Pisma w sprawach będących przedmiotem działania Prokuratury Okręgowej w Warszawie oraz podległych jej prokuratur rejonowych można składać osobiście w biurze podawczym tych jednostek, w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać za pośrednictwem poczty. Pisma są rejestrowane według kolejności wpływu, a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań. Pisma w sprawach zarejestrowanych przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub pracownikom.

 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty elektroniczne można przesyłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie  ePuap

 

Metody dostarczenia dokumentów elektronicznych do Prokuratury Okręgowej w Warszawie:

 1. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.
 2. dostarczenie dokumentu w godzinach pracy urzędu (8.15 -16.15) do biura podawczego mieszczącego się przy ul. Chocimskiej 28 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
  • dyskietka 1,44 MB,
  • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
  • płyta CD-RW / DVD-RW.
 3. Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 1. dokumenty muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes,
 2. nośnik, na którym dostarczono dokument elektroniczny musi być trwale oznakowany w sposób pozwalający na jego identyfikację,
 3. dokument elektroniczny przekazany na nośniku jest przekazywany adresatowi wraz z nośnikiem,
 4. doręczenie dokumentu elektronicznego na nośniku danych zostanie poświadczone dokumentem w postaci papierowej,
 5. akceptowane formaty dokumentów to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, XML, CSV, TXT, GIF, TIF (.TIFF), BMP, JPG, ODS, ODT, PDF, ZIP, SVG, PNG
 6. wielkość wszystkich załączników do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekraczać 5MB,
 7. dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

UWAGA!

 • Aby można było złożyć wniosek, konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – (konto jest bezpłatne).

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy działając na podstawie kodeksu postępowania karnego oraz innych odpowiednich przepisów.

Rozpoznawanie skarg i wniosków:

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w:

 • art. 221- 256 kodeksu postępowania administracyjnego,
 • § 394-400 Regulaminu.

Skargi dotyczące zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących,     przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw a także wnioski dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 227 i 241 kpa) są załatwiane na podstawie przepisów rozdziału VIII kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Skargi na czynności lub zachowanie prokuratora rozpatruje jego bezpośredni przełożony, zaś skargi na innego pracownika prokuratury –  jego przełożony. Pisma o charakterze procesowym dotyczące zakresu działania prokuratora w postępowaniu karnym w konkretnej sprawie załatwia się w trybie przewidzianym w odpowiednich przepisach tego postępowania, pism tych nie należy traktować jako skarg.

Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu organ właściwy.

W przypadku, gdy skarga na działanie prokuratury odnosi się również do działania innych organów, zostanie ona rozpatrzona przez prokuratora w zakresie jego właściwości,  a jej odpis zostanie niezwłocznie przekazany właściwemu organowi celem rozpatrzenia. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

Wielokrotnie ponawiane skargi w sprawach już wyjaśnionych w całości, niezawierające nowych okoliczności, mogą być pozostawione w aktach bez biegu.  O powyższym powiadamia się skarżącego informując, że podtrzymuje się zajęte uprzednio  stanowisko i że niewykazanie w kolejnych skargach nowych okoliczności spowoduje pozostawienie ich bez biegu (§ 400 Regulaminu).

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Przemysław Nowak
Informację udostępnił: Robert Janicki
Data wytworzenia informacji: 2013-10-29
Data udostępnienia informacji: 2013-12-30
Liczba odsłon: 6 655

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj