Godziny urzędowania Prokuratury Okręgowej Warszawa- Praga w Warszawie oraz podległych Prokuratur Rejonowych

codziennie w godzinach 8.15- 16.15

 

godziny przyjęć interesantów

w Prokuraturze Okręgowej Warszawa- Praga w Warszawie

 

poniedziałek – piątek  8:15 – 16:15,  poza dniami ustawowo wolnymi od pracy

 

Interesanci przyjmowani są przez właściwych prokuratorów i urzędników w dni robocze,  w godzinach 9:00 – 15:00, a w każdy poniedziałek, przez wyznaczonych pracowników, także w godzinach 16:15 – 18:00.

 

Prokurator Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie lub Jego Zastępcy przyjmują interesantów  w sprawach skarg i wniosków   w  każdy  roboczy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 17:00, po uprzednim uzgodnieniu w sekretariacie Prokuratora Okręgowego terminu spotkania oraz przedstawieniu przedmiotu skargi lub wniosku,  tel. (022) 511 48 00.

 

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga w Warszawie nie udziela porad prawnych, nie odpowiada na pytania prawne oraz nie dokonuje interpretacji przepisów prawa.

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 

Pisma adresowane do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie można składać osobiście  w biurze podawczym w siedzibie jednostki, za potwierdzeniem odbioru, w dniach i godzinach urzędowania lub przesłać na jej adres. Pisma rejestrowane są w kolejności wpływu,  a następnie przekazywane do właściwych komórek organizacyjnych, zgodnie z podziałem zadań wynikającym z zarządzenia Prokuratora Okręgowego.

 

Pisma w sprawach wcześniej nie rejestrowanych podlegają rejestracji we właściwych urządzeniach ewidencyjnych i przekazaniu prokuratorom bądź innym pracownikom według aktualnego podziału czynności.

 

Pisma w sprawach zarejestrowanych, przekazuje się wyznaczonym do załatwienia danej sprawy prokuratorom lub innym pracownikom.

 

Prokuratorzy oraz inni pracownicy podejmują czynności przewidziane przepisami prawa dla danego rodzaju spraw, dokonują oceny i decydują o sposobie załatwienia sprawy na podstawie odpowiednich przepisów.

 

Zasadą jest załatwianie i rozstrzyganie spraw w terminach wynikających z przepisów prawa i niezwłocznie, gdy tylko w wyniku podjętych czynności (procesowych lub innych) wyjaśnione zostaną okoliczności danej sprawy w takim stopniu aby możliwe było jej załatwienie. W sprawach o znacznym zakresie podmiotowo-przedmiotowym oraz wyższym stopniu zawiłości, w ramach zakreślonych ustawami, terminy te ulegają przedłużeniu na mocy decyzji uprawnionych podmiotów.  

 

Właściwość miejscowa 

 

Właściwość miejscową prokuratury określają:

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie utworzenia Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 2016 r. poz. 270)

• Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016r. poz. 177)

• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku  Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. 2016r. poz. 508)

 

Postępowanie w zakresie skarg i wniosków

 

Postępowanie w sprawie skarg i wniosków nie dotyczy wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz skarg na przewlekłość postępowania.

 

Skargi i wnioski rozpoznawane są w trybie określonym w:

  • art. 221- 256 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
  • § 394-400 Regulaminu.

Skargi dotyczące zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenia praworządności lub interesów skarżących, przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, a także wnioski dotyczące ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 227 i 241 kpa) są załatwiane na podstawie przepisów rozdziału VIII Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46).

 

O tym, czy pismo jest skargą czy wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

 

Skargi na czynności lub zachowanie prokuratora rozpatruje jego bezpośredni przełożony, zaś skargi na innego pracownika prokuratury –  jego przełożony. Pisma o charakterze procesowym dotyczące zakresu działania prokuratora w postępowaniu karnym w konkretnej sprawie załatwia się w trybie przewidzianym w odpowiednich przepisach tego postępowania, pism tych nie należy traktować jako skarg.

 

Jeżeli organ, który otrzymał skargę nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu organ właściwy.

 

W przypadku, gdy skarga na działanie prokuratury odnosi się również do działania innych organów, zostanie ona rozpatrzona przez prokuratora w zakresie jego właściwości,  a jej odpis zostanie niezwłocznie przekazany właściwemu organowi celem rozpatrzenia. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego. 

 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać: oznaczenie organu, od którego pochodzi, wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwianiu skargi powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Wielokrotnie ponawiane skargi w sprawach już wyjaśnionych w całości, nie zawierające nowych okoliczności, mogą być pozostawione w aktach bez biegu.  O powyższym powiadamia się skarżącego informując, że podtrzymuje się zajęte uprzednio stanowisko i że nie wskazanie w kolejnych skargach nowych okoliczności spowoduje pozostawienie ich bez biegu (§ 400 Regulaminu).

 

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

 

Tryb odwoławczy – postępowanie skargowe jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się czynnością materialno-techniczną – tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Nie daje to podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego, tj. postępowania odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego.

 

 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty elektroniczne można przesyłać do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie  ePuap.

Szczegółowe dane dotyczące korzystania z w/w platformy znajdują się w zakładce: „Dane teleadresowe”.

 

Osoby które doświadczają trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie, z Prokuraturą Okręgową Warszawa-Praga w Warszawie mogą kontaktować się w sposób określony  Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r.o języku migowym i innych środkach komunikowania się – Dz. U. Nr 209, poz 1243

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Renata Sławek
Informację udostępnił: Renata Sławek- Budrewicz
Data wytworzenia informacji: 2016-06-21
Data udostępnienia informacji: 2013-10-23
Liczba odsłon: 12 114

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj