czwartek, 07 stycznia 2021

konkurs na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020 r.

Prokuratura Okręgowa

w Warszawie

 

Sygnatura konkursu PO V WO 1111. 17 .2020

 

Ogłoszenie o konkursie

 

Prokurator  Okręgowy w Warszawie zgodnie z art. art. 3b ust. 1-5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 rokuo pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r. poz. 577) ogłasza konkurs na stanowisko specjalisty do spraw zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie z obowiązkiem odbycia stażu urzędniczego.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba etatów: 1

Miejsca pracy – Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku specjalisty do spraw zamówień publicznych

 

1.       Kompleksowe przygotowywanie i prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych.

2.       Udział w pracach komisji przetargowych.

3.       Współpraca z komórkami merytorycznymi w zakresie prowadzonych postępowań.

4.       Przygotowywanie  planów, sprawozdań i analiz dotyczących zamówień publicznych.

5.       Sporządzanie, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji postępowań.

6.       Aktywne monitorowanie zmian prawnych i rynkowych w zakresie zamówień publicznych.

·         Stosownie do art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) urzędnikiem może zostać osoba, która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub prokuraturze, co oznacza konieczność odbycia w ramach przedmiotowego zatrudnienia stażu urzędniczego na zasadach wynikających z przywołanej ustawy przez kandydatów nie spełniających tego warunku. Na podstawie art. 3 ust. 3 w/w ustawy od odbycia stażu urzędniczego zwolnione są osoby, które ukończyły aplikację sędziowską lub prokuratorską. Prokurator Okręgowy może zwolnić z obowiązku odbycia stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania prokuratury, umiejętnością stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i technik pracy biurowej (art. 3a ust. 2 w/w ustawy).

Przewidywana wysokość wynagrodzenia – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. z 2017 r., poz. 485 ze zm.).
·         W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w okręgu Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Do składania dokumentów zachęca się osoby niepełnosprawne.
Wymagania niezbędne:

l  pełna zdolność do czynności prawnych,

l  nieposzlakowana opinia,

l  niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

l  przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

l  wykształcenie wyższe kierunkowe, co najmniej ukończone studia pierwszego stopnia i uzyskany tytuł zawodowy, preferowane ekonomiczne/administracyjne/prawnicze,

l  minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o zamówienie publiczne (po stronie Zamawiającego),

·         znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych (w stopniu umożliwiającym samodzielne przeprowadzanie postępowań w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych), finansów publicznych  i Kodeksu cywilnego oraz powiązanych aktów prawnych,

l  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku i pracę przy komputerze w pełnym wymiarze czasu pracy,

l  umiejętność zwięzłego, jasnego i poprawnego formułowania myśli w mowie i piśmie,

l  sprawne posługiwanie się sprzętem komputerowym, znajomość aplikacji Word i Excel,

umiejętność korzystania z przeglądarek internetowych w zakresie wykonywanych zadań.
Wymagania dodatkowe:

§   zdolność myślenia analitycznego i strukturalnego

§   kreatywność, komunikatywność

§   odporność na stres

§   umiejętność planowania i organizacji pracy

§   dyspozycyjność, samodzielność i obowiązkowość

§   wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej

§   umiejętność pracy w zespole

 

Dokumenty wymagane od kandydata:

 

1)      życiorys i list motywacyjny (ze wskazaniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu
o konkursie),

2)      Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza osobowego znajduje się w załączniku do ogłoszenia)

3)      Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia);

4)      Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia);

5)      Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia);

6)      Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

7)      Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;

8)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór oświadczenia znajduje się w załączniku do ogłoszenia) – jeżeli zakres przekazywanych dobrowolnie przez kandydata danych wymaga wyrażenia takiej zgody.

 

Wzór oświadczeń dostępny do pobrania na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie www.warszawa.po.gov.pl

Dokumenty ze wskazaniem sygnatury konkursu należy składać w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ul. Chocimska 28 lub przesłać drogą pocztową w terminie do 29 stycznia 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

Informacje dodatkowe:

Konkurs składa się z trzech etapów:

1)      etapu pierwszego – selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

2)      etapu drugiego – praktycznego sprawdzianu umiejętności z zakresu znajomości ustaw: Prawo zamówieniach publicznych oraz o finansach publicznych (sprawdzian trwa 30 min.),

3)      etapu trzeciego – rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której Komisja konkursowa w szczególności ocenia umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy z zakresu wykonywanych zadań na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Ogłoszenia o kolejnych etapach konkursu będą zamieszczane wyłącznie na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie (kandydaci nie będą informowani indywidualnie).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data doręczenia lub data stempla pocztowego).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu jego przeprowadzenia poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz w jej siedzibie na tablicy ogłoszeń, nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia kolejnego etapu konkursu.
Osobom, które nie spełnią wymogów formalnych nie zwracamy nadesłanych dokumentów
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – (22) 21 73 219 lub (22) 21 73 225.
KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z treścią art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, Prokuratura Okręgowa w Warszawie informuje, że:

1.       Administratorem, w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Warszawie z siedzibą przy ul. Chocimskiej 28, 00-791 Warszawa tel. 22 217 31 20, e mail: sekretariat@warszawa.po.gov.pl.

2.       Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pod adresem email: iod@warszawa.po.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.       Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań administratora związanych z naborem na wolne stanowisko.

4.       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią przepisy art. 6 ust. 1 lit. c, art. 9 ust. 2 lit. b, art. 9 ust. 2 lit. f i art. 10 RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze, ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego lub zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, a w przypadku zawarcia w dokumentach danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niewynikającym z przepisów prawa – wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, o której mowa w art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

5.       Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa lub umowy.

6.       Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

7.       Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:

1)       dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO;

2)       ograniczenia przetwarzania danych, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

3)       przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO tj. do otrzymania przez osobę, której dane dotyczą od administratora danych osobowych jej dotyczących, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego;

4)       cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

5)       wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

8.       W celu skorzystania z praw, o których mowa w pkt 7 ppkt 1 – 4 należy skontaktować się z administratorem lub inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

9.       Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zw. z art. 2 oraz art. 4 ust. 4  ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego jest obowiązkowe, aby uczestniczyć w naborze. Podanie danych w zakresie szerszym jest dobrowolne i wymaga wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

 

Prokurator Okręgowy

w Warszawie

/-/ Mariusz Dubowski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mariusz Dubowski
Informację udostępnił: Robert Janicki
Data wytworzenia informacji: 2020-12-30
Data udostępnienia informacji: 2020-12-30
Liczba odsłon: 434

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj