Warszawa, dnia 25 października 2018r.

Sygn. sprawy VI Ds. 2/12

WEZWANIE DO ODBIORU DEPOZYTU

Działając w oparciu o przepis art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 roku o likwidacji niepodjętych depozytów /Dz. U. z 2006 roku Nr 208, poz. 1537 ze zm./ wzywa się osobę uprawnioną do odbioru depozytu (dowodu rzeczowego zarejestrowanego pod poz. Drz. 4266/12) – zabezpieczonego do prawomocnie umorzonego postępowania o sygn. VI Ds. 2/12 – przechowywanego na rachunku sum depozytowych Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie – stosownie do prawomocnego rozstrzygnięcia w przedmiocie dowodów rzeczowych w sprawie o sygn. VI Ds. 2/12, zgodnie z którym złożono wymieniony dowód rzeczowy do depozytu sądowego.

PROKURATOR
Lidia Skoczylas

Pouczenie:

Likwidacja niepodjętego depozytu z mocy prawa następuje w razie niepodjęcia depozytu przez uprawnionego, mimo upływu terminu do odbioru depozytu. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia doręczenia wezwania do odbioru uprawnionemu lub wezwania, o którym mowa w przepisie art. 6 ust. 5 powołanej Ustawy (art. 4 ust. 1 i 2 powołanej Ustawy).

W przypadku braku możliwości doręczenia wezwania do odbioru depozytu lub nieustalenia uprawnionego, przechowujący depozyt jest obowiązany dokonać wezwania poprzez jego wywieszenie na tablicy informacyjnej w swojej siedzibie na okres 6 miesięcy. Jeżeli szacunkowa wartość depozytu przekracza kwotę 5.000 zł, przechowujący depozyt zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku poczytnym w danej miejscowości lub w Biuletynie Informacji Publicznej (art. 6 ust. 5 powołanej Ustawy).

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Lidia Skoczylas
Informację udostępnił: Daniel Rosa
Data wytworzenia informacji: 2018-10-25
Data udostępnienia informacji: 2018-10-31
Liczba odsłon: 2 597

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj