 2949/03/III w skład którego wchodzą – pieniądze w kwocie 28.540 zł, banknot o nominale 20 lewa, monety z metalu koloru żółtego w ilości 11 sztuk o nominale 5 rubli, pierścionek z metalu koloru żółtego, zegarek naręczny marki Rakieta w kopercie z metalu koloru żółtego, bransoletka z metalu koloru żółtego , ogniwko z metalu koloru żółtego, nieregularny kawałek metalu koloru żółtego, ujawnionych w toku oględzin mieszkania przy Al. Jerozolimskich 89 m 101 w dniu 21.08.2003 roku zamieszkałym przez Halinę Artym, c. Mikołaja i Anny,  ur. 27.09.1916 roku.

W przypadku niepodjęcia depozytu w terminie 3 lat od daty niniejszej publikacji, nastąpi jego likwidacja polegająca na przejściu praw z depozytu na Skarb Państwa.

Wnioski o wydanie depozytu osoby uprawnione powinny kierować do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota ul. Wiślicka 6, 02-114 Warszawa.

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————

 

PLAN  DZIAŁALNOŚCI

PROKURATURY OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE

na rok 2012

 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2012

 

  • Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli

1.1.   Mierniki określające stopień realizacji celu:

1.1.1.      wskaźnik czasu trwania postępowania: 0,90 (planowana wartość do osiągnięcia

                  na koniec roku, którego dotyczy plan),

1.1.1.1.            Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Strzeżenie

                           praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

1.1.2.      wskaźnik skuteczności ścigania: 70,00% (planowana wartość do osiągnięcia

                  na koniec roku, którego dotyczy plan)

1.1.1.2.            Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Strzeżenie

                            praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

  • Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw oraz realizacja zadań z zakresu działalności pozakarnej

2.1.   Mierniki określające stopień realizacji celu:

2.1.1.      wskaźnik efektywności ścigania: 25,00% (planowana wartość do osiągnięcia

                  na koniec roku, którego dotyczy plan),

2.1.1.1.            Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Realizacja zadań w

                           zakresie postępowania karnego

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Prokuratora Okręgowego w Warszawie

za rok 2011.

                                            

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

–    zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

–    skuteczności i efektywności działania,

–    wiarygodności sprawozdań,

–    ochrony zasobów,

–    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

–    efektywności i skuteczności przepływu informacji,

–    zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym/kierowanych przeze mnie dziale/działach administracji rządowej/
w kierowanej przeze mnie jednostce sektora finansów publicznych*

 

Prokuraturze Okręgowej w Warszawie i podległych Prokuraturach Rejonowych

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa/nazwy działu/działów administracji rządowej/nazwa jednostki sektora finansów publicznych*)

 

Część A

     w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Część B

X     w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część C

     nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

Część D

Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

x     monitoringu realizacji celów i zadań,

x     samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

     procesu zarządzania ryzykiem,

x     audytu wewnętrznego,

x     kontroli wewnętrznych,

x     kontroli zewnętrznych,

     innych źródeł informacji: …………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

 

………………………………………………..                              …………………………………………………….

(miejscowość, data)                                                                          (podpis kierownika jednostki)

______

*    Niepotrzebne skreślić.

Dział II

1.    Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym:

 

W zakresie zarządzania ryzykiem  – brak formalnego systemu zarządzania ryzykiem.

 

Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki sektora finansów publicznych albo działu administracji rządowej, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem.

 

2.    Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej:

 

–          Przeprowadzenie identyfikacji i analizy ryzyka.

–          Wypracowanie mechanizmów kontrolnych stanowiących odpowiedź na istotne ryzyka.

–          Stworzenie rejestru ryzyk jednostki.

Powyższe działania zostaną przeprowadzone do końca maja 2012r.

 

Ponadto, w  marcu  br. jednostka planuje przeprowadzenie szkolenia kadry kierowniczej oraz wybranej grupy pozostałych pracowników z zakresu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem.

 

Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji.

Dział III

Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

1.    Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

 

Nie dotyczy

 

Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. W oświadczeniu za rok 2010 nie wypełnia się tego punktu.

 

  1. Pozostałe działania, w szczególności:

–         Powołanie Zespołu ds. wspomagania Prokuratora Okręgowego w Warszawie w sprawowaniu kontroli zarządczej.

–         Wypracowanie i wdrożenie procedur  w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej, w tym zarządzania ryzykiem.

–         Przeprowadzenie samooceny kontroli zarządczej przez kadrę kierowniczą i pozostałych pracowników jednostki.

Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.

 

 

————————————————————————————————————————————

13.02.2013 

PLAN DZIAŁALNOŚCI

PROKURATURY OKRĘGOWEJ W WARSZAWIE

na rok 2013

 

CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2013

 

  • Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli

1.1. Mierniki określające stopień realizacji celu:

1.1.1. wskaźnik czasu trwania postępowania: 0,90 (planowana wartość do osiągnięcia

na koniec roku, którego dotyczy plan),

1.1.1.1. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Strzeżenie

praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

1.1.2. wskaźnik skuteczności ścigania: 70,00% (planowana wartość do osiągnięcia

na koniec roku, którego dotyczy plan)

1.1.1.2. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Strzeżenie

praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

  • Poprawa efektywności i skuteczności zwalczania przestępstw

2.1. Mierniki określające stopień realizacji celu:

2.1.1. wskaźnik efektywności ścigania: 26,00% (planowana wartość do osiągnięcia

na koniec roku, którego dotyczy plan),

2.1.1.1. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Realizacja zadań w

zakresie postępowania karnego, prowadzenie i nadzorowanie postepowań przygotowawczych

 

  • Poprawa efektywnosci postepowania sadowego

3.1. Mierniki określające stopień realizacji celu:

3.1.1. wskaźnik efektywności postepowania sądowego: 82,00% (planowana wartość do osiągnięcia

na koniec roku, którego dotyczy plan),

3.1.1.1. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Udział w postepowaniu sądowym w sprawach karnych

 

  • Zapewnienie realizacji ustawowych zadań Prokuratora Okręgowego

4.1. Mierniki określające stopień realizacji celu:

4.1.1. liczba spraw zarejestrowanych w rejestrze Dsn, Dsa w Prokuraturze Okręgowej: 2900 (planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan),

4.1.1.1. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: koordynacja i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym

4.1.2. liczba wizytacji prokuratur rejonowych w skali roku: 3 (planowana wartość do osiągnięcia

na koniec roku, którego dotyczy plan)

4.1.1.2. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Działalność wizytacyjna i lustracyjna

 

  • Usprawnienie działalnosci prokuratury

5.1. Mierniki określające stopień realizacji celu:

5.1.1. procentowy wskaźnik wdrożenia SIP Libra 2 w jednostkach prokuratury: 50,00% (planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan),

5.1.1.1. Najważniejsze zadania służące realizacji celu: Realizacja zadań w zakresie informatyzacji jednostek prokuratury

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Urszula Korczykowska
Informację udostępnił: Robert Janicki
Data wytworzenia informacji: 2013-02-12
Data udostępnienia informacji: 2013-02-13
Liczba odsłon: 2 562

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj