Na podstawie Zarządzenia nr 55/18 Prokuratora Regionalnego w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2018 roku

w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Regionalnej w Warszawie

oraz zadań komórek organizacyjnych:

 

Kierownictwo Prokuratury Regionalnej w Warszawie stanowią:

1. Prokurator Regionalny w Warszawie

2. dwóch Zastępców Prokuratora Regionalnego w Warszawie.

 

W skład Prokuratury Regionalnej w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej;

2. Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej;

3. Wydział IV Organizacyjny;

4. Wydział V Sądowy;

5. Wydział VI Budżetowo-Administracyjny;

6. VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych

7. VIII Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

8. Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;

9. Stanowisko Audytora Wewnętrznego;

10. Stanowisko Inspektora Ochrony Danych;

11. Stanowisko do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

 

Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej obejmuje zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych o najpoważniejsze przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;

2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;

3) prowadzenia i nadzorowania wieloosobowych spraw o poważne przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanych technologii i systemów informatycznych (cyberprzestępczość) powierzonych odrębną decyzją Prokuratora Regionalnego imiennie wskazanym prokuratorom:

a) o skomplikowanym stanie faktycznym lub

b) jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art.115 § 6 k.k.

4) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;

5) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

6) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;

7) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art, 523 § 1 a k.p.k. ód orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;

8) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;

9) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;

10) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;

11) sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1-3 ;

12) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1-3;

13) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1-3, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw;

14) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach czynów, o których mowa w pkt 3, przez wyznaczonego decyzją Prokuratora Regionalnego, prokuratora – koordynatora;

15) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-3,

Wydziałem kieruje Naczelnik.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

 

Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej obejmuje zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania prowadzonych przez inne organy postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo- skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego;

2) prowadzenia i nadzorowania postępowań przygotowawczych w innych sprawach gospodarczych ze względu na ich zawiłość i szczególną wagę;

3) obrotu, prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;

4) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1-2 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

5) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;

6) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art- 521 k.p.k. i art. 523 §1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;

7) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1 -2;

8) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;

9) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1 -2;

10) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach finansowo – skarbowych;

11) sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, sprawowanie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1-2;

12) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1-2;

13) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1- 2, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw;

14) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1-2.

Wydziałem kieruje Naczelnik.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

 

Wydział IV Organizacyjny obejmuje zadania w zakresie:

1) organizacji pracy Prokuratury Regionalnej i podległych jednostek prokuratury;

2) kadr i szkolenia;

3) sprawozdawczości i statystyki;

4) skarg i wniosków;

5) działalności Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego;

6) działalności rzecznika prasowego;

7) udostępniania informacji publicznej;

8) nadzoru nad biurowością i pracą sekretariatu;

9) koordynowania zadań w zakresie kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;

10) opracowywania planów rozwoju informatyzacji w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach okręgowych zgodnie z kierunkami określonymi przez Prokuraturę Krajową;

11) koordynowania działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej i podległych prokuraturach okręgowych;

12) zapewnienia obsługi informatycznej i administrowanie systemami informatycznymi w Prokuraturze Regionalnej;

13) opracowywania w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym projektu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;

14) współpracy z Wydziałem Budżetowo-Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;

15) opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w Prokuraturze Regionalnej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych i koordynacja takich działań w prokuraturach podległych;

16) wykonywania analizy kryminalnej;

17) administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;

18) administrowania stroną internetową i Biuletynem. Informacji Publicznej Prokuratury Regionalnej;

19) administrowania elektroniczną skrzynką podawczą Prokuratury Regionalnej na platformie e -PUAP;

20) obsługi technicznej czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;

21) obsługi wideokonferencji;

22) prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;

23) prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców;

24) udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 23 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców – rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

25) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 24;

26) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 §la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 24;

27) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 24;

28) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa pkt 24;

29) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 24;

30) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, w sprawach innych niż te, o których mowa § 3 w ust. 1 pkt 1- 3, § 4 ust 1 pkt 1-2 i § 8 ust 1 pkt 1;

31) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania, przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach w innych niż te, o których mowa w § 3 w ust. 1 pkt 1-3, § 4 ust. 1 pkt 1 -2 i § 8 ust. 1 pkt 1;

32) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących określonej kategorii przestępstw innych niż te, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-3, w § 4 ust. 1 pkt 1-2 i § 8 ust. 1 pkt 1;

33) wykonywania zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych.

W ramach Wydziału wyodrębnia się Dział Wizytacji kierowany przez Kierownika Działu, nadto obejmujący w szczególności następujące zadania:

1) prowadzenie wizytacji i lustracji podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;

2) prowadzenie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;

3) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i opracowywanie decyzji w przedmiocie zmiany właściwości miejscowej;

4) przygotowywanie projektów decyzji o przekazaniu, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wnikających z przepisów, o których mowa w § 116 ust. 1 regulaminu;

5) wykonywanie zadań z zakresu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników Prokuratury Regionalnej.

Wydziałem kieruje Naczelnik.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny z wyłączeniem Działu Wizytacji, nad którym bezpośredni nadzór sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

 

Wydział V Sądowy obejmuje zadania w zakresie:

1) sprawowanie nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;

2) udział prokuratorów w postępowaniu odwoławczym przed sądem apelacyjnym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;

3) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądami administracyjnymi;

4) udział prokuratorów przed Sądem Apelacyjnym w postępowaniu wykonawczym i w postępowaniu o ułaskawienie;

5) udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie § 328 ust. 3 regulaminu;

6) monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez nieuzasadnionej zwłoki i przygotowywanie analiz w tym zakresie oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w I i II instancji, w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego.

7) prowadzenia postępowań przygotowawczych przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców;

8) udziału prokuratorów w postępowaniach sądowych w sprawach karnych, o których mowa w pkt 7 oraz przydzielonych decyzją Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub jego Zastępców – rozpoznawanych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

9) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 8;

10) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 § 1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 8;

11) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 8;

12) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa pkt 8. oceny i udzielania odpowiedzi na, wnioski stroń o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 8;

13) wniosków stron o wznowienie postępowania sądowego rozpoznawanych przez Sąd Apelacyjny w Warszawie, za wyjątkiem wskazanych w pkt 13;

14) analizowania materiałów i podejmowania działań z zakresu prawa administracyjnego oraz cywilnego w sprawach związanych z reprywatyzacją gruntów warszawskich zawisłych w prokuraturach obszaru właściwości Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w ramach powołanego na mocy Zarządzenia nr 98/16 Prokuratora Krajowego z dnia 17 listopada 2016 roku zespołu prokuratorów;

15) oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej oraz sporządzania projektów skargi nadzwyczajnej lub stanowiska w przedmiocie braku podstaw do jej wniesienia.

Wydziałem kieruje Naczelnik.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

 

Wydział VI Budżetowo-Administracyjny obejmuje zadania w zakresie:

1) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu odpowiednio drugiego i trzeciego stopnia;

2) prowadzenia rachunkowości;

3) zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4) obsługi administracyjno-gospodarczej;

5) prowadzenia inwestycji i remontów;

6) prowadzenia spraw socjalno-bytowych;

7) prowadzenia spraw związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych prokuratorów;

8) zapewnienia ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

9) prowadzenia biblioteki;

10) prowadzenia archiwum zakładowego;

11) prowadzenia biura podawczego;

12) prowadzenia składnicy dowodów rzeczowych.

W skład Wydziału Budżetowo-Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo-Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

Wydziałem kieruje Dyrektor Finansowo-Administracyjnego.

Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Regionalny.

 

VII Samodzielny Dział do Spraw Błędów Medycznych obejmuje zadania w zakresie:

1) prowadzenia i nadzorowania zleconych przez Prokuratora Regionalnego postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka;

2) obrotu prawnego z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w dziale;

3) udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;

4) sporządzania kasacji i wnoszenia odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 1;

5) sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 §la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w pkt 1;

6) wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 1;

7) sporządzania wniosków o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

8) oceny i udzielania odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

9) koordynowania postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych;

10) sprawowania zleconego przez Prokuratora Regionalnego zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwierzchniego nadzoru służbowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego w sprawach wymienionych w pkt 1;

11) podejmowania decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych i rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 1;

12) koordynowania ścigania określonej kategorii przestępstw, o której mowa w pkt 1, na podstawie badan akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, także opracowywania sprawozdań i raportów o stanie przestępczości, bądź opracowywania i wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw;

13) dokonywania analiz akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w pkt 1.

Działem kieruje Kierownik.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem sprawuje Zastępca Prokuratora Regionalnego.

 

Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych obejmuje zakresem swego działania;

1) ochronę wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;

2) ochronę systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane łub przekazywane informacje niejawne;

3) kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

4) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

5) przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

6) zapewnienie ochrony fizycznej obiektów Prokuratury Regionalnej.

W ramach Działu funkcjonuje:

a) Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika Kancelarii Tajnej, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy,

b) Oddział Kancelarii Tajnej, obsługujący Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

Samodzielnym Działem kieruje Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Regionalny.

 

W Prokuraturze Regionalnej działa sekretariat prokuratury, prowadzący biurowość w oparciu o zasady rejestracji i sposób prowadzenia spraw dotyczących ustawowych zadań prokuratury i prokuratorów, a także z zakresu administracji prokuratora w jakim nie dotyczy administrowania prokuraturą.

Sekretariatem kieruje Kierownik sekretariatu.

Bezpośredni nadzór nad sekretariatem sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjnego.

 

W Prokuraturze Regionalnej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej i innych ustaw (j.t. Dz .U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm.) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

2) Audytora wewnętrznego do wykonywania zadań z zakresu audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r; o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);

3) Inspektora Ochrony Danych do wykonywania zadań, określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 roku, o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 100);

4) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania zadań, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.) i odpowiednich aktów wykonawczych,

podległe bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Andrzej Szeliga
Informację udostępnił: Mariusz Pieczek
Data wytworzenia informacji: 2017-05-18
Data udostępnienia informacji: 2017-02-28
Liczba odsłon: 7 729