AKTUALNA STRUKTURA ORGANIZACYJNA PROKURATURY REGIONALNEJ

W WARSZAWIE

1.  Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
2.  Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej;
3.  Wydział IV Organizacyjny;
4.  Wydział V  Sądowy;
5.  Wydział VI Budżetowo – Administracyjny;
6.  VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych;
7.  VIII Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
8.   Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych;
9.   Stanowisko Audytora wewnętrznego;
10. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
11. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

Strukturę organizacyjną w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie określa zarzadzenie nr 35/16 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Warszawie (z późn. zm.).

Treść powyższego zarządzenia oraz zarządzenia z dnia 2 lutego 2017 roku zmieniajacego strukturę organizacyjną Prokuratury Regionalnej w Warszawie poniżej:

ZARZĄDZENIE NR 35/16

PROKURATORA REGIONALNEGO w WARSZAWIE


 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Warszawie oraz
  zadań komórek organizacyjnych 

     Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 roku, poz.177), a także § 27 ust. 1-3 i 5 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r., poz. 508), zwanego dalej „regulaminem” zarządza się co następuje:

§ 1. Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie stanowią:

1. Prokurator Regionalny w Warszawie
2. dwóch Zastępców Prokuratora Regionalnego w Warszawie.

 § 2. W skład Prokuratury Regionalnej w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej;
2. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej;
3. Wydział III Postępowania Sądowego;
4. Wydział IV Organizacyjny, w tym Dział Wizytacji;
5. Wydział V Budżetowo – Administracyjny;
6. VI Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych;
7. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
8. Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych;
9. Stanowisko Audytora wewnętrznego;
10. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
11. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3. 1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;
3) prowadzenia i nadzorowania wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) powierzonych odrębną decyzją Prokuratora Regionalnego imiennie wskazanym prokuratorom:
   a) o skomplikowanym stanie faktycznym lub
   b) jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115 § 6k.k.
4) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
5) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
6) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
7) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
8) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
9) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
10) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
11) sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wym. w pkt 1-3;
12) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;
13) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1-3, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw;
14) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów, o których mowa w pkt 3, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego, prokuratora – koordynatora;
15) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt.  3;

2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

§ 4. 1. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań
przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa fmansowo- skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;
2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;
3) obrotu, prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
4) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-2 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
5) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;
6) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art.523 §1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;
7) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;
8) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;
9) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 -2;
10) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach finansowo – skarbowych;
11) sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1-2;
12) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;
13) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1- 2, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw;
14) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach,  których mowa w pkt 1-2.
2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

§ 5. 1. Wydział III Postępowania Sądowego, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
2) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
3) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
4) udział prokuratorów przed Sądem Apelacyjnym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;
5) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;
6) monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w I i II instancji, w sprawach z zakresu skarg na
przewlekłość postępowania przygotowawczego.
7) prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców;
8) udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 7 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców – rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
9) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 8;
10)sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 8;
11) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 8;
12)  sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa pkt 8;
13)  oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 8;
14)  wniosków stron o wznowienie postępowania sądowego rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, za wyjątkiem wskazanych w pkt 13.
2.    Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.
 

§ 6. 1. Wydział IV Organizacyjny, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1) organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury;
2) kadr i szkolenia;
3) sprawozdawczości i statystyki;
4) skarg i wniosków;
5) działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;
6) działalności rzecznika prasowego;
7) udostępniania informacji publicznej;
8) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;
9) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
10) opracowywania planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;
11) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;
12) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej;
13) opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
14) współpracy z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
15) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;
16) wykonywania analizy kryminalnej;
17) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
18) administrowania stroną internetową i Biuletynem. Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej;
19) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie e -PUAP;
20) obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
21) obsługi wideokonferencji;
22) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
23) prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców;
24) udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 23 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców – rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
25) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 24;
26) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523§la k.p.k. od orzeczeń    sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 24;
27) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 24;
28) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o  których mowa pkt 24;
29) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 24;
30) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa § 3 w        ust.1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1-2 i § 8 ust. 1 pkt 1;
31) podejmowania decyzji w przedmiocie    wznowienia    postępowania,
przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i  rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach w innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1 -2 i § 8 ust. 1 pkt 1;
32) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których mowa w §3 ust. 1 pkt 1-3, w § 4 ust. 1 pkt 1-2 i § 8 ust. 1 pkt 1;
33) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

2.  W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Wizytacji kierowany przez Kierownika Działu, nadto obejmujący w szczególności następujące zadania:

1) prowadzenie wizytacji i lustracji podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;
2) prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;
4) przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wnikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;
5) wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej;
3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny z wyłączeniem Działu Wizytacji, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.
 

§ 7. 1 Wydział V Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, obejmujący zadania w zakresie:

1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;
2) prowadzenia rachunkowości;
3) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
4) obsługi administracyjno – gospodarczej;
5) prowadzenia inwestycji i remontów;
6) prowadzenia spraw socjalno – bytowych;
7) prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;
8) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;
9) prowadzenia biblioteki;
10) prowadzenia archiwum zakładowego;
11) prowadzenia biura podawczego;
12) prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych.

2. W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.
 

§ 8.1. VI Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania zleconych przez Prokuratora Regionalnego postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka;
2) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w dziale;
3) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
4) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;
5) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 §la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;
6) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;
7) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
8) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
9) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych;
10) sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1;
11) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1;
12) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw;
13) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1;

2. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

§ 9. 1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem”, obejmujący zakresem swego działania:

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
5) przeprowadzanie postępowań sprawdzających;
6) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej.
2. W ramach Działu funkcjonuje:
a) Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy,
b) Oddział Kancelarii Tajnej, obsługujący Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.
 

§ 10.1. W Prokuraturze Regionalnej działa sekretariat prokuratury, kierowany przez Kierownika sekretariatu, prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.
1. Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjnego.
 

§ 11.1. W Prokuraturze Regionalnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;
2) Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań w zakresie audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn.zm.);
3) Administratora Bezpieczeństwa Informacji do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.);
4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) i odpowiednich aktów wykonawczych; podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.
2. Samodzielne stanowisko, określone w ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, określone w ust. 1 pkt 2 i 3 – Wydział IV Organizacyjny, określone w ust. 1 pkt 4 – Wydział V Budżetowo – Administracyjny.
 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2016 roku.


                                              
 Prokurator Regionalny
                                                     w Warszawie
                                            
        Andrzej Szeliga

 

ZARZĄDZENIE NR 21/17

PROKURATORA REGIONALNEGO w WARSZAWIE

z dnia 02 lutego 2017 roku

o zmianie zarządzenia Prokuratora Regionalnego  w Warszawie  Nr 35/16 z  dnia 16 maja 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej  w Warszawie oraz zadań komórek organizacyjnych

 

             Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 roku, poz.177, z późn. zm.), a także § 27 ust. 1-3 i 5 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016 r., poz. 508, z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1.

 

W zarządzeniu Prokuratora Regionalnego  w Warszawie  Nr 35/16 z dnia 16 maja 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Warszawie   oraz zadań komórek organizacyjnych wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   § 2 otrzymuje brzmienie:    

     W skład Prokuratury Regionalnej w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1.     Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

2.     Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej;

3.     Wydział IV Organizacyjny;

4.     Wydział V  Sądowy;

5.     Wydział VI Budżetowo – Administracyjny;

6.     VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych;

7.     VIII Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

8.      Stanowisko Starszego Inspektora do spraw obronnych;

9.      Stanowisko Audytora wewnętrznego;

10.    Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;

11.    Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.       § 5 otrzymuje brzmienie:    

1. Wydział IV Organizacyjny,  kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1)     organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury;

2)     kadr i szkolenia;

3)     sprawozdawczości i statystyki;

4)     skarg i wniosków;

5)     działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;

6)     działalności rzecznika prasowego;

7)     udostępniania informacji publicznej;

8)     nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

9)     koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej  i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

10)  opracowywania  planów  rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;

11)  koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;

12)  zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej;

13)  opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym  projektu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

14)  współpracy   z  Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

15)  opracowywania  projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

16)  wykonywania analizy kryminalnej;

17)  administrowania  i  obsługi  stanowiska  dostępowego do Krajowego Centrum  Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

18)  administrowania stroną internetową i Biuletynem. Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej;

19) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie e -PUAP;

20)  obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu  karnym;

21)   obsługi wideokonferencji;

22)   prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

23)  prowadzenia   postępowań   przygotowawczych    przydzielonych   decyzją Prokuratora  Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców;

24) udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 23 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców – rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

25)  sporządzania  kasacji  i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach,  o których mowa w pkt 24;

26)  sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 §la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 24;

27)  wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 24;

28)  sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa pkt 24;

29)  oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 24;

30) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań  przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa § 3 w ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1-2 i § 8 ust. 1 pkt 1;

31) podejmowania  decyzji w przedmiocie  wznowienia  postępowania, przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach w innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1 -2 i § 8 ust. 1 pkt 1;

32)   koordynowania  ścigania  określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, w § 4 ust. 1 pkt 1-2 i § 8 ust. 1 pkt 1;

33)  wykonywania   zadań   nie   objętych   właściwością    innych  komórek  organizacyjnych.

2.    W  ramach  Wydziału   wyodrębnia  się   Dział  Wizytacji  kierowany  przez Kierownika Działu, nadto obejmujący w szczególności następujące zadania:

1)    prowadzenie  wizytacji   i   lustracji   podległych   prokuratur   okręgowych  i rejonowych;

2)   prowadzenie  innych   działań   o  charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

3)     rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

4)     przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wnikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. l regulaminu;

5)  wykonywanie  zadań  z  zakresu  dokonywania  ocen  kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej;

3.  Bezpośredni  nadzór  nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny z wyłączeniem Działu Wizytacji, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

3.   § 6 otrzymuje brzmienie:    

1.   Wydział V Sądowy, kierowany przez Naczelnika, obejmujący zadania w zakresie:

1)   sprawowanie  nadzoru   instancyjnego  w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

2)    udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;

3)     udział prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

4)     udział prokuratorów przed Sądem Apelacyjnym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

5)     udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;

6)    monitorowanie  spraw,  w  których  strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w I i II instancji, w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego.

7)   prowadzenia   postępowań   przygotowawczych   przydzielonych   decyzją Prokuratora  Regionalnego  w  Warszawie  lub  jego  Zastępców;

8)   udziału  prokuratorów  w  postępowaniach   sądowych  w sprawach karnych, o których mowa w pkt 7 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców – rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

9)   sporządzania  kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 8;

10)  sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § l a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 8;

11)  wnoszenia  skarg do  Sądu  Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 8;

12)  sporządzania  wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa pkt 8;

13)  oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 8;

14)  wniosków stron o wznowienie postępowania sądowego rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, za wyjątkiem wskazanych w pkt 13.

2.   Bezpośredni   nadzór   nad   Wydziałem  sprawuje  Zastępca  Prokuratora Regionalnego. 

4.    § 7 otrzymuje brzmienie:    

1. Wydział VI Budżetowo – Administracyjny, kierowany przez Dyrektora Finansowo-Administracyjnego, obejmujący zadania w zakresie:

1)   zapewnienia  prawidłowego  wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;

2)     prowadzenia rachunkowości;

  3)  zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem  zamówień publicznych;

4)     obsługi administracyjno – gospodarczej;

5)     prowadzenia inwestycji i remontów;

6)     prowadzenia spraw socjalno – bytowych;

7)  prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych  prokuratorów;

8)     zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

9)     prowadzenia biblioteki;

10)   prowadzenia archiwum zakładowego;

11)   prowadzenia biura podawczego;

12)   prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych.

2.    W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

3.      Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.

5.    § 8 otrzymuje brzmienie:    

1. VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych, kierowany przez Kierownika Działu, obejmujący zadania w zakresie:

1)   prowadzenia   i  nadzorowania   zleconych  przez Prokuratora Regionalnego   postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka;

2)     obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w dziale;

3)     udziału  prokuratorów  w  postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4)   sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;

5)    sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 §la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;

6)   wnoszenia  skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych   uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

7)   sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

8)   oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

9)  koordynowania  postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych;

10)   sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru  służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1;

11) podejmowania  decyzji  w przedmiocie wznowienia  postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

12)   koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw;

13) dokonywania analiz  akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1;

2.   Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

6.    § 9 otrzymuje brzmienie:    

 1.  VIII Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych zwanego dalej „pełnomocnikiem”, obejmujący zakresem swego działania:

1)    ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2)     ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane,  przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

3)     kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4)     szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5)     przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

6)     zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej.

2.     W ramach Działu funkcjonuje:

a) Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika  Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy,

b) Oddział Kancelarii Tajnej, obsługujący Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

3.   Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.

7.    § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:    

Samodzielne stanowisko, określone w ust. l pkt 1 obsługuje VIII Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, określone w ust, 1 pkt 2 i 3 – Wydział IV Organizacyjny, określone w ust, 1 pkt 4 – Wydział VI Budżetowo – Administracyjny.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania.

 

                                                                                PROKURATOR REGIONALNY

                                                                                          w WARSZAWIE

                                                                   Andrzej Szeliga 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Szeliga
Informację udostępnił: Mariusz Pieczek
Data wytworzenia informacji: 2017-05-18
Data udostępnienia informacji: 2017-02-28
Liczba odsłon: 5 867