PO III 021.14.2017 PO III 011.5.2017     Zarządzenie Nr 14 /2017  Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze   z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz zadań komórek organizacyjnych  

 

Na podstawie art. 37§1 i art. 23§2, 3 i 5 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 roku – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2016 roku poz. 177), §29 i §30 Rozporządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 roku – Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 2016, poz. 508), zwanego dalej „Regulaminem” oraz Zarządzenia nr 10/17 Prokuratora Krajowego w dnia 23 stycznia 2017 roku zarządza się, co  następuje:

 

§1. Kierownictwo Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze stanowią:

 1. Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze;
 2. Zastępca Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze.

 

§2. W skład Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

 1. Wydział I Śledczy ( PO I WŚ );
 2. Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej (  PO II WPG );
 3. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy ( PO IV WOS );
 4. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny ( PO VII WB );
 5. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;
 6. Stanowisko Starszego Inspektora do Spraw Obronnych;
 7. Stanowisko Audytora Wewnętrznego;
 8. Stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
 9. Stanowisko do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§3.1 Wydział I Śledczy, kierowany przez Naczelnika, realizujący w szczególności następujące zadania:  

 1. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 2. Prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;
 3. Udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt. 1 – 2, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu wykonawczym, z wyjątkiem postępowań przed sądem penitencjarnym;
 4. Wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 2;
 5. Sporządzanie kasacji  i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron od orzeczeń sądu odwoławczego w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 2;
 6. Porządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 par. 1a k.p.k. od orzeczeń sądów w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 2;
 7. Koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach o poważniejsze przestępstwa o charakterze kryminalnym;
 8. Obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w wydziale;
 9. Sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie przedłużania na dalszy czas oznaczony okresu śledztwa zgodnie z art. 310§2 k.p.k.;

 

§3.2 Bezpośredni nadzór nad Wydziałem I Śledczym sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego, a w zakresie obrotu prawnego z zagranicą Prokurator Okręgowy.

 

§4.1 Wydział II do Spraw Przestępczości Gospodarczej, kierowany przez Naczelnika, realizujący w szczególności następujące zadania:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa finansowo – skarbowe, inne niż wymienione w §28 pkt 2 Regulaminu, tj. za wyjątkiem spraw względem mienia wielkiej wartości, o których mowa w art. 115§6 k.k.;    
 2. Prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanej technologii i systemów informatycznych, inne niż wymienione w §28 pkt 3 Regulaminu (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k.
 3. Prowadzenie i nadzorowanie, na podstawie zarządzenia Prokuratora Krajowego, postępowań przygotowawczych w określonej kategorii spraw;
 4. Udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1 – 3, rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu wykonawczym, z wyjątkiem postępowań przed sądem penitencjarnym;
 5. Wnoszenia skarg do Sądu Najwyższego od wyroków sądów odwoławczych uchylających wyroki sądów I instancji i przekazujących sprawy do ponownego rozpoznania w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 3;
 6. Sporządzanie kasacji  i wnoszenie odpowiedzi na kasacje stron od orzeczeń sądu odwoławczego w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 3;
 7. Sporządzania projektów wniosków o wniesienie przez Prokuratora Generalnego kasacji w trybie art. 521 k.p.k. i art. 523 par. 1a k.p.k. od orzeczeń sądów w sprawach, o których mowa w pkt. 1 – 3;
 8. Koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez podległe jednostki w sprawach przestępstw finansowo – skarbowych;
 9. Obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w Wydziale              
 10. Sprawowanie zwierzchniego nadzoru służbowego zleconego przez prokuratora okręgowego nad śledztwami i dochodzeniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych oraz sprawowanie w tych sprawach nadzoru instancyjnego w zakresie przedłużania na dalszy czas oznaczony okresu śledztwa zgodnie z art. 310§2 k.p.k.;

           

§4.2. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem II do Spraw Przestępczości Gospodarczej sprawuje Zastępca Prokuratora Okręgowego, a w zakresie obrotu prawnego z zagranicą Prokurator Okręgowy.

 

§5.1. Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, kierowany przez Naczelnika, realizujący w szczególności następujące zadania:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących błędów medycznych, których skutkiem jest ciężkie uszkodzenie ciała człowieka oraz innych, przydzielonych przez kierownictwo Prokuratury Okręgowej, jak również udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu wykonawczym;
 2. Organizacja pracy prokuratury okręgowej i podległych jednostek prokuratury;
 3. Kadry i szkolenia;
 4. Sprawozdawczość i statystyka;
 5. Skargi i wnioski;
 6. Działalność rzecznika prasowego;
 7. Udostępnianie informacji publicznej;
 8. Nadzór nad biurowością i pracą sekretariatu;
 9. Koordynowanie zadań w zakresie kontroli zarządczej w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 10. Przeprowadzanie wizytacji i lustracji prokuratur rejonowych;
 11. Przeprowadzanie innych działań o charakterze kontrolnym i analitycznym na podstawie badań akt oraz innych ustaleń;
 12. Dokonywanie ocen kwalifikacji kandydatów na stanowiska prokuratora prokuratury rejonowej oraz ocen pracy asesorów przed wystąpieniem do Prokuratora Generalnego z wnioskiem o przedłużenie okresu powierzenia wykonywania czynności prokuratorskich;
 13. Dokonywania ocen kwalifikacyjnych asystentów prokuratora, urzędników i innych pracowników prokuratury okręgowej i podległych prokuratur rejonowych;
 14. Rozstrzyganie sporów o właściwość miejscową oraz przekazywanie podległej jednostce do prowadzenia lub nadzorowania spraw z wyłączeniem zasad wynikających z przepisów o których mowa w §116 ust. 1 Regulaminu;
 15. Sprawowania nadzoru instancyjnego w zakresie środków odwoławczych rozpoznawanych przez prokuratora nadrzędnego, a nadto w zakresie przedłużania na dalszy czas oznaczony okresu śledztwa zgodnie z art. 310§2 k.p.k., za wyjątkiem spraw objętych zwierzchnim nadzorem służbowym prokuratury okręgowej;
 16. Podejmowanie decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania przygotowawczego umorzonego prawomocnie w prokuraturach rejonowych przeciwko osobie, która występowała w charakterze podejrzanego (art.327§2 k.p.k.);
 17. Prowadzenie badań aktowych w przedmiocie podjęcia na nowo postępowania przygotowawczego umorzonego w prokuraturach rejonowych (§256 ust.2 Regulaminu);  wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;
 18. Wykonywanie zadań nie objętych właściwością innych komórek organizacyjnych;
 19. Obrót prawny z zagranicą w zakresie spraw prowadzonych w prokuraturach rejonowych;
 20. Prokurator Okręgowy wyznaczy odrębnym zarządzeniem koordynatora do spraw błędów medycznych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej i podległych jej jednostkach;

§5.2. W ramach Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego wyodrębnia się Dział do Spraw Informatyzacji i Analiz kierowany przez Kierownika, realizujący w szczególności następujące zadania:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie spraw o przestępstwa z wykorzystaniem Internetu oraz zaawansowanej technologii i systemów informatycznych, (cyberprzestępczość) o skomplikowanym stanie faktycznym lub jeżeli  wartość szkody wyrządzonej przestępstwem przekracza kwotę, o której mowa w art. 115§5 k.k., innych niż wymienione w §28 pkt 2 Regulaminu;
 2. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach przydzielonych przez kierownictwo Prokuratury Okręgowej;
 3. Udział w postępowaniu sądowym w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2 rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym i w postępowaniu wykonawczym;
 4. Koordynowanie przez Kierownika Działu postępowań przygotowawczych prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej oraz przez podległe jednostki w sprawach przestępstw o których mowa w pkt. 1 (cyberprzestępczość);
 5. Opracowywanie planów rozwoju informatyzacji w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 6. Koordynowanie działań zapewniających prawidłowe funkcjonowanie  systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 7. Zapewnianie obsługi informatycznej i administrowania systemami informatycznymi w prokuraturze okręgowej i podległych prokuraturach rejonowych;
 8. Opracowywanie w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym projektu budżetu w zakresie wdrażania lokalnych rozwiązań informatycznych;
 9. Współpraca z Wydziałem Budżetowo – Administracyjnym w zakresie przygotowywania wniosków o wszczęcie zamówienia publicznego dotyczącego zakupu sprzętu lub usług informatycznych;
 10. Opracowywania projektów regulacji prawnych dotyczących wdrażania i utrzymania systemów informatycznych w prokuraturze okręgowej, uwzględniających rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów informatycznych i przetwarzanych w nich danych oraz koordynacja takich działań w podległych prokuraturach rejonowych;
 11. Wykonywania analizy kryminalnej;
 12. Administrowania i obsługi stanowiska dostępowego do Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, Systemu Informacyjnego Schengen, Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego, Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratury i innych zewnętrznych baz danych;
 13. Administrowania stroną internetową i intranetową i Biuletynem Informacji Publicznej prokuratury okręgowej;
 14. Administrowania elektroniczną skrzynką podawczą prokuratury okręgowej na platformie ePUAP;
 15. Obsługa techniczna czynności informatycznych wykonywanych w postępowaniu karnym;
 16. Obsługi wideokonferencji;
 17. Prowadzenia ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania;
 18. Wykonywania innych zadań związanych z informatyzacją prokuratur;

 

§5.3. W ramach Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego wyodrębnia się Dział Sądowy kierowany przez Kierownika, realizujący w szczególności następujące zadania:

 1. Prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach przydzielonych przez kierownictwo Prokuratury Okręgowej oraz udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w tych sprawach rozstrzyganych w pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
 2. Udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem odwoławczym w trybie §328 ust.3 Regulaminu;
 3. Udział prokuratorów przed sądem okręgowym w postępowaniu wykonawczym oraz w postępowaniu o ułaskawienie;
 4. Udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie oraz w sprawach o odszkodowanie w trybie ustawy z dnia 23 lutego 1991r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1583);
 5. Wytaczanie powództw, składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, w których podjęcie tych działań uzasadniają wyniki postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturze okręgowej;
 6. Udział prokuratorów w postępowaniu przed sądem okręgowym w sprawach cywilnych, rodzinnych i opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych;
 7. Inicjowanie postępowania administracyjnego i postępowania przed sądem administracyjnym oraz udział w tych postępowaniach, jeżeli podjęcie tych działań uzasadniają wyniki postępowań przygotowawczych prowadzonych w prokuraturze okręgowej;
 8. Nadzór nad udziałem prokuratorów i asesorów podległych prokuratur rejonowych w postępowaniu przed sądami i innymi organami;
 9. Kształtowanie praktyki prokuratorskiej w zakresie postępowania sądowego oraz pozakarnej działalności podległych prokuratur rejonowych;
 10. Analiza orzecznictwa sądu okręgowego i sądów administracyjnych oraz badanie zasadności i poziomu środków zaskarżenia wnoszonych przez podległe prokuratury rejonowe;
 11. Sporządzanie skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia i odpowiedzi na skargę w sprawach sądowo – administracyjnych;
 12. Inicjowanie kontroli zgodności z prawem uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeń porządkowych wojewody;

§5.4 Bezpośredni nadzór na pracą Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego sprawuje Prokurator Okręgowy, a w zakresie prowadzonych postępowań przygotowawczych i Działu Sądowego Zastępca Prokuratora Okręgowego.

 

§6.1. Wydział VII Budżetowo – Administracyjny kierowany przez Dyrektora Finansowo – Administracyjnego, realizujący w szczególności następujące zadania:

 1. Zapewnianie prawidłowego wykonywania zadań i funkcji przez dysponenta budżetu trzeciego stopnia;
 2. Prowadzenie rachunkowości;
 3. Zapewnianie prawidłowego wykonywania zadań związanych z udzielaniem zamówień publicznych;
 4. Obsługa administracyjno – gospodarcza;
 5. Prowadzenie inwestycji i remontów;
 6. Prowadzenie spraw socjalno – bytowych;
 7. Zapewnianie ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

§6.2. W skład Wydziału Budżetowo – Administracyjnego wchodzi Dział Finansowo – Księgowy, kierowany przez Głównego Księgowego, którego uprawnienia i obowiązki określają odrębne przepisy.

§6.3. Bezpośredni nadzór nad Wydziałem sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

§7.1. Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, kierowany przez Pełnomocnika do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, zwanego dalej „pełnomocnikiem ochrony” realizujący w szczególności następujące zadania:

 1. Ochrona wytwarzanych, przetwarzanych, przekazywanych i przechowywanych informacji niejawnych;
 2. Ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;
 3. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie  informacji niejawnych;
 4. Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 5. Przeprowadzanie postępowań sprawdzających;

§7.2. W ramach Samodzielnego Działu funkcjonują:

 1. Kancelaria Tajna, kierowana przez Kierownika, podległego bezpośrednio pełnomocnikowi ochrony, której organizację i zasady działania określają odrębne przepisy;
 2. Punkty przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli „Zastrzeżone” utworzone w podległych prokuraturach rejonowych w Zgorzelcu, Bolesławcu, Lubaniu, Kamiennej Górze i Lwówku Śląskim;
 3. System teleinformatyczny „BÓBR”.

§7.3. Bezpośredni nadzór nad Samodzielnym Działem do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych sprawuje Prokurator Okręgowy.

 

§8.1. W prokuraturze okręgowej działa sekretariat prokuratury, w którego skład wchodzą agendy administracyjne: składnica dowodów rzeczowych, archiwum zakładowe, biuro podawcze i biblioteka, kierowany przez kierownika i wykonujący prace kancelaryjno – biurowe i pomocnicze w sprawach załatwianych przez prokuratorów w ramach ich ustawowych kompetencji oraz w zakresie zleconym przez prokuratora czynności formalno – prawne przewidziane w ustawach, jeżeli do ich wykonywania nie jest uprawniony wyłącznie prokurator.

§8.2. Bezpośredni nadzór nad realizacją zadań sekretariatu sprawuje Naczelnik Wydziału IV Organizacyjno – Sądowego.

 

§9. 1. W prokuraturze okręgowej tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

 1. Starszego inspektora do spraw obronnych – dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w zakresie obronności państwa, zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012, poz. 461 z późn. zm.);
 2. Audytora wewnętrznego, do wykonywania zadań z zakresu audytu wewnętrznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.);
 3. Administrator Bezpieczeństwa Informacji, do wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182);
 4. Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy do wykonywania, zadań, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.

§9.2. Samodzielne stanowisko, określone w ust. 1 pkt 1 obsługuje Samodzielny Dział do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych, określone w ust. 1 pkt 2 i 3
Wydział IV Organizacyjno – Sądowy, a określone w ust. 1 pkt 4 Wydział VII Budżetowo- Administracyjny.

§9.3. Bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami sprawuje Prokurator Okręgowy.

§10. Uchylam Zarządzenie Nr 82/2016 Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 09 listopada 2016 roku w sprawie struktury organizacyjnej Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze oraz zadań komórek organizacyjnych z późniejszymi zmianami.

§ 11.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 lutego 2017 roku.

§ 12. Publikacja niniejszego zarządzenia nastąpi poprzez umieszczenie jego treści w wewnętrznej poczcie elektronicznej dostępnej dla wszystkich prokuratorów w okręgu Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Wersja papierowa dostępna jest do wglądu u Kierownika Sekretariatu Prokuratury Okręgowej.

 

Prokurator Okręgowy

Marek Gołębiowski

Pokaż rejestr zmian
Autor informacji: Jarosław Pawlaczek
Informację udostępnił: Jarosław Pawlaczek
Data wytworzenia informacji: 2017-05-31
Data udostępnienia informacji: 2013-10-29
Liczba odsłon: 5 400

Jesteś na archiwalnej stronie pk.gov.pl.
Nowa strona znajduje się pod adresem www.gov.pl/web/prokuratura-krajowa.
Czas do zmiany strony: 1:00 min.
Anuluj