Na podstawie Zarządzenia nr 35/21 Prokuratora Regionalnego w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2021 roku

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Warszawie

oraz zadań komórek organizacyjnych:

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze ( j.t. Dz.U. 2021 r., poz. 66), a także § 27 ust. 1-5 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2017 r., poz. 1206 – j.t., ze zm. ), zwanego dalej „regulaminem” zarządza się co następuje:

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie stanowią:

1. Prokurator Regionalny w Warszawie

2. dwóch Zastępców Prokuratora Regionalnego w Warszawie.

§ 2. W skład Prokuratury Regionalnej w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.  1 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

2.  2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej;

3.  5 Wydział Organizacyjny;

4.  6 Wydział Sądowy;

5.  7 Wydział Budżetowo – Administracyjny;

6. Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych

7. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

8. Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

9. Stanowisko do spraw BHP

10.Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;

11. Stanowisko do Spraw Obronnych;

§ 3. 1. 1 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej realizuje zadania w

zakresie:

1)  prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego.

2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę.

3) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale,

4) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach wymienionych w pkt 1-2. rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

5) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron, w szczególności w sprawach, o których mowa w pkt 1 -2,

6) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych, w szczególności w sprawach, o których mowa w pkt 1 -2.

7) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania, w szczególności w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,

8) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego, w szczególności w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,

9) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego, w szczególności w sprawach, o których mowa w pkt 1 -2.

10) sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami, prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami, prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach o przestępstwa z kategorii określonej w pkt 1-2. należących do właściwości prokuratur okręgowych i rejonowych.

11) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego o przestępstwa z kategorii określonej w pkt 1-2. umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego,

12)koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1-2, na podstawie badań akt. analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury’ okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw’.

13)dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach o przestępstwa z kategorii określonej w pkt 1 należących do właściwości prokuratur okręgowych i rejonowych, o których mowa w pkt 1-2,

14)innych spraw’ zleconych do prowadzenia przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę nadzorującego pracę Wydziału.

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział ds. Przestępczości Ekonomicznej,

kierowany przez Kierownika Działu, nadzorowany przez Naczelnika, realizujący

działania z zakresu:

1)prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych o przestępstwa gospodarcze popełnione na szkodę wielu osób. przy wykorzystaniu instrumentów finansowych oraz działalności bankowej,

2)prowadzenia i nadzorowania wieloosobowych spraw’ o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość):

a) o skomplikowanym stanic faktycznym lub

b) jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 6 k.k..

3)prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych o inne przestępstwa pozostające we właściwości Wydziału I, przydzielonych przez Naczelnika,

4)wykonywania czynności określonych w ust. 1 pkt 3-9 w odniesieniu do spraw prowadzonych lub nadzorowanych w Dziale oraz w ust. 1 pkt 10 – 13 w sprawach o przestępstwa z kategorii określonej w ust. 2 pkt 1-2. należących do właściwości prokuratur okręgowych i rejonowych.

5)koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów, o których mowa w pkt 2, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego, prokuratora – koordynatora.

3.Wydziałem kieruje Naczelnik.

4.Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Regionalnego.

§ 4. 1. 2 Wydział do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej realizuje

zadania w zakresie:

1)prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo- gospodarcze względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego oraz najpoważniejsze przestępstwa skarbowe, w których wartość narażonych na uszczuplenie należności publicznoprawnych lub wartość będącego przedmiotem przestępstwa mienia jest wielka w rozumieniu art. 53 § 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

2)prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach finansowo – gospodarczych i skarbowych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę,

3)obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale,

4)działu prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-2 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym.

5)sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,

6)sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,

7)wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów’ pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,

8)sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-2,

9)oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 -2,

10)koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach finansowo – gospodarczych i skarbowych.

11)sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami, prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach o przestępstwa z kategorii określonej w pkt 1-2, należących do właściwości prokuratur okręgowych i rejonowych,

12)podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych 1 rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o przestępstwa z kategorii określonej w pkt 1-2, należących do właściwości prokuratur okręgowych i rejonowych,

13)koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1- 2, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażaniado praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw.

14)dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podlegle jednostki w sprawach o przestępstwa z kategorii określonej w pkt 1-2.

15)innych spraw zleconych do prowadzenia przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę nadzorującego pracę Wydziału.

2. W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział ds. Przestępczości Finansowej, kierowany przez Kierownika Działu, nadzorowany przez Naczelnika, obejmujący działania z zakresu:

1)prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych o przestępstwa dot. „prania pieniędzy”’, pochodzących z innych źródeł niż przestępczość skierowana przeciwko interesom finansowym państwa polskiego.

2)prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych o przestępstwa wykorzystujące mechanizmy optymalizacji podatkowej w uszczupleniu podatku dochodowego,

3)prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych o przestępstwa związane z defraudacją środków publicznych.

4)prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych o inne przestępstwa pozostające we właściwości Wydziału II, przydzielonych przez Naczelnika.

5)wykonywania czynności określonych w ust. 1 pkt 3-9 w odniesieniu do spraw prowadzonych lub nadzorowanych w Dziale oraz w ust. 1 pkt 10-14 w sprawach o przestępstwa z kategorii określonej w ust. 2 pkt 1-3. należących do właściwości prokuratur okręgowych i rejonowych.

3.Wydziałem kieruje Naczelnik.

4.Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Regionalnego.

§ 5. 1. 5 Wydział Organizacyjny realizuje zadania w zakresie:

1)organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratur}’;

2)kadr i szkolenia:

3)sprawozdawczości i statystyki;

4)skarg i wniosków;

5)działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;

6)działalności rzecznika prasowego;

7)udostępniania informacji publicznej;

8)nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

9)koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

10)prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców;

11)udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 10 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

12)sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 10;

13)sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § la k.p.k. od orzeczeń sądów’ odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 10;

14)wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków’ sądów’ odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 10;

15)sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 10;

16)oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 10;

17)opracowywania planów’ rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajowy;

18)koordynowania działa zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;

19)zapewnienia obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej;

20)opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

21)współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

22)opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych:

23)wykonywania analizy kryminalnej;

24)administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych. Systemu Informacyjnego Schengen. Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

25)administrowania stroną internetową i Biuletynem Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej;

26)administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie e -PUAP;

27)obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

28)obsługi wideokonferencji:

29)prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania:

30)załatwiania innych spraw zleconych przez Prokuratora Regionalnego, bądź które nie należą do właściwości pozostałych komórek organizacyjnych.

2.W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Wizytacji, kierowany przez Kierownika Działu, nadzorowany przez Naczelnika, realizujący poza wyżej wymienionymi następujące zadania:

1)prowadzenie wizytacji i lustracji podległych prokuratur okręgowych i rejonowych:

2)sprawowanie zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami, prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami, prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach należących do właściwości prokuratur okręgowych;

3)prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń:

4)rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

5)przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wnikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;

7)dokonywanie analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa § 3 w ust. 1 pkt 1 – 3 i § 4 ust. 1 pkt 1-2 ;

8)podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania, przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach w innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1-3 i $ 4 ust. 1 pkt 12;

9)koordynowanie ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt. analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te. o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3 i w § 4 ust. 1 pkt 1-2;

10)udział prokuratorów’ w postępowaniu sądowymi w 1 i II instancji, w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego w zakresie postępowań określonych w §5 ust 2 pkt 2..

3. Wydziałem kieruje Naczelnik.

4. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny

z wyłączeniem Działu Wizytacji, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

§ 6.1. 6 Wydział Sądowy realizuje zadania w zakresie:

1)sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

2)udziału prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;

3)udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

4)udziału prokuratorów przed Sądem Apelacyjnym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

5)udziału prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;

6)monitorowania spraw’, w których strona wniosła skargę na naruszenie praw’a strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w I i II instancji, w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego.

7)prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców’;

8)udziału prokuratorów’ w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 7 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców – rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

9)sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 8;

10)sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w’ sprawach, o których mowa w pkt 8;

11)wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 8;

12)sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa pkt 8;

13)oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 8;

14)wniosków stron o wznowienie postępowania sądowego rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, za wyjątkiem wskazanych w pkt 13;

15)analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu praw’a administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów’ warszawskich zawisłych w prokuraturach obszaru właściwości Prokuratury’ Regionalnej w Warszawie, w ramach powołanego na mocy Zarządzenia nr 98/16 Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku zespołu prokuratorów;

16)oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej oraz sporządzania projektów skargi nadzwyczajnej lub stanowiska w przedmiocie braku podstaw do jej wniesienia

17)innych spraw zleconych do prowadzenia przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę nadzorującego pracę Wydziału.

2. Wydziałem kieruje Naczelnik.

3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje wyznaczony Zastępca Prokuratora Regionalnego.

§7.1.7 Wydział Budżetowo – Administracyjny realizuje zadania w zakresie:

1)zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;

2)prowadzenia rachunkowości;

3)zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4)obsługi administracyjno – gospodarczej;

5)prowadzenia inwestycji i remontów;

6)prowadzenia spraw socjalno – bytowych;

7)prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

8)zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

9)prowadzenia biblioteki;

10)prowadzenia archiwum zakładowego;

11)prowadzenia biura podawczego;

12)prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych;

13)innych spraw zleconych do prowadzenia przez Prokuratora Regionalnego.

2. W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

3. Wydziałem kieruje Dyrektor Finansowo-Administracyjnego,

4. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.

§ 8. 1. Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych, kierowany przez

Kierownika Działu, realizuje zadania w zakresie:

1)prowadzenia i nadzorowania zleconych przez Prokuratora Regionalnego postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka;

2)obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw’ prowadzonych w dziale;

3)udziału prokuratorów’ w postępowaniu sądowymi w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4)sporządzania kasacji i wmoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;

5)sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 §la k.p.k. od orzeczeń sądów’ odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;

6)wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

7)sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

8)oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

9)koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych;

10)sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1;

11)podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

12)koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, na podstawie badań akt. analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratur)’ okręgowe oraz innych ustaleń, także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących ww. kategorii przestępstw;

13)dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podlegle jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1;

14)innych spraw zleconych do prowadzenia przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę nadzorującego pracę Działu.

2. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem sprawuje wyznaczony Zastępca

Prokuratora Regionalnego.

§ 9. 1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

obejmuje zakresem swego działania:

1)ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2)ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4)szkolenie pracowników’ w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

6) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów’ Prokuratury Regionalnej.

2. W ramach Działu funkcjonuje:

a)Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy.

b) Kancelaria Tajna Prokuratury Regionalnej w Warszawie dla Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego do Spraw’ Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

3. Samodzielnym Działem kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

4. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw’ Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.

§ 10. W Prokuraturze Regionalnej tworzy się, podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu, samodzielne stanowiska pracy:

1)Stanowisko Audytora Wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresu audytu w’ew’nętrznego. zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)Stanowisko do spraw BHP do wykonywania zadań, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;

3)Stanowisko Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań z zakresu ochrony danych osobowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, w Prokuraturze Regionalnej i Mazowieckim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratur}’ Krajowej;

4)Stanowisko do Spraw Obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa określonych odrębnymi przepisami;

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 roku.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Szeliga
Informację udostępnił: Mariusz Pieczek
Data wytworzenia informacji: 2017-05-18
Data udostępnienia informacji: 2017-02-28
Liczba odsłon: 9 132

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj