Kierownictwo:

 1. Prokurator Okręgowy Warszawa – Praga w Warszawie – Łukasz Osiński
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie – Adam Borkowski
 3. Zastępca Prokuratora Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie – Dariusz Winiarek

Funkcje i stanowiska:

 1. Naczelnik Wydziału I Śledczego – prokurator Tomasz Kuroszczyk
 2. Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Gospodarczej – prokurator Marek Bura
 3. Naczelnik Wydziału VI Sądowego – prokurator Mariusz Piłat
 4. Naczelnik Wydziału V Organizacyjnego – prokurator Agnieszka Endler – Grudzińska
 5. Dyrektor Wydziału VII Budżetowo – Administracyjnego – Elżbieta Maczugowska
 6. Główny Księgowy – Agnieszka Sikora
 7. Kierownik Samodzielnego Działu do Spraw Informatyzacji i Analiz – wykonująca obowiązki Katarzyna Kobryń
 8. Wizytatorzy – prokurator Agata Hanke, prokurator Arkadiusz Ożarek
 9. Kierownik Szkolenia – wakat
 10. Rzecznik Prasowy – prokurator Marcin Saduś
 11. Kierownik Sekretariatu – Iwona Szabłowska – Korsan
 12. Inspektor do Spraw Biurowości – Ewa Semik
 13. Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – Artur Grodek

 

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie funkcjonują niżej wymienione Wydziały i Działy:

1. Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, a nadzorowany przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie, obejmujący zakresem swojego działania:

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz o czyny popełnione poza obszarem jej właściwości kierowane z jednostek nadrzędnych:

– w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;

– w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka;

– w sprawach o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych, innych niż wymienione w § 28 pkt 3 oraz w § 36 pkt 1 i 2 regulaminu;

– a nadto prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw o charakterze kryminalnym;

2 ) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu wykonawczym;

3) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

4) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;

5) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;

6) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach, w zakresie właściwości rzeczowej Wydziału.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

1) Dział I – w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze o czyny popełnione w obszarze działania Prokuratur Rejonowych: Warszawa-Praga Północ w Warszawie, w Wołominie i Nowym Dworze Mazowieckim;

2) Dział II – w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze o czyny popełnione w obszarze działania Prokuratur Rejonowych: Warszawa-Praga Południe w Warszawie, w Otwocku i Legionowie.

2. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, a nadzorowany przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, obejmujący zakresem swojego działania:

1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych z obszaru właściwości Prokuratury Okręgowej Warszawa – Praga w Warszawie oraz o czyny popełnione poza obszarem jej właściwości, kierowane z jednostek nadrzędnych, w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe inne niż wymienione w § 28 pkt 2 regulaminu,

– a nadto prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw o charakterze finansowo – skarbowym i gospodarczym;

2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym, a także w postępowaniu wykonawczym;

3) sporządzanie wniosków o wznowienie postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

4) podejmowanie decyzji w przedmiocie podjęcia na nowo prowadzonych postępowań;

5) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale;

6) nadzór nad zgodnością z prawem inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-rozpoznawczych przez organy ścigania w zakresie przewidzianym w ustawie o Policji i innych ustawach, w zakresie właściwości rzeczowej Wydziału.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

1) Dział I – w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze o czyny popełnione w obszarze działania Prokuratur Rejonowych: Warszawa-Praga Północ w Warszawie, w Wołominie i Nowym Dworze Mazowieckim;

2) Dział II – w którym prowadzone są postępowania przygotowawcze o czyny popełnione w obszarze działania Prokuratur Rejonowych: Warszawa-Praga Południe w Warszawie, w Otwocku i Legionowie.

3. Wydział V Organizacyjny kierowany przez Naczelnika, a nadzorowany w zakresie spraw organizacyjnych przez Prokuratora Okręgowego, obejmujący zakresem swojego działania zadania z zakresu:

1) organizacji i spraw kadrowych;

2) szkoleń prokuratorów i pozostałych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych jednostek organizacyjnych;

3) przeprowadzania wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;

4) dokonywania oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratorów prokuratury rejonowej;

5) dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych asesorów prokuratur rejonowych;

6) dokonywania ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

7) odpowiedzialności dyscyplinarnej prokuratorów i pracowników prokuratury;

8) skarg i wniosków;

9) udostępniania informacji publicznej;

10) działalności rzecznika prasowego;

11) sprawozdawczości i statystyki;

12) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

13) koordynacji zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

14) wykonywania zadań nieobjętych właściwością innych komórek organizacyjnych;

15) wykonywania zadań, o których mowa w art. 3 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177) – w zakresie spraw pozostających we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej.

W ramach Wydziału Organizacyjnego wyodrębnia się Dział Koordynacji Postępowań Przygotowawczych, kierowany przez Kierownika, w zakresie którego leży realizacja zadań z zakresu:

1) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe w sprawach o przestępstwa o charakterze kryminalnym, innych niż wymienione w § 3 ust. 5, i finansowo – skarbowych;

2) sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez Prokuratora Okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

3) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego prawomocnie umorzonego w prokuraturach rejonowych;

4) rozstrzygania sporów kompetencyjnych i opracowywania decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

5) dokonywania analiz toczącego się lub zakończonego postępowania przygotowawczego prowadzonego w prokuraturach rejonowych;

6) występowania do Prokuratora Regionalnego o skierowanie wniosku o wydanie postanowienia przewidzianego w art. 328 k.p.k;

7) monitorowania spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych, w których wniesiono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywania analiz w tym zakresie oraz udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w tych sprawach przed sądem okręgowym;

8 ) wykonywania zadań, o których mowa w art. 3 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177) – w zakresie spraw pozostających we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej.

Bezpośredni nadzór nad pracą Działu Kordynacji Postępowań Przygotowawczych sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego

 

4. Wydział VI Sądowy kierowany przez Naczelnika, a nadzorowany przez Zastępcę Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, obejmujący zakresem swojego działania:

1) udział w postępowaniach odwoławczych przed sądem okręgowym w sprawach karnych, prowadzonych w prokuraturach rejonowych, przekazanych przez Prokuratorów Rejonowych na podstawie § 328 ust. 3 regulaminu;

2) udział prokuratorów przed sądem w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie oraz w ramach pomocy prawnej;

3) udział prokuratorów przed sądem okręgowym I instancji w sprawach z zakresu odszkodowań i zadośćuczynień za oczywiście niesłuszne tymczasowe aresztowanie oraz roszczeń odszkodowawczych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego, wznowień postępowań karnych oraz wyroków łącznych, a także przyjęcia do wykonania wyroków sądów zagranicznych;

4) kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego;

5) analizę orzecznictwa sądu okręgowego oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe jednostki organizacyjne;

6) kierowanie wniosków o uzasadnienie wyroku sądu odwoławczego, w przypadku stwierdzenia uchybień wymienionych w art. 439 k.p.k lub innego rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 523 k.p.k;

7) sporządzanie kasacji od orzeczeń sądu okręgowego oraz projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. od orzeczeń sadu okręgowego i sądów rejonowych;

8) sporządzanie odpowiedzi na kasacje stron przeciwnych od orzeczeń sądu okręgowego;

9) ocenę wniosków o wznowienie postępowania sądowego oraz udział w postępowaniu przed sądem w tego rodzaju sprawach;

10) działanie w celu zapobieżenia naruszeniom prawa;

11) nadzór nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem;

12) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym oraz sądem odwoławczym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia;

13) udział prokuratorów w postępowaniu administracyjnym, przed sądami administracyjnymi oraz w innych postępowaniach;

14) kształtowanie praktyki prokuratorskiej oraz nadzór nad postępowaniami wyjaśniającymi prowadzonymi na podstawie art. 69 § 1 i 2 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze oraz nad udziałem prokuratorów prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądem w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych, gospodarczych oraz w sprawach o wykroczenia i w innych przewidzianych przez ustawy;

15) obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w podległych prokuraturach rejonowych;

16) realizowanie Europejskich Nakazów Aresztowania wynikających z postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe prokuratury rejonowe oraz czynności związane z wnioskami państw obcych o wydanie osoby ściganej, w tym udział w posiedzeniu sądu;

17) opracowywanie pism instrukcyjnych i zaleceń w zakresie problematyki obrotu zagranicznego oraz informacji na potrzeby prokuratur rejonowych;

18) wykonywanie zadań, o których mowa w art. 3 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze ( Dz. U. 2016.177) – w zakresie spraw pozostających we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej.

W ramach Wydziału wyodrębnia się dwa Działy:

1) Dział Spraw Karnych – w zakresie którego leży realizacja zadań określonych w ust. 1 pkt 1 – 11 i pkt 18.

2) Dział Spraw Cywilnych, Administracyjnych i Obrotu Prawnego z Zagranicą – w zakresie którego leży realizacja zadań określonych w ust. 1 pkt 12 – 18.

5. Wydział VII Budżetowo-Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, nadzorowany przez Prokuratora Okręgowego, obejmujący zakresem swojego działania:

1) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;

2) prowadzenie rachunkowości;

3) zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

4) obsługę administracyjno – gospodarczą;

5) prowadzenie inwestycji i remontów;

6) prowadzenie spraw socjalno – bytowych;

7) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej;

8) prowadzenie biblioteki.

W ramach Wydziału wyodrębnia się:

1) Dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, realizujący zadania określone w ust. 1 pkt 1 – 2;

2) Dział Administracyjno-Gospodarczy, kierowany przez Kierownika, realizujący zadania określone w ust. 1 pkt 3 – 8.

6. Samodzielny Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz, kierowany przez Kierownika, nadzorowany przez Prokuratora Okręgowego, obejmujący zakresem swojego działania zadania z zakresu:

1) opracowywania kierunków rozwoju informatyzacji Prokuratury Okręgowej oraz podległych prokuratur rejonowych;

2) wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych oraz rozbudowy sieci lokalnych w Prokuraturze Okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;

3) monitorowania zgodności rozwiązań informatycznych z obowiązującymi aktami prawnymi;

4) podejmowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej oraz w podległych prokuraturach rejonowych;

5) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Okręgowej oraz w podległych prokuraturach rejonowych;

6) wykonywania zadań związanych z administrowaniem przez Prokuratora Okręgowego danymi przetwarzanymi w systemach informatycznych Prokuratury Okręgowej oraz w podległych prokuraturach rejonowych;

7) opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

8) współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

9) opracowywania projektów regulacji prawnych ( rozwiązań ) dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Okręgowej dla zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacji takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;

10) współpracy z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji oraz Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych przy pracach dotyczących polityki bezpieczeństwa informacji;

11) wdrażania założeń polityki bezpieczeństwa w zakresie informatyzacji;

12) administracji systemami informatycznymi do przetwarzania informacji niejawnych zlokalizowanymi w Samodzielnym Dziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

13) realizacji kierunków rozwoju informatyzacji wskazanych przez Prokuraturę Krajową w Prokuraturze Okręgowej oraz podległych prokuraturach rejonowych;

14) wykonywania analizy kryminalnej;

15) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

16) administrowania stroną internetową, intranetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;

17) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Okręgowej i podległych prokuratur rejonowych na platformie ePUAP;

18) obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

19) obsługi wideokonferencji;

20) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

21) wykonywania zadań, o których mowa w art. 3 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 28 stycznia 2016r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2016.177) – w zakresie spraw pozostających we właściwości rzeczowej Prokuratury Okręgowej.

7. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, nadzorowany przez Prokuratora Okręgowego, obejmujący zakresem swojego działania:

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2) ochronę systemów teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane i przechowywane informacje niejawne;

3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5) przeprowadzanie postępowań sprawdzających.

W ramach Samodzielnego Działu Funkcjonuje kancelaria tajna, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

8. W Prokuraturze Okręgowej działa Sekretariat, do zadań którego należy wykonywanie prac kancelaryjno – biurowych i pomocniczych w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji, a nadto czynności formalno – prawnych przewidzianych w ustawach, w zakresie zleconym przez prokuratora, jeżeli do ich wykonania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator. W ramach sekretariatu funkcjonuje archiwum zakładowe, biuro podawcze, składnica dowodów rzeczowych oraz biblioteka.

Sekretariatem kieruje Kierownik Sekretariatu.

Bezpośredni nadzór nad praca Sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjnego i Koordynacji Postępowań Przygotowawczych.

9. W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1). stanowisko do spraw obronnych – do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015r. poz. 827 t. j. ze zm.) i innych ustaw oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

2). stanowisko audytora wewnętrznego do wykonywania zadań
w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2013r. poz. 885 t. j. ze zm.);

3). stanowisko administratora bezpieczeństwa informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2135 t. j. ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych, w tym zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;

4).stanowisko do spraw BHP do wykonywania zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997.109.707 ze zm.).

Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Prokuratorowi Okręgowemu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Turyk Julita
Informację udostępnił: Rosa Daniel
Data wytworzenia informacji: 2017-09-12
Data udostępnienia informacji: 2015-04-24
Liczba odsłon: 6 678

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj