Prokuratura Regionalna w Warszawie urzęduje w godzinach od 8:15 do 16:15 od poniedziałku do piątku – poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

Interesanci przyjmowani są przez wyznaczonych prokuratorów i pracowników Prokuratury Regionalnej  w Warszawie od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz.15.00.  

Pisma, w tym skargi i wnioski kierowane w sprawach należących zgodnie z właściwością miejscową i rzeczową do zakresu działania Prokuratury Regionalnej w Warszawie można:

  • składać osobiście w biurze podawczym (co umożliwia urzędowe potwierdzenie odbioru, w dniach i godzinach urzędowania):

–  w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie (pisma dotyczące kwestii załatwianych w Wydziałach I, II, IV, V i VI )– (link) ,

  • przesyłać pocztą tradycyjną na adres siedziby Prokuratury Regionalnej w Warszawie lub pocztą elektroniczną na adres e-mai :sekretariat@warszawa.pr.gov.pl
  • przesyłać faksem na nr :   (22)  46 49 106

Doręczanie dokumentów i załączników elektronicznych do Prokuratury Regionalnej w Warszawie następuje poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu online  na stronie elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej  ePUAP – (kliknij).

Załączniki cyfrowe powinny znajdować się na nośniku przenośnym (pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0), płycie CD-RW, DVD-RW .

Wymagania dotyczące składanych dokumentów elektronicznych:

Dokumenty elektroniczne składane lub przesyłane do Prokuratury Regionalnej w Warszawie powinny:

1.zawierać opis lub być przekazane za pismem zawierającym opis pozwalający na urzędowe poświadczenie odbioru,

2. być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades – Bes,

3.posiadać akceptowany format: DOC, RTF, XLS, CSV, TXT, GIF, TIF, BMP, JPG, PDF,  ZIP,

4.posiadać wielkość załączników do jednego formularza – dokumentu elektronicznego nie przekraczającą 5 MB,

Ponadto, dokumenty elektroniczne składane lub przesyłane do Prokuratury Regionalnej  w Warszawie nie mogą zawierać złośliwego oprogramowania. W przypadku stwierdzenia złośliwego oprogramowania będą one automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Do składania pism, wniosków dokumentów wymagających złożenia podpisu niezbędne jest posiadanie konta użytkownika Platformy Usług Administracji ePUAP . Konto jest bezpłatne.

Informacja dla osób doświadczających trwale lub okresowe trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub łącznego wystąpienia tych dysfunkcji:

Osoby które doświadczają trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu się z powodu dysfunkcji narządu słuchu, wzroku lub obu tych dysfunkcji łącznie mogą kontaktować się z Prokuraturą Regionalną w Warszawie w sposób określony  ustawą z dnia 15 września 2017  roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 2017, poz 1824)-(link).

Skargi i wnioski

Przyjęcia interesantów odbywają się w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Telefoniczne informacje dotyczące przyjmowania skarg i wniosków można uzyskać w godzinach od 9:00 do 15:00 pod numerem telefonu (022) 46 49 119.

Prokurator Regionalny w Warszawie lub Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Warszawie, a także osoby wyznaczone, przyjmują osobiście w sprawach skarg i wniosków w każdą pracującą środę w godzinach od 12:00 do 14:00.

Osoby zainteresowane przyjęciem przez Prokuratora Regionalnego w Warszawie lub Zastępcę Prokuratora Regionalnego w Warszawie w sprawie skarg i wniosków, powinny z co najmniej z 5-cio dniowym wyprzedzeniem uzgodnić telefonicznie termin spotkania oraz podać przedmiot skargi lub wniosku, dzwoniąc pod numer (22) 46 49 107.

W przypadkach gdy, Prokuratura Regionalna w Warszawie nie jest właściwa rzeczowo lub miejscowo w zakresie złożonej skargi lub wniosku sprawa jest przekazywana do właściwego organu.

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Mariusz Pieczek
Informację udostępnił: Mariusz Pieczek
Data wytworzenia informacji: 2016-09-20
Data udostępnienia informacji: 2014-02-13
Liczba odsłon: 7 179

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj