ZARZĄDZENIE NR 49 /20
Prokuratora Regionalnego w Warszawie
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

w sprawie podziału czynności prokuratorów w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie

Na podstawie § 59 ust. 1, 2 i 6-8 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 kwietnia 2016 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (j,t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1206, ze zm.) zwanego dalej Regulaminem, określam następujący podział czynności prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Zgodnie z tymi Zarządzeniami:

PROKURATOR REGIONALNY W WARSZAWIEJAKUB ROMELCZYK:

 1. kieruje całokształtem pracy Prokuratury Regionalnej w Warszawie i reprezentuje ją w stosunkach zewnętrznych;
 2. jest prokuratorem przełożonym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Warszawie, prokuratur okręgowych oraz rejonowych na obszarze działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie;
 3. jest prokuratorem bezpośrednio przełożonym w stosunku do prokuratorów pełniących czynności w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz podległych prokuratorów okręgowych;
 4. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:
  a) Wydziału IV Organizacyjnego, z wyłączeniem Działu Wizytacji oraz z wyłączeniem nadzoru w zakresie spraw prowadzonych lub nadzorowanych przez prokuratorów z Wydziału IV niewchodzących w skład Działu Wizytacji,
  b) Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego,
  c) Samodzielnego Działu do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych,
  d) Audytora wewnętrznego,
  e) Starszego Inspektora do spraw Obronnych,
  f) Inspektora Ochrony Danych,
  g) Inspektora do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  h) Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla warszawskiego okręgu regionalnego, w zakresie uprawnień przysługujących prokuratorowi regionalnemu jako przełożonemu dyscyplinarnemu;
  i) Rzecznika Prasowego;
 5. wytycza kierunki działalności Prokuratury Regionalnej w Warszawie i podległych jej jednostek organizacyjnych;
 6. ustala podział na komórki organizacyjne wraz ze wskazaniem ich zadań w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie;
 7. dokonuje podziału czynności podległych prokuratorów, urzędników i innych pracowników, określając zakres i rodzaj wykonywanych przez nich zadań z jednoczesnym wskazaniem czynności zastrzeżonych dla siebie, a także określa zasady zastępowania się prokuratorów;
 8. w celu realizacji zadań służbowych wydaje zarządzenia, wytyczne i polecenia służbowe;
 9. w ramach posiadanych uprawnień podejmuje decyzje w sprawach osobowych w odniesieniu do prokuratorów, asesorów, asystentów prokuratora oraz urzędników i innych pracowników;
 10. wydaje decyzje i składa wnioski w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej:
  1. prokuratorów – w ramach ustawowych uprawnień przełożonego dyscyplinarnego,
  2. mianowanych urzędników administracyjnych – w ramach określonych przepisami prawa uprawnień kierownika urzędu;
 11. ustala roczny plan urlopów prokuratorów, pozostałych pracowników Prokuratury Regionalnej w Warszawie i podległych prokuratorów okręgowych, oraz udziela im urlopów;
 12. zwołuje posiedzenia Zgromadzenia prokuratorów oraz Kolegium Prokuratury Regionalnej w Warszawie i ustala projekt ich porządku dziennego;
 13. rozpoznaje skargi na czynności lub zachowanie prokuratorów wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, z wyłączeniem prokuratorów Wydziału I, Wydziału II i Samodzielnego Działu ds. Błędów Medycznych oraz skargi na innych pracowników Prokuratury Regionalnej w Warszawie, a także na czynności lub zachowanie podległych prokuratorów okręgowych oraz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 14. sprawuje nadzór nad realizacją w prokuraturach regionu warszawskiego zadań z zakresu informatyzacji i analizy kryminalnej;
 15. sprawuje nadzór nad realizacją zadań wynikających z ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych;
 16. zapewnia ochronę informacji niejawnych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie, a w szczególności odpowiada za bezpieczeństwo ich wytwarzania, przetwarzania, przekazywania oraz przechowywania;
 17. jako administrator danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, odpowiada za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie oraz wydaje stosowne zarządzenia w tym zakresie;
 18. zapewnia przestrzeganie zasad ochrony i bezpieczeństwa siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie;
 19. reprezentuje Prokuraturę Regionalną w Warszawie wobec organów państwowych i samorządowych działających na obszarze jej właściwości oraz współdziała z nimi w zakresie przewidzianym w ustawie;
 20. koordynuje na szczeblu Prokuratury Regionalnej w Warszawie działalność Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykompcyjnego, Straży Granicznej i organów kontroli;
 21. informuje Prokuratora Krajowego o zdarzeniach dużej wagi ze względu na ich rodzaj, charakter lub skutki oraz o wszystkich ważniejszych wydarzeniach poruszających opinię społeczną, zwłaszcza mających być opublikowanymi w środkach masowego przekazu, a także o ważniejszych problemach prawnych i faktycznych związanych z działalnością podległych jednostek organizacyjnych;
 22. zarządza przeprowadzenie wizytacji i lustracji prokuratur okręgowych i rejonowych, a następnie zatwierdza sformułowane w ich wyniku oceny, wnioski i zalecenia;
 23. podpisuje pisma i wnioski dotyczące wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k., także w sprawach cywilnych i administracyjnych;
 24. jako dysponent drugiego stopnia, w zakresie dysponowania środkami budżetowymi podległych prokuratur okręgowych:
  1. kieruje przygotowywaniem przy współpracy z podległymi Prokuratorami Okręgowymi projektu planu finansowego kierowanych przez nich prokuratur i przedstawia go Prokuratorowi Generalnemu, kieruje opracowywaniem i wykonywaniem planu finansowego podległych jednostek organizacyjnych, jednostek organizacyjnych regionu warszawskiego,
  2. kieruje przygotowywaniem przy współpracy z podległymi Prokuratorami Okręgowymi projektu budżetu w układzie zadaniowym na obszarze działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie, a następnie wykonywaniem wydatków w układzie zadaniowym,
  3. kieruje opracowywaniem, w porozumieniu z podległymi Prokuratorami Okręgowymi, harmonogramu realizacji planów finansowych podległych im jednostek,
  4. sprawuje nadzór i kontrolę przebiegu wykonania zadań określonych w planach finansowych podległych prokuratur okręgowych oraz przestrzegania przez nie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, przestrzegania dyscypliny finansów publicznych oraz sprawuje nadzór i kontrolę nad funkcjonowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej,
  5. kieruje opracowywaniem projektów programów wieloletnich dla jednostek organizacyjnych regionu warszawskiego;
 25. jako dysponent trzeciego stopnia, w zakresie dysponowania środkami budżetowymi Prokuratury Regionalnej w Warszawie:
  1. kieruje przygotowywaniem projektu planu finansowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie i przedstawia go Prokuratorowi Generalnemu, przygotowywaniem planu finansowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie, a następnie kieruje jego wykonywaniem,
  2. kieruje przygotowywaniem projektu budżetu w układzie zadaniowym Prokuratury Regionalnej w Warszawie, a następnie wykonywaniem wydatków w układzie zadaniowym,
  3. kieruje opracowywaniem, w porozumieniu z dysponentem głównym, harmonogramu realizacji planu finansowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie,
  4. sprawuje nadzór i kontrolę nad realizacją zadań określonych w planie finansowym Prokuratury Regionalnej w Warszawie, zapewnia przestrzeganie zasad gospodarki finansowej, w tym gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przestrzega dyscypliny finansów publicznych oraz funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;
 26. jako dysponent drugiego stopnia w zakresie dysponowania środkami budżetowymi podległych prokuratur okręgowych i trzeciego stopnia, w zakresie dysponowania środkami budżetowymi Prokuratury Regionalnej w Warszawie:
  1. organizuje na obszarze Prokuratury Regionalnej w Warszawie właściwy przepływ informacji w zakresie realizacji zadań oraz dochodów i wydatków, w tym programów wieloletnich, dokonuje ich kwartalnych ocen oraz przekazuje te oceny wraz z niezbędnymi wnioskami Prokuratorowi Generalnemu,
  2. kieruje wykonywaniem obowiązków w zakresie planowania, finansowania i nadzorowania inwestycji w podległych jednostkach organizacyjnych,
  3. inicjuje i podejmuje działania organizacyjne na rzecz optymalizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem Prokuratury Regionalnej w Warszawie i podległych jednostek organizacyjnych;
  4. dysponuje rachunkami bieżącymi Prokuratury Regionalnej w Warszawie z wyodrębnieniem rachunków dochodów i wydatków;
 27. dba o rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdawczości statystycznej;
 28. dokonuje analizy danych zawartych w oświadczeniach o stanie majątkowym prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Warszawie – w terminie do 30 czerwca każdego roku;
 29. wydaje decyzje w zakresie udostępniania informacji publicznej;
 30. podpisuje pisma kierowane do Prokuratora Generalnego i jego zastępców, Prokuratora Krajowego i jego zastępców, dyrektorów departamentów i biur Prokuratury Krajowej, jak również pisma o charakterze niejawnym;
 31. przydziela sprawy do prowadzenia lub nadzorowania postępowania przygotowawczego prokuratorom z Wydziałów: IV i V;
 32. odbiera referaty posesyjne w sprawach Wydziału V ds. Przestępczości zorganizowanej i Korupcji byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie od prokuratorów wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie wyznaczonych w tych sprawach jako referenci sądowi;
 33. podpisuje nakazy zwolnienia z aresztu osób tymczasowo aresztowanych w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie;
 34. wykonuje czynności z zakresu obronności określone w odrębnym zarządzeniu;
 35. podejmuje wszelkie inne decyzje zastrzeżone z mocy przepisów do wyłącznej kompetencji prokuratora regionalnego;
 36. wykonuje podczas nieobecności Zastępców Prokuratora Regionalnego przekazane im czynności i obowiązki służbowe.

ZASTĘPCA PROKURATORA REGIONALNEGO W WARSZAWIE – PAWEŁ SZPRINGER;

 1. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału V Sądowego, Samodzielnego Działu ds. Błędów Medycznych oraz Działu Wizytacji w Wydziale IV Organizacyjnym;
 2. wykonuje czynności przewidziane dla prokuratora bezpośrednio przełożonego – w zakresie określonym w pkt 1 w stosunku do prokuratorów wykonujących zadania w tych komórkach organizacyjnych oraz prokuratorów podległych prokuratur okręgowych i rejonowych;
 3. dekretuje przekazaną przez Prokuratora Regionalnego korespondencję, którą kwalifikuje do załatwienia w Wydziale V Sądowym, w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych oraz w Dziale Wizytacji w Wydziale IV Organizacyjnym;
 4. W zakresie Wydziału V Sądowego:
  1. akceptuje projekty wniosków dotyczące wniesienia przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k., a także w sprawach cywilnych i administracyjnych,
  2. podpisuje wnioski o wznowienie postępowania sądowego,
  3. wnosi do SN skargi kasacyjne oraz skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w trybie § 366 Regulaminu,
  4. wnosi skargi do WSA w Warszawie lub skargi kasacyjne do NSA w trybie § 368 Regulaminu,
  5. podpisuje pisma kierowane do prezesów sądów apelacyjnych, kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury i Prokuratury Krajowej, w związku z realizacją zadań z zakresu celowości i dopuszczalności wniesienia skargi nadzwyczajnej, o których mowa w § 335a ust, 2-6 i §335b Regulaminu,
  6. w odniesieniu do postępowań przygotowawczych zarejestrowanych i prowadzonych w Wydziale V podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia śledztwa prowadzonego osobiście przez prokuratora, na okres nie przekraczający 1 roku, dochodzenia na okres powyżej 1 roku oraz kieruje do Prokuratora Krajowego wnioski o przedłużenie śledztwa na okres powyżej 1 roku,
  7. kontroluje politykę stosowania środków zapobiegawczych, a w szczególności występuje do Sądu Apelacyjnego z wnioskiem o przedłużenie, na okres powyżej roku, stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniach zarejestrowanych i prowadzonych w Wydziale V,
  8. przesyła do sądu akty oskarżenia, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, wnioski w trybie art. 335 k.p.k., wnioski o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego w postępowaniach zarejestrowanych i prowadzonych w Wydziale V i wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądowych w tych sprawach,
  9. powiadamia Prokuraturę Krajową o zastosowaniu przez sąd i uchyleniu – w sprawach zarejestrowanych i prowadzonych w Wydziale V – tymczasowego aresztowania wobec cudzoziemców oraz wysyła pisemne zawiadomienie bezpośrednio do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego lub do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego,
  10. w oparciu o dane przedstawione przez Naczelnika Wydziału V w sprawach zarejestrowanych i prowadzonych w Wydziale V podejmuje decyzje o wniesieniu środków odwoławczych od orzeczeń sądowych lub o odstąpieniu od ich wniesienia,
  11. kieruje do sądu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach zarejestrowanych i prowadzonych w Wydziale V zawiadamia Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w toku postępowań prowadzonych w Wydziale V;
 5. W zakresie Samodzielnego Działu ds. Błędów Medycznych:
  1. podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia śledztwa prowadzonego osobiście przez prokuratora, na okres nie przekraczający 1 roku, dochodzenia na okres powyżej 1 roku oraz kieruje do Prokuratora Krajowego wnioski o przedłużenie śledztwa na okres powyżej 1 roku,
  2. kontroluje politykę stosowania środków zapobiegawczych, a w szczególności występuje do Sądu Apelacyjnego z wnioskiem o przedłużenie okresu stosowania tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku w postępowaniach prowadzonych w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych oraz konsultuje decyzje w przedmiocie uchylenia i zmiany środków zapobiegawczych,
  3. przesyła do sądu akty oskarżenia, wnioski o warunkowe umorzenie postępowania, wnioski w trybie art. 335 k.p.k., wnioski o umorzenie postępowania i orzeczenie środka zabezpieczającego w sprawach zarejestrowanych w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych,
  4. wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach sądowych w sprawach prowadzonych w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych.
  5. powiadamia Prokuraturę Krajową o zastosowaniu przez sąd i uchyleniu – w sprawach prowadzonych w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych – tymczasowego aresztowania wobec cudzoziemców oraz wysyła pisemne zawiadomienie bezpośrednio do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego lub do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego,
  6. w oparciu o dane przedstawione przez Kierownika w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych w sprawach zarejestrowanych w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych podejmuje decyzje o wniesieniu środków odwoławczych od orzeczeń sądowych lub o odstąpieniu od ich wniesienia,
  7. kieruje do sądu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych,
  8. zawiadamia Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w toku postępowań prowadzonych w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych;
  9. rozpoznaje skargi na czynności lub zachowanie prokuratorów wykonujących czynności służbowe w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych,
  10. decyduje o objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach okręgowych lub rejonowych w sprawach dotyczących błędów medycznych – na zasadach określonych w § 71 Regulaminu oraz wyznacza prokuratora do sprawowania tego nadzoru,
 6. W zakresie Działu Wizytacji:
  1. inicjuje czynności w zakresie związanym z prowadzonymi wizytacjami, lustracjami i badaniami aktowymi oraz nadzoruje wykonywanie zadań w tym zakresie przez podległych prokuratorów;
  2. decyduje o objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach okręgowych – na zasadach określonych w § 71 Regulaminu inicjuje czynności związane z systematycznym zbieraniem materiałów, w tym danych statystycznych dotyczących form, kierunków i dynamiki
   przestępczości, sposobu działania sprawców przestępstw oraz okoliczności sprzyjających ich popełnieniu i w ramach tego podejmuje decyzje odnośnie badania spraw konkretnych postępowań przygotowawczych i koordynowania określonej kategorii przestępczości,
  3. podejmuje decyzje w zakresie rozstrzygania sporów kompetencyjnych,
  4. podejmuje decyzje w zakresie wyznaczenia do prowadzenia postępowania przygotowawczego jednostki prokuratury z pominięciem właściwości miejscowej określonej w sposób wskazany w § 116 Regulaminu,
  5. zawiadamia Prokuratora Krajowego o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w toku postępowań prowadzonych w podległych jednostkach organizacyjnych,
  6. inicjuje czynności związane z prowadzeniem badań akt spraw dotyczących określonej kategorii przestępstw i opracowaniem sprawozdań i raportów o stanie przestępczości,
 7. na bieżąco informuje Prokuratora Regionalnego o wynikach pracy Wydziału V Postępowania Sądowego, Samodzielnego Działu ds. Błędów Medycznych oraz Działu Wizytacji w Wydziale IV Organizacyjnym, jak również o ważniejszych problemach faktycznych i prawnych związanych z ich merytoryczną działalnością;
 8. zapewnienia ochronę informacji niejawnych przez prokuratorów z Wydziału V Sądowego, Samodzielnego Działu ds. Błędów Medycznych oraz Działu Wizytacji w Wydziale IV Organizacyjnym;
 9. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 10. w odniesieniu do postępowań zarejestrowanych i prowadzonych w Wydziale IV realizuje czynności określone w pkt 4 lit. f – k;
 11. sprawuje nadzór nad terminowością oraz prawidłowością przygotowania i przekazania informacji kryminalnych, obejmujących dane dotyczące spraw będących przedmiotem postępowań zarejestrowanych w Wydziale IV, Wydziale V oraz Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych, o których mowa w art 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 424 ze zm.);
 12. wykonuje czynności z zakresu obronności określone w odrębnym zarządzeniu;
 13. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone przez Prokuratora Regionalnego oraz sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed sądem w tych sprawach;
 14. wykonuje inne czynności służbowe zlecone przez Prokuratora Regionalnego;
 15. zastępuje Prokuratora Regionalnego w czasie jego nieobecności;
 16. w przypadku nieobecności Prokuratora Regionalnego wydaje decyzje w zakresie udostępniania informacji publicznej.

ZASTĘPCA PROKURATORA REGIONALNEGO W WARSZAWIE – WOJCIECH SMOLEŃ;

 1. wykonuje zadania przewidziane dla prokuratora bezpośrednio przełożonego w stosunku do prokuratorów pełniących czynności służbowe w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 2. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 3. podejmuje decyzje w przedmiocie przejęcia danej sprawy do prowadzenia przez Wydział I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i Wydział II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 4. decyduje o objęciu zwierzchnim nadzorem służbowym postępowań przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w podległych prokuraturach okręgowych lub rejonowych w zakresie przestępczości przeciwko obrotowi gospodarczemu i finansowo – skarbowej – na zasadach określonych w § 71 Regulaminu oraz wyznacza prokuratora do sprawowania tego nadzoru,
 5. dekretuje przekazaną przez Prokuratora Regionalnego korespondencję, którą kwalifikuje do załatwienia w Wydziale I do Spraw Przestępczości Gospodarczej lub w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 6. w sprawach zarejestrowanych w Wydziałach I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej podejmuje decyzje w przedmiocie przedłużenia śledztwa prowadzonego osobiście przez prokuratora, na okres nie przekraczający 1 roku oraz kieruje do Prokuratora Krajowego wnioski o przedłużenie śledztwa na okres powyżej 1 roku;
 7. kontroluje politykę stosowania środków zapobiegawczych, a w szczególności występuje do Sądu Apelacyjnego z wnioskiem o przedłużenie okresu stosowania tymczasowego aresztowania na okres powyżej roku w postępowaniach zarejestrowanych w Wydziałach I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej oraz konsultuje decyzje w przedmiocie uchylenia i zmiany środków zapobiegawczych;
 8. przesyła do sądu akty oskarżenia w sprawach zarejestrowanych w Wydziałach I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 9. decyduje o wpisie do rejestru ENA – P” – w sprawach zarejestrowanych w Wydziałach I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 10. powiadamia Prokuraturę Krajową o zastosowaniu przez sąd i uchyleniu tymczasowego aresztowania wobec cudzoziemców oraz wysyła pisemne zawiadomienie bezpośrednio do właściwego terytorialnie urzędu konsularnego lub do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego – w sprawach zarejestrowanych w Wydziałach I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 11. w oparciu o dane przedstawione przez Naczelników Wydziałów I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej podejmuje decyzje o wniesieniu środków odwoławczych od orzeczeń sądowych łub o odstąpieniu od ich wniesienia, w sprawach zarejestrowanych w tych wydziałach;
 12. kieruje do sądu okręgowego wnioski o wydanie europejskiego nakazu aresztowania w sprawach zarejestrowanych w Wydziałach I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 13. sprawuje nadzór nad terminowością oraz prawidłowością przygotowania i przekazania informacji kryminalnych, obejmujących dane dotyczące spraw będących przedmiotem postępowań zarejestrowanych w Wydziałach I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (j.t. Dz. U. z 2018, poz. 424 ze zm.);
 14. zawiadamia Prokuratora Generalnego o każdym przypadku przedłużenia tymczasowego aresztowania na okres powyżej 1 roku w toku postępowań zarejestrowanych w Wydziałach I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 15. na bieżąco informuje Prokuratora Regionalnego o wynikach pracy Wydziałów I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej jak również o ważniejszych problemach faktycznych i prawnych związanych z ich merytoryczną działalnością;
 16. w zakresie działania Wydziałów I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej wydaje polecenia służbowe stanowiące podstawę do wprowadzenia danych do systemu informatycznego w formie dekretacji lub pisemnego zarządzenia;
 17. rozpatruje skargi na czynności lub zachowanie prokuratora oraz wnioski związane z wykonywaniem czynności służbowych przez prokuratorów w Wydziałach I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 18. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w zakresie właściwości Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej i II do Spraw Przestępczości Finansowo Skarbowej;
 19. wykonuje czynności z zakresu obronności określone w odrębnym zarządzeniu;
 20. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone przez Prokuratora Regionalnego oraz sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed sądem w tych sprawach;
 21. w przypadku nieobecności Prokuratora Regionalnego podpisuje nakazy zwolnienia z aresztu osób tymczasowo aresztowanych w postępowaniach przygotowawczych prowadzonych lub nadzorowanych w Wydziałach I i II Prokuratury Regionalnej w Warszawie;
 22. zastępuje Prokuratora Regionalnego w przypadku jego nieobecności i nieobecności drugiego Zastępcy Prokuratora Regionalnego;
 23. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego.

Naczelnik Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej – Przemysław Baranowski:

 1. kieruje pracą Wydziału, organizuje i planuje jego pracę;
 2. sprawuje bieżący nadzór nad prowadzonymi w Wydziale I postępowaniami przygotowawczymi i w razie potrzeby udziela prowadzącym postępowanie prokuratorom, funkcjonariuszom Policji lub funkcjonariuszom innych służb, którym przysługują uprawnienia Policji, konsultacji albo wytycznych, zwłaszcza w sprawach o szczególnie skomplikowanym stanie faktycznym bądź prawnym;
 3. sprawuje zwierzchni nadzór służbowy zlecony przez Zastępcę Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych oraz nadzór instancyjny w odniesieniu do postępowań prowadzonych w podległych prokuraturach okręgowych;
 4. w razie potrzeby wskazuje prokuratorów do udziału w zespole powołanym do prowadzenia określonego postępowania przygotowawczego w Wydziale I;
 5. koordynuje ściganie najpoważniejszych przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnionych względem mienia wielkiej wartości oraz prowadzonych w innych sprawach gospodarczych zawiłych i o szczególnej wadze, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowuje sprawozdania i raporty o stanie przestępczości, bądź opracowuje celem wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw;
 6. opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania dotyczące zarejestrowanych w Wydziale I śledztw;
 7. decyduje o wpisie dokumentacji wpływającej do Wydziału I do właściwych urządzeń ewidencyjnych;
 8. przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw I posiedzeń, a następnie przedstawia uzgodnienia i zebrane informacje Zastępcy Prokuratora Regionalnego do jego ostatecznej decyzji;
 9. przekazuje na bieżąco Rzecznikowi Prasowemu Prokuratury Regionalnej w Warszawie informacje o pracy Wydziału I, w celu wykorzystania ich w komunikatach i serwisie prasowym bądź na konferencjach prasowych;
 10. sprawuje nadzór nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi, a w szczególności nad zasadnością decyzji wydawanych w trybie art. 218 i 232 kpk;
 11. współpracuje z biegłymi i instytucjami wydającymi opinie i ekspertyzy;
 12. kontroluje w Wydziale I sprawy zawieszone;
 13. współpracuje z administratorem systemu informatycznego w zakresie ustalonym odrębnym zarządzeniem określającym zasady pracy w Systemie Informatycznym Prokuratury;
 14. kieruje wnioski do Prokuratora Regionalnego o nadanie, zmianę lub odebranie osobom wykonującym obowiązki służbowe w Wydziale I uprawnień do pracy w systemach informatycznych funkcjonujących w Prokuraturze Regionalnej;
 15. zapewnia ochronę informacji niejawnych w zakresie działalności Wydziału I do Spraw Przestępczości Gospodarczej ;
 16. współpracuje z prokuratorami prowadzącymi działalność poza kamą w zakresie rozwiązywania zagadnień o charakterze cywilno-prawnym i administracyjno-prawnym, które pojawią się w sprawach zawisłych w Wydziale I;
 17. sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w Wydziale I asystentami prokuratora oraz urzędnikami w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w tym Wydziale;
 18. wykonuje, określone przez Prokuratora Regionalnego, zadania z zakresu kontroli zarządczej;
 19. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze zarejestrowane w Wydziale I;
 20. uczestniczy w charakterze oskarżyciela publicznego w rozprawach określonych w pkt 19, a także w sprawach Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie przydzielonych przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego
  sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach prowadzonych w Wydziale I;
 21. sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art.523§la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Wydziale I;
 22. wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 2;
 23. sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Wydziale I;
  dokonuje oceny i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Wydziale I;
 24. podejmuje decyzje w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach o przestępstwa gospodarcze;
 25. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę.
 26. podpisuje pisma wychodzące w sprawach prowadzonych w Wydziale I kierowane do Departamentów i Biur Prokuratury Krajowej, do Prokuratorów Okręgowych oraz do Prokuratorów Rejonowych.

Naczelnika Wydziału w czasie jego nieobecności zastępuje każdorazowo prokurator przez niego wyznaczony.

Kierownik Działu do Spraw Przestępczości Ekonomicznej – prokurator Dorota Sielezin:

 1. kieruje pracą Działu wykonując czynności bezpośrednio związane z realizacją ustawowych zadań prokuratury;
 2. zapoznaje się z treścią zawiadomień o przestępstwie wpływających do Wydziału I pod kątem oceny właściwości miejscowej i rzeczowej oraz kontroluje terminowość postępowania sprawdzającego, ze szczególnym uwzględnieniem terminu określonego w art. 307 § 1 kpk;
 3. zapoznaje się z materiałem dowodowym postępowań karnych oraz wnioskami o przedłużenie śledztwa i postanowieniami o ich przedłużeniu sporządzanymi w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w kierowanym Dziale, celem weryfikacji dotychczas wykonywanych czynności pod kątem ich terminowości, kompletności i koncentracji;
 4. kontroluje sprawy zawieszone nie rzadziej niż raz w roku, z uwzględnieniem treści § 214 Regulaminu;
 5. nadzoruje lub prowadzi postępowania przygotowawcze oraz sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed sądem;
 6. pełni dyżury zgodnie z harmonogramem;
 7. konsultuje decyzje w przedmiocie zastosowania, zmiany oraz uchylenia środka zapobiegawczego oraz stosowania zabezpieczenia majątkowego przed wydaniem decyzji w tym zakresie;
 8. kontroluje przestrzeganie terminów procesowych w zakresie prowadzonych postępowań, a także stosowanych środków zapobiegawczych i odwoławczych;
 9. zapoznaje się i zajmuje stanowisko w odniesieniu do wniosków co do kary oraz środków karnych i kompensacyjnych przedstawionych przez referentów;
 10. wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych i zwierzchnika służbowego;
 11. zastępuje Naczelnika Wydziału podczas jego nieobecności.

Kierownika Działu podczas nieobecności zastępuje Naczelnik Wydziału lub wskazany prokurator w wyznaczonym zakresie.

Naczelnik Wydziału II do Spraw Przestępczości Finansowo-Skarbowej – prokurator Dawid Hieropolitański:

 1. kieruje pracą Wydziału, organizuje i planuje jego pracę;
 2. sprawuje bieżący nadzór nad prowadzonymi w Wydziale II postępowaniami przygotowawczymi i w razie potrzeby udziela prowadzącym postępowanie prokuratorom lub policjantom i innym organom postępowania przygotowawczego konsultacji albo wytycznych, zwłaszcza w sprawach o szczególnie skomplikowanym stanie faktycznym bądź prawnym;
 3. sprawuje zwierzchni nadzór służbowy zlecony przez Zastępcę Prokuratora Regionalnego nad postępowaniami prowadzonymi w podległych prokuraturach okręgowych i rejonowych oraz nadzór instancyjny w odniesieniu do postępowań prowadzonych przez podległe prokuratury okręgowe;
 4. w razie potrzeby wskazuje prokuratorów do udziału w zespole powołanym do prowadzenia określonego postępowania przygotowawczego w Wydziale II;
 5. w razie takiej potrzeby koordynuje postępowania przygotowawcze prowadzone w podległych jednostkach w sprawach przestępstw finansowo-skarbowych;
 6. koordynuje ściganie najpoważniejszych przestępstw finansowo-skarbowych popełnionych względem mienia wielkiej wartości oraz prowadzonych w innych sprawach gospodarczych zawiłych i o szczególnej wadze, na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowuje sprawozdania i raporty o stanie przestępczości, bądź opracowuje celem wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw;
 7. w razie takiej potrzeby dokonuje analiz lub zleca analizę akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa finansowo-skarbowe względem mienia wielkiej wartości, o którym mowa w art. 115 § 6 kodeksu karnego oraz w innych sprawach gospodarczych zawiłych i o szczególnej wadze;
 8. podpisuje pisma wychodzące w sprawach prowadzonych w Wydziale II kierowane do Departamentów i Biur Prokuratury Krajowej, do Prokuratorów Okręgowych oraz do Prokuratorów Rejonowych;
 9. opracowuje okresowe analizy, informacje i sprawozdania dotyczące zarejestrowanych w Wydziale II śledztw;
 10. decyduje o wpisie dokumentacji wpływającej do Wydziału II do właściwych urządzeń ewidencyjnych;
 11. przyjmuje referaty posesyjne z rozpraw i posiedzeń, a następnie przedstawia uzgodnienia i zebrane informacje Zastępcy Prokuratora Regionalnego do jego ostatecznej decyzji;
 12. przekazuje na bieżąco Rzecznikowi Prasowemu Prokuratury Regionalnej w Warszawie informacje o pracy Wydziału II, w celu wykorzystania ich w komunikatach i serwisie prasowym bądź na konferencjach prasowych;
 13. sprawuje nadzór nad postępowaniem z dowodami rzeczowymi, a w szczególności nad zasadnością decyzji wydawanych w trybie art. 218 i 232 kpk;
 14. współpracuje z biegłymi i instytucjami wydającymi opinie i ekspertyzy;
 15. kontroluje w Wydziale II sprawy zawieszone;
 16. współpracuje z administratorem systemu informatycznego w zakresie ustalonym odrębnym zarządzeniem określającym zasady pracy w Systemie Informatycznym Prokuratury;
 17. kieruje wnioski do Prokuratora Regionalnego o nadanie, zmianę lub odebranie osobom wykonującym obowiązki służbowe w Wydziale II uprawnień do pracy w systemach informatycznych funkcjonujących w Prokuraturze Regionalnej;
 18. zapewnia ochronę informacji niejawnych w sprawach prowadzonych i nadzorowanych w Wydziale II;
 19. współpracuje z prokuratorami prowadzącymi działalność pozakarną w zakresie rozwiązywania zagadnień o charakterze cywilno-prawnym i administracyjno-prawnym, które pojawią się w sprawach zawisłych w Wydziale II;
 20. sprawuje nadzór nad zatrudnionymi w Wydziale II asystentami prokuratora oraz urzędnikami w zakresie obsługi administracyjnej spraw prowadzonych w tym Wydziale;
 21. wykonuje, określone przez Prokuratora Regionalnego, zadania z zakresu kontroli zarządczej;
 22. prowadzi powierzone mu przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępców postępowania przygotowawcze dbając w szczególności o prawidłowość i terminowość czynności, a zwłaszcza o treść i formę postanowień, zarządzeń i innych pism procesowych oraz rzetelność ustnych sprawozdań i ścisłość informacji;
 23. uczestniczy w charakterze oskarżyciela publicznego w rozprawach przed Sądem;
 24. sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach prowadzonych w Wydziale II;
 25. sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art.523 §1 a k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach prowadzonych w Wydziale II;
 26. wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 2;
 27. sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Wydziale II;
 28. dokonuje oceny i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach prowadzonych w Wydziale II;
 29. podejmuje decyzje w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach o przestępstwa finansowo- skarbowe oraz w innych sprawach gospodarczych zawiłych i o szczególnej wadze;
 30. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcę.

Naczelnika Wydziału w czasie jego nieobecności zastępuje każdorazowo prokurator przez niego wyznaczony.

Kierownik Działu do Spraw Przestępczości Ekonomicznej – prokurator Marcin Górski:

 1. kieruje pracą Działu wykonując czynności bezpośrednio związane z realizacją ustawowych zadań prokuratury;
 2. zapoznaje się z treścią zawiadomień o przestępstwie wpływających do Wydziału I pod kątem oceny właściwości miejscowej i rzeczowej oraz kontroluje terminowość postępowania sprawdzającego, ze szczególnym uwzględnieniem terminu określonego w art. 307 § 1 kpk;
 3. zapoznaje się z materiałem dowodowym postępowań karnych oraz wnioskami o przedłużenie śledztwa i postanowieniami o ich przedłużeniu sporządzanymi w sprawach prowadzonych lub nadzorowanych w kierowanym Dziale, celem weryfikacji dotychczas wykonywanych czynności pod kątem ich terminowości, kompletności i koncentracji;
 4. kontroluje sprawy zawieszone nie rzadziej niż raz w roku, z uwzględnieniem treści § 214 Regulaminu;
 5. nadzoruje lub prowadzi postępowania przygotowawcze oraz sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed sądem;
 6. pełni dyżury zgodnie z harmonogramem;
 7. konsultuje decyzje w przedmiocie zastosowania, zmiany oraz uchylenia środka zapobiegawczego oraz stosowania zabezpieczenia majątkowego przed wydaniem decyzji w tym zakresie;
 8. kontroluje przestrzeganie terminów procesowych w zakresie prowadzonych postępowań, a także stosowanych środków zapobiegawczych i odwoławczych;
 9. zapoznaje się i zajmuje stanowisko w odniesieniu do wniosków co do kary oraz środków karnych i kompensacyjnych przedstawionych przez referentów;
 10. wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych i zwierzchnika służbowego;
 11. zastępuje Naczelnika Wydziału podczas jego nieobecności.

Kierownika Działu podczas nieobecności zastępuje Naczelnik Wydziału lub wskazany prokurator w wyznaczonym zakresie.

Naczelnik Wydziału IV Organizacyjnego – prokurator Michał Dziekański;

 1. bezpośrednio kieruje pracą Wydziału i odpowiada za całokształt jego działalności, a w szczególności za właściwą organizację pracy oraz za sprawne i prawidłowe realizowanie zadań należących do zakresu działania Wydziału;
 2. dekretuje korespondencję wpływającą do Wydziału, do właściwych rejestrów oraz na Kierownika Działu Wizytacji;
 3. dokonuje rozdziału zadań pomiędzy poszczególnych prokuratorów Wydziału oraz Kierownika Działu Wizytacji;
 4. załatwia sprawy osobowych prokuratorów, urzędników, asystentów prokuratora i innych pracowników, w tym:
 5. opracowuje osobiście lub nadzoruje opracowanie projektów wniosków personalnych i przedstawia je Prokuratorowi Regionalnemu,
 6. nadzoruje prowadzenie akt osobowych i odpowiada za ich prawidłowe zabezpieczenie,
 7. nadzoruje analizę stanu etatowego i obsady kadrowej w jednostkach organizacyjnych prokuratury regionu warszawskiego oraz zleca opracowanie w tym zakresie stosownych wniosków;
 8. koordynuje i nadzoruje przygotowanie projektu rocznego planu urlopów prokuratorów i innych pracowników Prokuratury Regionalnej;
 9. czuwa nad prawidłową organizacją i przebiegiem spotkań narad, posiedzeń zgromadzenia prokuratorów oraz kolegium Prokuratury Regionalnej w Warszawie;
 10. sprawuje nadzór nad statystyką i sprawozdawczością Prokuratury Regionalnej zapewniając Prokuratorowi Regionalnemu bieżącą informację w tym zakresie;
 11. przygotowuje osobiście lub nadzoruje przygotowanie projektów zarządzeń Prokuratora Regionalnego w sprawach wchodzących w zakres działania Wydziału;
 12. nadzoruje rozpoznawanie skarg i wniosków;
 13. sprawuje nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;
 14. zapewnia ochronę informacji niejawnych przez prokuratorów i pracowników Wydziału;
 15. koordynuje i nadzoruje opracowanie uwag do przekazywanych do zaopiniowania aktów normatywnych;
 16. sprawuje nadzór nad organizowaniem i koordynowaniem szkoleń prokuratorów i innych pracowników prokuratury;
 17. koordynuje działania związane z udostępnianiem informacji publicznej w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie;
 18. sporządza informacje i sprawozdania z zakresu problematyki objętej właściwością Wydziału IV, bądź nadzoruje ich sporządzanie przez podległych prokuratorów;
 19. potwierdza pod względem merytorycznym zasadność czynności finansowych wykonywanych przez pracowników Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego w zakresie spraw organizacyjno-kadrowych;
 20. koordynuje wykonywanie zadań z zakresu kontroli zarządczej w Prokuraturze Regionalnej i podległych jednostkach organizacyjnych prokuratury;
 21. wykonuje czynności z zakresu obronności określone w odrębnym zarządzeniu;
 22. załatwia sprawy z zakresu właściwości Wydziału IV rejestrowane w rejestrze Ko;
 23. zastępuje Kierownika Szkolenia pod jego nieobecność;
 24. sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą analityka kryminalnego oraz koordynuje opracowywanie analiz kryminalnych;
 25. podpisuje pisma kierowane z Wydziału IV Organizacyjnego, z wyłączeniem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcy, jak również podpisuje pisma kierowane do prokuratorów okręgowych i rejonowych w sprawach związanych z realizacją zadań Wydziału IV;
 26. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone przez Prokuratora Regionalnego oraz sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed sądem w tych sprawach, podlegając w tym zakresie kierownikowi komórki organizacyjnej, w której zarejestrowane są te postępowania;
 27. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 28. wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonego;

Naczelnika Wydziału IV w czasie jego nieobecności, w sprawach należących do właściwości Działu Wizytacji, zastępuje Kierownik tego Działu – prokurator Elżbieta Grześkiewicz, zaś w pozostałym zakresie – prokurator Elżbieta Olszak, a w przypadku ich nieobecności inni wskazani prokuratorzy.

Kierownik Działu Wizytacji – prokurator Elżbieta Grześkiewicz:

 1. kieruje pracą Działu i w uzgodnieniu z Naczelnikiem Wydziału IV określa kierunki działalności Działu;
 2. dekretuje korespondencję wpływającą do Działu,
 3. dokonuje rozdziału zadań pomiędzy poszczególnych prokuratorów Działu;
 4. bezpośrednio kieruje wykonywaniem obowiązków przez wizytatorów nakreślając kierunki ich działań oraz sposób realizacji zadań;
 5. kontroluje prawidłowość sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego oraz prawidłowość i terminowość realizowania innych czynności służbowych przez prokuratorów z Działu;
 6. zapewnia pomoc konsultacyjną prokuratorom Działu w związku z realizowaniem przez nich zadań służbowych, a także udziela konsultacji prokuratorom z podległych jednostek;
 7. bada obciążenie pracą poszczególnych prokuratorów Działu;
 8. udziela konsultacji prokuratorom z podległych jednostek organizacyjnych tj. Prokuratury Okręgowej w Warszawie i Okręgowej Warszawa-Praga;
 9. informuje Naczelnika Wydziału IV i Zastępcę Prokuratora Regionalnego w Warszawie o istotnych sprawach i wynikach pracy Działu;
 10. składa Naczelnikowi referaty odnośnie postępowań objętych nadzorem służbowym oraz instancyjnym;
 11. wdraża badania problemowe akt wchodzących w zakres działania Wydziału IV;
 12. czuwa nad realizacją badań problemowych zleconych przez bezpośrednich przełożonych oraz Prokuraturę Krajową;
 13. zapewnia ochronę informacji niejawnych w Dziale Wizytacji;
 14. opracowuje informacje oraz sprawozdania z badań dokonywanych przez prokuratorów Działu Wizytacji;
 15. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 16. wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach wskazanych przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego z Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie;
 17. wykonuje czynności z zakresu obronności określone w odrębnym zarządzeniu;
 18. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone przez Prokuratora Regionalnego oraz sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed sądem w tych sprawach, podlegając w tym zakresie kierownikowi komórki organizacyjnej, w której zarejestrowane są te postępowania;
 19. wykonuje inne czynności zlecone przez Prokuratora Regionalnego w Warszawie, jego Zastępcę lub Naczelnika Wydziału IV.

Kierownika Działu w czasie jego nieobecności zastępuje Naczelnik Wydziału IV lub inny wyznaczony prokurator.

Wizytatorzy Działu Wizytacji:

 • prokurator – Artur Kassyk,
 • prokurator – Jolanta Mamej-Zdanowska. 

Kierownik Szkolenia – prokuratora Hanna Więckowska:

 1. planuje, koordynuje i organizuje szkolenia zawodowe prokuratorów i innych pracowników prokuratury;
 2. współpracuje z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury oraz z właściwymi komórkami organizacyjnymi Prokuratury Krajowej i Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie działalności szkoleniowej, w tym organizacji i naboru uczestników szkoleń centralnych;
 3. ocenia celowość skierowania prokuratorów, bądź innych pracowników jednostki, na szkolenie organizowane przez instytucje pozaresortowe;
 4. opiniuje preliminarz wydatków szkoleniowych;
 5. opracowuje projekty zarządzeń oraz pism w sprawach z zakresu szkolenia;
 6. wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach wskazanych przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego z Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie;
 7. realizuje obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej udzielając odpowiedzi wnioskodawcom lub opracowuje projekty decyzji do wydania których uprawniony jest Prokurator Regionalny;
 8. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone przez Prokuratora Regionalnego oraz sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed sądem w sprawach, podlegając w tym zakresie kierownikowi komórki organizacyjnej, w której zarejestrowane są te postępowania;
 9. wykonuje czynności z zakresu postępowania administracyjnego, określone w § 4 pkt 3 B i w tym zakresie podlega Naczelnikowi Wydziału V Sądowego;
 10. wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonego lub zwierzchnika służbowego.

Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego dla Warszawskiego Okręgu Regionalnego – prokurator Małgorzata Ziółkowska-Siwczyk:

 1. wykonuje zadania określone w przepisach o odpowiedzialności służbowej i dyscyplinarnej prokuratorów, w tym na żądanie Prokuratora Regionalnego i Prokuratorów Okręgowych wszczyna i prowadzi postępowania wyjaśniające i dyscyplinarne:
  a) wydaje postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowań dyscyplinarnych,
  b) kieruje wnioski do Prokuratora Generalnego o wyznaczenie rzecznika spoza okręgu regionu warszawskiego,
  c) przygotowuje projekty decyzji w przypadkach wskazanych w § 1 pkt 1 ppkt 10,
  d) uczestniczy w posiedzeniach i rozprawach przed sądami dyscyplinarnymi przy Prokuratorze Generalnym,
  e) opracowuje i składa środki zaskarżenia od orzeczeń sądów dyscyplinarnych;
 2. rozpatruje skargi przekazane na zasadzie art. 187 ustawy z 28.01.2016 r. – Prawo o prokuraturze;
 3. wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach wskazanych przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego z Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie;
 4. wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonego lub zwierzchnika służbowego.

Marcin Saduś – Rzecznik Prasowy Prokuratury Regionalnej:

 1. organizuje i koordynuje działalność informacyjną Prokuratury Regionalnej w Warszawie i podległych jej prokuratur okręgowych, a w szczególności:
  a) informuje środki społecznego przekazu o działalności Prokuratury Regionalnej w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem spraw poruszających opinię publiczną,
  b) udziela odpowiedzi na publikacje prasowe, audycje telewizyjne i radiowe, a także materiały rozpowszechniane w innych środkach masowego przekazu dotyczące działalności Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w tym kieruje wnioski o opublikowanie sprostowania oraz udziela odpowiedzi na krytykę prasową i interwencję prasową,
  c) podejmuje działania zmierzające do wykorzystania publikacji prasowych w pracy Prokuratury Regionalnej w Warszawie i podległych jej jednostkach organizacyjnych prokuratury,
  d) przekazuje komunikaty środkom społecznego przekazu oraz agencjom prasowym,
  e) organizuje konferencje prasowe kierownictwa Prokuratury Regionalnej w Warszawie, na bieżąco informuje Prokuratora Regionalnego w Warszawie o publikacjach prasowych dotyczących Prokuratury Regionalnej i podległych jej jednostek organizacyjnych,
  e) współpracuje z Rzecznikiem Prasowym Prokuratury Krajowej oraz rzecznikami prasowymi podległych prokuratur okręgowych;
 2. udziela odpowiedzi na zapytania pochodzące od środków masowego przekazu;
 3. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone przez Prokuratora Regionalnego w Warszawie oraz sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed sądem w tych sprawach, podlegając w tym zakresie kierownikowi komórki organizacyjnej, w której zarejestrowane są te postępowania;
 4. wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach wskazanych przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego z Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie;
 5. sprawuje koordynację i monitoring postępowań w zakresie zleconym przez Prokuraturę Krajową, przełożonego lub zwierzchnika służbowego;
 6. wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonego lub zwierzchnika służbowego.

Rzecznik Prasowy w zakresie wskazanym w pkt 1 i 2 podlega bezpośrednio Prokuratorowi Regionalnemu.

Rzecznika Prasowego w czasie jego nieobecności zastępuje Pan prokurator Przemysław Baranowski.

Naczelnik Wydziału V Postępowania Sądowego – prokurator Marek Deczkowski; 

 1. bezpośrednio kieruje pracą Wydziału;
 2. wyznacza prokuratorów do udziału w rozprawach i posiedzeniach w postępowaniu odwoławczym przed Sądem Apelacyjnym właściwym do rozpoznania sprawy oraz przed WSA w Warszawie i NSA;
 3. osobiście uczestniczy w posiedzeniach i rozprawach przed właściwym Sądem Apelacyjnym w rozmiarach uwzględniających pełnienie funkcji Naczelnika Wydziału;
 4. przyjmuje od prokuratorów, uczestniczących w posiedzeniach i rozprawach przed Sądem Apelacyjnym, referaty przed i posesyjne;
 5. udziela konsultacji w zakresie cofnięcia przed Sądem Apelacyjnym wniesionego środka odwoławczego;
 6. podpisuje pisma kierowane z Wydziału V Sądowego do Prokuratury Krajowej, z wyłączeniem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prokuratora Regionalnego lub jego Zastępcy, jak również podpisuje pisma kierowane do prokuratorów okręgowych i rejonowych w sprawach związanych z realizacją zadań Wydziału V;
 7. opracowuje analizy, informacje, sprawozdania oraz badania problemowe wchodzące w zakres działania Wydziału V oraz analizuje orzecznictwo sądów apelacyjnych i praktykę odwoławczą podległych prokuratur jak również ocenia skuteczność i poziom wnoszonych środków odwoławczych;
 8. opracowuje wnioski i zalecenia zmierzające do wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie udziału prokuratorów w postępowaniu sądowym i przedstawia je Zastępcy Prokuratora Regionalnego;
 9. kieruje do Sądu Apelacyjnego – w wypadkach określonych w § 333 Regulaminu – wniosek o doręczenie uzasadnienia orzeczenia oraz sporządza skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych w przypadkach wskazanych w art. 539a k.p.k;
 10. informuje Zastępcę Prokuratora Regionalnego o zwłoce w sporządzeniu przez sąd odwoławczy uzasadnienia orzeczenia, grożącej upływem terminu określonego w art. 524 § 3 k.p.k.;
 11. akceptuje i przedstawia Zastępcy Prokuratora Regionalnego – opracowane przez podległych prokuratorów – projekty kasacji w sprawach karnych oraz wniosków o wywiedzenie kasacji przez Prokuratora Generalnego w trybie art. 521 k.p.k., projekty wniosków o wznowienie postępowania sądowego, jak również projekty skarg do WSA w Warszawie lub projekty skarg kasacyjnych do NSA wnoszonych w trybie § 368 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (j.t. Dz. U. z 2017 r.; poz. 1206), projekty skarg kasacyjnych oraz skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia do SN wnoszonych w trybie § 366 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku Regulaminu;
 12. prowadzi zbiór orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
 13. wykonuje czynności związane z nadzorem instancyjnym sprawowanym w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego;
 14. monitoruje sprawy, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez uzasadnionej zwłoki w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym łub nadzorowanym przez prokuratora oraz bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu skarg na przewlekłość postępowania przygotowawczego;
 15. prowadzi lub nadzoruje postępowania przygotowawcze przydzielone przez Prokuratora Regionalnego oraz sprawuje funkcje oskarżyciela publicznego przed sądem w tych sprawach;
 16. realizuje czynności z zakresu celowości i dopuszczalności wniesienia skargi nadzwyczajnej w sprawach karnych;
 17. zapewnia ochronę informacji niejawnych w sprawach zawisłych w Wydziale V;
 18. wykonuje, określone przez Prokuratora Regionalnego, zadania z zakresu kontroli zarządczej;
 19. wykonuje czynności z zakresu obronności określone w odrębnym zarządzeniu;
 20. wykonuje inne czynności zlecone przez przełożonych.

Naczelnika Wydziału V w czasie jego nieobecności zastępuje prokurator Pan Jacek Pergałowski lub inny prokurator wyznaczony przez Naczelnika Wydziału.

Kierownik VII Samodzielnego Działu do Spraw Błędów Medycznych – prokurator Ewa Stasiak:

 1. kieruje Samodzielnym Działem, organizuje i planuje jego pracę;
 2. prowadzi i nadzoruje prowadzenie zleconych przez Prokuratora Regionalnego postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest śmierć człowieka;
 3. bierze udział w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 2 rozstrzyganych w I i II instancji oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 4. sporządza kasacje i wnosi odpowiedzi na kasacje stron w sprawach, o których mowa w pkt 2;
 5. sporządza projekty wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art 523 § la k.p.k. od orzeczeń sądów odwoławczych w sprawach, o których mowa w .pkt 2;
 6. wnosi skargi do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów pierwszej instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt 2;
 7. sporządza wnioski o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 2;
 8. ocenia i udziela odpowiedzi na wnioski stron o wznowienie postępowania sądowego w sprawach, o których mowa w pkt 2;
 9. koordynuje postępowania przygotowawcze prowadzone przez inne jednostki w sprawach dotyczących błędów medycznych na podstawie badań akt, analizy materiałów i informacji przekazywanych m.in. przez prokuratury okręgowe oraz innych ustaleń, a także opracowuje sprawozdania i raporty o stanie przestępczości, bądź opracowuje celem wdrażania do praktyki prokuratorskiej metodyki prowadzenia postępowań przygotowawczych dotyczących wym. wyżej kategorii przestępstw;
 10. sprawuje zlecony przez przełożonego zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach okręgowych, a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach sprawuje zwierzchni nadzór służbowy nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych;
 11. podejmuje decyzje w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach okręgowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego w sprawach, o których mowa w pkt 2;
 12. dokonuje analizy lub zleca przeprowadzenie badania akt toczących się lub zakończonych postępowań przygotowawczych, prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach, o których mowa w piet 2;
 13. wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed sądami w sprawach wskazanych przez Prokuratora Regionalnego lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego z Wydziału V ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji byłej Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie;
 14. zapewnia w Samodzielnym Dziale ds. Błędów Medycznych ochronę informacji niejawnych;
 15. przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;
 16. podpisuje pisma kierowane do prokuratorów okręgowych i rejonowych;
 17. wykonuje inne zlecone przez Zastępcę Prokuratora Regionalnego czynności.

Kierownika Samodzielnego Działu w czasie jego nieobecności zastępuje prokurator Przemysław Rudnik, a w przypadku jego nieobecności – prokurator Zbigniew Busz.

Dyrektor Wydziału VI Budżetowo-Administracyjnego – Krzysztof Wasilewski;

Główny Księgowy – Paweł Świerkosz;

Zastępca Głównego Księgowego – Marlena Święćkowska;

Kierownik Sekretariatu – Magdalena Popowska;

Pełnomocnik do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych w Samodzielnym Dziale ds. Ochrony Informacji Niejawnych  Marcin Słupecki;

Starszy inspektor do spraw obronnych – Wojciech Wągrodzki;

Audytor wewnętrzny – Paweł Jędrzejewski;

Starszy inspektor ds. biurowości – Małgorzata Popławska;

Inspektor Ochrony Danych – Łukasz Boryczka;

Inspektor do spraw bezpieczeństwa  i higieny pracy – Krzysztof Bieniewicz. 

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mariusz Pieczek
Informację udostępnił: Mariusz Pieczek
Data wytworzenia informacji: 2016-09-20
Data udostępnienia informacji: 2016-05-20
Liczba odsłon: 13 318

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj