Na podstawie Zarządzenia Nr 5/10 Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (z późn. zm.), w prokuraturach okręgu warszawsko–praskiego prowadzi się następujące repertoria, rejestry, wykazy kontrolne i kontrolki:

1. Repertoria:


– „Ds” – dla postępowań i czynności w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia prowadzonych przez prokuratora, Policję i inne organy uprawnione do prowadzenia postępowań,

– „Opz” – dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

– „Pn” – dla postępowań w sprawach nieletnich (o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rejonowy – wydział rodzinny i nieletnich) oraz dla środków odwoławczych w tych sprawach,

– „Pc” – dla spraw cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych i opiekuńczych, oraz innych spraw wynikających z podejmowanej działalności pozakarnej, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego,

– „Pa” – dla spraw administracyjnych, łącznie ze sprawami rozpatrywanymi przez Naczelny Sąd Administracyjny, prowadzonych w prokuraturach, a w prokuraturach okręgowych – także dla spraw tego rodzaju nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego.

2. Rejestry:


– „Ns” – dla spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz spraw o stwierdzenie nieważności orzeczeń, odszkodowanie lub zadośćuczynienie,

– „Ds/z/s-pn” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez sąd oraz prokuratora nadrzędnego,

– „Ds/z” – dla środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora bezpośrednio przełożonego nad prokuratorem, prowadzącym lub nadzorującym postępowanie oraz dla zażaleń rozpoznawanych przez prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem przygotowawczym prowadzonym przez Policję lub inny organ uprawniony do jego prowadzenia,

– „Ds/u” – dla czynności wykonywanych w związku z postanowieniem sądu wydanym na podstawie art. 397 § 1 kpk.,

– „Dsn” – dla nadzorowanych przez prokuratora nadrzędnego spraw karnych prowadzonych w prokuraturach podległych,

– „Dsa” – dla spraw nie podlegających wpisowi do rejestrów „Dsn” i „Ko”, w których prokurator nadrzędny dokonał analizy materiału dowodowego, zajął w nich pisemne stanowisko,

– „Nps” – dla skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki,

– „Nps-ps” – dla postępowań sądowych w sprawie skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym bez nieuzasadnionej zwłoki,

– „Ap” – dla środków odwoławczych oraz wniosków o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem w sprawach karnych,

– „K” – dla kasacji oraz odpowiedzi na kasację innej strony,

– „Oz” – dla wniosków o zagraniczną pomoc prawną oraz korespondencji z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach karnych,

– „Ko” – dla korespondencji ogólnej w sprawach karnych, cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych, rodzinnych, opiekuńczych i o czyny karalne rozpoznawane przez sąd rodzinny oraz korespondencji w sprawach profilaktycznych i innych, nie rejestrowanej w pozostałych urządzeniach ewidencyjnych,

– „Ko/kks” – dla spraw karnych skarbowych, które nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds”,

– „Ko/kw” – dla spraw o wykroczenia, nie podlegają rejestracji w repertorium „Ds”,

– „A” – dla osób tymczasowo aresztowanych w toku śledztwa lub dochodzenia,

– „ENA-P” – dla osób, wobec których skierowano do sądu wniosek na postawie art. 607a kpk. o wydanie europejskiego nakazu aresztowania,

– „ENA-UE” – dla osób, wobec których europejskie nakazy aresztowania wystawiły i skierowały do Polski właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej,

– „Drz” – dla dowodów rzeczowych,

– „Drz/p” – dla elektronicznych nośników danych,

– „IP” – dla spraw o udostępnienie informacji publicznej,

– „IP/O” – dla środków odwoławczych od decyzji w przedmiocie udostępniania informacji publicznej.

3. Wykazy kontrolne:


– „Pm” – dla spraw skierowanych do instytucji lub osoby godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania mediacyjnego,

– „Wz” – dla spraw, w których postępowanie zawieszono,

– „Dor” – dla wpływających do prokuratury akt głównych i podręcznych postępowania przygotowawczego, akt sądowych i akt administracyjnych,

– „E” – dla ekspedycji akt, pism i przesyłek.

– „Ww”- dla wykazywania opłat i innych wydatków ponoszonych w postępowaniu przygotowawczym.

4. Ponadto w prokuraturach prowadzi się:


– kontrolkę formularzy związanych z obsługą Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

– wykaz kart rejestracyjnych i zapytań do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych,

– kontrolkę wniosków o zastosowanie przez sąd tymczasowego aresztowania,

– kontrolkę wniosków o zajęcie przez prokuratora stanowiska co do zamiaru pobrania komórek, tkanek, narządów ze zwłok osób, których zgon mógł być następstwem czynu zabronionego,

– kontrolkę zabezpieczeń majątkowych,

– kontrolkę dla spraw dotyczących odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,

– kontrolkę wniosków kierowanych do sądu o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyśpieszonym,

– wykaz biegłych, tłumaczy i specjalistów,

– kontrolkę wydanych poleceń wyjazdu służbowego,

– kontrolkę wystawionych legitymacji służbowych,

– kontrolkę „Kpw”- dla spraw karnych podlegających rozpoznaniu w postępowaniu wykonawczym w przedmiocie przerwy i odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, warunkowego przedterminowego zwolnienia i zawieszenia postępowania – w stosunku do skazanych na bezwzględną karę pozbawienia wolności.

oraz

– kontrolkę ruchu akt zakończonych lub zawieszonych przechowywanych w sekretariacie,

– kontrolkę wydanych i zdanych pieczęci.

Niezależnie od wykazów i kontrolek wskazanych wyżej, w prokuraturach mogą być prowadzone inne kontrolki w tym m.in. kontrolka aresztów ekstradycyjnych i listów żelaznych w postępowaniu przygotowawczym.

Sprawy z zakresu administracji Prokuratora Okręgowego i poszczególnych Prokuratorów Rejonowych, rejestrowane są według zasad obowiązujących w systemie bezdziennikowym, opartym na jednolitym wykazie akt, ustalonym w uzgodnieniu z Archiwum Państwowym dla m.st. Warszawy, stosownie do przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tekst jednolity z 2011. Nr 123 poz. 698 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń właściwego ministra sprawującego nadzór nad narodowym zasobem archiwalnym.

Biblioteka prowadzona jest w Prokuraturze Okręgowej, a Prokuratury Rejonowe prowadzą biblioteki podręczne.

Przy prowadzeniu bibliotek mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 642 z późn. zm.) i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zasad i ewidencji materiałów bibliotecznych.

Księgozbiory składają się przede wszystkim z książek z dziedziny prawa i dziedzin pokrewnych, z roczników Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz dzienników urzędowych organów administracji.

Książki i czasopisma wypożycza się wyłącznie na podstawie rewersu.

Archiwa zakładowe działają w Prokuraturze Okręgowej i wszystkich Prokuraturach Rejonowych okręgu warszawsko-praskiego.

Dokumentację powstającą w wyniku działalności powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury przechowuje się po jej wykorzystaniu w archiwach zakładowych.

Do zakresu działania archiwum zakładowego należy w szczególności :

 1. przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych prokuratury (jednostki organizacyjnej),
 2. przechowywanie i zabezpieczenie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji
 3. udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym
 4. przygotowanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne zaliczane do kategorii /„A”/, do właściwego archiwum państwowego
 5. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii /”B”/, udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę,
 6. utrzymywanie stałych kontaktów z właściwymi archiwami państwowymi.

Udostępnianie dokumentacji archiwalnej

Zgodnie z przepisami Zarządzenia Prokuratora Generalnego z dnia 31 marca 2010 roku w sprawie organizacji zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach:

 • dokumentacja dla celów służbowych i naukowo – badawczych może być udostępniana w pomieszczeniach archiwum zakładowego, a poza archiwum może być wypożyczona tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • materiały archiwalne dla celów innych niż służbowe i naukowo – badawcze udostępnia się po upływie 30 lat od ich wytworzenia, jeśli nie narusza to prawnie chronionych interesów państwa i obywateli.

Warunki wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych (przed upływem 30 lat od ich wytworzenia) regulują przepisy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 roku w sprawie określenia szczególnych wypadkach i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 156, poz. 970).

Zgodnie z tymi przepisami:

 • osoby ubiegające się o udostępnienie materiałów archiwalnych winny złożyć we właściwej jednostce prokuratury wniosek z podaniem swego imienia i nazwiska oraz wskazaniem nazwy jednostki organizacyjnej ubiegającej się o udostępnienie dokumentacji archiwalnej, a także typu materiału archiwalnego bądź tematu, którego on dotyczy oraz celu i przewidywanego sposobu wykorzystania tego materiału,
 • zarządzenie w przedmiocie udostępnienia materiałów wydaje kierownik jednostki, w której przechowywane są wymienione materiały,
 • zarządzenie o odmowie udostępnienia materiałów archiwalnych wymaga uzasadnienia i pouczenia osoby wskazanej we wniosku o możliwości, trybie i terminie jego zaskarżenia. Środki zaskarżenia na odmowę udostępnienia materiałów archiwalnych wnosi się na zasadach ogólnych, a w wypadku odmowy wcześniejszego udostępnienia materiałów archiwalnych – w trybie wskazanym w § 7 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wymienionego wyżej.

We wszystkich Prokuraturach Rejonowych okręgu warszawsko – praskiego oraz w tut. Prokuraturze Okręgowej wdrożony jest System Informatyczny Prokuratury „Libra 2”.

Wdrożenie obejmuje prowadzenie w formie zapisu elektronicznego repertoriów i rejestrów oraz wykazów zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego nr 25/10 z dnia 1 czerwca 2010r. w sprawie trybu i zasad wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury „Libra” oraz zarządzeniem Prokuratora Generalnego nr 5/10, z dnia 31 marca 2010r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów i innych działów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury(z późniejszymi zmianami).

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Renata Sławek
Informację udostępnił: Renata Sławek- Budrewicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Data udostępnienia informacji: 2013-10-29
Liczba odsłon: 5 505

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj